Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC

Call for Expression of Interest (EoI) for Selection of Pilot Industrial Operators in Kosovo for Implementation of Pollution Reduction Measures. Ref: EoI/CGS-04-2022

SKAT
(LEXO MË SHUMË PËR KËTË KOMPANI)
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Alb

Thirrje për shprehje të interesit (EoI)

për 

Përzgjedhjen e operatorëve industrial pilot në Kosovë për zbatimin e masave për reduktimin e ndotjes. Ref: EoI/CGS-04-2022

Programi i Menaxhimit të Integruar të Resurseve Ujore në Kosovë i financuar nga Zvicra (IWRM-K) dhe Qeveria e Kosovës, synon të ndërtojë kapacitete afatgjate për administrimin e resurseve ujore në nivel kombëtar dhe të pellgjeve lumore në përputhje me prioritetet socio-ekonomike dhe politike të Kosovës, si dhe me nevojat e zhvillimit të qëndrueshëm në të ardhmen. Një pjesë e rëndësishme e programit janë aktivitetet që synojnë prototipizimin e qasjeve dhe praktikave për reduktimin e presioneve nga pikat burimore të ndotjes nga operatorët industrial në zonat e përzgjedhura të Kosovës (për më shumë informacione rreth Programit, ju lutem vizitoni: https://iwrm-k.com/home).

Si pjesë e Skemës së Granteve Konkurruese (CGS), Programi fton operatorët industrial/ fermat e kafshëve të interesuar, që plotësojnë kriteret e mëposhtme për të aplikuar për grante katalitike për zbatimin e masave të përmirësimit të proceseve teknologjike dhe reduktimit të ndotjes.

Thirrja është me një afat të hapur të dorëzimit, d.m.th., do të jetë e hapur derisa të pranohen dhe të shpërbehen nga Programi një numër i mjaftueshëm aplikimesh të pranueshme. Aplikimet do të shqyrtohen sipas radhës së pranimit.  

Shprehja e interesit dhe pyetjet në lidhje me këtë EOI duhet të dorëzohen në këtë adresë të postës elektronike: kosovo@skat.ch Pranohen vetëm aplikacionet në gjuhën angleze. Nëse ka ndonjë pyetje, përgjigjet do të jipen individualisht.


Eng

Call for Expression of Interest (EoI) for

Selection of Pilot Industrial Operators in Kosovo for Implementation of Pollution Reduction Measures. Ref: EoI/CGS-04-2022

The Swiss and Government of Kosovo’s “Integrated Water Resources Management in Kosovo” Program (hereinafter the Program or IWRM-K) aims to build long-lasting water resources management capacities at national and river basin levels in line with Kosovo’s socio-economic and political priorities, as well as the needs of future sustainable development. An important part of the Program are the activities aiming at prototyping approaches and practices for reducing the pressures from point source pollution from industrial operators in selected areas of Kosovo (for more information on the Program please visit: https://iwrm-k.com/home).

As part of its Competitive Grants Scheme (CGS) the Program now invites interested industrial operators/animal farms that meet the criteria below to apply for catalytical grants for the implementation of technological process improvement and pollution reduction measures.

This Call is with an open-ended submision deadline, i.e., it will be open until sufficient number of eligible applications are received and awarded by the Program. Applications will be reviewed on a ‘first come first served’ basis.

The Expression of Interest and questions regarding this EoI must be submitted to the following dedicated e-mail address: kosovo@skat.ch If there are any questions, the answers will be replied individually.

More information can be found inside the document Call for Expression of Interest (EoI).


Serb

Poziv za izražavanje interesa t (EoI)

Za

Selekciju Pilotnih industrijskih operatora na Kosovo za sprovođenje mera za Mere za smanjenje zagađenosti. Ref: EoI/CGS-04-2022

Program vlade Švajcarske i vlade Kosova “Integrisano upravljanje vodnim resursima na Kosovu” (u daljem tekstu Program ili IUVRS) nastoji da izgradi dugotrajne kapacitete upravljanja vodnim resursima na nacionalnom nivou i rečnim slivovima u skladu sa socio-ekomonskim i političkim prioritetima Kosova, kao i potrebama budućeg održivog razvoja. Važan deo Programa su aktivnosti koje imaju za cilj razvoj prototipnog pristupa i prakse za smanjenje pritiska od tačke izvora zagađenja od strane industrijskih operatera u odabranim oblastima Kosova (za više informacija o Programu posetite: https://iwrm-k.com/home).

U okviru Šeme konkurentnih grantova (ŠKG), Program poziva zainteresovane industrijske operatere/životinjske farme koje ispunjavaju dole navedene kriterijume da se prijave za katalitičke grantove za sprovođenje mera za unapređenje tehnoloških procesa i smanjenje zagađenosti.

Rok za podnošenje poziva je neograničen, dakle biće otvoren sve dok Program ne primi dovoljan broj kvalifikovanih prijava i dodeli iste. Prijave će biti pregledane po principu „first come, first served“, što znači da će se prijave tretirati na osnovu redosleda podnošenja.

Izraz interesovanja i pitanja u vezi sa ovim II, dostavljaju se na sledeću namensku adresu: kosovo@skat.ch , na engleskom jeziku. Na bilo koje pitanje, odgovor se dobija na individualnom osnovu.

Više informacija možete naći u dokumentu Poziv na izražavanje interesa (II). Poziv za izražavanje interesa (II)

KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management