Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

PËRSHKRIMI

RN00009357
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 01/07/2022
Afati për aplikim: 01/08/2022 - 15/08/2022

Në bazë të nenit 67 dhe 68, të Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr.06/L -114, Udhëzimit Administrativ (MPMS) nr. 07/2017, Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare, Shtime shpall këtë: 

KONKURS
Për plotësimin vendeve të punës në QKMF

 • Titulli i vendit të punës: Doktor të Mjekësisë së Përgjithshme
 • Institucioni: Komuna e Shtimes
 • Departamenti/Drejtoria: Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale - QKMF
 • Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik
 • Numri i Pozitave: (2) dy
 • Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i QKMF-së
 • Grada/Koeficienti: H.27
 • Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të pa caktuar

Kushtet përgjithshme dhe të veçanta për pranimin zyrtarëve publikë:

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas ligji 

Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë për Doktor të Mjekësisë së Përgjithshme:

 • Ofrimi i pavarur i kujdesit kurativ, pa dallim race, moshe, gjinie apo sëmundjeje,
 • Ofrimi i kujdesit emergjent 24 orë,
 • Përcjellja e sëmundjeve kronike të pacientëve,
 • Qasja në promovimin e shëndetit, në parandalimin e sëmundjeve
 • Sidhe kryerja e punëve adekuate të cilat bien në fushëveprimin e Mjekësisë familjare 

Kushtet dhe kriteret përzgjedhjes së kandidatëve

 • Të ketë të kryer Fakultetin e mjekësisë,
 • Licencë përkatëse të lëshuar nga organi kompetent;
 • Njohja e punës me kompjuter e domosdoshme. 

Dokumentet e nevojshme

 • Formulari i aplikimit i plotësuar;
 • Rezymeja Personale (CV);
 • Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë) i fotokopjuar;
 • Diplomat e kualifikimit (kopje);
 • Kopjen e licencës;
 • Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të kenë të nostrifikuara diplomat nga MASHT;
 • Certifikata që nuk jeni nën hetime (origjinal);
 • Certifikata e Mjekut pas përzgjedhjes nga komisioni. 

Dokumentet duhet të jenë në kopje dhe ato nuk kthehenndërsaorigjinalet do të kërkohen me rastin intervistimitSi informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetëm ato informata,të cilat janë të dëshmuara me dokumente (jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi)

Afati dhe mënyra aplikimit

30 ditë nga dita e publikimit të Konkursit mbetet vetëm njoftim, ndërsa Konkursi mbetet i hapur 15 ditë, aplikacionet dorëzohen nga data 01.08.2022 deri më 15.08.2022 (15:00) 

Paraqitja kërkesave 

Aplikacionet merren në QKMF, rruga "Anton Qeta" nr.39 në Shtime si dhe mund të shkarkohet nga ueb faqja SIMBNJ https://konkursi.rks-gov.net/ dhe i plotësuar dorëzohet personalisht në Objektin e QKMF-së apo të dërgohen me postë në këtë adresë. 

Rezultatet shpallën në linkun: https://konkursi.rks-gov.net

 • Kërkesat dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat pakompletuara nuk do të pranohen

Shikime 2,625
Kategoria Shëndetësi, Medicinë
Skadon 15/08/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Shtime
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management