Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

Vende të lira të punës (7)

	 	 

Republika e Kosovës

Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria – Vlada - Government

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale - Ministarstvo za Rad i Socijalne Zaštite Ministry of Labour and Social Welfare

Mbështetur në nenet 7, 8 dhe 15 në Ligjin e Punës 03/L-212, në  Udhëzimin Administrativ Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik nenet 4 dhe 5;    Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, shpall :

                                                              KONKURS

 

Titulli i punës:  Mjek i Praktikes së Përgjithshme (1 vend pune)

Vendi: Instituti Special në Shtime

Departamenti:  I Politikave Sociale dhe të Familjes

Kategoria funksonale: Niveli profesional-staf shendetësor

Niveli i Pagës (koeficienti): H-20

Orari i punës: I plotë, 40 orë në javë

Kontrata e punës: Sipas Ligjit të Punës Nr.03/L-212

Raporton tek: Drejtori i Institutit Special

Qëllimi i vendit të punës: Është përgjegjës për vendin e punës ku ai/ajo punon dhe ka për detyrë te siguroj shëndet te mirë për te gjithë rezidentet ne institucion, po ashtu ka përgjegjësi te ofroj shërbime mjekësore sa me cilësore si dhe ti referoj rastet për kontroll mjekësore jashtë institucionit.

Detyrat kryesore:

 • Ka përgjegjësi në organizimin e punës të shërbimit shëndetësor në aspektin mjekësor dhe atë higjienik;
 • Ka për detyrë te bëjë kontrollet e rregullta të kohë pas kohëshme dhe sistematike për të gjithë klientët e ISSH-së dhe të shtëpive të komunitetit, evidentimin e të sëmurëve si në aspektin shëndetësor e po ashtu edhe në atë higjienik;
 • Punon drejtpërdrejt me neuropsikiatrin, kryeinfermierin dhe punëtorin social për zgjidhjen e problemeve për klientët;
 • Ka përgjegjësi ne kontrollimin e mënyrës së dhënies të barnave nga ana e infermierëve  përgjegjës për të siguruar se bari është duke u dhënë në mënyrën e duhur për të siguruar një shëndet të mirë për të gjithë klientët;
 • Është përgjegjës për nivelin e higjienës në kuadër të institucionit dhe punon ngushtë me të gjithë shefat e shërbimeve;
 • Bën mbikëqyrjen dhe kontrollimin punës profesionale të laboratorit;
 • Bën mbikëqyrjen e sjelljeve të personelit ndaj klientëve dhe kolegëve;
 • Bashkëpunon ngushtë edhe me profesionistet tjerë jashtë ISSH-së  të lëmive mjekësore për konsulata të ndryshme rreth shëndetit të klientëve;
 • Ndihmon drejtorin  e Institutit Special në zhvillimin e politikave dhe standardeve  institucionale duke i përmirësuar kushtet e jetesës për klientët si dhe kushtet e punës të punëtoreve;
 • Përgatit raporte javore, mujore dhe vjetore.

Shkathtësitë e kërkuara:

 • Të ketë aftësi të mira profesionale dhe njohuri te përgjithshme në lëmin e mjekësisë,
 • Të ketë aftësi të mbikëqyrë dhe trajnojë stafin e mesëm,
 • Aftësi të  mira për të punuar në ekip dhe të ketë aftësi dhe shkathtësi të mira komunikatave,
 • Të ketë shkathtësi të mira në zgjidhjen e problemeve,
 • Të jetë i gatshëm që çdo herë dhe në çdo kohë t’u shërbej klientëve dhe stafit i cili punon.

Kualifikimet edukative - profesionale, përvoja e punës:

 • Diplomë uriversitare të fakultetit  të mjekësisë;
 • Dokumentin mbi stazhin e kryer për doktor të mjekësisë dhe licencën e punës;
 • Të njoh gjuhën shqipe dhe serbe në të folur dhe të shkruar.

 

Titulli i punës: Infermier (1 vende pune)

Vendi: Instituti Special në Shtime

Departamenti: I Politikave Sociale dhe të Familjes

Kategoria funksonale: Niveli profesional-staf shendetësor

Niveli i Pagës (koeficienti): H-53

Orari i punës: I plotë, 40 orë në javë

Kontrata e punës: Sipas Ligjit të Punës Nr.03/L-212

Raporton tek: Kryeinfermieri

Detyrat kryesore:

 • Bën përgatitjen dhe ndarjen e terapisë të cilën e përcakton  mjeku,
 • Bën të gjitha intervenimet medicionale sipas urdhërit të mjekut,
 • Informon mjekun për të gjitha ndryshimet shëndetësore të rezidentëve,
 • Merr masa emidemiologjike-higjienike kundër infeksionit dhe dekubitit të rezidentëve
 • Përcjell te sëmurin gjer në spital me udhëzimin e mjekut dhe kujdeset për vendosjen e tij,
 • Bashkëpunon me ndihmën e shpejtë në mungesë të mjekut dhe kryeinfermierit, 
 • Përcjell numrin e klientëve në repart dhe lajmëron kryeinfermierin në rast të mungeses pa arsye të rezidentit, është përgjegjës për pajisjet dhe mjetet e besuara në repart dhe ambulancë,
 • Përgatit raporte javore,mujore dhe vjetore.

Shkathtësitë e kërkuara:

 • Gatishmëri e plotë për ofrim të shërbimeve shëndetësore,
 • Gatishmëri për komunikim dhe trajtim të gjithë rezidentëve pa dallim etniteti,
 • Njohja e punës me pajisje elektronike dhe mbajtja e të dhënave për resident,
 • Aftësi në përdorimin e pajisjeve mjekësore.

Kualifikimet edukative -profesionale, përvoja e punës:

 • Diplomë e shkollës së mesme të mjekësisë,
 • Trajnime të kryera nga lëmija e infermierisë,
 • Përvojë pune të paktën 3 vite

 

Titulli i punës: Ndihmës mjekësor (1 vend pune)

Vendi: Instituti Special në Shtime

Departamenti: I Politikave Sociale dhe të Familjes

Kategoria funksonale: Niveli profesional-staf shendetësor

Koeficienti i pagës:  5( pesë)

Orari i punës: I plotë, 40 orë në javë

Kontrata e punës: Sipas Ligjit të Punës Nr.03/L-212

Raporton tek: Kryeinfermieri

Detyrat kryesore:

 • Bën pastrimin e përgjithshëm të klientëve të varur dhe gjysmë të varur;
 • Bën ndërrimin e ndërresave të shtratit të rezidentëve;
 • Ushqen rezidentët e varur dhe gjysmë të varur;
 • Bashkëpunon me infermier  dhe teknik medicinal dhe ndihmon në intervenimet tekniko medicinale; Kujdeset dhe është përgjegjës për pastërtinë e dhomave dhe ambientit ku jetojnë rezidentët;
 • Bën tretmanin  higjenik të klientit të ri;
 • Ndërresat e pa pastra të rezidentëve i bart në lavanderi dhe të pastra i merr nga lavanderia;
 • Bën përgatitjen e rezidentit të vdekur me prezencën e infermierit apo teknikut medicinal;
 • Është përgjegjës për inventarin në repart dhe mjetet tjera të besuara;
 • Përgatit raporte javore,mujore dhe vjetore.

Shkathtësitë e kërkuara:

 • Gatishmëri e plotë për ofrim të shërbimeve rezidentëve;
 • Gadishmëri për komunikim dhe trajtim të gjithë rezidentëve pa dallim etniteti.

Kualifikimet edukative-profesionale, përvoja e punës:

 • Shkolla e mesme e kryer,
 • Përvojë pune në sferën e mirëmbajtjes së higjienës.

