Universiteti i Prishtinës
Vende të lira të punës (20)
Shpërndaje
	 	 

Ne baze te Nenit 12 pika 4 te Ligjit per Sherbirnin Civil te Republikes se Kosoves Nr. 03/L- 149, si dhe Nenit 18 te Rregullores nr. 02/2010 per Procedurat e Rekrutimit ne Sherbimin Civil:

Universiteti i Prishtines “Hasan Prishtina” shpall

KONKURS

Per keto vende te lira pune me afat te caktuar ne Universitetin Veror Nderkombetar te Prishtines 2019 (UVNP):

Zyrtar i perkohshem administrativ (3 punonjes) – ne kohezgjatje prej : 25.03.2019 deri me 24.07.2019;
Zyrtar i perkohshem i logjistikes (17 punonjes) – ne kohezgjatje prej: 01.07.2019 deri me 31.07.2019.

Kandidatct te cilet konkurrojnc per keto vende pune, pervec kushteve te pergjithshme te parapara me Ligjin Nr. 03/L-149 per Sherbyesit Civile te Republikes se Kosoves, duhet t’i plotesojne edhe keto kushte te vecanta :

Te kene pergatitja shkollore superiore, te kene aftesi te mira komunikimi, shkathtesi kompjuterik e ne aplikacione te programeve te Word, Excel, Power Point, Access, e nevojshme njohja e gjuhes angleze.

Detyrat – pergjegjesite per poziten “zyrtar i perkohshem administrativ”:
Regjistron studentet vendor ne bazen e te dhenave;
Ndihmon ne vendosjen e studenteve dhe profesoreve ne konvikte;
Ndihmon ne organizimin e ekskursioneve;
Ndihmon ne editimin dhe pergatitjen e materiale ve te ndryshme per UVP;
Bene pergatitjen e forurneve dhe punetorive;
Asiston ne pergatitjen e hapjes dhe mbylljes se Universitet Veror te Prishtines;
Kryen edhe pune te tjera qe caktohen nga udheheqesi.

Detyrat – pergjegjesite per poziten “zyrtar i perkohshem i logjistik”:
Verifikon dhe raporton listat e vijueshrnerise dhe performances se studenteve;
Furn iz on profesoret me materiale te leximit;
Furnizon klaset me orar;
Distribuon dhe verifikon materialet per lexim te studenteve dhe profesoreve;
Asis ton ne promovimin e kurseve, forumeve publike dhe aktivitetet tjera te UNVP -se;
Percjelle informata relevante per studentet dhe profesoret e UNVP-se;
I asiston zyrtarit te projektit.

Konkursi mbetet i hapur 7 dite nga dita e shpalljes ne ueb-in e UP-se, gjegjesisht deri me
17.03.2019.
Ne zbatim te nenit 11 pika 2 te Ligjit per Sherbyesit Civile te Republikes se Kosoves, ftohen qe te konkurrojne edhe kandidatet nga komunitetet minoritare ne Kosove.
Dokumentet e kompletuara duhct te dorezohen ne Rektoratin e Universitetit te Prishtines Rr. “George Bush”, p.n. 10 000 Prishtine , Republika e Kosoves, zyra nr. 1.
Aplikacionet per konkurrim mund te shkarkohen ne: 
www.uni-pr.edu ose mund te merren me rastin e aplikimit per keto vende pune.
Ne proceduren e pranirnit te kand idate ve, do te behet intervistimi i kandidateve te cilet i plotesojne kushtet sipas konkursit.
Kandidate t te cilet konkurrojne duhet ta shenojne edhe numrin e telefonit kontaktues.

Ky konkurs apo kjo shpallje skadon ne ora 1:00am, Sunday March 17th, 2019

 

TAGS: Universiteti i PrishtinesPrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 4384
Kategoria Të tjera
Skadon 64 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
info@kosovajob.com | 045 11 14 14
FOLLOW US