Ministria e Integrimit Evropian
Drejtor i Departamentit të Drejtës së BE-së
Shpërndaje
	 	 

Republika e Kosovës

Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada – Government

Ministria e Integrimit Evropian

Ministarstvo Evropske Integracije/ Ministry of European Integration

Ministria e Integrimit Evropian duke u bazuar ne Ligjin për Shërbimi Civil të Republikës se Kosovës L.Nr. 03/L-149 dhe Rregulloren nr 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit ne Shërbimin Civil te Republikës se Kosovës  shpall:

KONKURS

 

Titulli i pozitës: Drejtor i Departamentit të Drejtës se BE-së

Numri i referencës: 07/2019/-DDBE-/MIE

Grada e vendit punës: Niveli drejtues

Koeficienti: 10

Vendi: Prishtinë

Qëllimi vendit të punës:

Menaxhimin dhe koordinimin e procesit të implementimit të acquis së BE-së në sistemin ligjor të Kosovës, ofron ekspertizë juridike për implementimin e politikave dhe legjislacionit të BE-së brenda sistemit ligjor të Kosovës, bashkëpunon dhe koordinon aktivitetet në fushën e negocimit të marrëveshjeve në mes Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe BE-së, ofron mbështetje ligjore për Qeverinë e Republikës së Kosovës dhe të gjitha ministritë e linjës gjatë përgatitjes së prioriteteve që dalin nga marrëveshjet e Republikës së Kosovës me BE-në, veçanërisht MSA-në dhe marrëveshjet vijuese, dhe koordinon dhe menaxhon procesin e përkthimit të legjislacionit të BE-së në përgjithësi.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Nën mbikëqyrjen e Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Integrimit Evropian,  Drejtori është përgjegjës të:

 • Menaxhimin dhe koordinimin e punës për fushë-veprimtarinë e gjithëmbarshme të Departamentit për të Drejtën e BE-së, dhe jep këshilla ligjore rreth interpretimit të legjislacionit të BE-së për institucionet e Kosovës 20%
 • Përfaqësimin e Departamentit për të Drejtën e BE-së në takimet dhe mbledhjet brenda Qeverisë dhe merr pjesë në Grupet Punuese brenda dhe jashtë Kosovës me rendësi për procesin e integrimit Evropian të Kosovës, veçanërisht në implementimin e të Drejtës së BE-së në sistemin ligjor të Kosovës 20%
 • Koordinon, ofron ekspertizë në përgatitjen e dokumenteve kyçe për procesin e gjithëmbarshëm të integrimit të Kosovës në BE, ofron ekspertizë në interpretimin dhe zbatimin e MSA-së dhe përgatitjen e versionit të acquis në gjuhën shqipe dhe serbe, 20%
 • Koordinon procesin e gjithëmbarshëm të harmonizimit të legjislacionit të Kosovës me acquis të BE-së, veçanërisht planifikimin e tij strategjik dhe monitorimin 10%
 • Është pjesë e procesit dhe e negociatave të institucioneve të Kosovës për integrim Europian gjatë fazave të negocimit dhe procesit të implementimit të MSA-së dhe marrëveshjeve vijuese 10%
 • Krijon bashkëpunim me organet dhe institucionet e BE-së dhe me institucionet e tjera vendore të përfshira në procesin e implementimit të Acquis së BE-së 10%
 • Kryen detyra të tjera shtesë, sipas kërkesës së Sekretarit të Përgjithshëm 10%

Kualifikimi, përvoja e punës dhe aftësitë:

 • Diplome Universitare në Fakultetin  Juridik,
 • Studime Post-Diplomike në fushën e të Drejtës Evropiane veçanërisht në universitetet evropiane është përparësi,
 • Së paku shtatë (7) vite përvojë pune relevante ligjore në fushën e përafrimit të legjislacionit të BE-së, përfshirë së paku katër (4) prej të cilave katër vite në pozitë barazëvlershme drejtuese,
 • Njohja e gjuhës shqipe apo serbe. Njohja e shkëlqyeshme e gjuhës angleze në të folur dhe të shkruar është përparësi,
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi,
 • Aftësi të shkëlqyeshme në përdorimin e programit MS Office,
 • Aftësi për të punuar në ekip;
 • Gatishmëri për të punuar pas orarit të punës dhe nën presionin e vazhdueshëm kohor.

 

INFORMATË E PËRGJITHSHME  PËR KANDIDATËT LIDHUR ME PROCEDURAT E KONKURIMIT

Kohëzgjatja e emërimit:

Nëpunësi i karrierës (përhershëm) Periudha provuese .Dymbëdhjetë (12) muaj.

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim:

Ministria e Integrimit Evropian ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës  dhe mirëpret aplikacionet  nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Shërbimi Civil i Republikës së Kosovës, ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë”.

“Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcionalë organet e shërbimit civil të administratës publike,qendrore dhe lokale,siç specifikohet në Nenin 11, paragrafi 3të Ligjit Nr..03/L-149 mbi shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”

Aplikacionit duhet ti bashkëngjiten  dokumentet përcjellëse  si vijon: Formulari i plotësuar i aplikimit, Dëshminë për kualifikimet arsimore dhe profesionale ( diplomat e fituara jashtë vendit duhet të jenë të nostrifikuara nga MASHT-i), certifikata qe nuk jeni ner hetime etj, dëshminë e përvojës së punës,dy vlerësimet e fundit të punës si dhe dy referenca.

Kërkesa për punësim dhe përshkrimi i punës mund të merret në recepcionin e  ndërtesës së  Qeverisë së Republikës së Kosovës (Sheshi Nëna Terezë p.n.). Formularin zyrtar për aplikim, mund ta gjeni edhe në Web faqen : http://mei-ks.net/

Dokumentacioni duhet të dorëzohen në Divizionin e burimeve njerëzore, Ndërtesa e Qeverisë, kati i IX zyra nr. 909.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do  të kontaktohen.

Afati i konkurrimit është prej datës 03.04.2019  deri me datë 17.04.2019 deri  në orën 16:00. Konkursi  është i hapur 15 ditë nga dita e publikimit.

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen. Për informata shtesë,  ju lutemi telefononi në numrat: 038 200 27-006.

 

TAGS: Ministria e Integrimit EvropianPrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 334
Kategoria Të tjera
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015
for Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC