Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
PREMIUM

Menaxher Prodhimi në repartin e Dritareve (Alb/Eng)

Idearch
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Idearch SH.P.K, ofron një vend të lirë pune për:

•Menaxher prodhimi në repartin e Dritareve

• Vendi i punës:    Emshir, Prishtinë,

https://goo.gl/maps/T8CKT8pGNCnUqKCe8

Kualifikimet dhe aftësitë që  ju duhet të ofroni:

•Të keni diplomë universitare - preferohet fakulteti i Arkitekturës, Makinerisë dhe Ndërtimtarisë.

•Aftësi në organizimin dhe menaxhimin e punëve të ndryshme

•Aftësi në vendimarrje dhe punë ekipore

•Njohje të mirë të CAD (përparësi AutoCAD) dhe njohuri të mira të MS-Office

•Përveç gjuhës shqipe, njohja e gjuhës angleze  dhe gjermane janë të preferueshme

•Të jeni në gjendje që ti kuptoni shpejt proceset e ndryshme ekzistuese dhe të keni motivim për ti përmirësuar dhe avancuar njohuritë nëse nevojiten në punë

•Të jeni në gjendje të caktoni prioritetet e juaja në mënyrë që të arrihen qëllimet e caktuara shpejt dhe saktë në punë

•Të jeni fleksibil  dhe të keni stabilitet në punë

•Të jeni mes 21 dhe 35 vjeç

Detyrat dhe përgjegjësitë:

•Ndërtimi i dritareve dhe elementeve të fasadave

• Përcaktimi i lidhjeve mes dizajnit të brendshëm dhe fasadës (duhet të integrohen kërkesat e fizikës së ndërtesës dhe kërkesat estetike)

•Hyrja e porosive në programin e prodhimit

•Detyra tjera të përcaktuara nga menaxheri

Ne ju ofrojmë:

•Mundësinë që të punoni në një kompani të re, me kultur familjare

•Të punoni për një kompani zvicrrane, në të cilën ju presin projekte interesante

•Sigurim në vendin e punës

Të gjithë të interesuarit të dërgojnë aplikimin për punësim përmes email-it: idearch.info@gmail.com


Idearch SH.P.K, offers a job offer for: 

•Output manager in the Window Department 

•Job location: Emshir, Prishtinë, 

https://goo.gl/maps/T8CKT8pGNCnUqKCe8

Qualifications and skills that are needed: 

• University degree - preferably in the Architecture, Machinery, and Construction University.

• Skills in organizing and managing different jobs 

• Ability to make decisions and group work

• Being familiar with CAD (Prioritized with AutoCAD) and knowledge with MS-Office

• Apart of the Albanian language, knowing English and German is preferred too

• Being a fast learner for different processes that are used in the work place and having the motivation to fix and extend any problems if needed in work

• Having the ability to acknowledge your priorities in a way that gets jobs done properly 

• Being flexible and have stability at work

• Aged between 21 and 35 years old

 Tasks and responsibilities: 

• Construction of windows and front elements 

• Determining the connection between the interior design and the facade (the physical requirements of the building and the aesthetic requirements must be integrated) 

• Input of orders in the output program

• Other tasks given by the manager

We offer: 

• Opportunity to work in a new company, with a family culture 

• Work with a Swiss Company, in which you’ll do intriguing projects 

• Work place insurance 

All interested should send applications through the following email:  Idearch.info@gmail.com

KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management