Agjencia Kosovare e Privatizimit

Zyrtar i Lartë për Pagesa

	 	 

Në mbështetje të Ligjit nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, në pajtim me Rregulloren nr. 02/2010 për procedurat e rekrutimit në Shërbimin Civil, Agjencia Kosovare e Privatizimit shpall konkurs të jashtëm për pozitën:

ZYRTAR I LARTË PËR PAGESA (1 Pozitë)

Numri i Referencës: 05 /2019
Lloji i Pozitës: Karrierës
Orari: I plotë
Kohëzgjatja: Pa afat
Grada - Hapi: 4-4
Departamenti: Departamenti i Shitjes
Vendi i Punës: Zyra Qendrore
Mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë : Kryesuesi i Njësisë Për Përgatitjen e Shitjes, Shqyrtimit Ligjor dhe Tenderimit

QËLLIMI DHE FUSHËVEPRIMI I POZITËS:

Mbledhja, koordinimi i të dhënave dhe raportimi mbi statusin e pagesave të shitjes përmes spin of-it të thjeshtë dhe likuidimit, përfshirë këtu anulimet e tenderit, tërheqjet, kërkesat, ankesat dhe rastet e ndryshme që janë në proces e
sipër etj. Detyra tjera të caktuara nga Kryesuesi i Njësisë Për Përgatitjen e Shitjes, Shqyrtimit Ligjor dhe Tenderimit.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË:

 • Përgatitja e njoftimeve mbi statusin e fituesve të përkohshëm dhe detajet e pagesës për transferin e mjeteve në afat të caktuar, përgatitja e njoftimeve për ofertuesit e dytë apo të tretë në rastet kur ofertuesi fitues nuk arrin ta kryejë pagesën si dhe përgatitja e njoftimeve për ofertuesit në rastet kur tenderi është anuluar me vendim të Bordit të Drejtorëve, apo në rastet kur ofertuesit tërhiqen nga tenderi;
 • Në rastet e mos pagesës apo vonesës së pagesës nga ana e fituesit, njoftimi si dhe përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për konfiskimin apo rikthimin e mjeteve si dhe njoftimet lidhur me çështjet tjera të mundshme të caktuara nga Kryesuesi i Njësisë Për Përgatitjen e Shitjes, Shqyrtimit Ligjor dhe Tenderimit;
 • Ruajtja e informatave konfidenciale të ofertuesve, fituesve dhe informatave të tjera të Agjencisë dhe rishikimi i të gjitha transaksioneve financiare lokale dhe internacionale në lidhje me shitjen e Ndërmarrjeve dhe shitjen e aseteve;
 • Rishikimi i të gjitha transaksioneve të depozitave dhe taksës administrative që paguhen me pjesëmarrje në procesin e tenderimit përmes spin of-it të thjeshtë dhe likuidimit;
 • Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për rikthimin e depozitave, bazuar në detajet e fletëpagesave të ofertuesve, të dorëzuara me pjesëmarrjen në procesin e tenderimit si dhe përgatitja dhe dorëzimi i kërkesës për hapjen e llogarive të caktuara për secilën Ndërmarrje të re në Departamentin e Financave dhe Buxhetit në secilën valë;
 • Kontrollon Memorandumet e Informatave për asetet e prezantuara për shitje për Bordin e Drejtorëve për secilën valë;
 • Mirëmbajtja dhe përditësimi i dosjeve për secilën Ndërmarrje dhe asete për sa i përket informacioneve mbi pagesat (25 % & 75%) si dhe korrespondenca të ndryshme, mbledhja e informacioneve në lidhje me përgatitjen e buxhetit si dhe siguron bashkëpunim dhe komunikim të ngushtë me Departamentin e Financave dhe Buxhetit;
 • Rishikimi dhe verifikimi i dokumentacionit të ofertuesve pjesëmarrës në procesin e tenderimit të ndërmarrjeve përmes metodës “spin of” dhe asaj të likuidimit;

PËRGADITJA PROFESIONALE/ KUALIFIKIMET:

 • Diplomë Universitare në Ekonomi, Administrim Biznesi, Menaxhment, Marketing apo fusha relevante;
 • Së paku katër (4) vite përvojë pune profesionale;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme organizative dhe të menaxhimit të kohës;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme ndër-personale dhe të komunikimit si dhe aftësi në zgjidhjen e konfliktit;
 • Saktësi, vëmendje në detaje dhe ndjeshmëri ndaj prioriteteve;
 • Njohuri të shkëlqyeshme të përdorimit të aplikacioneve softuerike të pakos MS;
 • Të ketë njohuri të rrjedhshme të gjuhës shqipe dhe / ose serbe në të folur dhe shkruar. Gjuha angleze e preferuar;
 • Të ketë aftësi për të punuar në mënyrë efektive në një ambient multi-etnik dhe multi-kulturor;

Formularin për aplikim mund ta gjeni në: www.pak-ks.org

Për aplikim, të gjithë kandidatët duhet t’i bashkëngjisin dokumentet e mëposhtme:

 • Formularin e plotësuar dhe të firmosur;
 • Letrën përcjellëse/motivuese;
 • Dëshmi mbi përgatitjen profesionale;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës;
 • Dy letër rekomandime;
 • Dokumentin e identifikimit;
 • Certifikatën që nuk jeni nën hetime.

Formularin për aplikim së bashku me dokumentet përcjellëse i dërgoni në adresën elektronike: recruitment@pak-ks.org
Titulli i e-mailit tuaj duhet të përmbajë pozitën për të cilën ju aplikoni.
Data e fundit për aplikim është: 19 PRILL 2019 ora 16:00
Dokumentet e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Aplikacioni dhe dokumentacioni i pakompletuar do të refuzohet.
“ Agjencia Kosovare e Privatizimit ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë”
“Komuniteti jo- shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafi 3 të Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”.

Ne i falënderojmë të gjithë kandidatët për aplikim, por vetëm kandidatët në listën e ngushtë do të kontaktohen.

 

TAGS: Agjencia Kosovare e Privatizimit PrishtinëKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 1473
Kategoria Të tjera
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC