Ministria e Shëndetësisë

Inspektor Farmaceutik

	 	 

Republika e Kosovës

Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Shëndetësisë

Ministarstvo Zdravstvoa  - Ministry of Health

Divizioni i Burimeve Njerëzore / Divizija za Ljudske Resurse / Human Resources Division

SHPALLJA E REKRUTIMIT

 

Institucioni: Ministria e Shëndetësisë

Departamenti: Inspektorati Farmaceutik

Titulli i vendit të punës: Inspektor Farmaceutik

Kategoria funksionale/Grada: Koeficienti - 8

Afati i kontratës: Nëpunës i karrierës – me kohë të pa caktuar

Numri i pozitave: Tre (3)

Nr. i Referencës: MSh-10/04/2019

 

Detyrat kryesore:

 • Monitorimi, përkrahja e zbatimit të politikave, ligjeve, rregulloreve dhe standardeve;
 • Këshillimi dhe konsultimi me Udhëheqësin për procedurat që duhet ndërmarrë  për të gjitha çështjet e fushave të specializuara;
 • Garantimi i përputhshmërisë dhe këshillimi  i prodhuesve dhe qarkulluesve farmaceutik me shumicë dhe pakicë,  farmacistëve me kërkesat e rregulloreve, ligjeve, urdhëresave, udhëzimeve dhe direktivave  në fuqi;
 • Të kryej të gjitha llojet e inspektimeve gjenerale, rutinë, ad-hoc, speciale etj;
 • Të kontrollon dhe monitoron: prodhues të produkteve medicinale, substancave aktive, ekscipientet (tek prodhuesit vendor dhe të jashtëm), qarkullues me pakicë dhe shumicë, kontrollon dhe  monitoron  produktet dhe pajisjet medicinale në: gjitha institucionet tjera shëndetësore  të sektorit publik dhe atij privat, kontrollon të gjitha specifikacionet të përshkruara në formularin e Lejes së importit në pikat doganore;
 • Marrjen e mostrave për testim/analizë dhe në bazë të analizave të vërtetuara në Laboratorin Kombëtar për Cilësi të merr masat  adekuate  të lejimit, ndalimit ose tërheqjen e produktit nga tregu;
 • Siguron të dhënat dhe informatat e nevojshme për personat fizik dhe juridik qe merren me qarkullimin e produkteve dhe pajisjeve medicina1e për arritjen e standardeve te nevojshme per këtë veprimtari; Inspekton qarkulluesit farmaceutik dhe çdo person juridik dhe fizik qe disponon produkte dhe pajisje medicinale;
 • Përmes Kryeinspektorit koordinon punën me AKPPM-ne dhe organet tjera kompetente me qellim te garantimit te cilësisë së produkteve dhe pajisjeve medicinale;
 • Harton planin e punës;
 • Merr përgjegjësinë e plotë dhe gatishmërinë për të gjitha detyrat e dhëna dhe të kërkuara nga Udhëheqësi edhe pas orarit të rregullt të punës sipas nevojës;
 • Merr masa ne pajtim me ligjet ne fuqi me qellim te ruajtjes se shëndetit pub1ik;
 • Raporton në baza ditore javore dhe periodike për punët e kryera tek udhëheqësi.

Shkollimi i kërkuar: Diplomë universitare në farmaci, kimi, biologji, mjekësi, mjekësi veterinare, kimi farmaceutike, teknologji farmaceutike, bazuar në direktivën Evropiane 2001/83, neni 49 dhe Udhëzuesin Evropian mbi Inspektoratin Nr. 313525/2006, i preferueshëm Farmacist.

Aftësitë / përvoja dhe atributet e tjera që kërkohen:

 • Së paku 3 ( tri) vite përvojë pune profesionale;
 • Të ketë patentë shofer, kategoria “B”
 • I/e gatshëm të punoj ne ekip, me orar fleksibil dhe në situata të tensionuara;
 • Njohje e punës në kompjuter (MC Word dhe Excel) dhe të kërkimit në intern.

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim: Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, kanë mbaruar shkollimin adekuat dhe kanë aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave.

Procedurat e konkurrimit: Konkurrimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar.

Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekrutimin:  Bazuar në Ligjin Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Kosovës si dhe Rregulloren Nr. 02/2010 Për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil.

Data e hapjes dhe mbylljes së konkursit: 04.04.2019 deri 18.04.2019.

Paraqitja e kërkesave:  Aplikacionet  merren recepcion ose në faqen zyrtare të ministrisë, dhe dorëzohen në zyrën  nr. 23 të Ministrisë së Shëndetësisë, Lagja Arbëria,  rruga e Zagrebit p.n. (ish Spitali i mushkërive). Në aplikacion duhet të cekët qartë titulli i vendit të punës dhe numri i referencës. Kontaktet me telefon mund ti bëni në 038  212 -276.

”Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës  dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike, qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 të Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”.

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen.

Për shkak të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

 

TAGS: Ministria e ShendetesisePrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

 

 

Shikime 644
Kategoria Farmaci
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
Shpallje të Ngjashme Të gjitha
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC