Komuna e Mitrovicës
Drejtorë dhe Zv. Drejtorë të shkollave
Shpërndaje
	 	 

Republika e Kosovës

Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Mitrovicës së Jugut

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South

 

Drejtoria Komunale e Arsimit

Nr. 07-111/01-0028057/2019

04. 04. 2019.

Mitrovicë

Në bazë të nenit 5 të Ligjit Nr. 03/L-068 për Arsimin në Komunat e Repu blikës së Kosovës, nenit 20 të Ligjit nr. 04/L-032 për Arsimin Parauniversitar, nenit 11 dhe 18 të Ligjit nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Udhëzimit Administrativ të MASHT-it Nr.08/2014, pas Autorizimit nga MAP/DASHC, Komuna e Mitrovicës së Jugut , shpall:

K O N K U R S

 

Institucioni: Komuna e Mitrovicës së Jugut

Drejtoria: Drejtoria e Arsimit

Titulli i vendit të punës:

 • Drejtor i Gjimnazit “Frang Bardhi” në Mitrovicë
 • Drejtor i Shkollës Fillore të Mesme të Ulët ” Nonda Bulka ” në Mitrovicë
 • Drejtor i Shkollës Fillore të Mesme të Ulët ” Jusuf Rexha ” në Koshtovë
 • Drejtor i Shkollës së Muzikes (dy nivelet) ” Tefta Tashko ” në Mitrovicë
 • Zëvendësdrejtor i SHML ekonomike ” Hasan Prishtina ” në Mitrovicë
 • Zëvendësdrejtor i SHML teknike ” Arkitekt Sinani ” në Mitrovicë
 • Drejtor i Institucionit Edukativ Parashkollor (QF). “Gëzimi Ynë” në Mitrovicë
 • Zëvendësdrejtor i Shkollës Fillore të Mesme të Ulët ” Fazli Grejçevci” në Shipol
 • Zëvendësdrejtor i Shkollës Fillore të Mesme të Ulët ” Migjeni ” në Mitrovicë
 • Zëvendësdrejtor i Shkollës Fillore të Mesme të Ulët ” Gj. K. Skënderbeu” në Mitrovicë

 

Kategoria funksionale për drejtor të SHML-Gjimnaze /Grada: Koeficjenti 8.4

Kategoria funksionale për drejtor të SHFMU /Grada: Koeficjenti 7.8

Kategoria funksionale për zëvendësdrejtor të SHFMU/Grada : 7.2

Kategoria funksionale /Grada: për zëvendësdrejtor të SHML profesionale ko. 7.8

Niveli i koeficienteve A-7.8 (Koeficienti) për drejtor të Shkolles artistike koficj. 8.4

Kategoria funksionale /Grada: për drejtor të institucionit parashkollor koficient

Niveli i koeficienteve A-7.8 (Koeficienti) për drejtor të Institucionit parashkollor 7.8

Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë:

 • Drejtori i institucionit menaxhon punën e përgjithshme të shkol lës dhe ndihmon në caktimin e objektivave dhe zhvillimin e planit të punës për përmb ushjen e këtyre objektivave, kurse zëvendësdrejtori ndihmon drejtorin e institucionit në realizimin e objektivave;
 • Drejtori menaxhon stafin e shkollës, dhe në bashkëp unim me Drejtorinë e Arsimit, organizon punën përmes ndarjes së detyrave tek të varurit, ofron udhëzime dhe monitoron punën e stafit për të ofruar produkte dhe shërbime cilësore, kurse zëvendësdrejtori ndimon në punën e tij;
 • Ndihmon shkollën në vlerësimin e proceseve dhe procedurave të brendshme dhe rekomandon ndryshime / përmirësime me qëllim të rritjes së efikasit etit dhe cilësisë së punës;
 • Menaxhon ofrimin e shërbimeve dhe aktiviteteve në fushën e edukimit , kurse zëvëndësdrejtori e mbështet dhe përkrah ate në punë;
 • Zhvillon dhe propozon politika në lidhje me zhvillimin e institucionit dhe mbikëqyrë zbatimin e tyre;
 • Ekzaminon dhe ofron komente rreth rregulloreve dhe koordinohet me Drejtorinë e Arsimit për hartimin e rregulloreve shkollore;
 • Koordinon punën dhe bashkëpunon me stafin tjetër në institucion dhe është përgjegjës për të gjitha aktivitetet e nxënësve, mësimdhënësve në shkollë, personelit profesional dhe ndimës, duke kryer me përpikmëri detyrat lidhur me kurriku len;
 • Bën vlerësimin e rregullt të stafit nën mbikëqyrje të tij/saj dhe përkrahë zhvillimin e tyre përmes trajnimit për kryerje të detyrave të tyre në përput hje me standardet e kërkuara;
 • Mban 10 (dhjetë) orë mësimi në javë, nëse numri i nxënësve në shkollë është nën 250 nxënës.

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim: Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës, të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, kanë përgatitjen e nevojshme shkollore dhe aftësitë fizike që kërkohen për pozitën përkatëse.

Procedurat e konkurrimit: Konkurrimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar .

Kandidatët duhet të plotësojnë këto kushte:

 • Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;
 • Të kenë të kryer së paku arsimin un iversitar të nivelit themelor (së paku kualifikimin prej 240 ECTS/4 vite të shkollimit universitar);
 • Të ketë licencë të rregullt të mësimdhënësit ose të jetë në procedurë të licencimit;
 • Të kenë së paku 3 vite përvojë pune në arsim ose në institucione të ar simit;
 • Të ketë të përfunduar me sukses një program të akredituar të kualifikimit profesional për udhëheqje, administrim dhe menaxhim;

Kohëzgjatja e emërimit:  katër (4) vite.

Data e mbylljes së konkursit: 15 ditë  nga dita e shpalljes.

Paraqitja e kërkesave: Aplikacionet merren dhe dorëzohen në zyrën Nr.10 në Komunën e Mitrovicës. Për secilën pozitë duhet të aplikohet në mënyrë të veçantë. Së bashku me aplikacion duhet të dorëzohen edhe këto dokumente në njërën prej gjuhëve zyrtare të komunës . Kontaktet me telefon mund ti bëni në 028 – 532 104

 • Ekstraktin e lindjes;
 • Diplomen e fakultetit të kryer për nivelin përkatës (E vërtetuar);
 • Dëshminë për përvojen e punës;
 • Portofolin profesionale (shih Udhëzimin Administrativ të MASHT -it nr. 08/2014- Shtojca G)
 • Letërreferencë nga një institucion publik -kredibil (si MASHT, DKA, Këshilli drejtues i shkollës, punëdhënësi paraprak, institucionet e arsimit të lartë). Letrat e referencës duhet të kenë përmbajtje dëshmuese për angazhimet paraprake);
 • Planin Zhvillimor të institucionit edukativo-arsimor dhe aftësues për të cilin ka konkurruar (së paku 10 faqe tekst me hapësi rë 1.5, fonti i shkronjave 12, arial) sipas udhëzimeve të MASHT-it.
 • Njohuri dhe përvojë substanciale për fushën e edukimit;
 • Aftësi komunikuese, negocuese dhe bindëse në menaxhim;
 • Shkathtësi në caktim të objektivave, planifikim të punës dhe analizë;
 • Shkathtësi në udhqëheqje dhe organizim të ekipit, aftësi për të menaxhuar punën ekipore;
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve ( Ë ord, Exel, Poëer Point, Access.
 • Çertifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor me të cilin dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore;
 • Dëshminë se nuk është nën hetime.

”Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike, qendrore dhe lokale, siç

specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 të Ligjit Nr. 03/L -149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”.

Kërkesat e dërguara pas afatit dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohën. Në intervistë do të kuarjohen dhe ftohen të gjithë kandidatët konkurrent të cilët i plotësojnë kushtet sipas konkursit.

Komuna e Mtrovicës

 

TAGS: Komuna e MitrovicësMitrovicëKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 647
Kategoria Edukim
Skadon Skadon: SOT
Orari Full Time
Lokacioni Mitrovicë
info@kosovajob.com | 045 11 14 14
FOLLOW US