SKAT

Thirrje për Aplikim- Trajner në IKAP (Alb / Eng / Srb)

	 	 

Instituti i Kosovës për Administratë Publike (IKAP) në bashkëpunim me Programin Menaxhimi i Integruar i Resurseve Ujore (IWRM-K) financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), zbatuar nga Skat Consulting Ltd në konsorcium me Agjencinë e Mjedisit të Austrisë (EAA), në kuadër të kornizës së Memorandumit të Mirëkuptimit, të nënshkruar në mes të IKAP dhe Programit IWRM-K, duke synuar zhvillimin dhe implementimin e Programit Trajnues për Menaxhim të Integruar të Resurseve Ujore, që synon administratën shtetërore/nëpunësit civil të Kosovës dhe profesionistët e tjerë (të ujit), duke përfshirë përzgjedhjen e trajnerëve në përputhje me Udhëzimin Administrativ (GRK) - Nr. 13/2018 për Kushtet, Rekrutimin, Kategorizimin dhe Mënyrën e Pagesës të Trajnerëve në Institutin e Kosovës për Administratë Publike, shpall:

THIRRJE PËR APLIKIM: TRAJNER NË IKAP

Hyrje

Të interesuarit nëpunës civil të ministrive, si dhe profesionistë në të gjithë sektorin e ujërave me njohuri, arsim dhe përvojë në sektorin e ujit ftohen të aplikojnë në kursin e Trajnimit të Trajnerëve (TeT) në fushën e Menaxhimit të Integruar të Resurseve Ujore (MIRU). Qëllimi përfundimtar i këtij kursi është krijimi i një grupi të trajnerëve profesionistë brenda IKAP-it të cilët do të ofrojnë rregullisht trajnime në MIRU gjatë IWRM-K Fazës 1 (Prill 2024) dhe më tej.

Qëllimi i kësaj TeT është të krijojë një grup të trajnerëve në fushën e MIRU, të pajisur me aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për të kontribuar në ngritjen e aftësive të MIRU në reformimin e sektorit të ujit në Kosovë. TeT do të përfshijë një kombinim të trajnimeve mbi aspektet dhe aftësitë teknike, teknikat për ofrimin e trajnimeve, të cilat do të kryhen nga ekspertë ndërkombëtarë të IWRM-K. Në fund të procesit, trajnerët pritet të jenë në gjendje të ofrojnë trajnime ekuivalente për profesionistë të ndryshëm të ujit, duke përdorur hartimin e programit të trajnimit dhe materialet e ofruara nga ekspertët e trajnimit të IWRM-K. Fushat e ardhshme të trajnimit që do të mbulohen nga trajnerët lokalë janë përmbledhur në 8 module:

 • Moduli 1: Hyrje në Menaxhimin e Integruar të Resurseve Ujore
 • Moduli 2: Sistemet e Resurseve Natyrore
 • Moduli 3: Mjedisi Mundësues
 • Moduli 4: Rolet institucionale
 • Moduli 5: Mjetet e Menaxhimit: Pjesëmarrja, Angazhimi i Palëve të Interesit dhe Menaxhimi i Konfliktit
 • Moduli 6: Mjetet e Menaxhimit: Planifikimi i MIRU
 • Moduli 7: Mjetet e Menaxhimit: Monitorimi dhe Informacionet për Ujër
 • Moduli 8: Mjetet e menaxhimit: Vlerësimet e Ndikimit

Kohëzgjatja dhe data e programit të trajnimit

TeT do të mbahet në Maj 2022 dhe pritet të zgjasë pesë (5) ditë.

Kualifikimi i kërkuar

Për tu kualifikuar si trajner, aplikanti duhet të zotërojë kompetencat e mëposhtme:

 • Arsimimi dhe kualifikimi profesional: Diplomë e avancuar universitare (minimumi M.Sc./MA) në një nga disiplinat që lidhen me MIRU (inxhinieri mjedisore/ekologjike/ujore, biologjike, kimike, teknologji uji, gjeografi, bujqësi, ekonomi, juridik);
 • Përvoja e punës: Së paku 5 vjet përvojë në sektorin e ujit (përfshirë edukimin e ujit dhe menaxhimin e ujit) në Kosovë ose në vende të tjera të rajonit;
 • Përvojë me trajnimin: të kenë përvojë në edukim apo trajnime të ofruara për institucionet dhe profesionistët e ujit;
 • Merita dhe aftësi tjera: Njohja e Direktivave të BE-së në lidhje me ujin konsiderohet një aset; dëshmi për publikime dhe aftësi të shkëlqyera të komunikimit me shkrim në shqip(ose serbisht) dhe anglisht.

Vlerësimi dhe angazhimi i kandidatëve

Në përputhje me Udhëzimin Administrativ të lartpërmendur, të gjithë kandidatët për trajnerë do të vlerësohen para dhe pas përfundimit të trajnimit. Pas vlerësimit të trajnimit, trajnerët do të pajisen me çertifikata nga IKAP dhe do të përfshihen në listën e trajnerëve të IKAP-it.

Aplikantët e suksesshëm do të angazhohen nga IKAP dhe IWRM-K si trajnerë sipas nevojave të MIRU në profesionistët e ujit të Kosovës gjatë IWRM-K Fazës 1 të (Prill 2024) dhe më tej.

Afati për dorëzimin e aplikacioneve është nga 27.12.2021 deri në 14.01.2022.

Numri i kandidatëve që do të përzgjidhen për të ndjekur trajnimin është i kufizuar. Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë CV-të e tyre (format Europass) dhe një letër motivimi (deri në 250 fjalë) në mënyrë elektronike në Anglisht dhe Shqip (ose Serbisht), në e-mail adresën: ariana.birinxhiku@rks-gov.net, duke specifikuar thirrjen e lartpërmendur në rreshtin e subjektit. Të gjitha kualifikimet dhe dëshmitë e përmendura në CV-të tuaja mund të kërkohen për verifikim.


Kosovo Institute for Public Administration (KIPA), in cooperation with the Integrated Water Resources Management (IWRM-K) Program financed by Swiss Development Cooperation (SDC), implemented by Skat Consulting Ltd in consortium with Environmental Agency of Austria (EAA), within the framework of the Memorandum of Understanding signed between KIPA and IWRM-K aiming the development and implementation of the Training Program on Integrated Water Resource Management (TP-IWRM) targeting Kosovo’s relevant state administration/civil servants and other (water) professionals, including the selection of trainers in accordance with the Administrative Instruction (GRK) - No. 13/2018 on Conditions, Recruitment, Categorization and the Way of Payment of Trainers in Kosovo Institute for Public Administration, announces:

CALL FOR APPLICATION: TRAINER AT KIPA

Introduction

Interested civil servants of the ministries, and professionals across water sector with knowledge, education and experience in water sector are invited to apply in the Training of Trainers (ToT) course in the area of Integrated Water Resources Management (IWRM). The ultimate goal of this course is establishing a group of professional trainers within KIPA who will regularly deliver training on IWRM during the IWRM-K Phase 1 (April 2024) and beyond.

The purpose of this ToT is to create a pool of trainers in the field of IWRM, equipped with the required skills and knowledge to contribute to enhancing the IWRM skills in reforming the water sector in Kosovo. The ToT will include a combination of training on technical aspects and skills, techniques for delivering training, which will be conducted by IWRM-K international experts. At the end of the process, the trainers are expected to be able to deliver equivalent training to various water professionals, using the training program design and the materials provided by the IWRM-K training experts. The future training areas to be covered by local trainers are summarised in 8 modules:

 • Module 1: Introduction to Integrated Water Resources Management
 • Module 2: Natural Resources Systems
 • Module 3: The Enabling Environment
 • Module 4: Institutional Roles
 • Module 5: Management Tools: Participation, Stakeholder Engagement and Conflict Management
 • Module 6: Management Tools: IWRM Planning
 • Module 7: Management Tools: Monitoring and Water Information
 • Module 8: Management tools: Impact Assessments

Duration and date of the training program

The ToT will be executed in May 2022 and is expected to last five (5) days.

Qualification required

To be eligible for a trainer, the applicant shall possess the following competencies:

 • Education: Advanced university degree (minimum M.Sc./MA) in one of the disciplines related to IWRM (environmental / ecological / aquatic engineering, biological, chemical, water technology, geography, agriculture, economics, law);
 • Work experience: At least 5 years of experience in the water sector (including water education and water management) in Kosovo or other countries in the region;
 • Experience with training: have experience in education or training provided to institutions and water professionals;
 • Other merits and competencies: Recognition of EU Water Directives is considered an asset; evidence of publications and excellent written communication skills in Albanian (or Serbian) and English.

Evaluation and engagement of candidates

In accordance with the above-mentioned Administrative Instruction, all candidates for trainers will be evaluated before and after the completion of the training. After the training evaluation, trainers will be equipped with KIPA certification and will be included in the KIPA roster of trainers.

Successful applicants will be engaged by KIPA and IWRM-K as trainers according to the needs of the IWRM in Kosovo water professionals during the IWRM-K Phase 1 (April 2024) and beyond.

Submission of applications is from 27.12.2021 to 14.01.2022.

The number of candidates to be selected to attend the training is limited. Interested candidates should submit their CVs (Europass format) and a letter of motivation (up to

250 words) electronically in English and Albanian (or Serbian), at the e-mail address: ariana.birinxhiku@rks-gov.net, specifying the above-mentioned call in the subject line. All qualifications and evidence mentioned in your CVs may be requested for verification.


Institut Kosova za Javnu Administraciju (IKJA), u saradnji sa programom Integrisano upravljanje vodenim resursima na Kosovu (IWRM-K), finansiranim od strane Švajcarske kancelarije za razvoj i saradnju (SDC), koji sprovodi Skat Consulting Ltd u konzorcijumu sa Agencijom za okolinu Austrije (EAA), u sklopu Memoranduma razumevanja potpisanog između IKJA i programa, sa ciljem razvoja i primene Programa Treninga za Integrisano upravljanje vodenim resursima (PT-IUVR), koji ima za cilj državnu upravu/civilnu službu i ostale profesionalce (u sektoru voda), odabiranjem trenera u smislu sa Administrativnim uputstvo (QRK) – br. 13/2018 za Uslove, angažovanje, kategorizaciju i način plaćanja trenera Instituta Kosova za javnu administraciju, objavljuje:

POZIV ZA PRIJAVU: TRENERA U IKJA

Uvod

Pozivaju se zainteresovani civilni službenici pri ministarstvima, kao i profesionalci u sektoru voda sa znanjem, obrazovanjem i iskustvom u sektoru voda, da se prijave za konkurs Trening Trenera (TT) u oblasti Integrisane upravu vodenim resursima (IUVR). Cilj ovog konkursa je stvaranje grupe profesionalnih trenera unutar IKAP koji će redovno pružati treninge za IUVR tokom 1 faze Programa IWRM-K (april 2024) i nakon toga.

Cilj ovog TT je kreiranje grupe trenera u oblasti IUVR, koji poseduju sposobnosti i potrebno znanje kako bi doprineli u rastu sposobnosti IUVR u reformisanju sektora voda na Kosovu.

 • će obuhvatati kombinaciju treninga u tehničkim aspektu i sposobnostima kao i tehnike pružanja treninga, koji će se obaviti od strane međunarodnih eksperata Programa IWRM-K. Na kraju procesa, očekuje se od trenera da budu u stanju da pružaju ekvivalentne treninge za razne profesionalce u sektoru voda, koristeći dizajn programa treninga i pružene materijale od strane raznih eksperata treninga Programa IWRM-K.

Oblasti treninga koje će u budućnosti pokrivati lokalni treneri, obuhvaćene su u 8 modula:

 • Modul 1: Uvod u Integrisano upravljanje vodenim resursima
 • Modul 2: Sistemi prirodnih resursa
 • Modul 3: Okolina koja pruža mogućnosti
 • Modul 4: Institucionalne uloge
 • Modul 5: Sredstva upravljanja: Učešće, Angažovanje zainteresovanih strana i menadžovanje konflikta
 • Modul 6: Sredstva upravljanja: Planiranje MIRU
 • Modul 7: Sredstva upravljanja: Nadgledanje i informacija o vodama
 • Modul 8: Sredstva upravljanja: Procena uticaja

Trajanje i datum programa treninga

 • biće održan u maju mesecu 2022. godine i trajaće pet (5) dana.

Potrebne kvalifikacije

Kako bi se kvalifikovali kao trener, aplikant treba da poseduje dole navedene sposobnosti:

 • Obrazovanje i profesionalne kvalifikacije: Viša univerzitetska diploma (minimum M.Sc./MA) u jednoj od disciplina koje se nadovezuju sa IUVR (inženjer okoline/ekologije/voda, biologije, hemije, tehnologije vode, geografije, poljoprivrede, ekonomije, prava);
 • Radno iskustvo: Najmanje 5 godina radnog iskustva u sektoru voda (uključujući obrazovanje voda i upravljanje vodama) na Kosovu ili u ostalim mestima u regionu;
 • Iskustvo sa treninzima: da ima iskustva u obrazovanju ili treninzima pruženim u institucijama upravljana voda;
 • Zasluge i ostale sposobnosti: Poznavanje EU direktiva u vezi voda smatra se asetom; Dokaz o publikacijama i odličnim sposobnostima pismenog komuniciranja na albanskom (ili sprskom) i engleskom jeziku.

Procena i angažovanje kandidata

U smislu gorenavedenog Administrativnog uputstva, svi kandidati za trenere biće ocenjeni pre i nakon završetka treninga. Nakon procene treninga, treneri će dobiti certifikat IKJA i biće obuhvaćeni u listi trenera IKJA.

Uspešni kandidati biće angažovani od strane IKJA i Programa IWRM-K kao treneri po potrebi IUVR za profesionalce voda na Kosovu, tokom faze 1 Programa IWRM-K (april 2024) i nakon toga.

Rok za podnošenje aplikacije je od 27.12.2021 do 14.01.2022

Broj kandidata koji će biti odabrani da pohađaju trening je ograničen. Zainteresovani kandidati trebaju podneti CV (u formatu Europass) kao i motivaciono pismo (do 250 reči) na engleskom i albanskom (ili srpskom), na elektronski način na sledećoj email adresi: ariana.birinxhiku@rks-gov.net, specificirajući gore navedeni poziv u predmetu. Sve kvalifikacije i dokazi navedeni u vašem CV-ju mogu se zahtevati za proveru.

Shikime 1396
Kategoria Edukim
Skadon Ka skaduar!
Orari Contract
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2022 - KosovaJob LLC
Copyright © 2022 - KosovaJob LLC