Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
PREMIUM

Menaxher/e Operacional/e

Spitali Bahçeci
Shikime
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Menaxher/e Operacional/e - Grupi Shëndetësor Bahçeci

Aktualisht po kërkojmë një Menaxher Operacional që të bashkohet me ne për Operacionet tona Ndërkombëtare. Kandidati/ja i/e suksesshëm do të punojë me detyrë të plotë në Klinikën tonë në Kosovë. Duke punuar për Grupin Shëndetësor Bahceci, ju mund të avanconi karrierën tuaj në një mjedis pune dinamike dhe me ritme të shpejta. Kandidati ideal do të marr trajnim të gjerë në operacionet klinike për disa javë në Stamboll.

Përgjegjësitë e Menaxherit/es Operacional/e

 • Organizon dhe menaxhon operacionet në mënyrën më të thjeshtë, më efikase me pjesë të kufizuara të menaxhimit, shtrirje të gjerë kontrolli dhe kosto të kufizuara menaxheriale.
 • Lehtësimi i zhvillimit të një sistemi të ofrimit të kujdesit shëndetësor nëpërmjet integrimit dhe standardizimit të operacioneve në të gjitha programet dhe shërbimet në të gjithë Spitalin, sipas rastit.
 • Mbikëqyrë rrjedhën e kujdesit ndaj pacientit gjatë ridrejtimit dhe shpërndarjes së burimeve. Përcakton hapësirën e nevojshme, pajisjet, furnizimet dhe sistemet mbështetëse për të siguruar funksionimin efektiv të njësisë/repartit.
 • Ndërmerr veprime korrigjuese në situatat që kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme, duke përfshirë interpretimin dhe administrimin e politikave spitalore dhe rregullave të punës.
 • Merr fakte adekuate dhe vlerëson të dhënat për të identifikuar dhe ndërhyrë në çështjet aktuale dhe/ose potenciale të sigurisë dhe menaxhimit të rrezikut. Komunikon informacionin përkatës (verbal dhe/ose elektronik) në kohën e duhur administratës së spitalit dhe udhëheqjes së departamentit. Siguron pajtueshmërinë me rregulloret dhe standardet shtetërore.
 • Ruajtja e qëndrueshmërisë financiare dhe rritja e efektivitetit të kostos së spitalit nëpërmjet rishikimit dhe analizës së raporteve financiare, statistikore dhe të tjera dhe përmes përgatitjes së buxhetit vjetor për qëllime operative, kapitale dhe flukse monetare, të cilat sigurojnë të ardhura dhe shpenzime operacionale.

Kriteret thelbësore

 • I/E arsimuar me diplomë Bachelor (ose të krahasueshme) në Biznes, Financë, Administrim, Shkenca Sociale ose përvojë ekuivalente në lidhje me kujdesin shëndetësor.
 • 5-7 vjet përvojë menaxheriale në fusha të lidhura me kujdesin shëndetësor, mundësisht në ofrues të shërbimeve të kujdesit shëndetësor.
 • Aftësi të forta komunikuese, negociuese dhe drejtuese.
 • Të njohë rrjedhshëm gjuhën angleze dhe mundësisht edhe gjuhën turke

Aplikacionet të dërgohen në email: eatansay@bahceci.com   dhe/ose  kukaj@bahceci.com


Operations Manager - Bahceci Health Group

We are currently looking for an Operations Manager to join us for our International Operations. The successful candidate will work fully assigned at our Kosova Clinic. By working for Bahceci Health Group, you can advance your career in a dynamic, fast-paced work environment. The ideal candidate will recieve extensive training in clinical operations for a couple of weeks in İstanbul.

Responsibilities of the Operations Manager

 • Organize and manage operations in the simplest, most efficient fashion with few layers of management, broad spans of control and limited managerial costs.
 • Facilitate development of a healthcare delivery system through integration and standardization of operations across programs and services throughout the Hospital, as appropriate.
 • Oversee patient care flow while redirecting and allocating resources. Determine necessary space, equipment, supplies and support systems to ensure effective functioning of unit/department.
 • Take corrective action in situations requiring immediate intervention, including interpretation and administration of hospital policy and work rules.
 • Obtain adequate facts and evaluates data to identify and intervene in actual and/or potential safety and risk management issues. Communicate pertinent information (verbal and/or electronic) in a timely manner to hospital administration and department leadership.Ensure compliance with state regulations and standards
 • Take an acute care operations view, focusing on quality and cost effective operations. Will have a service in line view, focusing on effectively supporting and integrating service lines into operations
 • Maintain financial viability and enhance cost effectiveness of the hospital through review and analysis of financial, statistical and other reports and through preparation of annual budget for operating, capital and cash flow purpose, which provide for operational revenues and expenditures.

Essential Criteria

 • Educated to Bachelor's Degree (or comparable) in Business, Finance, Administration, Life Sciences or equivalent Health Care related experience
 • 5-7 years management experience in healthcare related fields, preferably in healthcare service providers.
 • Strong communication,,negotiation and leadership skills
 • Fluency in both English and preferably Turkish.

Applications should be sent to emails: eatansay@bahceci.com  and/or  kukaj@bahceci.com

Shikime 3,431
Kategoria Shëndetësi
Skadon 26/01/22 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management