Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
PREMIUM

Drejtor/e i/e Departamentit për Zhvillim dhe Investime Kapitale, Koordinator/e për Projektim dhe Mbikëqyrje të Projekteve

Termokos
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Bazuar në nenin 8 të Ligjit Nr. 03/L-212 i Punës si dhe në mbështetje të Udhëzimit Administrativ (MPMS) Nr. 07/2017 Për Rregullimin e Procedurave të konkursit në Sektorin Publik, NP “Termokos” SH. A,shpall:

K O N K U R S

PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË  PUNËS

Pozita:         Drejtor i Departamentit për zhvillim dhe investime kapitale - një (1) vend pune

I përgjigjet:  Kryeshefit Ekzekutiv

Detyrat:

 • Udhëheqë, organizon dhe mbikëqyrë punën dhe stafin në Departament;
 • Është përgjegjës për përpilimin dhe implementimin e procedurave të punës në Departamentin për zhvillime dhe investime kapitale;
 • Është përgjegjës në përgatitjen e procedurave interne të punës si ndërlidhje në mes Departamenteve dhe divizioneve (si ekip);
 • Bën ndërlidhjen e proceseve me Departamentet;
 • Është përgjegjës për vlerësimin periodik dhe vjetor të punës së personelit të Departamentit për zhvillime dhe investime kapitale;
 • Menaxhimi teknik dhe disiplinor i departamentit për zhvillim dhe investime kapitale;
 • Komunikimi me grupet e interest;
 • Drejtimi dhe mbështetja në zhvillimin e mëtejshëm të punonjësve, si dhe bashkëpunimin ndër-funksional;
 • Përgjegjës për zhvillimin e departamentit duke krijuar projekte të qëndrueshme dhe me cilësi të lartë;
 • Mbikëqyrja e projekteve të jetë në kohë dhe në buxhet;
 • Mbi punën e kryer raporton ne baza ditore, javore dhe mujore;
 • Kryen edhe punët tjera të cilat delegohen nga Menaxhmenti.

Kualifikimet dhe përgatitja profesionale:

 • Master/Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike / Ekonomik.
 • Pesë (5) vite përvojë pune në fushën menaxheriale, si dhe përvojë profesionale në menaxhimin e projekteve. E preferueshme eksperiencë në sektorin e energjisë.
 • Njohje shumë të mirë të gjuhës angleze.
 • Përvojë pune në projekte ndërkombëtare
 • Interes i lartë në fushën financiare, si dhe njohuri të thella në financë, kontabilitet dhe kontraktim (preferohet).
 • Niveli i lartë i iniciativës dhe angazhimit.
 • Mënyrë e strukturuar, e pavarur dhe e zellshme e punës.
 • Kuptim shumë i mirë i konteksteve të biznesit dhe proceseve tregtare.
 • Përdorim profesional i produkteve të MS-office.
 • Aftësi të forta të punës në ekip dhe aftësi komunikuese.
 • Niveli i lartë i angazhimit dhe orientimi ndaj klientit.
 • Aftësitë organizative.
 • Besueshmëri.

Pozita:            Koordinator për projektim dhe mbikëqyrje të projekteve - një (1) vend pune

I përgjigjet:    Drejtorit të Departamentit për zhvillime dhe investime kapitale

Detyrat: 

 • Kujdeset për përgatitjen dhe ruajtjen e dokumentacionit të projekteve;
 • Ofron dokumentacionin e kërkuar nga subjektet që kanë qasje në sistemin e Projekteve;
 • Mbanë kontaktet dhe takimet me institucionet në interes të projektit;
 • Në koordinim me Drejtorin ndërmerr hapat e duhur për projektet e ndërmarrjes;
 • Kryen të gjitha veprimet dhe punët të cilat lidhën me procesin e Projekteve;
 • Menaxhimi, koordinimi dhe mbështetja strategjike dhe operacionale e (nën) projekteve, përfshirë monitorimin dhe rishikimin e tyre;
 • Përgatitja e specifikimeve dhe proceset e menaxhimit të ndryshimeve;
 • Identifikimi i fushave strategjike të veprimit;
 • Koordinimi i ekipeve të brendshme, si dhe fillimi, monitorimi dhe mbikëqyrja e shërbimeve të jashtme për zbatimin teknik të punës së projektit, siç janë kushtet e kontratës, specifikimet teknike dhe masat paraprake dhe llogaritjet paraprake;
 • Bashkëpunim dhe koordinim i ngushtë me departamentet e lidhura teknikisht, si dhe me ndërfaqet e çdo lloji në strukturat organizative të projektit;
 • Hartimi dhe zhvillimi i planeve të punës së makinerisë në përputhje me mbikëqyrësit për zbatimin e detyrave të përcaktuara bazuar në objektivat e njësisë dhe jep rekomandime në lidhje me realizimin e këtyre objektivave;
 • Planifikimi tre-dimensional në bashkëveprim me disiplinat e tjera të planifikimit dhe prezantimi i rezultateve duke përdorur CAD;
 • Kryerja e studimeve të fizibilitetit;
 • Përgjegjës për një raportim të rregullt mbi progresin e projektit me fokus në inxhinierinë termike dhe/ose mekanike;
 • Mbi punën e kryer raporton ne baza ditore, javore dhe mujore;
 • Kryen edhe punët tjera të cilat delegohen nga Menaxhmenti.

Kualifikimet dhe përgatitja profesionale:

 • Bachelor/Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike – Termoenergjetikë, (e preferueshme Diplomë Master).
 • Pesë (5) vite përvojë pune në fushën përkatëse.
 • Njohje shumë të mirë të gjuhës angleze
 • Bazat e vizatimit teknik (i ndihmuar nga kompjuteri me programet CAD).
 • Inovativ, orientuar drejt zgjidhjes dhe mënyra e të menduarit nga optimizimi i procesit.
 • Kuptim i shkëlqyer teknik.
 • Përdorim profesional i produkteve të MS-office.
 • Aftësi të forta të punës në ekip dhe aftësi komunikuese.
 • Niveli i lartë i iniciativës dhe angazhimit.
 • Mënyrë e strukturuar, e pavarur dhe e zellshme e punës.
 • Niveli i lartë i angazhimit dhe orientimi ndaj klientit.
 • Aftësitë organizative.
 • Besueshmëri

Informatë për procedurën e konkurimit

Aplikantët e interesuar për vendet e punës duhet të bashkëngjisin këto dokumente:

 1. Aplikacionin e plotësuar.
 2. CV e aplikantit.
 3. Dëshminë e kualifikimit shkollor
 4. Dëshminë mbi përvojën e punës, trusti, referencat si dhe certifikata tjera profesionale.
 5. Certifikatën nga Gjykata që nuk jeni nën hetime (Valide dhe Origjinale).
 6. Dokumentin e identifikimit - letërnjoftimi i fotokopjuar.
 7. Letër Motivuese për pozitën të cilën aplikoni.

Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e publikimit në faqet zyrtare të NP ”Termokos’’Sh.A, si dhe në gazetat ditore, duke filluar nga data 21.01.2022 deri me datë 04.02.2022 si datë e mbylljes së konkursit. Aplikantët e interesuar kërkesën për aplikim me dokumentacion të rregullt, duhet ta paraqesin në arkivin e NP ”Termokos’’Sh.A., Rr. 28 Nëntori nr. 181, në Prishtinë apo përmes postës, çdo ditë pune prej orës 8:30 – 15:30. Aplikacioni mund të shkarkohet nga webfaqja e “Termokos”-it www.termokos.org apo mund të merret në zyrat e ndërmarrjes. Inkurajojmë që për pozitat e shpallura të aplikojnë femrat edhe meshkujt. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen, ndërsa aplikacionet e mangëta refuzohen. Informatat shtesë mund të sigurohen përmes numrit të telefonit: 038/ 541-780.

Këtu mund te shkarkoni aplikacionin duke mbajtur shtypur tastin CTRL dhe duke klikuar Shkarko Aplikacionin me ngjyre te kaltër: Shkarko Aplikacionin

Ose duke kopjuar këtë link: http://134.209.241.77/wp-content/uploads/2021/02/APLIKACION-PUNESIMI-2021-1.docx

Shikime 2,796
Kategoria Administratë
Skadon 04/02/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management