Shpërndaje
	 	 

Republika e Kosovës

Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Ministarstvo Trgovine i Industrije - Ministry of Trade and Industry

Në pajtim me dispozitat e Ligjit për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ligji Nr. 03/ L -149, Rregullore  

Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovë, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë shpallë:

                                               

                                                             REKRUTIM

                                                                                                                    

Institucioni: Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit te Kosovës

Titulli i vendit të punës: Menaxher i Cilësisë

Koeficienti / 9

Nr. i Referencës:  MTI/ 9

Numri i zyrtarëve që do të pranohen: 1

Vendi: Prishtinë

Data: ­­08/04/2019  

    Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Harton procedurat e nevojshme për sistemin e menaxhimit dhe ndihmon Drejtorin e Përgjithshëm në caktimin e objektivave dhe zhvillimin e planit të punës për përmbushjen e këtyre objektivave;
 • Mbështet Drejtorin e Përgjithshëm në organizimin e punëve përmes ndarjes së detyrave tek të varurit, ofron udhëzime në drejtim të ofrimit të produkteve dhe shërbimeve më cilësore;
 • Ndihmon Drejtorin e Përgjithshëm në vlerësimin e proceseve dhe procedurave të brendshme dhe rekomandon ndryshime/përmirësime me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe cilësisë së punës brenda DAK-ut;
 • Përgatitë Manualin e Cilësisë, procedurat teknike, procedurat e menaxhimit dhe format, në bashkëpunim me stafin e DAK-së si dhe menaxhmentin e lartë;
 • Vlerësimi në vazhdimësi performancen e sistemit të menaxhimit dhe përcaktimin e nevojave për përmirësim;
 • Zhvillon dhe propozon politika në lidhje me akreditimin e laboratorëve testues, kalibrues, trupave inspektues dhe certifikues dhe mbikëqyrë zbatimin e tyre;  
 • Kryen edhe punë tjera në pajtim me qëllimin e vendit të punës të cilat mund të kërkohen kohë pas kohe nga mbikëqyrësi.

    Kualifikimet për këtë vend të punës:

 • Diplomë universitare: Fakulteti Teknik, Ekonomik, Juridik, Shkencat Natyrore;
 • Së paku 4 vite përvojë pune; 
 • Njohuri dhe përvojë substanciale në standarde dhe fushen e akreditimit;
 • Aftësi komunikuese, negociuese dhe bindëse në menaxhim;
 • Shkathtësi në caktim të objektivave, planifikim të punës dhe analizë ;
 • Shkathtësi në udhëheqje dhe organizim të ekipit, aftësi për të menaxhuar një ekip ose grup punues;
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Access);

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim:

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës , të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, kanë shkollimin e lartë dhe kanë aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave.

Kohëzgjatja e emërimit:

Nëpunësi i karrierës (përhershëm) Periudha provuese .Dymbëdhjetë (12) muaj.

Data e mbylljes së konkursit:

22/04/2019

Paraqitja e kërkesave

Formularët për aplikim mund të merren në recepcion të MTI-së, ose të tërhiqen nga web faqja e MTI-së, ku është bërë edhe shpallja e konkursit , në adresën www.mti-ks.org dhe dorëzohen në Divizionin e Burimeve Njerëzore, çdo ditë pune nga ora 8:00 -16:00 deri më: 22/04/2019. Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni në nr. tel. 038-200 36-578.

Shërbimi Civil i Republikës së Kosovës, ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë”.  

“Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcionalë organet e shërbimit civil të administratës publike,qendrore dhe lokale,siç specifikohet në Nenin 11, paragrafi 3të Ligjit Nr..03/L-149 mbi shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”

 Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen.

Për shkak të numrit të madh të kërkesave të pranuara,vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do  të kontaktohen.

 

TAGS: Ministria e Tregtise dhe Industrise PrishtinëKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 714
Kategoria Menaxhment
Skadon 2 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
info@kosovajob.com | 045 11 14 14
FOLLOW US