 

Titulli i punës: Infermier (1 vende pune)

Vendi: Shtëpia e Personave të Moshuar dhe pa Përkujdesje Familjare në Prishtinë

Departamenti: I Politikave Sociale dhe të Familjes

Kategoria funksonale: Niveli profesional-staf shendetësor

Niveli i Pagës (koeficienti): H-53

Orari i punës: I plotë, 40 orë në javë

Kontrata e punës: Sipas Ligjit të Punës Nr.03/L-212

Raporton tek: Kryeinfermieri

Detyrat kryesore:

 • Bën përgatitjen dhe ndarjen e terapisë të cilën e përcakton  mjeku,
 • Bën të gjitha intervenimet medicionale sipas urdhërit të mjekut,
 • Informon mjekun për të gjitha ndryshimet shëndetësore të rezidentëve,
 • Merr masa emidemiologjike-higjienike kundër infeksionit dhe dekubitit të rezidentëve
 • Përcjell te sëmurin gjer në spital me udhëzimin e mjekut dhe kujdeset për vendosjen e tij,
 • Bashkëpunon me ndihmën e shpejtë në mungesë të mjekut dhe kryeinfermierit, 
 • Përcjell numrin e klientëve në repart dhe lajmëron kryeinfermierin në rast të mungeses pa arsye të rezidentit, është përgjegjës për pajisjet dhe mjetet e besuara në repart dhe ambulancë,
 • Përgatit raporte javore,mujore dhe vjetore.

Shkathtësitë e kërkuara:

 • Gatishmëri e plotë për ofrim të shërbimeve shëndetësore,
 • Gatishmëri për komunikim dhe trajtim të gjithë rezidentëve pa dallim etniteti,
 • Njohja e punës me pajisje elektronike dhe mbajtja e të dhënave për rezident,
 • Aftësi në përdorimin e pajisjeve mjekësore.

Kualifikimet edukative -profesionale, përvoja e punës:

 • Diplomë e shkollës së mesme të mjekësisë,
 • Trajnime të kryera nga lëmija e infermierisë,
 • Përvojë pune të paktën 3 vite.

 

Titulli i punës: Ndihmës mjekësor (1 vend pune)

Vendi: Shtëpia e Personave të Moshuar dhe pa Përkujdesje Familjare në Prishtinë

Departamenti: I Politikave Sociale dhe të Familjes

Kategoria funksonale: Niveli profesional-staf shendetësor

Koeficienti i pagës:  5( pesë)

Orari i punës: I plotë, 40 orë në javë

Kontrata e punës: Sipas Ligjit të Punës Nr.03/L-212

Raporton tek: Kryeinfermieri

Detyrat kryesore:

 • Bën pastrimin e përgjithshëm të klientëve të varur dhe gjysmë të varur;
 • Bën ndërrimin e ndërresave të shtratit të rezidentëve;
 • Ushqen rezidentët e varur dhe gjysmë të varur;
 • Bashkëpunon me infermier  dhe teknik medicinal dhe ndihmon në intervenimet tekniko medicinale; Kujdeset dhe është përgjegjës për pastërtinë e dhomave dhe ambientit ku jetojnë rezidentët;
 • Bën tretmanin  higjenik të klientit të ri;
 • Ndërresat e pa pastra të rezidentëve i bart në lavanderi dhe të pastra i merr nga lavanderia;
 • Bën përgatitjen e rezidentit të vdekur me prezencën e infermierit apo teknikut medicinal;
 • Është përgjegjës për inventarin në repart dhe mjetet tjera të besuara;
 • Përgatit raporte javore,mujore dhe vjetore.

Shkathtësitë e kërkuara:

 • Gatishmëri e plotë për ofrim të shërbimeve rezidentëve;
 • Gadishmëri për komunikim dhe trajtim të gjithë rezidentëve pa dallim etniteti.

Kualifikimet edukative-profesionale, përvoja e punës:

 • Shkolla e mesme e kryer,
 • Përvojë pune në sferën e mirëmbajtjes së higjienës.

 

Titulli i punës: Servues/e i/e Ushqimit (1 vend pune)

Vendi: Shtëpia e Personave të Moshuar dhe pa Përkujdesje Familjare në Prishtinë

Departamenti: I Politikave Sociale dhe të Familjes

Koeficienti i pagës: 5 (pesë)

Orari i punës: I plotë, 40 orë në javë

Kontrata e punës: Sipas Ligjit të Punës Nr.03/L-212

Raporton tek: Shefi i shërbimit të ushqimit

Detyrat kryesore:

 • Punon në përgatitjen dhe përpunimin e artikujve ushqimor;
 • Bën përgatitjen e racioneve të ftohta dhe sallatave;
 • Bën servimin e ushqimeve në restorantin ku ushqehen rezidentët dhe në reparte për rezident me nevojë;
 • Kujdeset për enët në sallën ku ushqehen rezidentet dhe në reparte;
 • Ndihmon gjellëbërësin në përgatitjen dhe distribuimin e ushqimit;
 • Servon ushqimet dietale tek rezidentet me rekomandim të mjekut;
 • Mban higjienën e aparateve dhe elementeve të kuzhinës;
 • Bën pastrimin e enëve pas çdo racioni të rezidentëve.

Shkathtësitë e kërkuara:

 • Gatishmëri e plotë për ofrim të shërbimeve rezidentëve;
 • Gadishmëri për komunikim dhe trajtim të gjithë rezidentëve pa dallim etniteti.

Kualifikimet edukative-profesionale, përvoja e punës:

 • Diplomë e shkollës së mesme, 
 • Përvojë pune të paktën 3 vite në kuzhinë.

 

Titulli i punës: Vozitës (1 vend pune)

Vendi: Shtëpia e Personave të Moshuar dhe pa Përkujdesje Familjare në Prishtinë

Departamenti: I Politikave Sociale dhe të Familjes

Koeficienti i pagës: 6(gjashtë)

Orari i punës: I plotë, 40 orë në javë

Kontrata e punës: Sipas Ligjit të Punës Nr.03/L-212

Raporton tek: Drejtori i SHPMPF-ës

Detyrat kryesore:

 • Bën transportin e të sëmurëve në spital i shoqëruar nga motra apo tekniku medicinal;
 • E ndihmon motrën apo teknikun medicinal gjatë transportit të rezidentit;
 • Është përgjegjës për mirëmbajtjen  e të gjitha automjeteve të Institucionit;
 • Është i obliguar për përdorim të rregullt të automjeteve dhe gjendjen e tyre teknike;
 • Është i obliguar që me kohë të lajmëroj për servisim,kontrollim teknik dhe regjistrim të automjeteve;
 • Është përgjegjës për mirëmbajtjen dhe raportimin e servisimit të autobusit të Institucionit për gjendjen teknike të tij;
 • Mban evidence të rregullt të fletudhëtimit, kilometrave të kaluara dhe karburanteve të shpenzuara;
 • Mban evidence mbi riparimin e automjeteve dhe materialit shpenzues;
 • Me rekomandimin e menaxherit drejtues e përdor autobusin për shëtitje të rezidentëve.

Shkathtësitë e kërkuara: Gatishmëri e plotë për ofrim të shërbimeve rezidentëve; Gadishmëri për komunikim dhe trajtim të gjithë rezidentëve pa dallim etniteti.

Kualifikimet edukative-profesionale, përvoja e punës:

 • Diplomë e shkollës së mesme, 
 • Përvojë pune të paktën 3 vite në  profesionin e vozitësit,
 • Patentë shoferi me kategoritë B,C,D

 

Konkursi mbetet i hapur 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga dita e publikimit në shtypin ditor, nga data 04.04.2019  deri më 18.04.2019.

Formularët për aplikim merren në divizionin për burime njerzore/MPMS  dhe të plotësuara dorëzohen, çdo ditë pune nga

Shikime 9330
Kategoria Shëndetësi
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC