Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
PREMIUM
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Jeni të gatshëm të editoni dhe krijoni video xhirimin më të mirë? Atëherë ju jeni në vendin e duhur. 

Përshëndetje dhe mirësevini në këtë mundësi unike për t’iu bashkuar ekipës tonë ndërkombëtare për post-produksion, në kuadër të DAYHOLI GmbH, Austri. Me qëllim të zhvillimit të aftësive tuaja kreativite dhe profesionale, ju do të mësoni të punoni në një ambient dinamik duke mbështetur zhvillimin tonë të mëtejshëm.

RRETH DAYHOLI

Dayholi është një zgjidhje e qëndrueshme për të përjetuar botën nga shtëpia juaj pa pasur nevojën që të udhëtoni fizikisht. Në mënyrë të njëkohshme. Në mënyrë interaktive. Kurdo. Rreth botës. Zgjidh udhërrëfyesin tuaj personal nga databaza jonë globale dhe lejo që ndjenja juaj të ju shpie në një vend të ri, përjeto eventet që zhvillohen jashtë vendit dhe përshtypjet magjepsëse për të cilat gjithënjë keni ëndërruar. Me VR ju përjetoni një nivel tjetër. Teknologjia unike e dhomës së përjetimeve dayholi i jep aromë dhe kthesë udhëtimeve tuaja personale.

AFTËSITË

Ju duhet të tregoni:

 • kreativitet dhe interes pasionant në editim të filmit dhe videove,
 • nivel të lartë të vetëmotivimit, angazhimit dhe përkushtimit,
 • kuptoni shumë mirë pamjen moderne mediatike dhe trendet mediatike aktuale për web, film, TV dhe sigurisht përmbajtjen e mediave sociale, 
 • pasion për të udhëtuar, sporte, muzikë dhe modë,
 • aftësi teknike kompetente rreth formateve të fajlit, video standardeve dhe kompresimeve,
 • dëshmi të përvojës së punës si video editor,
 • mendje kreative dhe aftësi për të treguar ngjarje,
 • përvojë solide në teknologji digjitale, si dhe në editimin e pakove software (si p.sh. Avid Media Composer, Lightworks, Premiere, After Effects dhe Final Cut),
 • të jeni të familiarizuar me efektete speciale, 3D dhe të kombinuara.

LLOJET E FILMIT/VIDEO EDITOR

Do të punoni në produksione të ndryshme, përfshirë:

 • reklamat,
 • bashkimin e video trajnimeve,
 • filma të metrazhit të shkurtër,
 • video muzikore.

Do të ju sigurohen të gjitha pajisjet për video produksion.

PËRGJEGJËSITË

 • Manipulon dhe editon pjesë të filmit në mënyrë që të mos dallohet nga audienca.
 • Merr shënim për nevojat dhe specifikat e ekipës së produksionit.
 • Rishikon skenarin e xhirimit dhe materialin fillestar.
 • Shkurton segmentet e xhirimit dhe bashkon sekuencat e filmit.
 • Shton muzikën, dialogët, grafikat dhe efektet.
 • Bën prerjet e papërfunduara dhe përfundimtare.
 • Bën sekuencë logjike dhe funksionim të mirë.
 • Në mënyrë të vazhdueshme zbulon dhe implementon teknologji të reja editimi dhe praktikat më të mira për të rritur efiçiencën.

Paga mujore 700€

Të interesuarit ju lutem dërgoni CV tuaj në këtë e-mail adresë: office@dayholi.com

Afati i fundit i aplikimit 4.7.2022


Ready to edit and create the best video footage? Then you're at the right place. 

Hello and welcome to this unique opportunity to join our international post-production team at DAYHOLI GmbH in Austria. With the aim of developing your creative and professional skills, you’ll learn to work in a dynamic environment by supporting us grow.

ABOUT DAYHOLI

Dayholi is the sustainable solution to experience the world from your home without travelling physically. Synchronously. Interactively. Anytime. Around the world. Choose your personal guide from our global database and let your senses emerge to new places, live abroad events, and fascinating impressions you always dreamed of. VR experiences on the next level. Unique dayholi technology adds scents and wind to your personal journey with the dayholi experience room.

SKILL

You'll need to show:

 • creativity and a passionate interest in film and video editing
 • a high level of self-motivation, commitment and dedication
 • Strong understanding of the modern media landscape and current media trends of web, film, TV and of course Social Media content 
 • Passion for travel, sports, music, and fashion 
 • Competent technical knowledge of file formats, video standards and compressions
 • Proven work experience as a Video Editor
 • Creative mind and storytelling skills
 • Solid experience with digital technology and editing software packages (e.g. Avid Media Composer, Lightworks, Premiere, After Effects and Final Cut)
 • Familiarity with special effects, 3D and compositing

TYPES OF FILM/VIDEO EDITOR

You may work on a variety of productions, including:

 • commercials
 • corporate training videos
 • feature films
 • music videos

All equipment for video production will be provided.

RESPONSIBILITIES

 • Manipulate and edit film pieces in a way that is invisible to the audience
 • Take a brief to production team’s needs and specifications
 • Review shooting script and raw material
 • Trim footage segments and put together the sequence of the film
 • Input music, dialogues, graphics and effects
 • Create rough and final cuts
 • Ensure logical sequencing and smooth running
 • Continuously discover and implement new editing technologies and industry’s best practices to maximize efficiency.

Monthly pay 700 €.

All interested candidates, please send your CV at office@dayholi.com latest 4.7.2022.

KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management