Komuna e Prizrenit

Inspektor i Ndërtimit

	 	 

Nr. 01-111-51506
Datë;11.04.2019

Në bazë të nenit 11 paragrafi 1 dhe nenit 18 paragrafi 3i LigjitNr. 03/L-149mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, nenit 4 paragrafi 3 i Rregullores Nr.02/2010, për Procedurat e Rekrutimit nëShërbimin Civil, Komuna e Prizrenit, shpall:

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË PUNËS

Drejtoria për Inspektorate
Titulli i pozitës së punës: Inspektor i Ndërtimit–INS/050
Niveli Profesional: 3
Grada e vendit të punës: 8
Koeficienti: 7
Pozita: Karrierës
Numri i Ekzekutuesve: 1 (një)

Qëllimi i vendit të punës:

Brenda fushës specifike tëndërtimtarisë, kryen detyra profesionale dhe ofron shërbime në nivel eksperti që kontribuojnë në përmbushjen e objektivave të njësisë organizative duke punuar nën mbikëqyrjen e kufizuar.

Detyrat kryesore:

 • Inspektori i ndërtimtarisëbënë mbikëqyrjen në zbatimin e ligjit dhe rregulloreve tjera që kanë tëbëjnë me ndërtimet (projektet e ndërtimit, planet), etj.
 • Mbikëqyrë standardet e ndërtimit dhe të produkteve ndërtimore si dhe konstruksionet që vihen nëpërdorim gjatë ndërtimit.
 • Kontrollon dokumentacionin tekniko-investues, kryerjen e punëve ndërtimore, a kryhen këto punënë përputhje me dokumentacionin teknik-investues në bazë të cilit është dhënë leja e ndërtimit.
 • Inspekton librat e punimeve, kujdeset për kontrollin e materialit ndërtimor,
 • Prania e të metave gjatë punimeve apo mos përmbajtja e rregullave të ndërtimit e obligon inspektorin e ndërtimtarisë që ta urdhërojë kryesin e punimeve që t’i evitojë të metat etheksuara dukei ndaluar punimet që të vazhdojnë më tej.
 • Përcjellë secilin rast veç e veç duke përgatitur lëndë të posaçme që nga fillimi i procedurës administrative me përpilimin e procesverbalit e deri në Vendimin për rrënim të detyrueshëm nëseparaqitet nevoja.
 • Kryen edhe punë të tjera nga fusha e ndërtimtarisë.
 • Jep mendime profesionale për ndërtim, këshilla, sugjerime dhe udhëzime.

Shkathtësitë e kërkuara:

 • Njohuri dhe përvojë nga fusha e ndërtimtarisë,
 • Të ketë qasje konstruktive dhekreative në zgjidhjen e problemeve të paraqitura gjatërealizimit të detyrave të punës duke marrë iniciativa të cilat kanë rezultuar shumë të suksesshme,
 • Aftësi komunikuese, negociuese për zgjidhje të problemeve,
 • Shkathtësi në caktim të objektivave, planifikim të punës, analizë të gjendjes dhe propozimepër realizim të detyrave,
 • Aftësi për të bashkëpunuar me grupe punuese,
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve (Word, Excel, Power Point, Access),

Kushtet:

 • Diplomë universitare (Fakulteti i Ndërtimtarisë ose i Arkitekturës)
 • Së paku 3 vite përvojë puneprofesionale

Dokumentacioni i kërkuar:

 • Fotokopja e vërtetuar e diplomës(Formati A4);
 • Vërtetim mbipërvojën e punës;
 • Dy-rekomandime;
 • Kopjet e dyraporteve të fundit të njëpasnjëshme të vlerësimit tëpunës (nëse ekzistojnë të tilla);
 • Certifikata e lindjes;
 • Certifikataqë nuk jeni nën hetime;
 • Kopja e letërnjoftimit;
 • Certifikata të ndryshme.

Konkursi ngel i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e publikimit, duke filluar nga data e publikimit më 11.04.2019 deri më datën 25.04.2019 që konsiderohet si ditë e fundit e mbylljes së konkursit. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen.

Instruksione Aplikimi:

Kërkesa (Aplikacioni) për punësim gjendet në http://kk.rksgov.net/prizren/Shpalljet/Konkurset.aspx, dhe pas plotësimit sipas çdo pike të aplikacionit, i bashkëngjitni dokumentet të cilat kërkohen sipas konkursit dhe mund të aplikonitek ne drejtpërdrejtë-Adresa jonë:në sportelin e pranimit nr. 2, në objektin e administratës komunale në Komunën ePrizrenit, rr. “Remzi Ademaj” p.n.-Prizren.

VËMENDJE: Njoftimet i gjeni në Ueb, ndërsa në rast nevoje mund të na kontaktoni në, tel: 038/200 44715 prej orës 08:00–16:00.Aplikacionet e pranuara pas afatit të përcaktuar konsiderohen të pranueshme, nëse data në dërgesën postare, ose çfarëdo dëshmie tjetër për datën e dërgimit, dëshmon se ajo është dërguar para kalimit të afatit për dorëzimin e aplikacioneve.
Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër do të kontaktohen me shkrim (e-mail ) në rast tëmos konfirmimit të kandidatit në e-mail do të njoftohet me telefon dhe janë të obliguar të sjellin mevete dokumentet origjinalembi kualifikimet dhe trajnimet e kryera për verifikim para komisionit, nërast të mossjelljes të dokumentacionit origjinal intervistues, kandidatët nuk do të mund të vazhdojnënë hapat e mëtejmë të procedurave të rekrutimit.Shërbimi Civil i
Kosovës ofronmundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë. Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësimtë drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale,siç specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 të Ligjit Nr. 03/L-149 për
Shërbimin Civil të Republikëssë Kosovës.

Zyra e Personelit

 

TAGS: Komuna e PrizrenitPrizrenKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 481
Kategoria Të tjera
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prizren
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC