TEB Banka

Praktikant i Zgjidhjeve të Biznesit (Alb / Eng)

	 	 

Mundësi Praktike

TEB një ndër bankat më me renome në Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.

TEB tani po kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën Praktikant i Zgjidhjeve të Biznesit për Zyrën Qendrore.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Të ketë shkollim në MIS ose Inxhinieri Kompjuterike ose Administrim Biznesi
 • Të ketë aftësi të komunikimit me shkrim dhe verbal, duke përfshirë aftësitë teknike të të shkruarit
 • Të kuptuarit e koncepteve të inxhinierisë së sistemeve
 • Njohuri të teknikave dhe metodave te modelimit
 • Aftësi të mendimit analitik dhe zgjidhjes së problemit
 • Të jetë i orientuar në detaje dhe i aftë të gjenerojë nivel të lartë të saktësisë
 • Aftësi të ofrimit të lehtësirave

Përshkrimi i pozitës:

 • Kuptimi, përcaktimi i nevojave të biznesit ose problemeve të biznesit dhe rekomandimi i zgjidhjeve që u shtojnë vlera palëve të interesuara.
 • Të veprosh si një ndërlidhës midis ekipeve të zhvillimit të softuerit dhe njësive të biznesit.
 • Dokumentimi i nevojave të projektit duke përdorur mjete dhe teknika të ndryshme të analizës së biznesit.
 • Marrja e kërkesave të biznesit nga njësitë e biznesit duke punuar ngushtë me to dhe përkthimi i tyre në rezultate të tilla si rastet e përdorimit, historitë e përdoruesve, proceset e punës dhe diagramet.
 • Përcaktimi i rasteve të testimit, kryerja e testeve të pranimit të përdoruesit dhe plotësimi i kërkesave të tranzicionit për projektet e zhvillimit të softuerit
 • Interesim për teknologjitë Mobile, E-banking dhe Pagesat me Kartela.

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com. Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Afati i fundit për aplikim është 23.01.2022. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


Internship Opportunity

TEB Sh.A is one of the most reputable banks in Kosovo and it is part of recognized banking brand in Turkey supported by international power of BNP Paribas.

TEB is now seeking for qualified candidates for the position of Business Solutions Intern in Head Office.

Qualifications required:

 • Having educational background of MIS or Computer Engineering or Business Administration
 • Written and verbal communication, including technical writing skills
 • Understanding of systems engineering concepts
 • Modeling techniques and methods
 • Analytical thinking and problem solving
 • Being detail-oriented and capable of delivering a high level of accuracy
 • Facilitation skills

Job description:

 • Understanding, defining of business needs or business problems and recommending solutions that add values to stakeholders
 • Acting as a liaison between software development teams and business units
 • Documenting project needs by using variety of business analysis tools and techniques
 • Capturing business requirements from business units by working closely with them and translate them into deliverables such as use cases, user stories, workflow processes and diagrams
 • Defining test cases, performing user accepting tests and completing transition requirements for software development projects
 • Having interest of Mobile, E-banking and Card Payment technologies

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com. For applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Deadline for applying is 23.01.2022. Not completed applications will not be considered. Only short listed candidates will be contacted.

Shikime 1066
Kategoria Banka
Skadon Skadon: SOT
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2022 - KosovaJob LLC
Copyright © 2022 - KosovaJob LLC