Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Bazuar në Nenin 21, paragrafi 21.1 dhe 21.4 të Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, Ligji Nr.04/L-111, për ndryshim plotësimin e Ligjit nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, Ligjin Nr. 05/L -009 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr.03/L-087 për Ndërmarrjet Publike i ndryshuar dhe i plotësuar me Ligjin Nr.04/L-111, Bordi i Drejtorëve të KOSTT-it, në mbledhjen e mbajtur me datë 03.08.2022, mori vendim të rishpall:

KONKURS PUBLIK
Për plotësimin e vendit të lirë të punës

Kryeshef Ekzekutiv

Kushtet e përgjithshme:

Në tekstin në vijmë përdorimi i njërës gjini nuk përjashton gjininë tjetër.

Orari i punës: Puna me orar të plotë.

Paga: Lartësia e pagës do të përcaktohet në harmoni me politikat e aprovuara të KOSTT-it.

Kohëzgjatja e punësimit: Katër vjeçare

Detyrat e përgjithshme për pozitën Kryeshef Ekzekutiv

Kryeshefi Ekzekutiv është përgjegjës për udhëheqjen e suksesshme të kompanisë në arritjen e objektivave strategjike të përcaktuara për KOSTT-in në pajtim me kërkesat ligjore dhe praktikën më të mirë profesionale. Ai duhet të përfaqësoj kompaninë në publik, në autoritetet qeveritare dhe në organizatat ndërkombëtare. Kryeshefi Ekzekutiv i përgjigjet Bordit të Drejtorëve, ndërkaq e mbikëqyrë punën e tërë kompanisë dhe menaxhmentit të saj, e posaçërisht të Zëvendës Kryeshefit Ekzekutiv, Drejtorëve të Departamenteve dhe Menaxherëve të Zyrave.

Detyrat specifike:

Menaxhimi i përgjithshëm

Kryeshefi Ekzekutiv koordinon zhvillimin e afarizmit të KOSTT-it, ndërkaq detyrat dhe përgjegjësitë e tij specifike janë që të:

 • Përcaktoj një strategji efektive për KOSTT-in.
 • Drejtoj zhvillimin e një plani të biznesit dhe të menaxhoj implementimin e tij.
 • Siguroj që KOSTT-i të ketë resurse adekuate në kuptim të financave, punëtorëve të aftë dhe pajisjeve.
 • Të vendos sisteme dhe procedura për menaxhimin efektiv të KOSTT-it.
 • Mbikëqyrë aktivitetet e drejtorëve dhe menaxherëve të cilët i raportojnë drejtpërdrejt atij.
 • Siguroj që performanca e KOSTT-it është e kënaqshme në kuptim të kushteve teknike dhe financiare.
 • Matë performancën e KOSTT-it kundrejt misionit dhe caqeve të tij, planit dhe buxhetit, si dhe adaptoj masa përmirësuese sipas nevojës.
 • Siguroj gatishmërinë dhe besueshmërinë e sistemit të transmisionit në furnizimin me energji elektrike.
 • Lehtësoj zhvillimin dhe operimin e tregut të energjisë elektrike në Kosovë.
 • Mbaj komunikim efektiv me Qeverinë, ZRrE (Zyra e Rregullatorit të Energjisë) kompanitë elektrike në Kosovë dhe palët tjera relevante të interesit, duke përfshirë organizatat ndërkombëtare.
 • Të siguroj që KOSTT-i t’i përmbahet të gjitha ligjeve dhe rregulloreve relevante.
 • Mbikëqyr punën ligjore të KOSTT-it dhe aprovon përfaqësimin e KOSTT-in në kontestet ligjore.
 • T’i paraqes Bordit të Drejtorëve për miratim Politikat, Rregulloret përkatëse dhe Kodin e Etikës, mbaj ato nën rishikim dhe sipas nevojës paraqes revizione Bordit të Drejtorëve.
 • Nxjerr Procedura, Rregullore dhe urdhëresa si dhe akte të tjera të kompanisë.
 • Përfaqëson KOSTT-in në publik duke dhënë deklarata për shtyp etj.
 • Përcaktoj çështjet organizative duke përfshirë emërimin e Zëvendës Kryeshefit Ekzekutiv, Drejtorët e Departamenteve dhe Menaxherëve të tjerë.
 • Përgatis raporte tremujore dhe vjetore për aktivitetet afariste për rishikim nga Bordi i Drejtorëve.
 • Siguroj implementimin e vendimeve të Bordit të Drejtorëve.
 • Kryej detyra tjera të cilat Bordi i Drejtorëve i konsideron të përshtatshme, të cilat janë të nevojshme për funksionimin efektiv të KOSTT-it, dhe që janë në pajtim me ligjin dhe Librat e Rregullave të KOSTT-it.

Në kryerjen e detyrave të tij Kryeshefi Ekzekutiv do të bashkëpunoj ngushtë me anëtarët tjerë të Ekipit Menaxhues. Ai do të delegoj detyra atyre anëtarëve dhe punëtorëve të KOSTT-it, si të jetë e përshtatshme, por do të mbaj përgjegjësinë kryesore për të gjitha aspektet e performancës së KOSTT-it.

Kualifikimet dhe aftësitë:

 • Përmbushja e kritereve për zyrtarë të kompanisë sipas Ligjit për Ndërmarrje Publike, përkatësisht (i) t’i plotësojë kushtet e kualifikimit sipas Nenit 17.1, (ii) t’i plotësojnë kriteret e pavarësisë sipas nenit 17.2, pikat (d), (f), (j), (k) dhe (l) dhe (iii) ka përvojën e nevojshme profesionale dhe shkollimin e kërkuar për pozitën në fjalë;
 • Kryeshefi Ekzekutiv të posedojë diplomë universitare, Fakulteti i inxhinierisë elektrike konsiderohet përparësi;
 • Përvoja më së paku 5 vite pune në pozita udhëheqëse, përvoja në sektorin e energjisë konsiderohet përparësi;
 • Aftësi të dëshmuara menaxhuese;
 • Njohje të thellë të industrisë së shërbimeve publike në nivel lokal dhe global ;
 • Njohje të çështjeve rregullative lidhur me sektorin e energjisë;
 • Njohja e mirë e ligjeve dhe rregulloreve në fuqi, me theks në Ligjin për NP, Ligjin për Shoqëritë Tregtare, Ligjet për Energji dhe akteve të BE për energji;
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikuese;
 • Njohje të shkëlqyeshme të gjuhës angleze me shkrim dhe në të folur;
 • Aftësi organizative dhe koordinuese.

Aplikimi

Për pozitën e shpallur Aplikacionet do të pranohen vetëm nga kandidatët të cilët i plotësojnë kërkesat e parashtruara në konkurs.

Vlerësimi formal i kandidatëve dhe intervista do të bëhet pas përfundimit të afatit për aplikim.

KOSTT e mbanë të drejtën e formimit të listës së shkurtuar me aplikantët në harmoni me politikat e aprovuara të kompanisë.

Kandidatët të cilët ftohen për intervistim duhet t’i sjellin me vete të gjitha dokumentet të cilat i dëshmojnë shënimet e theksuara në aplikacion.

Nga kandidatët e selektuar për intervistim para mbajtjes së intervistimit mund të kërkohet edhe deklarata e interesit për aplikim në pozitën e Kryeshefit Ekzekutiv duke e përfshirë edhe vizionin e menaxhimit në KOSTT.

Forma e aplikimit

Çdo përgënjeshtrim material – qoftë i qëllimshëm ose nga neglizhenca – ose ndryshim material nga informatat e dhëna në deklaratën e sipër cekur do të rezultojë në s’ kualifikimin e menjëhershëm dhe nëse është e aplikueshme, largimin e personit.

