Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

TEB Sh.A. është anëtare e Grupit TEB i cili është themeluar përmes një ndërmarrje të përbashkët ndërmjet një prej institucioneve më të fuqishme financiare në botë, BNP Paribas, dhe një prej bankave më me reputacion në Turqi, Turk Ekonomi Bankasi. Me 14 vite të operimit në Kosovë, TEB Sh.A. është një nga liderët kryesorë në sektorin bankar në Kosovë.

TEB është duke kërkuar të punësojë një Praktikant Asistent të Prokurimit për Zyrën Qendrore.

Përgjegjësitë:

 • Të ndihmojë Departamentin e Prokurimit në lidhje me mbledhjen e të dhënave të furnitorit dhe inventarin e dosjeve
 • Të ndihmojë në përcjelljen e proceseve të verifikimit të furnitorit (procesi i kujdesit të duhur të prokurimit Njih Klientin Tuaj (NjKT) dhe Njih Furnitorin Tuaj (NjFT);
 • Të ndihmojë në procesin e pagesave dhe procesin e pranimit të mallrave / shërbimeve;
 • Ndonjë detyrë tjetër administrative brenda departamentit;

Kualifikimet e nevojshme:

 • Të paktën në vitin e fundit të studimeve në Administrim Biznesi, Ekonomik ose ekuivalent
 • Të kuptojë mjedisin e biznesit
 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit
 • Të jetë përfaqësues, të ketë etikë profesionale dhe sjellje të mirë
 • Njohuri të mira të MS Office
 • Efikas në punën ekipore
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze

Aplikimi duhet të bëhet ‘online’ përmes ueb faqes së bankës www.teb-kos.com. Ju lutemi klikoni në Mundësi Punësimi dhe më pas në linkun: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Afati i fundit për aplikim është 26.09.2022. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.


TEB Sh.A.is a member of TEB Group which is established through a joint venture between one of the most powerful financial institutions in the world, BNP Paribas, and one of the most reputable banks in Turkey, Turk Ekonomi Bankasi. With 14 years operating in Kosovo, TEB Sh.A. is one of the main leaders in the banking sector in Kosovo.

TEB is looking for Procurement Assistant Intern for Head Office.

Responsibilities:

 • Assisting the Procurement Department related to Supplier Data Collection and file inventory
 • Assist on follow up on supplier verification processes (procurement due diligence process KYC and KYS);
 • Assisting in the payment process and goods/services receiving process;
 • Any other administrative duties within the department;

Required qualifications:

 • At least in the final year of studies in Business Administration, Economics or equivalent
 • Understands the business environment
 • Excellent communication skills
 • Be representative, have professional ethics and good behavior
 • Good knowledge of MS Office
 • Efficient in teamwork
 • Good knowledge of English language

The application must be made online through the bank's website www.teb-kos.com. Please click on Employment Opportunities and then on the link: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. The deadline for application is 26.09.2022. Only shortlisted candidates will be contacted.

Shikime 1,180
Kategoria Banka
Skadon 26/09/22 (1 ditë)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management