Komuna e Gjilanit
Mësimdhënës/e (65) dhe edukatore (6)
Shpërndaje
	 	 

Në bazë të Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës neni 5 pika c, Ligji për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës neni 35, dhe në bazë të Udhëzimit Administrativ Nr 07/2017, për Rregullimin e procedurave të konkursit në Sektorin Publik,  Drejtoria e Arsimit nё Gjilan I. rishpallë dhe  II. shpallë këtë:

K O N K U R S

PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS

 NË KOHË CAKTUAR

(Rishpallje)

 1. Shkollat Fillore të Mesme të Ulëta
 1. SHFMU “Ibrahim Uruçi” në Bresalc
 • Një mësimdhënës i lëndës së Kimisë 14 orë
 • Një mësimdhënës klasor, zëvendësim deri më 31.08.2019
 • Një mësimdhënës klasor prej datës 11.03.2019
 • Një mësimdhënës i gjuhës gjermane me plotësim norme në SHFMU”Fetah Qerimi” dhe SHFMU”Afërdita”
 1. SHFMU “Sadullah Brestovci” në Gjilan
 • Një mësimdhënës, i lëndës së ed.fizike për 12 orë në kohë të caktuar deri më 30.06.2019
 • Një mësimdhënës, e gjuhës angleze 10 orë, pushim pa pagesë 31.08.2019
 • Një edukatore mbështetëse
 1. SHFMU “Nazim Hikmet” në Dobërqan
 • Një mësimdhënës i lëndës së Muzikës
 • Një mësimdhënës klasor, zëvendësim pushim i lehonisë prej 31.03.2019
 1. SHFMU “Vehbi Ibrahimi” në Uglarë
 • Një mësimdhënës klasor, zëvendësim pushim i lehonisë, deri më 30.04.2019
 • Një mësimdhënës klasor, zëvendësim pushim i lehonisë , deri më 31.05.2019
 1. SHFMU “Ramiz Cernica” në Cernicë
 • Një mësimdhënës i lëndës së gjuhës gjermane plotësim norme në SHFMU”Dëshmorët e Kombit”, SHFMU”Nazmi Hoxha” dhe SHFMU”Zija Shemsiu”
 • Një mësimdhënës i lëndës së TIK-ut me 11 orë, plotësim norme në SHFMU”Dëshmorët e Kombit”
 • Një mësimdhënës klasor, zëvendësim vendi i drejtorit të shkollës
 1. SHFMU “Mulla Idris Gjilani” në Velekincë
 • Një mësimdhënës i lëndës së gjuhës shqipe për 12 orë zëvendësim pushim pa pagesë me kontratë të punës deri më 31.08.2019
 1. SHFMU “Agim Ramadani” në Zhegër
 • Një mësimdhënës për gjuhë gjermane, plotësim norme në SHFMU”Bajram Curri”.
 • Një mësimdhënës klasor në vend të zv.drejtorit
 1. SHFMU “Dëshmoret e Kombit” në Livoq të Ulët
 • Një mësimdhënës i lëndës së Biologjisë 16 orë
 • Një mësimdhënës i gjuhës shqipe, pushim pa pagesë deri 19.12.2019
 • Një mësimdhënës klasor, pushim i lehonisë
 1. SHFMU “Bajram Curri” në Shurdhan
 • Një mësimdhënës të ciklit klasor
 1. SHFMU “Skënderbeu” në Përlepnicë
 • Një Edukatore në Këmetovc
 • Një mësimdhënës i gjuhës angleze, pushim i lehonisë
 • Një mësimdhënës klasor, klasa e kombinuar, pushim pa pagesë prej 14.01.2019 deri 31.04.2019
 1. SHFMU “Musa Zajmi” në Gjilan
 • Një mësimdhënës klasor
 • Një mësimdhënës klasor zëvendësim pushim i lehonisë deri 13.05.2019
 • Një mësimdhënës  klasor zëvendësim pushim i lehonisë deri më 19.06.2019
 1. SHFMU “Abaz Ajeti” në Gjilan
 • Një mësimdhënës i lëndës së matematikës 13 orë plotësim norme në Gjimnazin natyror “Xhavit Ahmeti”, me kohë të caktuar
 • Një mësimdhënës klasor
 1. SHFMU “Zija Shemsiu” në Gjilan
 • Një edukatore mbështetëse
 1. Shkolla Fillore e Muzikës
 • Një mësimdhënës për lëndën e Kitarë , 10 orë
 • Një mësimdhënës për  lëndën e Trompetës 10 orë
 • Një mësimdhënës për  lëndën e pianos zëvendësim pushim i lehonisë deri 26.04.2019
 • Një mësimdhënës për  lëndën e Perkusione 10 orë
 •  Një mësimdhënës për  lëndën e violinës 10 orë, zëvendësim pushim i lehonisë deri 30.06.2019
 1. SHFMU “Vatra e Diturisë” në Livoq të epërm
 • Një mësimdhënës klasor
 1. SHFMU ”Esat Berisha” në Llashticë
 • Një mësimdhënës i gjuhës angleze 13 orë, pushim i lehonisë me kontratë deri 15.05.2019
 1. SHFMU ”Selami Hallaqi” në Gjilan
 • Një mësimdhënës klasor, pushim pa pagës prej 14.01.2019 deri 14.01.2020
 1. SHFMU ”Thimi Mitko” në Gjilan
 • Një mësimdhënës të gjuhës shqipe, zëvendësim pushim mjekësor
 • Një mësimdhënës të gjuhës shqipe, zëvendësim pushim mjekësor
 1. Institucioni Parashkollor
 1. IP “Dardania” Gjilan
 • Një Edukatore
 1. IP “Ardhmëria I” Gjilan
 • Një Edukatore
 • Shkollat e Mesme të Larta
 1. Gjimnazi Natyror “Xhavit Ahmeti”
 • Një mësimdhënës i lëndës së Matematikës në kohë të caktuar në vend të drejtorit
 • Një mësimdhënës i lëndës së TIK-ut me plotësim norme në SHFMU”Mulla Idris Gjilani”, zëvendësim pushim pa pagesë deri më 30.06.2019
 • Një mësimdhënës i lëndës së gjuhës angleze 14 orë zëvendësim
 • Një mësimdhënës i lëndës së historisë me 10 orë, zëvendësim pushim pa pagesë deri më 30.06.2019
 1. SH.M.L. “Marin Barleti”
 • Një mësimdhënës i lëndës së TIK-ut për 15 orë
 1. SH.M.T. “Mehmet Isai”
 • Një mësimdhënës për lëndën e komunikacionit zëvendësim pushim i lehonisë me kontratë të punës deri më 22.06.2019
 1. SH.M.M. “Asllan Elezi”Gjilan
 • Një mësimdhënës për lëndë mjekësore, 20 orë me kohë të caktuar deri më 30.06.2019
 • Një mësimdhënës për lëndë mjekësore zëvendësim pushim i lehonisë me kontratë të punës deri më 15.05.2019
 • Një mësimdhënës për lëndë mjekësore 16 orë me kohë të caktuar deri më 30.06.2019
 • Një mësimdhënës për lëndë matematikës 12 orë plotësim norme në shkollën e muzikës

K O N K U R S

PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA TË PUNËS

 NË KOHË CAKTUAR

(Shpallje)

 1. Shkolla fillore e muzikës
 • Një mësimdhënës për lëndën e pianos 20 orë, zëvendësim pushim i lehonisë prej muajit prill
 • Një mësimdhënës për lëndën e pianos 10 orë, zëvendësim pushim i lehonisë prej muajit prill
 • Një mësimdhënës për lëndën e harpës 10 orë, zëvendësim pushim i lehonisë prej muajit prill
 1. SHFMU ”Selami Hallaqi” në Gjilan
 • Një mësimdhënës klasor, pushim pa pagës deri 01.03.2020
 1. SHFMU ”Afërdita” në Kishnapole
 • Një mësimdhënës klasor në paralelen e ndarë në Sllakovcë
 • Një mësimdhënës klasor në paralelen e ndarë në Gadish
 • Një mësimdhënës i lëndës së Matematikës, pushim i lehonisë
 1. SHFMU ”Liria” në Pogragjë
 • Një mësimdhënës i Artit figurativë 18 orë, pushim pa pagesë deri më 30.06.2019
 • Një mësimdhënës klasor në paralelen e ndarë në Llovcë
 • Një mësimdhënës klasor në paralelen e ndarë në Bilinicë, prej datës 22.04.2019
 1. SHFMU ”Vesel Muji” në Ponesh
 • Një mësimdhënës i lëndës së fizikës, pushim i lehonisë
 1. SHFMU ”Nazim Hikmet” në Miresh
 • Një mësimdhënës klasor në paralelen e ndarë në Bukovik
 1. Shkolla e mesme e muzikës
 • Një mësimdhënës për lëndën e pianos dhe lexim partiturave 20 orë, zëvendësim pushim i lehonisë
 • Një mësimdhënës për lëndën e pianos 20 orë, zëvendësim pushim i lehonisë prej muajit prill
 1. SH.M.L. “Marin Barleti”
 • Një mësimdhënës për lëndët e ekonomisë 20 orë, me kohë të caktuar,  vendi i drejtorit të shkollës

Kontratat e punës (përveç pushimeve të lehonisë dhe atyre të përcaktuara) lëshohen deri më 31.08.2019. Pas skadimit të këtyre kontratave për këto vende të punës, Drejtoria Komunale e Arsimit në cilësinë e punëdhënësit do të bëjë një analizë të tepricave të mësimdhënësve që mund të ketë për vitin shkollor 2019/2020, në rast se nuk paraqiten teprica të mësimdhënësve, nëpunësve të pranuar do t’iu vazhdohet kontrata e punës në ato shkolla. 

Kushtet e konkursit :

Kualifikimi për mësimdhënës : kërkohet përgatitja adekuate profesionale sipas normativet të MASHT-it në fuqi.  Të gjithë kandidatët të cilët  kanë mbaruar studimet jashtë Shtetit të Republikës së Kosovës   e që konkurrojnë për këto vende të punës, duhen që diplomat e tyre ( gradat universitare të fituara) të jenë të njohura nga  Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në pajtim me udhëzimin administrativ të MASHT-it,, nr. 12/2018,në të kundërtën komisioni gjatë selektimit të aplikacioneve, do të refuzoj çdo aplikacion të kandidatëve të cilët nuk e kanë plotësuar këtë kusht të konkursit.

Për vendet e punës në fjalë nevojiten këto dokumente: diploma mbi përgatitjen profesionale, kopja e letërnjoftimit, vërtetim mbi përvojën e punës, certifikatën e lëshuar nga sektori gjendjes civile me të cilin dëshmohet  vendbanimi i kandidatit,  vërtetimi nga gjykata kompetente se personi nuk është nën hetime. Të gjitha duhen të jenë kopje dhe nuk kthehen.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë kalendarik ( 07.03.2019 deri 21.03.2019)  nga shpallja në gazeta zyrtare dhe në mjetet e tjera të informimit.

Komisioni do të bëjë selektim të aplikacioneve dhe në intervistë ftohen vetëm ata kandidatë të cilët i plotësojnë kushtet e konkursit dhe në pajtim me normativet në fuqi. 

Dokumentet e pakompletuara dhe ato të dorëzuara pas afatit nuk do të merren në shqyrtim.

Tё gjithë kandidatët e interesuar duhet t’i marrin aplikacionet dhe tё plotësuara tё dorëzohen pranë Qendrën për Shërbim të Qytetarëve nё Gjilan.

Sqarim:

Për këto vende të punës, kandidatët duhet t’i nënshtrohen testit me shkrim. Kandidatët të cilët gjatë testit me shkrim marrin 50% të pikëve do të ftohen në intervistë me gojë. 

Kandidatët të cilët aplikojnë më shumë se një shkollë, mund të aplikojnë vetëm me një formularë të aplikimit duke i cekur  emrat e shkollave ku aplikon.

Për kohën dhe vendin e mbajtjes së intervistave, kandidatët  do të informohen përmes njoftimit i cili do të publikohet në tabelat e objektit të Drejtorisë Komunale të Arsimit dhe në objektin pranë Qendrës për Shërbim me Qytetarë, menjëherë pas mbylljes së konkursit.

 

TAGS: Komuna e Gjilanit, KosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 1696
Kategoria Edukim
Skadon 60 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Gjilan
info@kosovajob.com | 045 11 14 14
FOLLOW US