Ministria e Financave
Vende pune (3)
Shpërndaje
	 	 

Republika e Kosovës

Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

            Ministria e Financave -Ministarstvo za Finansija-Ministry of Finance

Ministria e  Financave, mbështetur në Ligjin nr. 03/L-149, “Për Shërbimin Civil në Republikën e Kosovës”, dhe Rregullores nr. 02/2010, “Për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil”, me qëllim të realizimit të procedurave të rekrutimit për pozitat e caktuara,  Shpallë këto:

KONKURS

I. Titulli i pozitës: Analist i lartë i politikave ekonomike (1 pozitë)

Numri i referencës :  02/2019/ DPEBNF/MF

Grada e vendit punës: Niveli profesional

Koeficienti: 8

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Zhvillon dhe arrin pëlqimin për planet e punës dhe afatet, në  koordinim me mbikëqyrësin, për zbatimin e projekteve, shërbimeve dhe produkteve përkatëse në fushën profesionale specifike;
 • Kryen detyra e parapara në planet e punës të miratuara në përputhje me ligjet, rregulloret, politikat dhe procedurat përkatëse, brenda afateve kohore të caktuara; 
 • Bën hulumtime, analiza, vlerësim të opsioneve dhe rekomandime për shqyrtim nga nivelet e larta rreth detyrave ose projekteve të specializuara të miratuara;
 • Udhëheq grupet punuese në fushën profesionale specifike kur kërkohet një gjë e tillë;
 • Ofron këshilla për stafin e nivelit më të ulët brenda njësisë organizative për ekzekutimin e detyrave dhe përgjegjësive të tyre;
 • Ofron këshilla në fushën e ekspertizës të kërkuar brenda institucionit;
 • Koordinon punën me pjesët tjera të institucionit dhe komunikon, sipas nevojës, me autoritetet e jashtme;
 • Kryen çdo detyrë tjetër në fushën profesionale specifike në përputhje me ligjet dhe rregulloret aktuale të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe;

Kualifikimi, përvoja e punës dhe aftësitë:

 • Njohuri të thellë dhe të specializuar në fushën profesionale të politikave dhe analizavemakroekonomike, të fituara përmes arsimimit universitar dhe trajnimeve përkatëse;
 • Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme;
 • Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit;
 • Shkathtësi hulumtuese ,m analitike , vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point, Access, etj.);
 • Aftësi e lartë e raportimit me shkrim;
 • Përvoja paraprake në hulumtime dhe analiza kuantitative ekonomike është përparësi;
 • Diplomë universitare në fushën e ekonomisë–Fakulteti Ekonomik;
 • Përvoja e punës minimum 3 vite përvojë pune profesionale.

ll. Titulli i pozitës: Zyrtar i lartë për Ekzekutimin e Buxhetit ( 1 pozitë)

Numri i referencës: 03/2019- DB/MF

Grada e vendit punës: Niveli profesional

Koeficienti: 8

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Planifikim, ndryshimet/ekzekutimi, monitorimin dhe raportimin e buxhetit përmes sistemit - Sistemi Zhvillimit dhe Menaxhimi i Buxhetit SZHMB dhe Sistemit Investimeve Publike PIP;
 • Hartimi i propozim dokumenteve dhe udhëzimeve (KASH, Ligjit vjetor te buxhetit, Ligjit te rishikuar te buxhetit,  qarkoreve buxhetore, dhe dokumenteve tjera) në fushën e planifikimit, ekzekutimit,  monitorimit dhe raportim të projekteve kapitale si dhe buxhetit operative  përmes sistemeve elektronike PIP-it, SZHMB-së dhe SIMFK-ës;
 • Përcjell dhe ndihmon implementimin e buxhetit gjatë gjithë vitit fiskal nëpërmjet raportimit mbi aktivitetet dhe analizës së kërkesave nga organizatat buxhetore për rialokime, transfere, grante, te hyrave vetanake, të hyrat e barturat si dhe nga burimet tjera te financimit;
 • Rialokimet/Transferet në buxhet sipas kodeve pesë shifrore brenda nën kategorive ekonomike, në nën-programin e njëjtë, nga një nën-programe në nën- program tjetër, nga një organizatë buxhetore në një organizatë tjetër. Ndryshimet bëhen në sistemimet SIMFK, SZHMB-ës dhe PIP, bazuar në LMFPP, Ligjin e buxhetit vjetor, udhëzimeve dhe dokumentet tjera përcjellëse;
 • Azhurimi i prioriteteve të Qeverisë dhe të Sektorit permes sistemit SZHMB dhe PIP-it në pajtim  me KASH dhe dokumente buxhetore;
 • Ofrimi i këshillave  dhe rekomandimeve për përdoruesit e organizatave  buxhetore për planifikimin e buxhetit, monitorimin dhe raportimi;
 • Raportimi në baza tremujor dhe vjetor  përmes sistemit të PIP-it për planin financiar dhe progresin fizik  të projekteve kapitale individuale, në lidhshmëri edhe me sistemin SIMFK-së për importim të shpenzimeve mujore dhe planit të rrjedhjes së parasë;
 • Menaxhimi dhe operimi i sistemeve SZHMB-se dhe PIP-it, për të siguruar funksionalitetin e duhur për buxhetin operative dhe kapitale për planifikimin, ndryshimin, monitorimin dhe raportimin duke përfshirë mirëmbajtjen, trajnimin dhe përkrahjen e përdoruesve si dhe përkrahjen në administrimin e sistemeve në bashkëpunim me IT;
 • Përgatitja e raporteve të ndryshme nga sistemet i SZHMB-ës dhe PIP-it sipas kërkesës nga udhëheqësit e nivelet me te larta në bashkëpunim të ngushtë me TI.

Kualifikimi, përvoja e punës dhe aftësitë:

 • Njohuri të thellë në fushën profesionale për buxhet dhe financa të fituar përmes
 • arsimimit universitar dhe trajnimeve përkatëse
 • Njohuri të ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme për menaxhimin e financave publike;
 • Shkathtësi në komunikim, planifikim të punës dhe bashkëpunim;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
 • Aftësi për të punuar nën presion;
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (PIP, BDMS, SIMFK, Word, Excel, Power  Point);
 • Diplomë universitare-fakulteti ekonomik apo fushat përkatëse buxhet-financa;
 • Përvoja e punës minimum 3 vite përvojë pune profesionale.

III. Titulli i pozitës:  Zyrtar për administrimin e depos qendrore  (1 pozitë)

Numri i referencës :  04/2019- DSHP-MF

Kategoria funksionale:  Niveli profesional  (1)

Koeficienti : 7

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Zhvillon dhe arrin pëlqimin për planet e punës dhe afatet me drejtuesin për pranimin, deponimi, dhe dhënien te personeli i MF të pasurive jo financiare dhe për mbajtjen e saktë të shënimeve mbi rezervat e pasurisë jo financiare të MF;
 • Bënë pranimin e pasurisë jo financiare të MF sipas kërkesave, deponimin, kujdeset për mirëmbajtjen dhe bënë shpërndarjen (ngarkim-shkarkimin) te personeli sipas kërkesave;
 • Është përgjegjës për organizimin e depos në përputhje me legjislacionin në fuqi, dhe administrimin;
 • Mbanë evidenca të sakta dhe të plota të pasurisë jo financiare (përfshirë edhe stoqet - mallit në kopje fizike dhe elektronike dhe ruan të gjitha të dhënat relevante;
 • Kontrollon dhe menaxhon stoqet;
 • Organizon, komunikon dhe bashkëpunon, brenda dhe jashtë MF, për menaxhimin e pasurisë jo financiare;
 • Vlerëson, organizon dhe kujdeset për hapësirën e nevojshme për deponim të mallit;
 • Përgatit raporte të rregullta për stoqet e mallrave në depo;
 • Përgatit të gjitha procedurat dhe hapat e nevojshme për asgjësimin e pasurisë;
 • Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi:

Kualifikimi, përvoja e punës dhe aftësitë:

 • Njohuri profesionale specifike në fushën e logjistikës - menaxhimit të pasurisë;
 • Aftësi për zgjedhjen e problemeve për çështjet teknike ose procedurale që dalin nga procesi i punës;
 • Aftësi për të organizuar dhe koordinuar punën, si dhe aftësi komunikuese;
 • Shkathtësi  hulumtuese, analitike, dhe të vlerësim të informacionit;
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point, Access, Programe për menaxhimin e pasurive);
 • Diplomë universitare- Fakulteti Ekonomik, Shkenca Shoqërore apo Fakulteti Teknik;
 • Përvoja e punës minimum 2 vite përvojë pune profesionale.

INFORMATË E PËRGJITHSHME  PËR KANDIDATËT LIDHUR ME PROCEDURAT E KONKURIMIT

Ministria e Financave  ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës  dhe mirëpret aplikacionet  nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Komunitetet jo shumicë kanë të drejtë  për përfaqësim të drejtë dhe proporcional  në organet e shërbimit civil siç specifikohet  në nenin 11, paragrafi 3 të Ligjit Nr. 03/L-149  për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.

Aplikacionit duhet ti bashkëngjiten  dokumentet përcjellëse  si vijon: Formulari i plotësuar i aplikimit, Dëshminë për kualifikimet arsimore dhe profesionale ( diplomat e fituara jashtë vendit duhet të jenë të nostrifikuara nga MASHT-i), letërnjoftimin, Dëshminë e përvojës së punës dhe dy referenca.

Kërkesa për punësim dhe përshkrimi i punës mund të merret në recepcionin e  ndërtesës së  Qeverisë së Republikës së Kosovës (rruga Nëna Terezë p.n.). Formularin zyrtar për aplikim, mund ta gjeni edhe në Web faqen mf.rks-gov.net:

Dokumentacioni duhet të dorëzohen në Divizionin e burimeve njerëzore, Ndërtesa e Qeverisë, kati i XII, zyra nr. 1207.

Përdorimi i formularit të gabueshëm dhe ai i pakompletuar me të dhënat e kërkuara do të konsiderohet i pavlefshëm.

Për  shkak të  numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Kandidatet e përzgjedhur në listën e ngushtë do ti nënshtrohen testimit me shkrim dhe intervistimit.

Kohëzgjatja e emërimit sipas LSHC, duke përfshirë periudhën e punës provuese  1 vjeçare.

Afati i konkurrimit është prej datës  05/03/ 2019 deri me datë  19/03/ 2019, deri në orën 16:00.

Konkursi  është i hapur 15 ditë nga dita e publikimit.

Kërkesat e dërguara  pas datës së fundit të  konkurrimit nuk do të pranohen.

Për informata shtesë,  ju lutemi telefononi në numrat: 038/200/34/196; 038 200 34 155.

 

TAGS: Ministria e Financave, KosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 4221
Kategoria Ekonomi
Skadon 62 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
info@kosovajob.com | 045 11 14 14
FOLLOW US