E-mail adresa ku duhet të aplikohet është: punesimi@kostt.com

Afati i shpalljes është 1 (një) muaj nga dita e shpalljes datë 10.08.2022, ndërkaq dita e fundit për aplikim është deri me datën 09.09.2022 në ora 24:00.

Aplikacionet pas afatit të paraparë apo të pakompletuara nuk do të pranohen.

Prishtinë, 10 gusht 2022


Na osnovu člana 21. stav 21.1 i 21.4 Zakona br. 03/L-087 o Javna Preduzeća, Zakon br. 04/L-111, za izmene i dopune Zakona br. 03/L-087 o Javna Preduzeća, Zakon br. 05/L-009 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-087 o Javnim Preduzećima izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-111, Upravni Odbor KOSTT-a, je na sednici održanoj 03.08.2022, odlučio da ponovo potvrditi:

JAVNI KONKURS
Da popunite upražnjeno mesto

Glavni Izvršni Direktor

Opšti uslovi:

U sledećem tekstu upotreba jednog pola ne isključuje drugi pol.

Radno vreme: Puno radno vreme.

Plata: Visina plate biće određena u skladu sa odobrenim politikama KOSTT -a.

Trajanje zaposlenja: Četiri godine

Opšte dužnosti za poziciju Glavni Izvršni Direktor

Glavni Izvršni Direktor je odgovoran za uspešno rukovođenje kompanije u postizanju strateških objektiva postavljenih u KOSTT u skladu sa zakonskim zahtevima i najboljom profesionalnom praksom. On treba da predstavlja kompaniju u javnosti, u vladnim institucijima kao i međunarodnim organizacijama. Glavni Izvršni Direktor odgovora Bordu Direktora , a nadgleda rad celokupnog kompanije i njegovog

menadjmenta, posebno Zamenika Glavnog Izvršnog Direktora, Direktora departamenata i Menadjera kancelarija.

Specifični poslovi:

Opšti menadjment:

Glavni Izvršni Direktor koordinira poslovni razvoj KOSTT-a, a njegovi specifični dužnosti i odgovornosti su:

 • Definise efikasnu strategiju KOSTT-a.
 • Upravlja razvoj plana poslovanja kao i njegovo sprovodjenje .
 • Osigurava da KOSTT ima adekvatne resurse u smislu finansija, kvalifikovanih radnika i opreme.
 • Da uspostaviti sistem i procedure za efikasno rukovodjenje u KOSTT.
 • Nadgleda aktivnosti direktora i menadjera koji neposredno raportiraju njemu.
 • Osigurava da performanca KOSTT-a je zadovoljavajuća u smislu tehničkih i finansijskih uslova.
 • Vrednuje performancu KOSTT-a u odnosu sa misije i ciljeve, plana i budjeta, i prilagoditi mere popravke po potrebi.
 • Osigurava spremnost i pouzdanost prenosnog sistema u napajanju.
 • Olakšati razvoj i rad tržišta električne energije na Kosovu.
 • Održava efikasno komuniciranje sa Vladom, RKE (Regulatorna Kancelarija za Energetiku) elektroenergetskim kompanijama na Kosovu i drugim relevantnim akterima, uključujući međunarodne organizacije.
 • Osigurava da KOSTT pridržava svih relevantnih zakona i regulativa.
 • Nadgleda poslove zakonske sluzbe KOSTT-a i odobrava zastupanje KOSTT-a u pravnim sporovima.
 • Da predlaze Bordu Direktora Politike, odnosno relevantne regulativu kao i Kod Etike na usvajanje, držati ih na pregledu i, ako je potrebno, podnositi revizije .
 • Donosi procedure, pravilnike i uredbe kao i druge akte kompanije.
 • Predstavlja KOSTT u javnosti i daje izjave za javnost itd.
 • Uspostavi organizacione poslove uključujući imenovanja Zamenika Glavnog Izvršnog Direktora,

Direktora Departamenta i drugih menadjera.

