Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

KONKURS PËR VEND TË LIRË PUNE

Banka Ekonomike, Zyra Qendrore shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës:

Menaxher/e i/e Nëndegës

 • Nëndega Malishevë  (1 vend pune)

Detyrat dhe përgjegjësitë :

 • Përgjegjës/e për shitje, dhe arritjen e të gjitha objektivave të përcaktuara në baza mujore dhe vjetore ( kreditë, POS, kartelat, E- Banking etj);
 • Përgjegjës për çështje operacionale dhe të shtijës;
 • Përgjegjës/e për rritje dhe profitabilitet të Nën-degës përkatëse;
 • Mirëmban marrëdhënie të mira me klientët e Bankës;
 • Përpunon kredi me limite të caktuara dhe i prezanton këto kredi për aprovim tek Komiteti Kreditor;
 • Përgjegjës/e për kualitet të portfolios;
 • Bashkëpunon nga afër me Degën dhe të gjitha Nëndegët përkatëse;
 • Identifikon nevojat për trajnim të personelit dhe koordinon trajnimet e nevojshme me Degën dhe Departamentin e Burimeve Njerëzore;
 • Njofton me kohë Menaxherin e Degës dhe Departamentin e Burimeve Njerëzore për stafin nën perfomacën e pritur (në aspektin e targeteve, bashkëpunimit, apo cfardo indikacionit tjetër negativ).
 • Përgjegjës për Motivimin e stafit;
 • Përgjegjës/e për vizita të rregullta promovuese tek klientët për promovim të produkteve;
 • Menaxhon personelin e Nëndegës përkatëse, dhe sigurohet që personeli është i kualifikuar, me përvojë, njohuri të nevojshme dhe i/e orientuar drejt shërbimit të klientëve;
 • Zhvillon takime të rregullta me stafin nën menaxhim dhe bënë follow up lidhur me detyrat dhe përgjegjësitë e secilit;
 • Këshillon klientët në lidhje me produktet dhe shërbimet e bankës si; llogarit, kursimet, kreditë, kartelat, transferet dhe produkte të tjera në kuadër të Bankës;
 • Identifikon dhe propozon produkte dhe oferta të ndryshme të cilat Banka mund t’i ofroj;
 • Të ketë njohuri të plotë rreth tregut bankar në përgjithësi;
 • Përgjegjës/e për kontrollë të punëtorëve gjatë kryerjes së transaksioneve ditore dhe validimin e këtyre transaksioneve, transfereve dhe afatizimeve;
 • Përgjegjës për furnizimin e Arkëtarëve të Nëndegës me kesh, ATM sipas Politikave dhe Procedurave të Menaxhimit të kesh-it;
 • Përgatit paratë e gatshme për bartje në trezorin e Degës dhe koordinon transportin e kesh-it;
 • Përgjegjës për kontrollë, planifikim dhe mirëmbajtje  të limiteve të keshit në arka, trezorin e Nëndegës, barazimin ditor të arkëtarëve dhe trezorit bazuar në PP;
 • Përgjegjës për evidencën ditore - hyrje/dalje nga/në Trezor;
 • Mban çelësin e Trezorit sipas procedurave të Bankës duke u bazuar në parimin “4sy”;
 • Organizon komisione të rregullta dhe ato të befasueshme të kesh-it;
 • Përgatit paratë e gatshme për bartje në trezorin e Degës dhe koordinon transportin e kesh-it;
 • Kontrollon të gjitha dosjet e llogarive që hapen dhe bën prishjen e kontratave të afatizuara;
 • Mbikëqyrë dhe raporton për shpërndarjen e kartelave në Nën-degë;
 • Mban kontrollin mbi operacionet në Nëndegë për të siguruar se nuk ka ndonjë gabim gjatë realizimit të trasaksioneve, zbulimin e informacionit konfidencial të klientëve;
 • Përgjegjës/e për zbatimin e politikave dhe procedurave për çështje operacionale;
 • Përgjegjës/e për zbatimin e politikave dhe procedurave të riskut kreditor për lejimin e kredive;
 • Koordinon dhe mbikëqyrë ardhjen në punë të punëtorëve;
 • Mbikëqyr performancën e stafit të Nën-degës përkatëse;
 • Raportim me kohë i incidenteve eventuale të riskut operacional konform procedurave në fuqil;
 • Raporton Departamentin përkatës në rast të dyshimeve/zbulimeve lidhur me ndonjë parregullsi qe mund te ndodhin ne lidhje me proceset e punes apo mos zbatimin e politikave dhe procedurave;
 • Përgjegjës/e për zbatimin e politikave dhe procedurave për çështje operacionale;
 • Përgjegjës/e për zbatimin e politikave dhe procedurave të riskut kreditor për lejimin e kredive;
 • Përgjegjës për zbatimin e procedurave për kushte teknike dhe të sigurisë si fizike ashtu edhe Sigurisë së Informacionit;
 • Raporton te Siguria e Informacionit për nivelin e sigurisë dhe hapësirat apo shkeljet e sigurisë në degën dhe nëndegët ku është përgjegjës;
 • Përmbush objektivat, zbaton dhe respekton Politikat, Procedurat dhe të gjitha aktet e aplikueshme në Bankën Ekonomike.
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekura performon edhe në detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt;
 • Vepron në përputhje me politikat, procedurat dhe të gjitha rregulloret në fuqi;
 • Përgjegjës për njohjen dhe zbatimin e çmimores zyrtare të Bankës;
 • Kryen në mënyrë të shpejtë, të saktë dhe të sigurtë të gjitha shërbimet monetare dhe jo monetare, duke siguruar një shërbim sa më cilësorë ndaj klientëve;
 • Është përgjegjës për zbatimin e procedurave për limitet e cash-t si dhe bën barazimin ditor të Arkës;
 • Të kryejë të gjitha funksionet e pagesave cash dhe jo cash, të depozitave dhe të shërbimeve elektronike;
 • Të shërbejë si pikë e drejtëpërdrejtë kontakti me klientë, të promovojë dhe të shes të gjitha produktet dhe shërbimet e Bankës;
 • Të krijojë dhe të mirëmbajë mardhëniet afatgjata me klientët;
 • Përmbushë të gjitha objektivat individuale dhe grupore të paracaktuara nga Departamentet përkatëse;
 • Është përgjegjës të sigurojë se të gjithë klientët të marrin shërbim të lartë dhe cilësorë në përputhje të plotë me “Kodin e Mirësjelljes” dhe të jetë çdo herë i gatshëm ti ndihmojë klientët rreth pyetjeve dhe ankesave eventuale që mund të kenë;
 • Plotëson aplikacionet për produktet kreditore kur paraqitet nevoja;
 • Raportim me kohë i incidenteve eventuale të riskut operacional konform procedurave në fuqil;
 • Raporton Departamentin përkatës në rast të dyshimeve/zbulimeve lidhur me ndonjë parregullsi qe mund te ndodhin ne lidhje me proceset e punes apo mos zbatimin e politikave dhe procedurave;
 • Përmbush objektivat, zbaton dhe respekton Politikat, Procedurat dhe të gjitha aktet e aplikueshme në Bankën Ekonomike;
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekura performon edhe në detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt;

Kualifikimet ;

 • Fakultetin Ekonomik ose Administrim të Biznesit;
 • Njohuri të mira të produkteve bankare ;
 • Së paku tri vite përvoje pune bankare;
 • Njohje e mirë e gjuhës angleze;
 • Aftësi të mira ndëpersonale dhe komunikuese;
 • Aftësi të mira menaxheriale dhe udhëheqëse;

Aplikimi mund të bëhet vetëm përmes Sistemit On-Line. Format e aplikimit mund të plotësohen direkt në Web faqen e Bankës Ekonomike www.bekonomike.com.

Afati i aplikimit është deri më datë 16 Maj 2022 ora 16:00.

Vetëm kandidatët të cilët hyjnë në rrethin e ngushtë do të ftohen për procedura të mëtutjeshme.

 

KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management