Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

TEB një ndër bankat më me renome në Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.

TEB tani po kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën Mbikqyrës/se i zhvillimit të programit për Zyrën Qendrore.

Përgjegjësitë:

 • Organizimi dhe koordinimi i shitjeve dhe promovimit të produkteve/shërbimeve bankare për gratë dhe sipërmarrësit e rinj
 • Inicimi, dizajnimi dhe zbatimi i fushatave të biznesit në bashkëpunim të ngushtë me Departamentin e Reklamave dhe Komunikimit të Korporatës,
 • Zhvillimi i shërbimeve, ndryshimi dhe përditësimi i procedurave ekzistuese, krijimi i procedurave të reja me qëllim përmirësimin e shërbimit të biznesit,
 • Menaxhimi, monitorimi dhe raportimi i realizimit të planit të biznesit
 • Siguron raportimin e duhur tek partnerët e programit dhe mban marrëdhënie të mira me ta,
 • Organizimi i seminareve dhe punëtorive në rajone të ndryshme me synimin për të arritur tek gratë dhe sipërmarrësit e rinj dhe për të identifikuar klientët potencial,
 • Lehtëson zbatimin e shërbimeve të reja në Degë,
 • Kryerja dhe raportimi i analizave cilësore në fushën e tyre të përgjegjësisë,
 • Kontrolli i cilësisë së portofolit të kredisë për gratë, të rinjtë dhe TIK,
 • Vlerësimi i nevojave specifike të grupeve të synuara dhe identifikimi i potencialit për zhvillimin e produktit të ri,
 • Mban dhe analizon çmimet preferenciale dhe vjen me sugjerimet për hapa të mëtejshëm sipas tendencave të çmimeve preferenciale,
 • Të ndjekë kushtet e konkurrencës në treg dhe pjesëmarrjen aktive dhe sugjerimet për ndryshime të kushteve,
 • Inicimi dhe organizimi i aktiviteteve promovuese në bashkëpunim të ngushtë me stafin përgjegjës në degët dhe Departamentin e Reklamave dhe Komunikimit të Korporatës,
 • Ofron mbështetje të plotë për të gjitha Degët e rrjetit tonë,
 • Zhvillimi dhe ruajtja e kontakteve me aktorët kryesorë, si Institucionet e Ndarjes së Rrezikut, shoqatat e grave, dhomat e tregtisë, bashkitë, etj.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Diplome Universitare ne Biznes dhe Administrate apo ndonje fushe relevante
 • Te pakten tre vite pervoje ne punet bankare apo ne institucione te tjera financiare ne
 • Njohuri ne fushen e shitjes
 • Aftesi te shkelqyera te prezentimit
 • Aftesi ne marrjen e shpejte te vendimeve
 • Parashikimi dhe vleresimi i rreziqeve
 • Anetar efikas i ekipit
 • Aftesia per te punuar nen presion
 • Te menduarit analitik dhe vleresimi efektiv i rezultateve
 • Shkathtesi komunikimi me klientet e brendshem / te jashtem
 • Aftesi te shkelqyeshme ne te folur dhe te shkruar ne gjuhen shqipe dhe angleze

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com . Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/ . Afati i fundit për aplikim është 18.08.2022. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


TEB Sh.A is one of the most reputable banks in Kosovo and it is part of recognized banking brand in Turkey supported by international power of BNP Paribas.

TEB is now seeking for qualified candidates for the position of Program Development Supervisor in Head Office.

Responsibilities:

 • Organizing and coordinating sales and promotion of products/banking services to the women and young entrepreneurs
 • Initiating, designing and implementing business campaigns in close cooperation with Advertisement and Corporate Communication Department,
 • Developing services, changing and updating the existing procedures, creating new procedures in order to improve business service,
 • Managing, monitoring and reporting the business plan realization
 • Ensure proper reporting to partners of the program and maintain good relationships with them
 • Organization of seminars and workshops in different regions with the aim of reaching out to women and young entrepreneurs and identifying potential clients
 • Facilitates the implementation of the new services in Branches,
 • Conducting and reporting qualitative analysis on their area of responsibility,
 • Quality control of the Woman, Youth and ICT credit portfolio,
 • Assessing the specific needs of the target groups and identifying potential for new product development
 • Maintain and analyze preferential pricing and comes with the suggestions for further steps according the preferential pricing trends,
 • Follow up the conditions of the market competition and active participation and suggestions on changes of conditions,
 • Initiating and organizing the promotional activities in close cooperation with responsible staff in the branches and Advertisement and Corporate Communication Department,
 • Offers full support to all Branches of our network,
 • Develop and maintain contacts with main stakeholders, such as Risk Sharing Institutions, woman associations, chamber of commerce, municipalities, etc

Qualifications required:

 • University degree in Business Administratioon ora any relevant field
 • At least three years of experience in banking or any other financial institutions
 • Knowledge in sales
 • Ability to present
 • Fast decision making ability
 • Foreseeing and evaluating risks
 • An efficient team member
 • Ability to work under pressure
 • Analytical thinking and effective evaluation on results
 • Communication skills with the internal/external customers
 • Excellent writing and speaking in Albanian and English language

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com . For applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Deadline for applying is 18.08.2022. Not completed applications will not be considered. Only short listed candidates will be contacted.

 

Shikime 1,823
Kategoria Banka
Skadon 18/08/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management