 • Priprema tromesečne i godišnje izveštaje o aktivnostima poslovanju na razmatranje Bordu Direktora.
 • Osigurava sprovođenje odluka Borda Direktora.
 • Obavlja i druge poslove koje Bord Direktora smatra sprovesti za efikasno funkcionisanje KOSTT-a, koje su u skladu sa zakonom i regulative KOSTT-a.

U obavljanju svojih dužnosti, Glavni Izvršni Direktor će blisko sarađivati sa ostalim članovima rukovodečeg tima. On će delegirati zadatke tim članovima i zaposlenima KOSTT-a, prema potrebi, ali će zadržati primarnu odgovornost za sve aspekte KOSTT-ovog učinka.

Kvalifikacije i veštine:

 • Ispunjavanje kriterijuma za službenike kompanije u skladu sa Zakonom o Javnim Preduzećima, odnosno (i) ispunjavaju kvalifikacione uslove iz člana 17.1, (ii) ispunjavaju kriterijume nezavisnosti iz člana 17.2, tačke (d), (f)), (j), (k) i (l) i (iii) poseduju neophodno profesionalno iskustvo i obrazovanje potrebno za dotičnu poziciju;
 • Glavni Izvršni Direktor mora da ima universitetsku diplomu, Elektrotehnički fakultet se smatra prednošću;\
 • Iskustvo od najmanje 5 godina rada na rukovodećim pozicijama, iskustvo u energetskom sektoru se smatra prioritetom;
 • Dokazane veštine upravljanja;
 • Duboko poznavanje industrije javnih sektora na lokalnom i globalnom nivou;
 • Poznavanje regulatorni pitanje u vezi sa sektorom energije;
 • Dobro poznavanje zakona i propisa na snazi , sa naglaskom na Zakon o JP, Zakona o trgovackim društvima, Zakona o energiji i energetske akte EU;
 • Izvrsne sposobnosti komuniciranja;
 • Odlično poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika;
 • Organizacijske i koordinacijske sposobnosti.

Aplikacija

Prijave za raspisanu poziciju primaće samo kandidati koji ispunjavaju uslove podnete na konkursu.

Formalna evaluacija kandidata i intervjui biće obavljeni nakon isteka roka za prijavu.

KOSTT zadržava pravo da formira skraćenu listu kandidata u skladu sa odobrenim politikama kompanije. Kandidati koji su pozvani na intervju moraju sa sobom poneti sva dokumenta koja dokazuju napomene istaknute u prijavi.

Od kandidata izabranih za intervju pre intervjua takođe se može zahtevati da prijave interesovanje za prijavljivanje za poziciju Glavni Izvršni Direktor, uključujući viziju upravljanja KOSTT-om.

Način aplikacija

 • Prijava za raspisanu poziciju vrši se samo u elektronskoj formi popunjavanjem prijave koja se može preuzeti sa web stranice KOSTT-a: kostt.com
 • Kandidati uz prijavu moraju dostaviti dokumenta koja dokazuju radno iskustvo, kvalifikacije i potvrdu nadležnog suda da nisu pod istragom, i
 • Izjava potpisana od strane kandidata da ispunjava kriterijume nezavisnosti prema članu 17.1 i članu 17.2 (obrazac se može preuzeti sa veb stranice KOSTT-a: kostt.com

Svako materijalno pobijanje – bilo namerno ili iz nemara – ili materijalna promena u odnosu na informacije date u gornjoj izjavi dovešće do momentalne diskvalifikacije i, ako je primenljivo, uklanjanja osobe.

Adresa elektronske pošte za prijavu je:punesimi@kostt.com

Rok za objavljivanje oglasa je 1 (jedan) mesec od dana objavljivanja oglasa 10.08.2022. godine, dok je poslednji dan za prijavu do 09.09.2022. godine u 24:00 časa. Prijave nakon isteka roka ili nepotpune neće biti prihvaćene.

Priština, 10. avgust 2022

 

Shikime 6,128
Kategoria Menaxhment
Skadon 09/09/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management