1

Zyrtar i Lartë / Mbikëqyrës në Departamentin e Menaxhimit të Rrezikut Financiar (ALB/ ENG)

Ruaj
TEB Banka
Follow
(LEXO MË SHUMË PËR KËTË KOMPANI)
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

TEB Sh.a, një ndër bankat më me renome në Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.

TEB tani po kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën Zyrtar i Lartë / Mbikëqyrës në Departamentin e Menaxhimit të Rrezikut Financiar - për Zyrën Qendrore.

Përgjegjësitë:

 • Identifikimi, matjet, monitorimi dhe raportimi i rreziqeve të kredisë, tregut dhe likuiditetit.
 • Të ndihmojë Zyrtarin Kryesor të Rrezikut për identifikimin e rrezikut kryesor financiar të bankës.
 • Të ndihmojë në mënyrë aktive për të koordinuar, zbatuar dhe promovuar qasjen e kujdesshme të rrezikut në të gjitha nivelet e bankës.
 • Të ndihmojë në mënyrë aktive për të koordinuar dhe zbatuar politikat dhe procedurat e menaxhimit të rrezikut.
 • Të jetë në dijeni dhe i përditësuar me rregulloret e BQK-së, rregulloret e brendshme dhe të Grupit, çështjet e rrezikut dhe në baza rregullta të përditësojë rregulloret / çështjet e tilla.
 • Të përgatisë raporte të rregullta ditore, mujore dhe tre-mujore dhe raporte të tjera të lidhura me rrezikun për Menaxherin Kryesor të Rrezikut dhe palët tjera të jashtme të lidhura kur është e nevojshme.

Punonjësi është i detyruar që, përveç detyrave të përcaktuara në kontratën e punës dhe në përshkrimin e punës, të kryejë edhe detyra të tjera të kërkuara nga mbikëqyrësi / punëdhënësi i drejtpërdrejtë, në varësi të nevojave të punëdhënësit dhe në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi si dhe aktet / statutet e brendshme të punëdhënësit.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Përvojë në sistemin bankar (kredi, financa)
 • Nivel i mirë i gjuhës angleze
 • Nivel i avancuar i mjeteve të raportimit (word, excel, powerpoint etj.)

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Afati i fundit për aplikim është 08.07.2022. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


TEB Sh.A is one of the most reputable banks in Kosovo it is part of recognized banking brand in Turkey supported by international power of BNP Paribas.

TEB is now seeking for qualified candidates for the position of: Senior Officer/Supervisor in Financial Risk Management Department in Head Office.

Responsibilities:

Identify measure, monitor and report credit, market and liquidity risks.

 • Should assist the Chief Risk Officer to identify the bank’s main financial risk.
 • Should actively assist to coordinate and implement and promote prudent risk approach in all levels of the bank.
 • Should actively assist to coordinate and implement risk management policies and procedures.
 • Must be aware and be updated with CBK, internal and group regulations and risk topics and on regular basis have an update on such regulations/topics.
 • Should prepare regular daily, monthly and quarterly reports and other risk related reports to the Chief Risk Manager and other external related parties when necessary.

The employee is obliged that, except for duties specified in the employment contract and in the job description, to perform other duties required by the immediate supervisor/employer, depending on the needs of the employer and in accordance with applicable laws and regulations as well as internal acts/bylaws of the employer.

Qualifications required:

 • Experience in banking (credits , finance)
 • Good level of English
 • Advanced level of reporting tools (word, excel, powerpoint etc)

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com. For applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Deadline for applying is 08.07.2022. Not completed applications will not be considered. Only short listed candidates will be contacted.

 

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet