Ministria e Shëndetësisë

Zyrtar i Lartë për Monitorim dhe Implementim të Mjekësisë Familjar (2)

	 	 

Republika e Kosovës

Ministria e Shëndetësisë

SHPALLJA E REKRUTIMIT

Institucioni: Ministria e Shëndetësisë

Departamenti: Divizioni i Kujdesit Parësor Shëndetësor

Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Lartë për Monitorim dhe Implementim të Mjekësisë Familjar (dy pozita)

Koeficienti: Koeficienti – 8

Afati i kontratës: Nëpunës i karrierës – me kohë të pa caktuar

Nr. i Referencës: MSh-06/03/2019

Detyrat kryesore:

Harton dhe zhvillon planet e punës në pajtim me mbikëqyrësin për zbatimin e detyrave të përcaktuara në bazë të objektivave të njësisë dhe jep rekomandime lidhur me realizimin e këtyre objektivave; 15%

Ndihmon në hartimin, zhvillimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të legjislacionit, politikave, procedurave dhe dokumenteve lidhur me procesin e monitorimit dhe zbatimit të mjekësisë familjare, dhe jep rekomandime për avancimin e shërbimeve; 15%.

Zhvillon dokumente dhe metoda praktike për monitorim dhe implementim të mjekësisë familjare dhe të njëjtat i promovon në të gjitha QMF nëpër Kosovë; 15%

Monitoron punën e Qendrave të mjekësisë Familjare, dhe për të njëjtat harton raport me shkrim, duke bashkangjitur rekomandimet për përmirësim të shërbimeve; 15%

Koordinon shkëmbimin e përvojave të Qendrave të Mjekësisë Familjare dhe për të njëjtin qëllim organizon tryeza, simpoziume, konferenca, seminare etj.; 15%
Bashkëpunon me institucione ndërkombëtare dhe organizatat ndërkombëtare në Kosovë për mundësinë e shkëmbimit të përvojave në nivelin rajonale e më gjerë; 10%

Mbështet eprorin në marrjen e vendimeve dhe palët e interesit në hartim të materialeve promovuese dhe koordinon fushatat me menaxhmentin e Qendrave të Mjekësisë familjare; 10%;

Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyersi;5%.

Shkollimi i kërkuar: Diploma universitare (Fakulteti i Mjekësisë).

Aftësitë / përvoja dhe atributet e tjera që kërkohen:

Minimum 3 vite përvojë pune profesionale
Njohuri dhe përvojë në fushën e mjekësisë familjare
Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme lidhur me mjekësinë familjare
Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit;
Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave;
Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Internetit).

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim:

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, kanë mbaruar shkollimin adekuat dhe kanë aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave.

Procedurat e konkurrimit: Konkurrimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar.

Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekrutimin: Bazuar në Ligjin Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Kosovës si dhe Rregulloren Nr. 02/2010 Për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil.

Data e hapjes dhe mbylljes së konkursit: 14.03.2019 deri 28.03.2019.

Paraqitja e kërkesave:

Aplikacionet  merren recepcion ose në faqen zyrtare të ministrisë, dhe dorëzohen në zyrën  nr. 23 të Ministrisë së Shëndetësisë, Lagja Arbëria,  rruga e Zagrebit p.n. (ish Spitali i mushkërive). Në aplikacion duhet të cekët qartë titulli i vendit të punës dhe numri i referencës. Kontaktet me telefon mund ti bëni në 038  212 -276.

”Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike, qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 të Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”.

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen.
Për shkak të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Ky konkurs apo kjo shpallje skadon ne ora 4:00pm, Thursday March 28th, 2019.

 

TAGS: Ministria e Shendetesise, KosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 822
Kategoria Shëndetësi
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC