Ministria e Drejtësisë

Teknik i Mirëmbajtjes

	 	 

Prishtinë, 17/04/2019 - Bazuar në Ligjin e Punës me Nr. 03/L-212, Udhëzimin Administrativ Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik dhe Qarkoren Administrative 01/2014, Ministria e Drejtësisë shpallë këtë:

K  O  N  K  U  R  S   

I. Instituti i Mjekësisë Ligjore

1. Pozita: Teknik i Mirëmbajtjes - 1 (një) vend pune

Referenca: MD/ IML/ 17 - 04 - 01- 2019

Koeficienti: 6

I përgjigjet: Udhëheqësit të Divizionit për Administratë dhe Punë të Përgjithshme

Vendi: Prishtinë

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Siguroj mirëmbajtje teknike të pajisjeve, infrastrukturës,  objektit dhe servisime teknike (ngrohësit e ujit, kondicionerët, nxehjen qendrore, etj.) në Institut;
  • Përgjegjës për kontrollimin njehsorëve dhe komunikimin me kompanitë (Ujësjellësi Rajonal “Prishtina”, KEDS, Termokos, Mbeturinave);
  • Përgjegjës për mirëmbajtën e infrastrukturës së Institutit ( rrethojën, tendën, hapësirat gjelbëruese etj);
  • Ti mirëmbaj dhe menaxhoj  rezervat e planifikuara të materialit të mirëmbajtjes për shfrytëzim;
  • Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen kohë pas kohe nga mbikëqyrësi:

Kualifikimi, përvoja, aftësitë dhe shkathtësitë tjera:

  • Diplomë e shkollës se mesme;
  • Së paku tri (3) vite përvojë punë në fushën përkatëse;
  • Aftësi në zgjidhjen e problemeve për çështjet teknike ose procedurale që dalin nga procesi i mpunës;
  • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel);
  • Njohja e gjuhës shqipe apo serbe.

Marrja dhe dorëzimi i Aplikacioneve: Ministria e Drejtësisë / Divizioni për Burimeve Njerëzore, Rruga « Ish–Ndërtesa e Rilindjes» kati i 8 (tetë),  Zyra Nr. 803, Prishtinë, Kosovë;

Për informata të hollësishme mund të kontaktoni zyrën e Divizionit të Burimeve Njerëzore në, tel:  038 - 200 182 86, prej orës 08:00 – 16:00.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në njërën nga gazetat ditore, duke filluar nga data 17.04.2019 gjer më datën 01.05.2019që konsiderohet si ditë e fundit e mbylljes së konkursit.

Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim nëse arrin brenda 5 (pesë) ditësh, Aplikacionet që arrijnë pas këtij afati dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen fare.

Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, përvojën dhe dokumentacionet tjera të nevojshme që kërkon vendi i punës për të cilin konkurroni.

Kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të informohen me shkrim ose me telefon në afat ligjor nga Divizioni i Burimeve Njerëzore dhe janë të obliguar të sjellin me vete dokumentet origjinale mbi kualifikimet dhe trajnimet e kryera për verifikim para Komisionit intervistues.

TAGS: Ministria e DrejtesisePrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 2533
Kategoria Të tjera
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC