Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC

Ekonomist/e për Analiza Ekonomike/Zyrtar/e (2)

Banka Qendrore e Kosovës
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

SHPALLJE E VENDIT TË LIRË TË PUNËS 

 • Pozita: Ekonomist për Analiza Ekonomike/Zyrtar (dy pozita)
 • Departamenti/divizioni: Departamenti i Analizave Ekonomike dhe Stabilitetit Financiar 
 • Niveli i gradës: 6
 • I raporton: Drejtorit
 • Numri i vartësve: 

Përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësive: 

 • Implementon programin afatshkurtër dhe afatmesëm të punës në fushën e analizave  makroekonomike; 
 • Merr pjesë në përgatitjen e analizave makroekonomike me qëllim të arritjes së  objektivave përkatëse dhe realizimit të detyrave përkatëse të BQK-së;  
 • Analizon dinamikat makroekonomike, me qëllim të identifikimit të rreziqeve që përbëjnë  kërcënime për stabilitetin e përgjithshëm të sistemit financiar; 
 • Kontribuon në vlerësimin adekuat të rrezikut sistemik, përmes analizimit dhe avancimit  të vazhdueshëm të supozimeve makroekonomike gjatë përpilimit të projeksioneve  makroekonomike;  
 • Kontribuon në operacionalizimin e modelit makroekonometrik, avancimin e tij dhe  analizimin e outputeve të dala nga modeli; 
 • Kontribuon në definimin e kërkesave për të dhënat e nevojitura në procesin e hulumtimit:  mbledh, përpilon dhe organizon të dhënat statistikore relevante për procesin e  hulumtimeve;  
 • Jep opinione dhe rekomandime përkitazi me çështje të ndryshme të cilat janë relevante  për proceset e punës në funksion të analizave makroekonomike dhe proceset tjera të ndërlidhura në departament; 
 • Mbështet bashkëpunimin e nevojshëm me të gjitha palët relevante përkitazi me çështjet  e analizave makroekonomike; 
 • Përmbushë detyra tjera në bazë të kërkesës së mbikëqyrësit.  

Kualifikimet e kërkuara: 

Njohja e gjuhëve të huaja: 

 • Preferohet të ketë njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze – verbale dhe në të  shkruar. 

Të gjithë kandidatët duhet të dërgojnë dokumentet e mëposhtme: 

 • Formularin zyrtar të BQK-së për aplikim;  
 • Letrën përcjellëse (motivuese) ku theksohet interesimi për këtë pozitë; 
 • Dëshmi mbi përvojën e punës të lëshuar nga institucioni/organizata kompetente e mbështetur  me dëshmi nga Trust;  
 • Kopjet e diplomave, ndërsa diplomat e fituara jashtë Republikës së Kosovës duhet të jenë të  njohura /nostrifikuara zyrtarisht nga ana e MASHT-it; 
 • Dëshmi mbi identitetin dhe vendbanimin e përhershëm në Kosovë. 

Procedura e aplikimit: 

 • Afati i fundit për aplikim është 06 qershor 2022. 
 • Aplikimi mund të bëhet online (https://hris.bqk-kos.org) përmes faqes zyrtare të BQK-së ose  përmes arkivit të BQK-së. Asnjë formë tjetër e aplikimit nuk do të merret parasysh.
 • Formën e aplikacionit mund ta shkarkoni përmes faqes zyrtare : www.bqk-kos.org
 • Dokumentacionet e pakompletuara nuk do të merren parasysh. Vetëm kandidatët të cilët  i plotësojnë kriteret e konkursit do të kontaktohen.

Shikime 2,397
Kategoria Ekonomi, Financë, Kontabilitet
Skadon 06/06/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management