Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

 

Termat e Referencës

Ekspert lokal për të hartuar kurrikulat e trajnimeve/materialet e trajnimeve dhe për të ofruar trajnim të trajnerëve mbi " Puna me viktimat e dhunës në familje, trajtimi dhe referimi” dhe  “Puna me viktima të krimeve seksuale dhe trafikimit”

Rrjeti i Grave të Kosovës në Kosovë është duke kërkuar të kontraktojë Ekspert lokal për të hartuar kurrikulat e trajnimeve/materialet e trajnimeve dhe për të ofruar trajnim të trajnerëve mbi " Puna me viktimat e dhunës në familje, trajtimi dhe referimi” dhe “Puna me viktima të krimeve seksuale dhe trafikimit”

Kushtet e përgjithshme: Kontratë shërbimi                                                                                          

Vendi i punës: Prishtinë

Data e fillimit të punës: 07.02.2022 – 30.04.2022 (20 ditë pune)

Hyrje

Rrjeti i Grave të Kosovës (RrGK) është një rrjet prej 186 organizatash për të drejtat e grave në Kosovë me misionin për të mbështetur, mbrojtur dhe promovuar të drejtat dhe interesat e grave dhe vajzave në mbarë Kosovën, pa marrë parasysh bindjet e tyre politike, fetare, moshën, nivelin e arsimimit, orientimin seksual dhe aftësinë. RrGK e përmbush misionin e saj përmes shkëmbimit të përvojave dhe informatave, partneriteteve dhe rrjetëzimeve, hulumtimeve, avokimeve dhe shërbimeve të ndryshme.

Trajtimi i dhunës me bazë gjinore (DHBGJ), veçanërisht dhuna ndaj grave (DHNG) ka qenë dhe vazhdon të jetë një shtyllë kryesore e punës dhe Planit Strategjik të RrGK për 2019-2022. RrGK ka përvojë 20 vjeçare duke punuar në adresimin e DHBGJ-së, ekspertizë përkatëse ligjore dhe në hartimin e politikave, përvojë të gjerë në punën me institucione dhe ekspertizë të dëshmuar me menaxhimin organizativ dhe financiar (me struktura të qarta qeverisëse), avokim, rrjetëzim, zhvillimi i kapaciteteve (trajnime dhe mentorimi), media, hulumtimi dhe ndërgjegjësimi.

RrGK ka realizuar hulumtime që kanë trajtuar aspekte të ndryshme të dhunës në familje, ngacmimit seksual dhe dhunës seksuale të ushtruar ndaj grave gjatë konfliktit në Kosovë.

RrGK ka referuar gratë e mbijetuara nga dhuna në baza gjinore në institucionet përkatëse. RrGK gjithashtu ka mbështetur gratë dhe familjet e tyre në rastet gjyqësore strategjike, veçanërisht në rastet kur institucionet kanë dështuar në përgjegjësitë e tyre. RrGK ka një avokat i cili ka pasur sukses në zgjatjen e dënimeve të kryesve, duke përfshirë mbledhjen e provave që prokuroria nuk ka arritur t’i sigurojë.

Tani, RrGK është duke hartuar kurrikulat e trajnimeve/materialet e trajnimeve dhe ka për të ofruar trajnim të trajnerëve mbi " Puna me viktimat e dhunës në familje, trajtimi dhe referimi” dhe “Puna me viktima të krimeve seksuale dhe trafikimit”.

Rreth Projektit:

Këto kurrikula trajnimi do të hartohen në kuadër të projektit “Institucionalizimi i shërbimeve cilësore të rehabilitimit dhe riintegrimit për të mbijetuarit e dhunës” I mbështetur nga Austrian Development Agency (ADA) I cili po implementohet nga RrGK. Në vitin 2021, RrGK ka realizuar anketën me përdorueset e shërbimeve sociale. Një raport me të gjeturat nga analiza dhe hulumtimi, duke përfshirë edhe rekomandimet për të përmirësuar mbrojtjen e viktimave të dhunës me bazë gjinore. Sfidat kruyesore te evidentuara nga kjo analizë përfshijnë: mungesën e të kuptuarit të dhunës me bazë gjinore; mungesën e njohurive mbi format e ndryshme të dhunës por edhe të obligimeve dhe detyrave të punëtoreve social, janë disa prej gjetjeve kryesore të kësaj analize, të cilan do të adresohen përmes kurrikulave trajnuese të cilat do të jenë të obligueshme për punëtorët social.

Qëllimi:

Objektivë e programit është ngritja e kapaciteteve të punëtorëve social të cilët punojmë me viktimat e dhunës me baza gjinore, dhunws nw familje dhe viktimat e tafikimit em qenie njerwzore. Për të arritur këtë objektivë, RrGK kërkon të angazhojë një ekspert lokal për të hartuar kurrikulat e trajnimeve/materialet e trajnimeve dhe për të ofruar trajnim të trajnerëve mbi " Puna me viktimat e dhunës në familje, trajtimi dhe referimi” dhe “Puna me viktima të krimeve seksuale dhe trafikimit”

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË:

Detyrat kryesore të ekspertit do të jenë:

 • Të hartojë përmbajtjen për modulin e trajnimit të trajnerëve mbi "Puna me viktimat e dhunës në familje, trajtimi dhe referimi” dhe “Puna me viktima të krimeve seksuale dhe trafikimit”.
 • Të bashkëpunoj me institucionet në Kosovë dhe të marrë parasysh komentet dhe sugjerimet e tyre për hartim të modulit dhe mbajtje të trajnimit të trajnerëve;
 • Të reflektoj komentet dhe sugjerimet e ekspertëve nga institucionet relevante në përmbajtjen e modulit të trajnimit dhe të dorëzoj draftin final të modulit të trajnimit;
 • Të njohë, analizojë dhe sigurojë përputhshmëri të materialeve të trajnimit me legjislacionin në fuqi duke përfshirë Konventën e Stambollit, Ligjin për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, Kodi Penal i Kosovës, Ligjin për Parandalimin dhe Luftimin e Trafikimit me Njerëz dhe Mbrojtjen e Viktimave të Trafikimit, Ligji pwr Shwrbime Sociale dhe Familjare si dhe strategjitë dhe procedurat relevante.
 • Të dizajnojë metodologjinë dhe mjetet për trajnim efektiv të trajnerëve;
 • Të përgatitë agjendën e trajnimit;
 • Të drejtojë dhe ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme të parashikuara në trajnim;
 • Të marrë pjesë dhe ndihmojë në pilot trajnim;
 • Të mbajë një qasje neutrale dhe profesionale gjatë trajnimit;
 • Të përpilojë, rishikoj dhe dorëzojë modulin final të trajnimit të trajnerëve;
 • Të marrë pjesë në diskutimet me përfaqësuesit e RrGK mbi rezultatet e përgjithshme të procesit;
 • Të marrë pjesë në takimet me institucionet relevante, lidhur me hartimin e moduleve të trajnimit dhe trajnimet e trajnerëve.

Ditë pune të planifikuara:

Eksperti/ja ka të drejtë të realizoj gjithsej njëzet (20) ditë pune brenda periudhës 10.02.2022 – 30.04.2022.

Plani Kohor

 • Të hartojë përmbajtjen për modulet e trajnimit të trajnerëve mbi “" Puna me viktimat e dhunës në familje, trajtimi dhe referimi” dhe “Puna me viktima të krimeve seksuale dhe trafikimit” (10 ditë – 15 Mars 2022).
 • Të rishikojë përmbajtjen e modulit të trajnimit pas komenteve të institucioneve relevante dhe të dorëzoj draftin final të modulit të trajnimit (2 ditë – 20 Mars 2022).
 • Të jetë trajner gjatë trajnimit të trajnerëve (8 ditë – Prill 2022).
 • Gjithësej – 20 ditë

Këto data mund të jenë subjekt i ndryshimit pas një marrëveshjeje të përbashkët midis ekspertit dhe RrGK.

Kërkesat dhe kualifikimet:

 • Diplomë postdiplomike/master ose përvojë pune ekuivalente në punë sociale, psikologji, drejtësi apo fusha të tjera relevante;
 • Përvojë pune në draftimin e kurrikulave të trajnimeve/materialeve të trajnimeve nga fusha e drejtësisë për viktimat e dhunës me baza gjinore;
 • Përvojë pune në mbajtjen e trajnimeve profesionale;
 • Aftësi prezantuese efektive dhe fleksibilitet për t'iu përshtatur audiencave me prejardhje të ndryshme;
 • Aftësi të shkëlqyera për lehtësimin e grupeve dhe përdorimin e strategjive që inkurajojnë pjesëmarrjen aktive dhe qasjet bashkëpunuese ndërmjet anëtarëve të grupit;
 • Aftësi të shkëlqyeshme në koordinim, komunikim dhe organizim;
 • Njohuri të demonstruar dhe përvojë në sistemet e mbrojtjes së fëmijëve në Kosovë;
 • Njohja e kontekstit në Kosovë dhe Rajon dhe përvoja praktike e punës në vend është një avantazh i fuqishëm.
 • Njohja e gjuhës angleze.

Dorëzimi i Ofertave

Ekspertët e kualifikuar të interesuar, luten të dërgojnë një paketë aplikimi që përfshin:

 • CV;
 • Letër motivimi që shpjegon kualifikimet dhe kapacitetet për të ndërmarrë këto detyra;
 • Përshkrim i shkurtër i qasjes së propozuar ndaj detyrave të listuara më sipër (jo më shumë se një faqe);
 • Informacioni i kontaktit për të paktën tre referenca; dhe
 • Tarifa ditore e propozuar nga eksperti/ja, në përputhje me tarifat e mëparshme të verifikueshme në mënyrë të pavarur për punë të ngjashme të kryera nga eksperti.

Ekspertët e interesuar dhe të kualifikuar, duhet të kenë parasysh se RrGK është një organizatë jofitimprurëse që kërkon oferta në përputhje me tarifat ditore lokale.Ju lutemi dorëzoni dokumentet e kërkuara më së largu deri më 28 janar 2022, ora 17:00 në adresën procurement@womensnetwork.org me titull “Ekspert për zhvillimin e Kurrikulave”.

Vlerësimi i ofertave:

Kandidatët do të vlerësohen nga një komision prej tre personash, si më poshtë:

40% Përvoja

30% Metodologjia e propozuar

30% Kostoja më e ulët

KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management