Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile

Ftesë për Aplikim (Alb / Eng / Srb)

	 	 

INVITATION TO TENDER

In the framework of the ‘Citizen Engagement Activity’ program, Kosovar Civil Society Foundation (KCSF) invites individual registered entities or consortiums of registered entities to submit their proposal for one or more of the below required services:

LOT I. Survey to identify citizens' knowledge and perceptions related to civil society and civic engagement and preferred communication channels

LOT II. Communication strategy

LOT III. Annual Surveys for Communication and Monitoring and Evaluation (M&E)

The detailed tender information and package can be accessed at:

https://www.kcsfoundation.org/en/activity/invitation-to-tender/

The deadline for application is 8 December 2021. Applications should be submitted via email at tender@kcsfoundation.org with reference number RFP 02/2021 indicated in the subject line. For this tender only applications in English are accepted.

Applications sent after the deadline and those that do not meet the requirements and forms will not be considered.


FTESË PËR APLIKIM

Në kuadër të Programit për Angazhim të Qytetarëve (Citizen Engagement Activity), Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) fton subjektet e regjistruara individuale ose konsorciumet e subjekteve të regjistruara të aplikojnë për një ose më shumë nga shërbimet e kërkuara më poshtë:

LOT I. Realizimin e anketës për të identifikuar njohuritë dhe perceptimet e qytetarëve në lidhje me shoqërinë civile dhe angazhimin qytetar, dhe kanalet e tyre të preferuara të komunikimit

LOT II. Hartimin e Strategjisë së Komunikimit

LOT III. Realizimin e anketës vjetore për nevoja të Strategjisë së Komunikimit dhe Monitorimit dhe Vlerësimit të programit

Informatat dhe dokumentacioni i detajuar mund të shkarkohen në:

https://www.kcsfoundation.org/activity/ftese-per-aplikim-12/

Afati i fundit për dërgim të aplikacioneve është data 8 Dhjetor 2021. Aplikacionet duhet të dërgohen me email në tender@kcsfoundation.org duke specifikuar numrin e referencës RFP 02/2021 në subjektin e emailit. Aplikacionet pranohen vetëm në gjuhën Angleze.

Aplikacionet e dërguara pas afatit dhe ato që nuk përkojnë me kërkesat dhe format përkatëse nuk do të shqyrtohen.


POZIV ZA APLICIRANJE

U okviru Program za angažovanje građana (Citizen Engagement Activity), Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) poziva registrovane pojedinačne subjekte ili konzorcijume registrovanih subjekata da se prijave za jednu ili više od dole navedenih usluga:

LOT I. Sprovođenje ankete za identifikaciju znanja i percepcija građana o civilnom društvu i građanskom angažmanu i njihovim preferiranim kanalima komunikacije

LOT II. Izrada Komunikacione Strategije

LOT III. Sprovođenje godišnje ankete za potrebe Komunikacione strategije i Monitoring i Evaluacija programa

Detaljne informacije i dokumentaciju možete preuzeti na:

https://www.kcsfoundation.org/sr/activity/poziv-za-apliciranje-3/

Rok za podnošenje prijava je 8. decembar 2021. Aplikacije poslati na email tender@kcsfoundation.org sa navođenjem referentnog broja RFP 02/2021 u subjektu e-mail. Aplikacije su prihvatljive samo na engleskom jeziku.

Aplikacije dostavljene nakon isteka roka i one koje ne budu u skladu sa relevantnim uslovima i obrascima neće biti razmatrane.

Shikime 914
Kategoria Prokurim
Skadon Ka skaduar!
Orari
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC