Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
PREMIUM

Kryeshef/e Ekzekutiv/e, Sekretar/e, Zyrtar/e për Auditim të Brendshëm

Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina"
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Në bazë të funksioneve dhe kompetencave që parashihen në nenin 21, lidhur me nenin 17 të Ligjit për Ndërmarrjet Publike (Ligji nr.03/L-087), i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-111 dhe Ligjin nr.05/L-009 për NP, Bordi i Drejtorëve dhe Komisioni i Auditimit të KRU “Prishtina” Sh.A., vendosi të shpall këtë:

KONKURS PUBLIK

Për plotësimin e tri (3) pozitave

 1. KRYESHEF/E EKZEKUTIV/E
 1. SEKRETAR/E
 1. ZYRTAR/E PËR AUDITIM TË BRENDSHËM 

Numri i referencës: 1614


 1. Titulli i punës: KRYESHEF/E EKZEKUTIV/E

Vendi:   Prishtinë

Ndërmarrja:   Kompania Rajonale e Ujësjellësit“Prishtina” Sh.A.

I përgjigjet:  Bordit të Drejtorëve

Niveli i pagës:  Kategoria I

Mandati:  3 vite – me mundësi vazhdimi

Kompania Rajonale Ujësjellësi “Prishtina” Sh.A., është Ndërmarrje Publike e cila në kuadër të veprimtarisë së saj përfshin grumbullimin, përpunimin dhe ofrimin e shërbimit të ujit për pije dhe largimin e ujërave të zeza, ku zona e shërbimit të veprimtarisë shtrihet në territorin e tetë  (8) komunave brenda regjionit të Prishtinës.

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

Bordi i Drejtorëve dëshiron të sigurohet që të gjithë kandidatët potencial të jenë persona me integritet të lartë të cilët i plotësojnë kushtet e kualifikimit sipas nenit 17, si dhe plotësojnë kriteret e pavarësisë sipas nenit 17.2 pikat (d), (f), (j), (k) dhe (l) të Ligjit për Ndërmarrjet Publike dhe kanë përvojën e nevojshme profesionale dhe shkollimin e kërkuar për pozitën në fjalë. Përveç këtyre kushteve të përgjithshme, kandidatët duhet të plotësojnë edhe këto kushte të veçanta:

 • Kandidati/ja duhet të ketë diplomë universitare me të paktën 240 kredi/ECTS ose ekuivalente, në fushën e administrimit të biznesit, ekonomisë, financave, inxhinierisë, juridik, ose nga një fushë tjetër e shkencës e cila ka të bëjë me veprimtarinë biznesore të NP-së. Diplomat nga universitetet e huaja duhet të jenë të nostrifikuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë;
 • Kandidati/ja duhet të këtë së paku 5 vite përvojë pune në menaxhment të lartë, preferohen kandidatët me përvojë pune në ndërmarrjet/korporatat tjera me madhësi dhe kompleksitet të lartë duke përfshirë edhe kërkesat tjera që i parasheh neni 17, pika 3 e Ligjit nr.03/L-087 i ndryshuar dhe plotësuar më vonë;
 • Njohuri të avancuara në fushëveprimin e ndërmarrjeve publike;
 • Të këtë integritet të lartë moral e profesional;
 • Aftësi të larta organizative, drejtuese (lidership), formulim politikash, dhe menaxhim strategjik;
 • Aftësi për të punuar nën presion kohor dhe për të arritur qëllimet strategjike dhe objektivat vjetore të ndërmarrjes;
 • Aftësi për të udhëhequr bashkëpunimin dhe për të menaxhuar ndryshime të rëndësishme në ndërmarrje;
 • Aftësi në sigurimin e fondeve dhe menaxhim të projekteve;
 • Rrjedhshmëri në të folur, lexim dhe shkrim në gjuhën angleze;
 • Njohja e gjuhës serbe konsiderohet përparësi;
 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit në të shkruar dhe të folur;
 • Njohuri të avancuara në përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe pakove standarde softuerike.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Së bashku me ekipin e menaxhmentit ekzekutiv të përpilojë dhe rekomandojë planet strategjike tek Bordi që do të sigurojnë rritjen fitimprurëse të Ndërmarrjes dhe arritjen e objektivave të saj;
 • Të implementojë me sukses planin e aprovuar të biznesit të Ndërmarrjes;
 • Të rishikojë dhe raportojë tek Bordi për progresin e përgjithshëm në sfond të objektivave operative dhe financiare dhe të inicojë kurse të veprimit për implementim;
 • Të sigurohet që janë të vendosura proceset dhe sistemet që i mundësojnë atij ta mbajë Bordin të informuar për të gjitha aktivitetet e Ndërmarrjes si dhe për faktorët e jashtëm që burojnë nga industria, tregu, Qeveria dhe zyrat rregullative;
 • Të veprojë si ndërlidhje në mes të menaxhmentit dhe Bordit;
 • Të krijojë kulturë korporative e cila ndihmon në tërheqjen, mbajtjen dhe motivimin e të punësuarve në të gjitha nivelet; të bëjë progres të vazhdueshëm dhe të inkurajojë performancën optimale;
 • Të udhëheqë ekipin e menaxhmentit ekzekutiv dhe rregullisht të shqyrtojë me Bordin planin për zhvillimin dhe suksesin e menaxhmentit ekzekutiv;
 • Të sigurohet që janë të zhvilluara politika dhe procedura efikase të burimeve njerëzore (duke përfshirë rekrutimin, menaxhimin e performancës, trajnimet, planifikimet e suksesshme, raportet e punonjësve dhe kompensimet) për të përkrahur objektivat strategjike të Ndërmarrjes;
 • Të sigurojë që janë të vendosura kontrollet efikase të zbulimit, kontrollet e brendshme dhe sistemi i menaxhimit të informatave;
 • T’i menaxhojë dhe mbikëqyrë komunikimet në mes të Ndërmarrjes, Qeverisë (si aksionare) palëve të tjera me interes dhe publikut;
 • Të veprojë si zëdhënësi kryesor për Ndërmarrjen;
 • Të sigurohet që mbahen komunikime efikase dhe raporte të duhura me Njësinë e NP-ve dhe grupet e tjera të interesit, dhe
 • Të sigurohet që Ndërmarrja mban standarde të larta të etikës dhe përgjegjësive shoqërore në pajtim me Kodin e Etikës dhe Qeverisjes Korporative për Ndërmarrjet Publike.

 1. Titulli i punës:  SEKRETAR/E

Vendi:  Prishtinë

Ndërmarrja:  Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” Sh.A.

I përgjigjet:   Bordit të Drejtorëve dhe Kryeshefit Ekzekutiv  

Niveli i pagës:  Kategoria III

Mandati:    3 vite – me mundësi vazhdimi

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

Bordi i Drejtorëve dëshiron të sigurohet që të gjithë kandidatët potencial të jenë persona me integritet të lartë të cilët i plotësojnë kushtet e kualifikimit sipas nenit 17.1, si dhe plotësojnë kriteret e pavarësisë sipas nenit 17.2 pikat (d), (f), (k) dhe (l) të Ligjit për Ndërmarrjet Publike dhe kanë përvojën e nevojshme profesionale dhe shkollimin e kërkuar për pozitën në fjalë. Përveç këtyre kushteve të përgjithshme, kandidatët duhet të plotësojnë edhe këto kushte të veçanta:

 • Të ketë diplomë universitare të Fakultetit Juridik me të paktën 240 kredi/ECTS ose ekuivalente. Diplomat nga universitetet e huaja duhet të jenë të nostrifikuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë;
 • Të këtë se paku 5 vite përvojë profesionale në punë juridike (e preferueshme nga fusha e qeverisjes korporative);  
 • Të këtë të kryer provimin e Jurisprudencës konsiderohet përparësi;
 • Të këtë integritet të lartë moral e profesional;
 • Të këtë shkathtësi në të shkruar dhe aftësi komunikimi;
 • Njohja e gjuhës angleze konsiderohet përparësi;
 • Aftësi organizative dhe koordinuese;
 • Aftësi ndërpersonale;
 • Preferohen kandidatë me përvojë pune në ndërmarrje/korporata me madhësi dhe kompleksitet të lartë.          

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Sekretari do të sigurohet që përcillen procedurat e Bordit, ku bëjnë pjesë organizimi i takimeve të Bordit, Komiteteve të Bordit dhe Aksionarëve, duke përfshirë (në bashkëpunim me Kryesuesin) përgatitjen dhe shpërndarjen e agjendave te Bordi dhe NJPMNP së paku tri ditë para mbledhjes së rregullt dhe një ditë para mbledhjes së jashtëzakonshme;
 • Të mbajë procesverbalin e takimeve dhe të shpërndajë ato procesverbale të drejtorët dhe NJPMNP më së largu shtatë ditë nga mbajtja e mbledhjes së Bordit;
 • Të merret me regjistrimin zyrtar të ndryshimeve të cilat kërkohen sipas ligjit të regjistrohen në regjistrin e Kosovës për shoqëritë tregtare dhe emrat tregtar;
 • Të merret më çështjet e tjera të qeverisjes korporative sipas nevojës;
 • Sipas udhëzimeve nga Kryesuesi, përgjegjësitë e Sekretarit të Korporatës përfshijnë sigurimin e rrjedhjes së mirë të informatave brenda Bordit dhe Komiteteve të tij dhe në mes të Bordit dhe menaxherëve të lartë të Ndërmarrjes;
 • Të raportojë në baza mujore, tremujore e vjetore për punën e vet tek Bordi i drejtorëve;
 • Këshillat dhe shërbimet e Sekretarit të Korporatës duhet të jenë në dispozicion të të gjithë drejtorëve i cili njëherit është përgjegjës te Bordi për të siguruar që përputhen procedurat e Bordit.

 1. Titulli i punës: ZYRTAR/E PËR AUDITIM TË BRENDSHËM

Vendi:    Prishtinë

Ndërmarrja:  Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” Sh.A.

I përgjigjet:   Komisionit të Auditimit

Niveli i pagës:   Kategoria III

Mandati:   3 vite – me mundësi vazhdimi

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

Komisioni i Auditimit dëshiron të sigurohet që të gjithë kandidatët potencial të jenë persona me integritet të lartë të cilët i plotësojnë kushtet e kualifikimit sipas nenit 17.1, si dhe plotësojnë kriteret e pavarësisë sipas nenit 17.2 pikat (d), (f), (k) dhe (l) të Ligjit për Ndërmarrjet Publike dhe kanë përvojën e nevojshme profesionale dhe shkollimin e kërkuar për pozitën në fjalë. Përveç këtyre kushteve të përgjithshme, kandidatët duhet të plotësojnë edhe këto kushte të veçanta:

 • Kandidati/ja duhet të ketë diplomë universitare me të paktën 240 kredi/ECTS ose ekuivalente, në ekonomi, juridik, administratë publike, financa publike apo fusha të tjera të studimeve relevante për sektorin që do të auditohet. Diplomat nga universitetet e huaja duhet të jenë të nostrifikuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë;
 • Të ketë certifikatë të auditorit të brendshëm në sektorin publik, e lëshuar nga Ministria e Financave ose certifikatë për auditor të brendshëm në sektorin publik nga ndonjë institucion relevant ndërkombëtar apo vendor në pajtueshmëri me kriteret e nxjerra nga Ministri i Financave (dëshmi);
 • Ekspert i certifikuar në kontabilitet apo ndonjë fushë tjetër në kuadër të financave;
 • Të këtë së paku 5 vite përvojë pune në fushën e auditimit/financave ose kontabilitetit (se paku 3 vite në nivel menaxhues). Preferohen kandidatë me përvojë pune në ndërmarrjet/korporatat tjera me madhësi dhe kompleksitet te lartë;
 • Të këtë integritet të lartë moral e profesional;
 • Të jetë objektiv e i paanshëm;
 • Njohja e mirë e ligjeve dhe rregulloreve në fuqi, me theks të veçantë Ligjin për NP dhe ligjet tjera që kanë të bëjnë me kontrollin e brendshëm dhe menaxhimin e financave;
 • Aftësi të komunikimit, planifikimit të punës dhe udhëheqjes të aktiviteteve tё auditmit;
 • Aftësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
 • Aftësi të bashkëpunimit me menaxhmentin dhe stafin e kompanisë;
 • Aftësi të delegimit dhe monitorimit të autoritetit dhe përgjegjësisë tek bashkëpunëtorët për kryerjen e funksioneve të deleguara;
 • Njohuri të avancuara në përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe pakove standarde softuerike;
 • Njohja e gjuhës angleze konsiderohet përparësi.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Ushtron funksionin në mënyrë objektive, profesionale dhe në përputhje me dispozitat e Ligjit  për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike nr. 06/L-021 dhe metodologjisë së auditimit të brendshëm për sektorin publik, të miratuar nga Ministria e Financave;
 • Vepron në përputhje me Standardet e Auditimit të Brendshëm, Statutin e Auditimit dhe Kodin e Etikës;
 • Harton dhe dorëzon planin strategjik dhe planin vjetor për rishikim dhe miratim te Komisioni i Auditimit;
 • Bën rishqyrtimin e proceseve vendimtare të biznesit, duke vlerësuar efikasitetin e kontrollimeve të brendshme dhe duke identifikuar mundësitë e përmirësimit të mundshëm të procesit;
 • Vlerëson rrezikun e proceseve kryesore të biznesit që rezultojnë me përgatitjen e planeve dhe programeve specifike të auditimit;
 • Menaxhon punën e  Zyrës së Auditimit;
 • Monitoron dhe kontrollon zbatimin e vendimeve të Aksionarit, Bordit të Drejtorëve dhe Komisionit të Auditimit në përputhje me Planin e Biznesit të ndërmarrjes;
 • Zhvillon programet e auditimit dhe pyetësorëve adekuat për verifikimin e funksionimit të kontrolleve të brendshme për angazhim të ri, rishikim dhe përmirësim të programeve dhe pyetësorëve ekzistues;
 • Rishqyrton dhe dokumenton rezultatet e punës së auditimit të kryer nga stafi i auditimit;
 • Përgatit raporte të auditimit duke identifikuar përparësitë dhe dobësitë, përfshirë dhënien e rekomandimeve dhe konkluzioneve;
 • Prezanton tek Komisioni i Auditimit raportet e auditimit për aprovim;
 • Përcjell zbatimin e rekomandimeve bazuar në raportet e auditimit dhe planeve të veprimit të ndërmarrjes;
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekura, kryen edhe në detyra tjera të kërkuara nga Komisioni i Auditimit dhe Kryeshefi Ekzekutiv (por që nuk bien në kundërshtim legjislacionin në fuqi).

Procedura për aplikim:

Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim:

 • Aplikacioni i cili mund të shkarkohet nga uebfaqja e Kompanisë (www.kru-prishtina.com);
 • Një C.V. e detajuar (preferohet në shabllonin Europass);
 • Kopja e letërnjoftimit ose pasaportës;
 • Letër motivimi (maksimum 500 fjalë);
 • Kopjet e diplomave mbi kualifikimin arsimor, nostrifikimin për diplomat e marra jashtë vendit;
 • Kopjet e certifikimeve përkatëse;
 • Dëshmi për përvojën e punës/vërtetim i lëshuar nga institucioni përkatës i punësimit për përvojën e punës, që përcakton pozitën e punës si dhe kohëzgjatjen e angazhimeve në atë pozitë;
 • Pasqyrat e kontributeve pensionale (nuk kërkohet për përvojat e punës para themelimit të Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës, dhe për ato përvoja kur punëdhënësit nuk kanë qenë të detyruar të paguajnë në këtë  institucion);
 • Deklarata nën betim sipas neneve 17.1 dhe 17.2 të Ligjit të NP e cila mundë të shkarkohet nga uebfaqja e Kompanisë;
 • Certifikatë nga gjykata kompetente që nuk është duke u zhvilluar procedurë penale dhe që nuk është i dënuar për kryerjen e ndonjë vepre penale (jo më e vjetër se 6 (gjashtë) muaj nga data e lëshimit);
 • Vërtetim mbi aftësinë mjekësore për të vepruar (Lëshuar nga Drejtoria e Mirëqenies Sociale)

Dokumentacioni i kompletuar të dërgohet i skanuar (në cilësi të mirë) në e-mail adresën rekrutimi.krup@kru-prishtina.com Tek titulli i emailit kandidatët duhet të specifikojnë për cilën pozitë janë duke aplikuar.

Konkursi mbetët i hapur tridhjetë (30) ditë kalendarike, afati i fundit për aplikim është 30.07.2022, deri në ora 16:00h CET.

Për të shkarkuar Aplikacionin pë Punësim klikoni këtu

Për të shkarkuar Deklaratën në Betim klikoni këtu

Vërejtje:  Kandidatët me dokumentacion të pakompletuar, të paplotësuar dhe jo-adekuat dhe jashtë afatit të konkurrimit, do të refuzohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret e përcaktuara dhe përfshihen në listën e ngushtë.


SRB

Na osnovu funkcija i ovlašćenja predviđenih članom 21, u vezi sa članom 17 Zakona o javnim preduzećima (Zakon br. 03/L-087), izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-111 i Zakonom br. /L-009 za jP, Upravni odbor i Komisija za reviziju RKV "Priština" AD., odlučili su da ovo objave:

JAVNI KONKURS

Za popunjavanje tri (3) pozicije

 1. IZVRŠNI DIREKTOR
 2. SEKRETAR
 3. SLUŽBENIK ZA INTERNU REVIZIJU

Referentni broj: 1614

 1. Naziv radnog mesta: IZVRŠNI DIREKTOR

Mesto: Priština

Kompanija: Regionalno Vodovodno Preduzeće "Prishtina" AD.

Odgovori: Upravni odbor

Nivo plate: I kategorija

Mandat: 3 godine - sa mogućnošću produženja

Regionalno preduzeće za vodosnabdevanje „Priština“ ad je javno preduzeće koje u okviru svoje delatnosti obuhvata sakupljanje, preradu i pružanje usluga vode za piće i odvođenje otpadnih voda, gde je uslužno područje delatnosti. prostire se na teritoriju osam (8) opština u regionu Prištine.

Uslovi i potrebne kvalifikacije:

Upravni odbor želi da osigura da svi potencijalni kandidati budu osobe visokog integriteta koje ispunjavaju kvalifikacione uslove prema članu 17, kao i da ispunjavaju kriterijume nezavisnosti prema članu 17.2 tačke (d), (f), (j), (k) i (l) Zakona o javnim preduzećima i da imaju potrebno stručno iskustvo i obrazovanje potrebno za predmetnu poziciju. Pored ovih opštih uslova, kandidati moraju ispunjavati i ove posebne uslove:

 • Kandidat mora da ima fakultetsku diplomu sa najmanje 240 kredita/ECTS ili ekvivalent, iz oblasti poslovne administracije, ekonomije, finansija, inženjeringa, prava ili iz druge oblasti nauke koja se odnosi na poslovnu delatnost NP. Diplome stranih univerziteta moraju biti overene od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnologije;
 • Kandidat mora imati najmanje 5 godina radnog iskustva u višem menadžmentu, prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom u drugim preduzećima/korporacijama velike veličine i složenosti, uključujući i druge uslove predviđene članom 17. tačka 3. Zakona br.03. /L-087 kasnije izmenjen i dopunjen;
 • Napredna znanja iz oblasti javnih preduzeća;
 • Ovaj visoki moralni i profesionalni integritet;
 • Visoke organizacione sposobnosti, liderstvo, formulisanje politike i strateško upravljanje;
 • Sposobnost rada pod vremenskim pritiskom i postizanje strateških i godišnjih ciljeva kompanije;
 • Sposobnost vođenja saradnje i upravljanja važnim promenama u preduzeću;
 • Sposobnost obezbeđivanja sredstava i upravljanja projektima;
 • Tečno govorenje, čitanje i pisanje na engleskom jeziku;
 • Poznavanje srpskog jezika se smatra prednošću;
 • Odlične veštine pismene i govorne komunikacije;
 • Napredna znanja u korišćenju informacionih tehnologija i standardnih softverskih paketa.

Glavne dužnosti i odgovornosti:

 • Zajedno sa timom izvršnog menadžmenta, sastavlja i preporučuje Upravnom odboru strateške planove koji će obezbediti profitabilan rast Preduzeća i postizanje njegovih ciljeva;
 • Da uspešno sprovodi odobreni biznis plan Preduzeća;
 • Pregledati i izvještavati Odbor o ukupnom napretku u odnosu na operativne i finansijske ciljeve i pokrenuti pravce djelovanja za implementaciju.
 • Osigurati da su uspostavljeni procesi i sistemi koji mu omogućavaju da odbor bude informisan o svim aktivnostima preduzeća kao i spoljnim faktorima koji potiču iz industrije, tržišta, vlade i regulatornih kancelarija;
 • Da deluje kao veza između uprave i odbora;
 • Stvaranje korporativne kulture koja pomaže privlačenju, zadržavanju i motivisanju zaposlenih na svim nivoima; kontinuirano napredovati i podsticati optimalne performanse;
 • Vodi tim izvršnog menadžmenta i redovno razmatra sa Odborom plan za razvoj i uspeh izvršnog menadžmenta;
 • Osigurati da su efikasne politike i procedure za ljudske resurse (uključujući zapošljavanje, upravljanje učinkom, obuku, planiranje učinka, izvještaje zaposlenih i kompenzacije) razvijene da podrže strateške ciljeve preduzeća;
 • Osigurati da postoje efektivne kontrole otkrivanja podataka, interne kontrole i sistemi za upravljanje informacijama;
 • Da upravlja i nadgleda komunikaciju između preduzeća, Vlade (kao akcionara), drugih zainteresovanih strana i javnosti;
 • Da deluje kao glavni portparol preduzeća;
 • Osigurati da se efikasna komunikacija i odgovarajući odnosi održavaju sa Jedinicom JP i drugim zainteresovanim stranama, i
 • Obezbediti da Kompanija održava visoke standarde etike i društvene odgovornosti u skladu sa Kodeksom etike i korporativnog upravljanja za javna preduzeća.

 1. Naziv radnog mesta: SEKRETAR

Mesto: Priština

Kompanija: Regionalno Vodovodno Preduzeće "Prishtina" A.D.

Odgovori: Upravnom odboru i Izvršnom direktoru

Nivo plate: III kategorija

Mandat: 3 godine - sa mogućnošću produženja

 

Uslovi i potrebne kvalifikacije:

Upravni odbor želi da osigura da svi potencijalni kandidati budu osobe visokog integriteta koje ispunjavaju kvalifikacione uslove prema članu 17.1, kao i da ispunjavaju kriterijume nezavisnosti prema članu 17.2 tačke (d), (f), (k) i (l) Zakona o javnim preduzećima i da imaju potrebno stručno iskustvo i obrazovanje za radnu poziciju. Pored ovih opštih uslova, kandidati moraju ispunjavati i ove posebne uslove:

 • Da imaju univerzitetsku diplomu Pravnog fakulteta sa najmanje 240 kredita/ECTS ili ekvivalentno. Diplome stranih univerziteta moraju biti overene od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnologije;
 • Najmanje 5 godina profesionalnog iskustva u pravnim poslovima (poželjno u oblasti korporativnog upravljanja);
 • Polaganje pravosudnog ispita smatra se prioritetom;
 • Ovaj visoki moralni i profesionalni integritet;
 • Ova veština pisanja i komunikacijske veštine;
 • Poznavanje engleskog jezika se smatra prednošću;
 • Organizacione i koordinacione veštine;
 • Međuljudske veštine;
 • Prednost imaju kandidati sa iskustvom u radu u preduzećima/korporacijama velike veličine i složenosti.

Glavne dužnosti i odgovornosti:

 • Sekretar će osigurati da se poštuju procedure Odbora, što uključuje organizovanje sastanaka Odbora, Odbora odbora i akcionara, uključujući (u saradnji sa predsedavajućim) pripremu i distribuciju dnevnih reda Odboru i JPMJP najmanje tri dana pre redovnog i jedan dan pre vanredne sednice;
 • Vodi zapisnike sa sjednica i dostavlja ih direktorima i JPMJP najkasnije sedam dana nakon održavanja sjednice Odbora;
 • Bavi se zvaničnom registracijom promena koje se po zakonu zahtevaju da budu registrovane u kosovskom registru za komercijalna preduzeća i trgovačka imena;
 • Da se ​​po potrebi bavi drugim pitanjima korporativnog upravljanja;
 • U skladu sa uputstvima predsednika, odgovornosti korporativnog sekretara uključuju obezbeđivanje nesmetanog protoka informacija unutar odbora i njegovih komiteta i između odbora i viših menadžera preduzeća;
 • Da o svom radu na mesečnom, tromesečnom i godišnjem nivou izveštava Upravni odbor;
 • Saveti i usluge korporativnog sekretara treba da budu dostupni svim direktorima koji su takođe odgovorni Odboru kako bi osigurali da se procedure odbora poštuju.

 1. Naziv radnog mesta: SLUŽBENIK ZA INTERNU REVIZIJU

Mesto: Priština

Kompanija: Regionalno Vodovodno Preduzeće "Prishtina" AD.

Odgovara: Komitet za reviziju

Nivo plate: III kategorija

Mandat: 3 godine - sa mogućnošću produženja

Uslovi i potrebne kvalifikacije:

Komisija za reviziju želi da osigura da svi potencijalni kandidati budu osobe visokog integriteta koje ispunjavaju kvalifikacione uslove prema članu 17.1, kao i da ispunjavaju kriterijume nezavisnosti prema članu 17.2 tačke (d), (f), (k) i ( l) Zakona o javnim preduzećima i da imaju potrebno stručno iskustvo i obrazovanje za predmetno radno mesto. Pored ovih opštih uslova, kandidati moraju ispunjavati i ove posebne uslove:

