Komuna e Mitrovicës

Drejtorë dhe Zv. Drejtorë të shkollave

	 	 

Republika e Kosovës

Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Mitrovicës së Jugut

Opština Južna Mitrovica – Municipality of Mitrovica South

 

Drejtoria Komunale e Arsimit

Nr. 07-111/01-0028057/2019

04. 04. 2019.

Mitrovicë

Në bazë të nenit 5 të Ligjit Nr. 03/L-068 për Arsimin në Komunat e Repu blikës së Kosovës, nenit 20 të Ligjit nr. 04/L-032 për Arsimin Parauniversitar, nenit 11 dhe 18 të Ligjit nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Udhëzimit Administrativ të MASHT-it Nr.08/2014, pas Autorizimit nga MAP/DASHC, Komuna e Mitrovicës së Jugut , shpall:

K O N K U R S

 

Institucioni: Komuna e Mitrovicës së Jugut

Drejtoria: Drejtoria e Arsimit

Titulli i vendit të punës:

 • Drejtor i Gjimnazit “Frang Bardhi” në Mitrovicë
 • Drejtor i Shkollës Fillore të Mesme të Ulët ” Nonda Bulka ” në Mitrovicë
 • Drejtor i Shkollës Fillore të Mesme të Ulët ” Jusuf Rexha ” në Koshtovë
 • Drejtor i Shkollës së Muzikes (dy nivelet) ” Tefta Tashko ” në Mitrovicë
 • Zëvendësdrejtor i SHML ekonomike ” Hasan Prishtina ” në Mitrovicë
 • Zëvendësdrejtor i SHML teknike ” Arkitekt Sinani ” në Mitrovicë
 • Drejtor i Institucionit Edukativ Parashkollor (QF). “Gëzimi Ynë” në Mitrovicë
 • Zëvendësdrejtor i Shkollës Fillore të Mesme të Ulët ” Fazli Grejçevci” në Shipol
 • Zëvendësdrejtor i Shkollës Fillore të Mesme të Ulët ” Migjeni ” në Mitrovicë
 • Zëvendësdrejtor i Shkollës Fillore të Mesme të Ulët ” Gj. K. Skënderbeu” në Mitrovicë

 

Kategoria funksionale për drejtor të SHML-Gjimnaze /Grada: Koeficjenti 8.4

Kategoria funksionale për drejtor të SHFMU /Grada: Koeficjenti 7.8

Kategoria funksionale për zëvendësdrejtor të SHFMU/Grada : 7.2

Kategoria funksionale /Grada: për zëvendësdrejtor të SHML profesionale ko. 7.8

Niveli i koeficienteve A-7.8 (Koeficienti) për drejtor të Shkolles artistike koficj. 8.4

Kategoria funksionale /Grada: për drejtor të institucionit parashkollor koficient

Niveli i koeficienteve A-7.8 (Koeficienti) për drejtor të Institucionit parashkollor 7.8

Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë:

 • Drejtori i institucionit menaxhon punën e përgjithshme të shkol lës dhe ndihmon në caktimin e objektivave dhe zhvillimin e planit të punës për përmb ushjen e këtyre objektivave, kurse zëvendësdrejtori ndihmon drejtorin e institucionit në realizimin e objektivave;
 • Drejtori menaxhon stafin e shkollës, dhe në bashkëp unim me Drejtorinë e Arsimit, organizon punën përmes ndarjes së detyrave tek të varurit, ofron udhëzime dhe monitoron punën e stafit për të ofruar produkte dhe shërbime cilësore, kurse zëvendësdrejtori ndimon në punën e tij;
 • Ndihmon shkollën në vlerësimin e proceseve dhe procedurave të brendshme dhe rekomandon ndryshime / përmirësime me qëllim të rritjes së efikasit etit dhe cilësisë së punës;
 • Menaxhon ofrimin e shërbimeve dhe aktiviteteve në fushën e edukimit , kurse zëvëndësdrejtori e mbështet dhe përkrah ate në punë;
 • Zhvillon dhe propozon politika në lidhje me zhvillimin e institucionit dhe mbikëqyrë zbatimin e tyre;
 • Ekzaminon dhe ofron komente rreth rregulloreve dhe koordinohet me Drejtorinë e Arsimit për hartimin e rregulloreve shkollore;
 • Koordinon punën dhe bashkëpunon me stafin tjetër në institucion dhe është përgjegjës për të gjitha aktivitetet e nxënësve, mësimdhënësve në shkollë, personelit profesional dhe ndimës, duke kryer me përpikmëri detyrat lidhur me kurriku len;
 • Bën vlerësimin e rregullt të stafit nën mbikëqyrje të tij/saj dhe përkrahë zhvillimin e tyre përmes trajnimit për kryerje të detyrave të tyre në përput hje me standardet e kërkuara;
 • Mban 10 (dhjetë) orë mësimi në javë, nëse numri i nxënësve në shkollë është nën 250 nxënës.

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim: Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës, të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, kanë përgatitjen e nevojshme shkollore dhe aftësitë fizike që kërkohen për pozitën përkatëse.

Procedurat e konkurrimit: Konkurrimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar .

Kandidatët duhet të plotësojnë këto kushte:

 • Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;
 • Të kenë të kryer së paku arsimin un iversitar të nivelit themelor (së paku kualifikimin prej 240 ECTS/4 vite të shkollimit universitar);
 • Të ketë licencë të rregullt të mësimdhënësit ose të jetë në procedurë të licencimit;
 • Të kenë së paku 3 vite përvojë pune në arsim ose në institucione të ar simit;
 • Të ketë të përfunduar me sukses një program të akredituar të kualifikimit profesional për udhëheqje, administrim dhe menaxhim;

Kohëzgjatja e emërimit:  katër (4) vite.

Data e mbylljes së konkursit: 15 ditë  nga dita e shpalljes.

Paraqitja e kërkesave: Aplikacionet merren dhe dorëzohen në zyrën Nr.10 në Komunën e Mitrovicës. Për secilën pozitë duhet të aplikohet në mënyrë të veçantë. Së bashku me aplikacion duhet të dorëzohen edhe këto dokumente në njërën prej gjuhëve zyrtare të komunës . Kontaktet me telefon mund ti bëni në 028 – 532 104

 • Ekstraktin e lindjes;
 • Diplomen e fakultetit të kryer për nivelin përkatës (E vërtetuar);
 • Dëshminë për përvojen e punës;
 • Portofolin profesionale (shih Udhëzimin Administrativ të MASHT -it nr. 08/2014- Shtojca G)
 • Letërreferencë nga një institucion publik -kredibil (si MASHT, DKA, Këshilli drejtues i shkollës, punëdhënësi paraprak, institucionet e arsimit të lartë). Letrat e referencës duhet të kenë përmbajtje dëshmuese për angazhimet paraprake);
 • Planin Zhvillimor të institucionit edukativo-arsimor dhe aftësues për të cilin ka konkurruar (së paku 10 faqe tekst me hapësi rë 1.5, fonti i shkronjave 12, arial) sipas udhëzimeve të MASHT-it.
 • Njohuri dhe përvojë substanciale për fushën e edukimit;
 • Aftësi komunikuese, negocuese dhe bindëse në menaxhim;
 • Shkathtësi në caktim të objektivave, planifikim të punës dhe analizë;
 • Shkathtësi në udhqëheqje dhe organizim të ekipit, aftësi për të menaxhuar punën ekipore;
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve ( Ë ord, Exel, Poëer Point, Access.
 • Çertifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor me të cilin dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore;
 • Dëshminë se nuk është nën hetime.

”Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike, qendrore dhe lokale, siç

specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 të Ligjit Nr. 03/L -149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”.

Kërkesat e dërguara pas afatit dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohën. Në intervistë do të kuarjohen dhe ftohen të gjithë kandidatët konkurrent të cilët i plotësojnë kushtet sipas konkursit.

Komuna e Mtrovicës

 

TAGS: Komuna e MitrovicësMitrovicëKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 908
Kategoria Edukim
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Mitrovicë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC