Komuna e Malishevës
Mësimdhënës/e (4)
Shpërndaje
	 	 
 

Në bazë të nenit 8, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës, nr. 03/L-212,( Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr.90/2010), Neni 5 pikës c. të Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, nr. 03/L-068, Udhëzimit Administrativ ( MPMS)Nr.07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit Publik Neni 4. Udhëzimit Administrativ MASHT Nr. 10/2018 datë: 20.07.2018. Për Normativin Mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm. Drejtoria për Arsim dhe Edukim shpall

K O N K U R S

Për plotësimin e vendeve të punës

SHFMU” Salih Bytyçi” në Shkozë
Arsimtar/e e mësimit klasorë
Zëvendësim i lehonisë me kohë të caktuar

SHFMU” Salih Bytyçi” në Shkozë
Arsimtar/e e mësimit klasorë
Zëvendësim i lehonisë me kohë të caktuar

SHFMU” Salih Bytyçi” në Shkozë me 16 orë mësimi në javë dhe në SHFMU” Gjergj Kastrioti ” në Llazicë me 4 orë mësimi në javë
Arsimtar/e e gjuhës angleze
Zëvendësim i lehonisë me kohë të caktuar

SHFMU” Hasan Prishtina” në Terpezë
Arsimtar/e e mësimit klasorë
Zëvendësim i lehonisë me kohë të caktuar

Aplikacionit i bashkëngjiten këto dokumente:

• Formulari i aplikimit

• Rezymeja personale (CV)

• Dokumenti personal(letërnjoftimi ose pasaporta)

• Diplomat e kualifikimit(ose certifikatat), certifikatat në vend të diplomës jo më të vjetra se gjashtë muaj.

• Certifikata që nuk jeni nën hetime

• Dëshmitë e përvojës në institucionet arsimore ( nëse ka)

• certifikata e lindjes

II. Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve të stafit mësimor
Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në bazë të kritereve të përcaktuara me akte juridike që e rregullojnë fushën e arsimit parauniversitar.

• Kriteret e kualifikimit: Për vendin e punës mësimdhënës të programit fillor kërkohet kualifikimet: Fakulteti i Edukimit- programi fillor; Fakulteti i Mësuesisë ashtu siç planifikohet me UA të MASHT-it për Normativin mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm Nr. 10/2018 datë: 20.07.2018.

• Kriteret e kualifikimit: Për vendin e punës mësimdhënës të lëndës së gjuhës angleze kërkohet kualifikimet: Niveli Master arsimor-Fakulteti i Edukimit ( 300 ECTS); sistemi katërvjeçar; Bachelor katërvjeçar( 240 ECTS), ashtu siç planifikohet me UA të MASHT-it për Normativin mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm Nr. 10/2018 datë 20.07.2018.

• Vetëm në mungesë të kandidatëve nga sqarimi i lartcekur, do të shqyrtohen edhe aplikacionet e kandidatëve me kualifikim më të përafërt.

III. Mosplotësimi i saktë dhe i qartë i formularit të aplikimit, aplikacionet e pakompletuar dhe ato që dorëzohen pas afatit të konkursit nuk do të merren në shqyrtim, përkatësisht refuzohen.
Si informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetëm ato informata, të cilat janë të dëshmuara me dokumente( jo ata që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi)
SQARIM: Kandidatët mund të konkurrojnë në më shumë shkolla, por me dokumente të veçanta.
Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të kanë diplomat e nostrifikuara në MASHT.
Për intervistë do të ftohën ata kandidatë të cilët i plotësojnë kushtet sipas akteve ligjore të cekura.
Lista e ngushtë e aplikantëve që ftohen për intervistë dhe orari i intervistave publikohet në web- faqen e Komunës së Malishevës.
Të gjitha dokumentet duhet të jenë kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen me rastin e intervistimit.

Afati dhe mënyra e aplikimit

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes së konkursit në mjetet e informimit publik, duke filluar nga data e publikimit më: 06.03.2019 më datën:20.03.2019.

Aplikacioni i kompletuar (me të gjitha dokumentet e kërkuara) duhet të dorëzohet përmes protokollit,përkatësisht përmes zyrës së pritjes së palëve, në objektin e ri të Komunës së Malishevës.

Ky konkurs apo kjo shpallje skadon ne ora 4:00pm, Wednesday March 20th, 2019.

 

TAGS: Komuna e Malisheves, KosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 361
Kategoria Edukim
Skadon 61 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Malishevë
info@kosovajob.com | 045 11 14 14
FOLLOW US