 • Kandidat mora imati univerzitetsku diplomu sa najmanje 240 kredita/ECTS ili ekvivalent, iz ekonomije, prava, javne uprave, javnih finansija ili drugih oblasti studija relevantnih za sektor koji će biti revidiran. Diplome stranih univerziteta moraju biti overene od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnologije;
 • Da ima sertifikat internog revizora u javnom sektoru, izdat od strane Ministarstva finansija ili sertifikat za internog revizora u javnom sektoru od bilo koje relevantne međunarodne ili domaće institucije u skladu sa kriterijumima koje izdaje ministar finansija (dokaz) ;
 • Sertifikovani stručnjak za računovodstvo ili bilo koju drugu oblast u oblasti finansija;
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti revizije/finansije ili računovodstva (najmanje 3 godine na menadžerskom nivou). Prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom u drugim preduzećima/korporacijama velike veličine i složenosti;
 • Da ima visoki moralni i profesionalni integritet;
 • Biti objektivan i nepristrasan;;
 • Dobro poznavanje zakona i propisa koji su na snazi, sa posebnim akcentom na Zakon o JP i druge zakone koji se odnose na unutrašnju kontrolu i finansijsko upravljanje;
 • Veštine komunikacije, planiranja rada i upravljanja revizijskim aktivnostima;
 • Istraživačke, analitičke, evaluacione veštine i formulisanje preporuka i stručnih saveta;
 • Sposobnost saradnje sa menadžmentom i osobljem kompanije;
 • Sposobnost delegiranja i praćenja ovlašćenja i odgovornosti saradnicima za obavljanje delegiranih funkcija;
 • Napredna znanja u korišćenju informacionih tehnologija i standardnih softverskih paketa;
 • Poznavanje engleskog jezika se smatra prednošću.

Glavne dužnosti i odgovornosti:

 • Funkciju vrši na objektivan, profesionalan način iu skladu sa odredbama Zakona o unutrašnjoj kontroli javnih finansija br. 06/L-021 i metodologiju unutrašnje revizije za javni sektor, usvojenu od strane Ministarstva finansija;
 • Postupa u skladu sa standardima interne revizije, Statutom revizije i Etičkim kodeksom;
 • Izrađuje i dostavlja Komisiji za reviziju strateški plan i godišnji plan na razmatranje i usvajanje;
 • Preispituje poslovne procese donošenja odluka, procenjujući efikasnost internih kontrola i identifikujući mogućnosti za potencijalno poboljšanje procesa;
 • Procenjuje rizik ključnih poslovnih procesa koji rezultiraju pripremom konkretnih planova i programa revizije;
 • Rukovodi radom Kancelarije za reviziju;
 • Prati i kontroliše sprovođenje odluka akcionara, Upravnog odbora i Komisije za reviziju u skladu sa Planom poslovanja preduzeća;
 • Razvija programe revizije i adekvatne upitnike za verifikaciju funkcionisanja internih kontrola za novo angažovanje, pregled i poboljšanje postojećih programa i upitnika;
 • Pregleda i dokumentuje rezultate revizorskog rada koji je izvršilo revizorsko osoblje;
 • Priprema revizorske izveštaje u kojima se identifikuju prednosti i slabosti, uključujući davanje preporuka i zaključaka;
 • Predstavlja revizorske izvještaje Komitetu za reviziju na odobrenje;
 • Prati sprovođenje preporuka na osnovu revizorskih izveštaja i akcionih planova kompanije;
 • Pored navedenih poslova i odgovornosti, obavlja i druge poslove koje zahtevaju Komisija za reviziju i Glavni izvršni direktor (ali koji nisu u suprotnosti sa važećim zakonima).

Postupak prijave:

Dokumentacija koja se podnosi za prijavu:

 • Aplikacija koja se može preuzeti sa veb stranice Kompanije (vvv.kru-prishtina.com);
 • C.V. detaljan (po mogućnosti u Europass šablonu);
 • Kopija lične karte ili pasoša;
 • Motivaciono pismo (maksimalno 500 reči);
 • Kopije diploma o školskoj spremi, nostrifikacija za diplome stečene u inostranstvu;
 • Kopije relevantnih sertifikata
 • Dokaz o radnom iskustvu/uvjerenje o radnom stažu izdato od nadležnog zavoda za zapošljavanje, kojim se utvrđuje radno mjesto kao i trajanje angažovanja na toj poziciji;
 • Izjave o penzijskim doprinosima (ne zahtevaju se za radno iskustvo pre osnivanja Kosovskog penzijskog štednog fonda, i za ona iskustva kada poslodavci nisu bili obavezni da plate u ovoj instituciji);
 • Izjava pod zakletvom u skladu sa članovima 17.1 i 17.2 Zakona o JP koja se može preuzeti sa sajta Kompanije;
 • Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan za krivično djelo (ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana izdavanja);
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad (izdaje Uprava za socijalnu zaštitu)

Popunjenu dokumentaciju poslati skeniranu (u dobrom kvalitetu) na e-mail adresu rekrutimi.krup@kru-prishtina.com. U naslovu e-pošte kandidati moraju navesti za koju poziciju se prijavljuju.

Konkurs ostaje otvoren trideset (30) kalendarskih dana, rok za prijavu je 30.07.2022 godine do 16:00 časova po srednjeevropskom vremenu.

APLIKACIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE (AZ)  preuzmite ovde

IZJAVA POD ZAKLETVOM  preuzmite ovde

Napomena: Kandidati sa nekompletnom, nepotpunom i neadekvatnom dokumentacijom i van konkursnog roka biće odbijeni. Biće kontaktirani samo kandidati koji ispunjavaju definisane kriterijume i uđu u uži izbor.


