Ministria e Zhvillimit Rajonal
Udhëheqës i Divizionit Ligjor
Shpërndaje
	 	 

Republika e Kosovës-Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada – Government

Ministria e ZhvillimitRajonal / MinistarstvozaRegionalniRazvoj / Ministry of Regional Development

Prishtinë, 04 Prill 2019

Njoftim për rishpallje të konkursit

 

Ministria e Zhvillimit Rajonal me datën: 03.04.2019 ka shpallur konkurs për pozitën: Udhëheqës i Divizionit Ligjor.

Mirëpo për shkak të një gabimi teknik plotësohet dhe ndryshohet konkursi i shpallur në gazetën Bota Sot me datën: 03.04.2019-17.04.2019,  te titulli i shpalljes së konkursit “Konkurs për avancim të brendshëm”, ndërsa ky është  konkurs i hapur për kandidatë të jashtëm, afati i konkursit fillon të rrjedh prej momentit të korrigjimit: 04.04.2019-18.04.2019.

Në bazë të  Ligjit Nr. 03/L-149,  për Shërbimin Civil  të Republikës së Kosovës dhe  Rregullores Nr.02/2010 neni 15 paragrafi 2 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil Ministria e Zhvillimit Rajonal shpall:

KONKURS

Emri i Institucionit:

Ministria e Zhvillimit Rajonal

Njësia Organizative:

Divizioni Ligjor

 

Titulli i punës:

Udhëheqës i Divizionit Ligjor

Numri i referencës:

PBS/220

Niveli i pagës:

Koeficienti (9)

Raporton te:

Sekretari i Përgjithshëm

Lloji i kontratës:

Akt emrim

Kohëzgjatja e kontratës:

I/E karrierës

Orari i punës:

I plotë /40 orë në javë

Numri i zyrtarëve:

Një (1)

Vendi:

Prishtinë/Pejton Rr.Perandori Justinian nr.116

 

Qëllimi i vendit të punës :

Hartimi i akteve ligjore dhe harmonizimin i tyre  me parimet e legjislacionit evropian

Detyrat kryesore: 

 • Udhëheqë punën e gjithmbarshme të divizionit  dhe ndihmon mbikëqyrësin në caktimin e objektivave dhe hartimin e planit të punës për  përmbushjen e këtyre objektivave ; 20%
 • Menaxhon me stafin e divizionit  dhe bënë  ndarjen e detyrave tek varësit e tij , ofron udhëzime dhe monitoron punën e stafit për të siguruar produkte dhe shërbime cilësore; 15%
 • Ndihmon mbikëqyrësin në vlerësimin e proceseve dhe procedurave të brendshme dhe rekomandon ndryshime/përmirësime me qëllim të ngritjes së  efikasitetit në punë;15%
 • Siguron hartimin e legjislacionit të sponzoruar nga institucioni dhe koordinon aktivitetet legjislative të institucionit përkatës me institucionet tjera relevante si Qeverinë dhe Kuvendin;15%
 • Siguron që ligjet e propozuara dhe të hartuara nga institucioni përkatës të jenë në përputhje me standardet e BE-së, me asquis communautaire dhe me ligjet e aplikueshme në Kosovë;10%
 • Ofron ndihmë në harmonizimin e legjislacionit dhe siguron pajtueshmërinë me ligjin e aplikueshëm në Kosovë ; 10%
 • Bashkërendon hulumtimin ligjor dhe hartimin e politikave legjislative, përfshirë edhe aktet nënligjore, kontratat, marrëveshjet dhe memorandumet; 10%
 • Bën vlerësim të rregull të stafit nën mbikëqyrje të tij  dhe përkrahë zhvillimin e tyre përmes trajnimeve për të siguruar kryerjen e detyrave të tyre në nivel me  standardet  e kërkuara; 5%.

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara: 

 • Diploma universitare në lëmin e Drejtësisë; 5 vite përvojë pune profesionale.
 • Aftësi komunikuese, negociuese dhe bindëse në menaxhim;
 • Shkathtësi në caktim të objektivave , planifikim të punës dhe analizë ;
 • Shkathtësi në udhëheqje dhe organizim të ekipit, aftësi për të menaxhuar një ekip ose grup punues;
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Access);

Kushtet e pjesëmarrjes në konkurs:

 • Të drejtë aplikimi kanë të gjithë Qytetarët e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilëtkanë zotësi të plotë për të vepruar, janë në posedim të drejtave civile dhe politike, kanëpërgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave që kërkohenpër pozitën përkatëse.

Aktet ligjore që e rregullojnë rekrutimin:

 • Përzgjedhja bëhet në bazë të  Ligjit Nr. 03/L-149,  për Shërbimin Civil  të Republikës së Kosovës dhe  Rregullores Nr.02/2010 neni 15 paragrafi 2 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil.

Procedurat e konkurrimit:

 • Procedura e konkurrimit është e hapur për kandidatët e jashtëm.

Paraqitja e kërkesave:

 • Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve: Ministria e Zhvillimit Rajonal - Divizioni për Burime Njerëzore, Ndërtesa e MZHR-së në Lagjen Pejton Rr. Perandori Justinian Nr. 116, Prishtinë, ose mund të shkarkohen në ueb-faqen zyrtare të MZHR-së. Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim nëse arrijnë brenda 2 ditësh;aplikacionet që arrijnë pas këtij afati dhe aplikacionet e mangëta refuzohen. Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit për kualifikimin arsimor, letërnjoftimin dhe dokumentacionet e tjera të nevojshme që kërkon vendi i punës, për të cilin konkurrohet.
 • Aplikacionet e dorëzuara nuk kthehen!Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër do të kontaktohen.MZHR-ja mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore, nga të gjitha komunitetet.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë kalendarike, nga dita e publikimit.04.04.2019 deri 18.04.2019

Për informata më të hollësishme mund ta kontaktoni Divizionin e Burimeve Njerëzore. 038 20064510, prej orës 8:00 – 16:00.

 

TAGS: Ministria e Zhvillimit RajonalPrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 590
Kategoria Juridik
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC