Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

THIRRJE PËR APLIKIM
PUNË PRAKTIKE
(dy pozita / SRB ispod)

Instituti për Politika Sociale “Musine Kokalari” hap konkursin për punë praktike me orar të plotë në fushën e politikave sociale.

Ju lutem dërgoni:

1. CV-në tuaj;
2. Letrën motivuese

në këtë adresë: info@musineinstitute.org me titull “Punë praktike në IPS Musine Kokalari”, deri më datë 25 shtator 2022.

Çka ofrojmë:
• Punë praktike me kohëzgjatje prej 3 muaj (tetor-dhjetor 2022);
• Kompenzim financiar;
• Mundësi për fitimin e aftësive në menaxhimin dhe implementimin e projekteve si dhe njohuri në fushën e politikave sociale.

Kandidati/ja i/e sukseshëm/me duhet të ketë:
• Aftësi të mira në shkrim në gjuhën shqipe dhe angleze;
• Së paku Bachelor në shkenca shoqërore (Sociologji, Politikë, Juridik, Ekonomi, Gazetari etj.);
• Njohuri bazike për sistemin politik e social në Kosovë;
• Gatitshmëri për të mësuar punë organizative dhe punë të cilat ndërlidhen me hulumtime;
• Aftësi të mira komunikimi dhe të jetë i/e gatshëm/me të bashkëpunoj në ekip.

Përgjegjësitë kryesore:
• Të asistoj në punë të përditshme rreth projekteve të IPS Musine Kokalari;
• Të kryej detyra të caktuara në mënyrë të pavarur;
• Të demonstroj aftësi të mira mësimi dhe interes për fushën e politikave sociale.

Kandidatët/et të cilët/at e listës së ngushtë do të ftohen për intervistë. Personi i përzgjedhur do të ketë mundësinë e punësimit të plotë në rast se demonstron aftësi të mira në punë.

Inkurajojmë aplikimin e vajzave dhe grave, si dhe aplikimin nga komunitetet jo-shumicë në Kosovë.


POZIV ZA PRIJAVE ZA PRAKTIČAN RAD
(dve pozicije)

Institut za Socijalne Politike Musine Kokalari raspisuje Konkurs za praktičan rad sa punim radnim
vremenom iz oblasti socijalnih politika.

Molimo vas da pošaljete:
1. CV
2. Motivaciono pismo

na ovoj e-adresu: info@musineinstitute.org navodeći u PREDMETU naslov « Prijave za praktični rad u IPS Musine Kokalari », do 25.09.2022.

Šta nudimo?
• Praktični rad u trajanju od 3 meseca (oktobar-decembar 2022);
• Finansijska nadoknada;
• Mogućnost sticanja veština u upravljanju i implementaciji projekata kao i znanja iz oblasti socijalnih politika.

Kriterijumi za prijavu
• Dobre veštine pisanja na engleskom jeziku;• Najmanje diplomirani u društvenim naukama (sociologija, politika, pravo, ekonomija, novinarstvo, itd.);
• Osnovno poznavanje političkog i društvenog sistema na Kosovu;
• Spremnost za učenje organizacionog i istraživačkog rada;
• Dobre komunikacijske veštine i spremnost na saradnju u timu.

Osnovna zaduženja:
• Pomaže u svakodnevnom radu u vezi sa projektima IPS Musine Kokalari;
• Da samostalno obavlja određene poslove;• Pokažu dobre veštine učenja i interesovanje za oblast socijalne politike.

Kandidat/kinja koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju. Izabrano lice imaće mogućnost punog
zaposlenja ukoliko pokaže dobre radne veštine.

Podstičemo prijave devojaka i žena, kao i prijave pripadnika nevećinskih zajednica na Kosovu.

Shikime 3,872
Kategoria Administratë
Skadon 25/09/22 (Skadon: SOT)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management