ENG

In accordance with the functions and competencies provided in Article 21, referring Article 17 of the Law on Public Enterprises Law No. 03 / L-087, as amended and supplemented with Law No. 04 / L-111 on NP, and the Code of Ethics. and Corporate Governance for Public Enterprises, the Board of Directors and the Audit Commission of RWC "Prishtina" J.S.C., announces the following:

PUBLIC VACANCY

To fill in three (3) positions

 1. CHIEF EXECUTIVE
 1. SECRETARY
 1. INTERNAL AUDIT OFFICIAL

Reference number: 1614

 1. Job Title: CHIEF EXECUTIVE

Place:                           Prishtina

Enterprise:                   Regional Water Company “Prishtina” J.S.C.

Reports to:                  The Board of Directors

Salary level:                 Category I

Mandate:                     3 years – with possibility for extension

The Regional Water Company "Prishtina" J.S.C., is a Public Enterprise which, within the framework of its activity carries out collection, treatment and provision of drinking water service and disposal of waste water  to service area of eight (8) municipalities within the Prishtina region.

Required conditions and qualifications:

The Board of Directors wants to ensure that all potential candidates are persons with high integrity who meet the qualification requirements under Article 17, as well as meet the independence criteria under Article 17.2 points (d), (f), (j), (k) and (l) of the Law on Publicly Owned Enterprises, and have the necessary professional experience and the required education for the position in question. Moreover, candidates should fulfill these special requirements:

 • The candidate must have a university degree with at least 240 credits/ECTS, or equivalent, in the field of business administration, economics, finance, engineering, law or from other science fields that has to do with the business activity of the Public Enterprise. Diplomas from universities abroad must be nostrified from the Ministry of Education, Science and Technology..
 • The candidate must have at least 5 years of experience in the high level of management, experienced individuals in other corporations with high sizes and complexity are preferred, including other requirements provided by Article 17, point 3 of Law No. 03 / L-087 amended and supplemented later.
 • Advanced knowledge in the scope of public enterprises;
 • High moral and professional integrity.
 • High organizational skills, leadership, policy formulation, and strategic management;
 • Ability to work under time pressure and to achieve the company's strategic goals and annual objectives;
 • Ability to lead cooperation and manage important changes in the enterprise;
 • Ability to obtain funds and manage projects;
 • Fluency in speaking, reading and writing in English;
 • Knowledge of the Serbian language is considered an advantage;
 • Excellent written and spoken communication skills;
 • Advanced knowledge in the use of information technology and standard software packages.

Main tasks and responsibilities:

 • Together with the executive management team, compiles and recommends strategic plans to the Board that will ensure the profitable growth of the Enterprise and the achievement of its objectives;
 • Successfully implements the approved business plan of the Enterprise;
 • Reviews and reports to the Board on overall progress towards operational and financial objectives and initiates courses of action for implementation;
 • Ensures that the processes and systems are in place that enable him to keep the Board informed of all the activities of the Enterprise as well as the external factors originating from the industry, market, Government and regulatory offices;
 • Acts as liaison between the management and the Board;
 • Creates a corporate culture that helps attract, retain and motivate employees at all levels; makes continuous progress and encourages optimal performance;
 • Leads the executive management team and regularly reviews the plan with the Board for the development and success of the executive management;
 • Ensures that effective human resource policies and procedures (including recruitment, performance management, training, successful planning, employee reporting and compensation) are developed to support the strategic objectives of the Enterprise;
 • Ensures that effective disclosure controls, internal controls and information management systems are put in place;
 • Manages and supervises the communications between the Enterprise, the Government (as the shareholder), other stake holders and the public;
 • Acts as the main spokesperson for the Enterprise;
 • Ensures that efficient communications and appropriate relationships are maintained with the PE Unit and other stakeholders, and
 • Ensures that the Company maintains high standards of ethics and social responsibilities in accordance with the Code of Ethics and Corporate Governance for Public Enterprises.
 1. Job Title:             SECRETARY

 

Place:                           Prishtina

Enterprise:                   Regional Water Company “Prishtina” J.S.C.

Reports:                       Board of Directors and Chief Executive

Salary level:                Category III

Mandate:                     3 years – with possibility for extension

 

Required conditions and qualifications:

The Board of Directors wants to ensure that all potential candidates are persons with high integrity who meet the qualification requirements under Article 17.1, as well as meet the independence criteria under Article 17.2 points (d), (f), (k) and (l) of the Law on Publicly Owned Enterprises, and have the necessary professional experience and the required education for the position in question. Moreover, candidates should fulfill these special requirements:

 • University degree from the Faculty of Law with at least 240 credits/ECTS or equivalent. Diplomas from foreign universities must be certified by the Ministry of Education, Science and Technology;
 • At least 5 years of professional experience in legal issues (preferably in the field of corporate governance);
 • Completed the Jurisprudence exam is considered an advantage;
 • High moral and professional integrity;
 • Writing and communication skills;
 • Knowledge of English language is considered an advantage;
 • Organizational and coordination skills;
 • Interpersonal skills;
 • Candidates with experience working in enterprises/corporations of high size and complexity are preferred.  

Main Tasks and responsibilities:

 • The Secretary will ensure that the procedures of the Board are followed, which includes organization of meetings of the Board, Board Committees and Shareholders, including (in cooperation with the Chairman) the preparation and distribution of agendas to the Board and PEPMU at least three days before the regular meeting and one day before the exceptional meeting;
 • Keeps minutes of meetings and distributes those minutes to the directors and PEPMU no later than seven days after the Board meeting;
 • Deals with the official record of changes which are required by law to be registered in the Kosovo register for commercial companies and trade names;
 • Deal with other corporate governance issues as needed;
 • In compliance with the directives of the Chairman, the responsibilities of the Corporate Secretary include ensuring smooth flow of information within the Board and its Committees and between the Board and senior managers of the Enterprise;
 • Reports on monthly, quarterly and annual basis about his work to the Board of Directors;
 • The advice and services of the Corporate Secretary have to be available to all directors who are also accountable to the Board to ensure that Board procedures are complied with.
 1. Job Title: INTERNAL AUDIT OFFICIAL

Place:                           Prishtina

Enterprise:                   Regional Water Company “Prishtina” J.S.C.

Reports:                       Audit Committee

Salary level:                Category III

Mandate:                     3 years – with possibility for extension

Required conditions and qualifications:

The Audit Committee wants to ensure that all potential candidates are persons with high integrity who meet the qualification requirements under Article 17.1, as well as meet the independence criteria under Article 17.2 points (d), (f), (k) and (l) of the Law on Publicly Owned Enterprises, and have the necessary professional experience and the required education for the position in question. Moreover, candidates should fulfill these special requirements:

 • The candidate must have a university degree with at least 240 credits/ECTS or equivalent, in economics, law, public administration, public finance, or other fields of study relevant to the sector to be audited. Diplomas from foreign universities must be certified by the Ministry of Education, Science and Technology;
 • Certificate of internal auditor in the public sector, issued by the Ministry of Finance or a certificate for internal auditor in the public sector from any relevant international or local institution in compliance with the criteria issued by the Minister of Finance (evidence);
 • Certified expert in accounting or any other field within finance;
 • At least 5 years of work experience in the field of auditing/finance or accounting (at least 3 years at managerial level). Candidates with work experience in other enterprises/corporations of high size and complexity are preferred;
 • High moral and professional integrity;
 • Should be objective and impartial;
 • Good knowledge of laws and regulations into force, with special emphasis on the Law on PE and other laws related to internal control and financial management;
 • Communication skills, work planning and management of audit activities;
 • Research, analytical, evaluation skills and formulation of recommendations and professional advice;
 • Ability to cooperate with the company's management and staff;
 • Ability to delegate and monitor authority and responsibility to associates for performing delegated functions;
 • Advanced knowledge for use of information technology and standard software packages;
 • Knowledge of the English language is considered an advantage

Main Tasks and responsibilities:

 • Exercises the function in an objective, professional manner and in accordance with the provisions of the Law on Internal Control of Public Finances no. 06/L-021 and the internal audit methodology for the public sector, approved by the Ministry of Finance;
 • Acts in accordance with the Internal Audit Standards, the Audit Statute and the Code of Ethics;
 • Drafts and submits the strategic plan and the annual plan for review and approval to the Audit Committee;
 • Re-examines decision-making business processes, assessing the efficiency of internal controls and identifying opportunities for potential process improvement;
 • Assesses the risk of key business processes resulting in the preparation of specific audit plans and programs;
 • Manages the work of the Audit Office;
 • Monitors and controls implementation of decisions by the Shareholder, the Board of Directors and the Audit Committee in accordance with the Business Plan of the enterprise;
 • Develops audit programs and adequate questionnaires to verify the operation of internal controls for new engagement, review and improvement of existing programs and questionnaires;
 • Reviews and documents the results of the audit work performed by the audit staff;
 • Prepares audit reports identifying strengths and weaknesses, including providing recommendations and conclusions;
 • Presents audit reports to the Audit Committee for approval;
 • Follows up the implementation of recommendations based on the audit reports and the company's action plans;
 • In addition to the mentioned duties and responsibilities, also performs other duties requested by the Audit Committee and the Chief Executive Officer (but which do not contradict the legislation in force).

Application procedure:

Documents ro be submitted for application:

 • The application which can be downloaded from the Company's website (www.kru-prishtina.com);
 • Detailed CV (preferably in the Europass template);
 • Copy of identity card or passport;
 • Letter of motivation (maximum 500 words);
 • Copies of diplomas on educational qualification, nostrification for diplomas obtained abroad;
 • Copies of relevant certifications;
 • Proof of work experience/certificate issued by the relevant employment institution for work experience, which determines the work position as well as the duration of assignment in that position;
 • Statements of pension contributions (not required for work experiences before the establishment of the Kosovo Pension Savings Fund, and for those experiences when employers were not obliged to pay in this institution);
 • Declaration under oath according to articles 17.1 and 17.2 of the Law on PE which can be downloaded from the Company's website;
 • Certificate from the competent court that no criminal proceedings are underway and for not being convicted of any criminal offense (not older than 6 (six) months from the date of issue);
 • Certificate of medical ability to act (Issued by the Directorate of Social Welfare)

The completed documentation should be submitted scanned (in good quality) to the e-mail address rekrutimi.krup@kru-prishtina.com. For the subject  of the email, candidates must specify which position they are applying for.

The competition remains open for thirty (30) calendar days, the deadline for applications is 30.07.2022, until 16:00 CET.

Note: Candidates with incomplete, unfilled and inadequate documentation and after the competition deadline will be rejected. Only candidates who meet the defined criteria and are included in the short list will be contacted.

To download the job application click  here

To download the Declaration on Oath click here

Shikime 18,097
Kategoria Menaxhment
Skadon 30/07/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management