Gjykata Themelore

Praktikant vullnetar (37 vende)

	 	 

Në baze të nenit 4 të Rregullores Nr.08/2017 për Praktikant në Gjykata dhe Sekretariatin e KGJK-së, Gjykata Themelore në Prishtinë shpall:

K O N K U R S Nr. 04/2019

Titulli i vendit të punës: Praktikant vullnetarë

 1. Gjykata Themelore në Prishtinë——————————– 20 pozita
 2. Gjykata Themelore në Prishtinë, Dega Podujevë————–5 pozita
 3. Gjykata Themelore në Prishtinë, Dega Gllogoc—————-5 pozita
 4. Gjykata Themelore në Prishtinë, Dega Lipjan——————5 pozita
 5. Gjykata Themelore në Prishtinë, Dega Graçanicë———–2 pozita

Nëpunësi mbikëqyrës: Administratori i Gjykatës

Kohëzgjatja e emërimit: me afat të caktuar, në kohëzgjatje prej një viti (pa pagesë)

Vendi: Gjykata Themelore në Prishtinë.

Përshkrimi i detyrave të punës:

Detyra e praktikantit: Ndihmon zyrën e administratës në organizimin dhe ruajtjen e lëndëve, si dhe menaxhimin e tyre në përgjithësi.

Detyrat kryesore: 

 • Vepron në mbikëqyrjen e drejtpërdrejt të kryetarit të Gjykatës dhe nën mbikëqyrjen e përgjithshme të administratorit të Gjykatës;
 • Ndihmon punën në zyrën e administratës lidhur me organizimin dhe ruajtjen e lëndëve, si dhe në menaxhimin e tyre në përgjithësi;
 • Ndihmon gjyqtarët në punët që kanë të bëjnë me futjen e lëndëve në dosje;
 • Ndihmon në punën e zyrave të ndryshme në Gjykatë, duke përfshirë regjistrimin, hetimet, gjykimet etj.
 • Kryen edhe punë tjera sipas nevojës.

Kualifikimet:

 • Diploma e Fakultetit Juridik, programi i studimeve (4) vjeçar apo 240 kredi ECTS ose Master,

Aftësitë e kërkuara:

 • Njohuri të procedurave gjyqësore;
 • Aftësi për kryerjen e hulumtimeve gjyqësore (juridike);
 • Njohuri të mjaftueshme ligjore;
 • Aftësi të shkëlqyeshme në përpilimin me shkrim të drafteve juridike, duke përfshirë aftësinë në përpilimin e dokumenteve ligjore, si dhe shkathtësi komunikimi në të

VEREJTJE:

 • Procedura e konkursit është e hapur për kandidatë të jashtëm dhe nëpunësit civil
 • Procedura e rekrutimit zhvillohet sipas procedurave të parapara me Ligjin mbi shërbimin civil Nr.03/L-149 dhe Rregulloren, Nr.02/2010 për procedurat e rekrutimit të shërbimit civil dhe Rregullores për Procedurën e Rekrutimit të Praktikantëve

•  Konkursi është publikuar më dt. 08.04.2019 dhe mbyllet me dt.23.04.2019. Aplikacionet mund t’i merrni dhe t’i dorëzoni në Gjykatën Temelore në Prishtinë Pallati i Drejtësisë, objekti A- Lagjja “Prishtina e Re”, Rr.: “Nekibe Kelmendi” pn.

Tel.038- 20017526

www.Gjyqësori-rks.org

Shkarko Aplikacionin

Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

 • Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11,pragrafin 3 të Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.

Aplikacioni pas skadimit të afatit të konkursit nuk pranohen. Për shkak të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Të drejtë konkurrimi kanë të gjithë banorët e Kosovës prej moshës 18-64 vjeçare. Aplikacionet duhet të plotësohen qartë dhe lexueshëm. Në aplikacion duhet të shënohen të gjitha të dhënat e kërkuara. Duhet të përcaktohet saktësisht vendi dhe pozita për të cilën konkuron. Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten dokumentet e nevojshme për konkurrim, siç janë: kopja e diplomës për shkollën e kryer, specializimet e ndryshme profesionale, certifikata të tjera, dy rekomandime etj.

Nëse aplikacionit nuk ia bashkëngjitni dokumentet e duhura dhe nuk e plotësoni atë me shënime të sakta, ju vetë do ta humbni rastin për t’u futur në listën e ngushtë.

 • Fotokopjet e dokumenteve të bashkangjitura në aplikacion, kandidatët nuk kanë të drejtë t’i tërheqin prapa.
 • Në rast të ndonjë pyetje apo paqartësi mund të kontaktoni zyrtaren/in e personelit në numrat e lartëcekur.

 

TAGS: Gjykata ThemelorePrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 2417
Kategoria Juridik
Skadon Ka skaduar!
Orari Intern
Lokacioni Gjithë Kosovën
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC