Zyra e Kryeministrit

Ekspertë të Jashtëm (143)

	 	 

Koordinatori Nacional për Kulturë, Rini dhe Sport
Nacionalni Koordinator za Kulturu, Omladinu i Sport
National Coordinator for Culture, Youth and Sport

Bazuar në nenin 12, paragrafin 4 të Ligjit Nr. 03/ L -149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, bazuar në Ligjin Nr. 04/L-077, Për Marrëdhëniet e Detyrimeve, në Vendimin e Qeverisë nr. 04/49, të datës 29.05.2018 si dhe në vendimin Nr.01/86 të datës 25.01.2019 për Aprovimin e raportit të punës së vitit 2018 dhe Planit të veprimit të Koordinatorit Nacional për Kulturë, Rini dhe Sport për vitin 2019, me qëllim të realizimit të këtij plani përmes shërbimeve të veçanta, KNKRS bënë:

 

Shpallje të Konkursit Publik

për Marrëveshje për Shërbime  të Veçanta

Emri i Institucionit: Zyra e Kryeministrit
Njësia Organizative: Koordinatori Nacional për Kulturë, Rini dhe Sport
Titulli i punës: Ekspertë të Jashtëm
Tarifa e shërbimit: E negociuar
Raporton : Koordinatorit Nacional për Kulturë, Rini dhe Sport
Lloji i kontratës: Marrëveshje për Shërbime  të Veçanta – (MSHV)
Kohëzgjatja e kontratës: Dy (2) muaj 
Numri i ekzekutuesve: 143
Vendi: Prishtinë

Detyrat dhe përgjegjësitë e të angazhuarit për MSHV:

 1. Harton materialet e testeve për lëndët përkatëse;
 2. Bën konsultimin e plan-programeve;
 3. Përzgjedh përmbajtjet programore, të cilat ai/ajo i konsideron se duhet vlerësuar;
 4. Materialet e testeve i përgatit bazuar në plan-program;
 5. Konsulton tekstet shkollore;
 6. Dërgon materialet e testeve në formë elektronike dhe në letër të nënshkruar;
 7. Koordinon dhe ndihmon punën e tij/saj me grupin përkatës të ekspertëve të jashtëm;
 8. Detyrat dhe obligimet i dorëzon me afat kohor të zyrja e KNKRS;
 9. Secili material rishikohet dhe miratohet nga ekipi i lëndës përkatëse;
 10. Mban përgjegjesi për saktësinë e materialeve të dërguara;
 11. Jep përgjegjesi për çfarëdo lëshimi nga ajo që është caktuar me marrveshje;
 12. Ofron informata për stafin brenda Zyrës së Koordinatorit Nacional për Kulturë, Rini dhe Sport për ekzekutimin e detyrave dhe përgjegjësive të tyre;
 13. Harton raporte me shkrim për Koordinatorin Nacional për Kulturë, Rini dhe Sport.
 14. Kryen detyra të tjera të cilat lidhen ngushtë me përgaditjen e materialeve.
 15. Mban konfidenciale punën dhe materialet e hartuara.

Kualifikimi, përvoja e punës dhe aftësitë:

 • Diplomë universitare
 • Të ketë së paku 5 vite përvojë pune në arsim;
 • Të jetë i lëmisë/fushës përkatëse për të cilat është i thirrur për hartimin e materialeve;
 • Të ketë përvojë në përpilimin e testeve në vlerësime të jashtme;
 • Të njohë mirë kurrikulën dhe të ketë aftësi për hartimin e materialeve sipas hierarkisë së niveleve të dijës;
 • Të njohë mirë përdorimin e kompjuterit;
 • Të jetë përson kredibil dhe konfident;
 • Të respektojë marrveshjen në përpikshmëri;

Si më sipër, KNKRS, bazuar në ligjet në fuqi, do të angazhojë Ekspertë të Jashtëm sipas fushave të poshtë shënuar:

Për Klasën I-II:

 1. 1 Ekspert/e i/e jashtëm (me përvojë pune në ciklin fillor);
 2. 1 Ekspert/e i/e jashtëm në fushën e Edukimit (me përvojë punë në ciklin e lartë);
 3. 1 Ekspert/e i/e jashtëm (Psikolog me përvojë pune në ciklin fillor);

Për Klasën III-V:

 1. 2 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e fillor);
 2. 1 Ekspert/e i/e jashtëm në fushën e Edukimit (me përvojë pune në ciklin e lartë);
 3. 1 Ekspert/e i/e jashtëm në Gjuhën Angleze (me përvojë pune në ciklin fillor);

Për Klasën VI-IX, Gjuhë Shqipe:

 1. 4 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të ulët);
 2. 2 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën VI-IX, Gjuhë Serbe:

 1. 2 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të ulët);
 2. 1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën VI-IX, Gjuhë Turke:

 1. 2 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të ulët);
 2. 1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën VI-IX, Gjuhë Boshnjake:

 1. 2 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të ulët);
 2. 1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën VI-IX, Matematikë:

 1. 4 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të ulët);
 2. 2 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën VI-IX, Gjuhë Angleze:

 1. 4 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të ulët);
 2. 2 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën VI-IX, Biologji:

 1. 4 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të ulët);
 2. 2 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën VI-IX, Kimi:

 1. 4 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të ulët);
 2. 2 Ekspertë të jashtëm (më përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën VI-IX, Fizikë:

 1. 4 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të ulët);
 2. 2 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën VI-IX, Histori:

 1. 4 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të ulët);
 2. 2 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën VI-IX, Gjeografi:

 1. 4 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të ulët);
 2. 2 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën X-XII, Gjuhë Shqipe:

 1. 4 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të lartë);
 2. 1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën X-XII, Gjuhë Serbe:

 1. 2 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të lartë);
 2. 1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë punë në ciklin e lartë);

Për Klasën X-XII, Gjuhë Turke:

 1. 2 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të lartë);
 2. 1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën X-XII, Gjuhë Boshnjake:

 1. 2 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të lartë);
 2. 1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën X-XII, Matematikë:

 1. 4 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të lartë);
 2. 1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën X-XII, Gjuhë Angleze:

 1. 4 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të lartë);
 2. 1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën X-XII, Biologji:

 1. 4 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të lartë);
 2. 1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën X-XII, Kimi:

 1. 4 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të lartë);
 2. 1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën X-XII, Fizikë:

 1. 4 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të lartë);
 2. 1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën X-XII, Edukatë Qytetare:

 1. 4 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të lartë);
 2. 1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën X-XII, Sociologji:

 1. 4 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të lartë);
 2. 1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën X-XII, Histori:

 1. 4 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të lartë);
 2. 1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën X-XII, Gjeografi:

 1. 4 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të lartë);
 2. 1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën X-XII, Teknologji e Informimit dhe Komunikimit:

 1. 4 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të lartë);
 2. 1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën X-XII, Ekonomi:

 1. 4 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të lartë);
 2. 1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën X-XII, Muzikë:

 1. 4 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të lartë);
 2. 1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën X-XII, Art:

 1. 4 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të lartë);
 2. 1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT LIDHUR ME PROCEDURAT E KONKURIMIT

Kandidatët e interesuar për angazhim, për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta, duhet të dorëzojnë këto dokumente:

 • CV-në;
 • Dokumentacionet e parapara në kushtet e punësimit (dëshmitë e kualifikimit profesional, përvojës së punës, referenca dhe çdo dokument tjetër i cili demonstron dhe vërteton përmbushjen e kritereve të fushës përkatëse);
 • Certifikatë (dëshminë) që s’është nën hetime;
 • Kopje të letërnjoftimit.

Dokumentacionet duhet të jenë në pliko (zarf) të mbyllur dhe të dorëzohen në Zyrën e Koordinatorit Nacional për Kulturë Rini dhe Sport/ Zyrën e Kryeministrit, sheshi Nëna Terezë, Ndërtesa e Qeverisë, kati VIII, zyra nr. 806/b ose përmes postës, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim nëse arrijnë brenda 4 ditësh; aplikacionet që arrijnë pas këtij afati dhe aplikacionet e mangëta refuzohen.

Kompensimi është i negociueshëm.

Zyra e Koordinatorit Nacional për Kulturë Rini dhe Sport/ZKM, mirëpret aplikimin nga të gjithë personat e gjinisë femërore dhe mashkullore, nga të gjitha komunitetet.

Për informata shtesë mund të njoftoheni përmes telefonit: 038 200 14 060

Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur për listën e ngushtë.

Afati i aplikimit është i hapur 8 ditë nga data e publikimit, nga data 20/02/2019 deri më datën 26/02/2019.

 

TAGS: Zyra e Kryeministrit te KosovesPrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 9837
Kategoria Të tjera
Skadon Ka skaduar!
Orari Temporary
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC