Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

PËRSHKRIMI

Këshilli Gjyqësor i Kosovës, në përputhje të Aktgjykimit nr. Ref AGJ. 1583/20 në rastin nr. KO203/19  të Gjykatës Kushtetuese datë 09 Korrik 2020, Neni 38 Ligji për Këshillin Gjyqësor të Kosovës Nr.06/L 055, Ligji Nr. 06/L-054 Për Gjykatat, Nenit 9 Rregullore Nr. 04/2022 Për Procedurën e Rekrutimit,  Përzgjedhjes dhe Themelimin e Marrëdhënies së Punës për Administratorë të Gjykatave dhe Vendimit  KGJK-së Nr. 256/2022 të datës 31 maj 2022, shpall: 

KONKURS PUBLIK PËR POZITAT ADMINISTRATOR  DHE ZËVENDËSADMINISTRATOR  

NUMRI I POZITAVE TË SHPALLURA: 

Nr. rendor | Gjyakata / dega | Pozita | Numri i pozitave

 1. Gjykata Komerciale | Administrator | 1
 2. Gjykata Themelore - Prishtinë | Administrator | 1
 3. Gjykata Themelore - Prizren | Administrator | 1
 4. Gjykata e Apelit - Zevendes administrator | 1
 5. Gjykata Themelore - Prishtinë | Zevendes administrator | 1
  TOTAL 

DOKUMENTET E NEVOJSHME 

Kandidatët në pajtim me nenin 10 Rregulloren Nr. 04/2022 Për Procedurën e Rekrutimit,  Përzgjedhjes dhe Themelimin e Marrëdhënies së Punës për Administratorë të Gjykatave, duhet të  dorëzojnë dokumentet si në vijim: 

 • Aplikacionin e plotësuar me të dhënat e kërkuara;
 • Certifikatën e shtetësisë së Republikës së Kosovës;
 • Diplomën e Fakultetit të vlefshme në Republikën e Kosovës;
 • Certifikatën shëndetësore për vlerësimin e aftësive psiko-fizike;
 • Certifikatën nga evidenca penale të lëshuar nga gjykata;
  Dëshminë mbi përvojën e punës. 

Informatat e siguruara nga punëdhënësi për së paku pesë (5) vitet e fundit të përvojës profesionale të  cilat përfshijnë, por nuk kufizohen në:  

 • përshkrimin e detyrave të punës;
 • performancen profesionale;
 • masat disiplinore; dhe
 • çështjet tjera që konsiderohen relevante për procesin, të shoqëruara edhe me dokumente  mbështetëse, për vlerësimin e integritetit personal dhe aftësive profesionale, siç parashihen me  ketë rregullore dhe me dispozitat e ligjeve të aplikueshme.

Kandidati mund t’i dorëzoj edhe dokumentet si në vijim: 

 • Publikime profesionale apo akademike; dhe/ose,
 • Informata për pjesëmarrje në trajnime. 

NJOFTIM I RËNDËSISHËM PËR KANDIDATËT 

 • Neni 10 paragrafi 6 Rregulloren Nr. 04/2022 Për Procedurën e Rekrutimit, Përzgjedhjes dhe  Themelimin e Marrëdhënies së Punës për Administratorë të Gjykatave, Vetëm kandidatet e regjistruar  në Këshilli, në afatin e paraparë me konkurs për aplikim dhe dokumentacion të kompletuar, kanë të  drejtë t'i nënshtrohen procesit të rekrutimit. Ndërsa, kandidatet të cilët nuk kanë aplikuar brenda afatit të  paraparë në konkurs, si dhe ata të cilët kanë aplikuar në afat, por nuk e kanë dorëzuar dokumentacionin e  kompletuar, sipas kritereve dhe kërkesave të konkursit nuk do të merren parasysh. 

FORMULARI I APLIKIMIT 

Shkarko aplikacionin: 

MËNYRA E APLIKIMIT 

Aplikacioni së bashku me dokumentet mbështetëse mund të dorëzohet në Këshill në formë fizike,  përmes postës së rregullt ose postës elektronike:
KGJK.BurimetNjerzore@gjyqesori-rks.org i cili  regjistrohet dhe secili kandidat pajiset me një konfirmim mbi pranimin e aplikacionit. 

AFATI I DORËZIMIT TË APLIKACIONEVE  

Afati për dorëzimin e aplikacionit është pesëmbëdhjetë (15) ditë nga publikimi i konkursit, gjegjësisht deri me datën 27.06.2022. 

Sekretariati i KGJK-së,
Rruga ‘’Luan Haradinaj’’ nr. 133, Prishtinë, në Zyrën e Pranimit
10000 Republika e Kosovës

KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management