Trepca SH.A

Zyrtar/e kryesor/e financiar/e dhe i/e thesarit

	 	 

Në mbështetje të nenit 3 paragrafit 1, nën-paragrafit 1.4 dhe nenit 9 paragrafit 8, nën-paragrafit  8.1 të Ligjit Nr. 05/L-120 për Trepçën (GZ/ Nr. 36 / 31 tetor 2016), të nenit 6 paragrafi 2, nenit 19 paragrafit 2, nën-paragrafit 2.11, dhe nenit 22 të Statutit të Trepça Sh.A, të nenit 17 dhe 21 paragrafët 3 dhe 4 të Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike,  (G Z / Nr. 31/15  qershor ), si dhe nenit 9 paragrafi 1 i  Ligjit Nr. 04/L-111 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, G Z/Nr. 13/30 maj 2012, vendimit të marrë në mbledhjen e mbajtur me datën 08.10.2021, Bordi i Përkohshëm Mbikëqyrës i Trepça Sh.A. me datë 25.10.2021 rishpall:

KONKURS

Pozita:  Zyrtar kryesor financiar dhe i thesarit

Vendi i punës: Mitrovicë-Parku Industrial;

I përgjigjet: Kryeshefit Ekzekutiv dhe Bordit Mbikëqyrës të Drejtorëve;

Kohëzgjatja e kontratës: Tri (3) vite, me mundësi vazhdimi;

Paga: Në pajtim me deklaratën për politiken e kompensimit të aprovuar nga Bordi Mbikëqyrës i Drejtorëve;

Orari i punës: I plotë

 1. Të përgjithshme

Kandidatët për këtë vend pune duhet të jenë persona me integritet, të cilët plotësojnë kushtet e kualifikimit, kriteret e pavarësisë, duhet të kenë përvojë të nevojshme profesionale dhe shkollimin e kërkuar, dhe kushtet tjera të kërkuara me dispozitat e Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, Ligjit Nr. 05/L-120 për Trepçën, Statutin e Trepça Sh.A.

 1. Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:
 • Është përgjegjës për zbatimin e të gjitha dispozitave financiare dhe standardeve të kontabilitetit, ligjet e aplikueshme në Kosovë të cilat rregullojnë çështjet financiare dhe aktet normative të ndërmarrjes;
 • Organizon, udhëheq dhe kontrollon punën e departamentit financiar;
 • Mban përgjegjësi për pagesën e obligimeve financiare në pajtim me rregulloret financiare;
 • Mban evidencë dhe dokumentacion të saktë për investimet dhe pagesat e ndërmarrjes;
 • Përcjell dispozitat financiare në fuqi dhe literaturën profesionale dhe mban përgjegjësi nëse nuk aplikohen ligjet në fuqi;
 • Kujdeset për pasurinë e ndërmarrjes, monitoron punën e komisioneve, kontrollon hyrje -daljet financiare në përgjithësi;
 • Përcjell gjendjen financiare në banka dhe bashkëpunon me institucionet bankare dhe organet tjera në interes të ndërmarrjes;
 • Është përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave financiare periodike dhe përfundimtare;
 • Është përgjegjës për përgatitjen e transfereve bankare përkatësisht pagesave me dokumentacion mbështetës dhe siguron KE-në se pagesa është në rregull;
 • Harton, zbaton dhe kontrollon zbatimin e proceduarave financiare nga vartësit;
 • Është përgjegjës të kontrollojë mbajtjen në rregull të arkivit të dokumentacionit të kontabilitetit dhe atij financiar;
 • Zhvillon dhe zbaton rregullat e brendshme të kontrollit si dhe udhëzimet dhe procedurat për aktivitete si administrimi i buxhetit, menaxhimi i pasurive dhe detyrimeve dhe mbajtja e llogarive;
 • Është përgjegjës për rregullsinë e proceseve në funksionin e kontabilitetit në kompani, përgatit dhe zbaton procedurat e kontabilitetit sipas ligjeve të aplikueshme në Kosovë, si dhe me kompetencë menaxhon resurset financiare të kompanisë brenda ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme;
 • Të përgatis të dhënat e ndërmarrjes për auditim të jashtëm, bashkëpunon me auditorin e jashtëm për çështje të auditimit dhe bënë përpjekje maksimale për zbatimin e rekomandimeve të cilat vijnë si rrjedhojë e një auditimi të brendshëm, të jashtëm ose nga çfarëdo organi tjetër këshillues apo ofrues i sigurisë;
 • Mban përgjegjësi për kryerjen e regjistrimeve dhe barazimeve të pasurisë së Ndërmarrjes;
 • Përgatit raportet periodike dhe vjetore të Ndërmarrjes për Bordin Mbikëqyrës dhe Bordin Menaxhues.
 • Ushtron kujdes për ecurinë e shpenzimeve të Ndërmarrjes sipas planit të biznesit, pagesën e obligimeve Ligjore dhe afarizmin e Ndërmarrjes;
 • ZKFTH i raporton KE-së dhe Bordit Mbikëqyrës të Drejtorëve;
 • Bashkëpunon me zyrtarët tjerë të Ndërmarrjes siç janë: Kryeshefi Ekzekutiv, Auditori i Brendshëm dhe Sekretari i Korporatës për të ndihmuar ndërmarrjen në arritjen e objektivave të saj;
 • Kryen edhe punë të tjera, për të cilat autorizohet nga KE dhe Bordi Mbikëqyrës.

 KUALIFIKIMI DHE PËRSHTATSHMËRIA PROFESIONALE

Një kandidat për t’u zgjedhur në pozitën e Zyrtarit kryesor financiar të Trepça Sh.A, duhet të plotësoj kushtet, të ketë kualifikime dhe përvojë pune sipas nenit 21 të Ligjit për Ndërmarrjet Publike Nr. 03/L-087, si vijon::

 1. Të posedojë diplomë universitare-Fakulteti ekonomik, nga Fusha e Financave/kontabilitetit. (Ekonomist i diplomuar ose master në shkenca ekonomike);
 2. Të dëshmoj përvojën udhëheqëse e profesionale nga fusha e kontabilitetit dhe financave për së paku tre (3) vite në ndërmarrje publike, institucione lokale ose qendrore apo dhe në ndërmarrje private (dëshmimi i përvojës së punës bëhet nëpërmjet kontratave apo vërtetimeve të punës të lëshuara nga punëdhënësi mbi marrëdhënien e punës dhe pasqyrën e kontributeve pensionale);
 • Përparësi do të kenë kandidatët të cilët janë kontabilistë të certifikuar, nga një organ i licencuar nga KKRF-ja ose ndërkombëtar ;
 1. Të ketë njohuri në interpretimin e Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNK) dhe të Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar- (SNRF) në bazë të cilave raporton Ndërmarrja;
 2. Të ketë shkathtësi kompjuterike, posaçërisht mbi sistemet e avancuara në fushën e financave/kontabilitetit;
 3. Njohja e gjuhëve të huaja do të jetë përparësi për kandidatin;
 • Një person ka të drejtë të shërbej në pozitën e Zyrtarit kryesor financiar dhe të thesarit të Trepça Sh.A, nëse plotëson kriteret sipas nenit 17.1, pikat a,b,c,d dhe nenit 21.4 të Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike
 • Nuk mund të zgjidhet në pozitën e Zyrtarit kryesor financiar të “Trepça” Sh.A personi i cili nuk plotëson kriteret e pavarësisë sipas nenit 17.2, pikat ,d,f,j,k dhe l dhe nenit 21.4 Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike.

INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT LIDHUR ME PROCEDURAT E KONKURIMIT

Kandidatët për pozitën e Zyrtarit kryesor financiar dhe të thesarit të “Trepça” Sh.A duhet të dorëzojnë këto dokumente:

 • Aplikacionin(i cili merret online apo në kopje fizike në Trepça Sh.A)
 • CV-në;
 • Letër motivimin;
 • Deklaratën nën betim (formular, i cili plotësohet në momentin e dorëzimit të dokumentacionit në vendin e dorëzimit të tyre);
 • Dokumentacionet e parapara në kushtet e punësimit (dëshmitë e kualifikimit profesional si diplomën universitare dhe dëshmi tjera të ngjashme, dëshmi për përvojën e punës, dëshmi nga trusti i kursimeve pensionale);
 • Certifikatën (dëshminë) nga gjykata kompetente që dëshmon se nuk është nën hetime jo më të vjetër se gjashtë (6) muaj;
 • Shtetas i Kosovës (kopje të pasaportës ose të letërnjoftimit).

Aplikuesi duhet të plotësoj personalisht deklaratën nën betim, me rastin e aplikimit, në të cilën deklaron se ai/ajo i përmbush kushtet e kualifikimit, pavarësisë dhe të përshtatshmërisë profesionale. Çdo përgënjeshtrim material, qoftë i qëllimshëm ose nga neglizhenca, ose ndryshim material nga informatat e dhëna në deklaratën e sipërpërmendur, do të rezultojë në diskualifikimin e menjëhershëm.

Dokumentacioni duhet të jetë në pliko (zarf) të mbyllur ku shkruhet emri dhe mbiemri dhe të dorëzohen në arkivin e zyrave qendrore të Trepça sh.a. në Parkun Industrial në Mitrovicë.

I gjithë dokumentacioni duhet të jetë në formë origjinale ose në kopje të noterizuar. Diplomat universitare të marra jashtë shtetit, duhet të sillen së bashku me vendimin për nostrifikim nga MAShT.

Dokumentacioni i dorëzuar nuk kthehet. Origjinalet mund të kërkohen gjatë intervistës.

Për informata shtese:

www.trepcacorporation.com si dhe e-mail adresa: contact@trepcacorporation.com 

Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur për intervistë.

Afati i konkursit është i hapur 30 ditë nga data e publikimit në web faqen e Trepça Sh.A.                       (www.trepcacorporation.com) dhe në shtypin ditor.


Sukladno članku 3. stavku 1. podstavku 1.4. i članku 9. stavku 8. podstavku 8.1. Zakona br. 05/L-120 o Trepçi (GZ/ Nr. 36 / 31 tetor 2016), Članak 6 stavak 2, članak 19, stavak 2, podstavak 2.11 i članak 22. Statuta Trepçe d.d, članak 17. i 22 članak 3 i članak 4. Zakona br. 03 / L-087 o javnim produzećima, (G / br. 31/15), kao i članak 9. stavak 1. Zakona br. 04 / L-111 o izmjeni i dopuni Zakona br. 03 / L-087 o javnim produzećima, GZ / Nr. 13. - 30. 2012., i odluka doneta na sednici održanoj 08.10.2021, Privremeni Nadzorni Odbor Trepçe datum 25.10.2021 ponovo objavljuje:

KONKURS

Pozicija: Glavni direktor za finansije i trezor

Mesto rada: Mitrovica-Industrijski Park;

Odgovora: Izvršnom direktoru i Nadzornom Odboru Direktora;

Trajanje ugovora: Tri (3) godine, sa mogućnošću produženja;

Plata: U skladu sa izjavom o politici kompenzacije koju je odobrio Nadzorni Odbor;

Radno vreme: Puno radno vreme

 1. Opšte

Kandidati za ovu poziciju trebaju biti osobe s integritetom koje ispunjavaju kvalifikacijske uvjete, kriterije neovisnosti, moraju imati potrebno profesionalno iskustvo i potrebnu izobrazbu, te druge uvjete propisane odredbama Zakona br. 03 / L-087 o javnim produzzećima, Zakon br. 05 / L-120 o Trepçi, Statut Trepçe d.d.

 1. Glavne dužnosti i odgovornosti:
 • Odgovoran je za sprovođenje svih finansijskih odredbi i računovodstvenih standarda, važećih zakona na Kosovu koji regulišu finansijska pitanja i normativnih akata preduzeća;
 • Organizuje, upravlja i kontroliše rad finansijskog odeljenja;
 • snosi odgovornost za plaćanje finansijskih obaveza u skladu sa finansijskim propisima;
 • Održava tačnu evidenciju i dokumentaciju za investicije i plaćanja preduzeća;
 • Preispituje troškove zaposlenih kako bi se osiguralo poštovanje smernica i budžeta kompanije pre njihove isplate;
 • Prati finansijske odredbe na snazi i stručnu literaturu i odgovoran je ako se ne primenjuju važeći zakoni;
 • Brine o imovini preduzeća, nadgleda rad komisija, kontroliše finansijske prilive i odlive uopšte;
 • prati finansijsku situaciju u bankama i sarađuje sa bankarskim institucijama i drugim telima u interesu preduzeća;
 • odgovoran je za pripremu periodičnih i završnih finansijskih izveštaja;
 • odgovoran je za pripremu bankovnih transfera ili plaćanja sa pratećom dokumentacijom i uverava EK da je uplata uredna;
 • Dizajnira, sprovodi i kontroliše sprovođenje finansijskih postupaka od strane podređenih;
 • odgovoran je za kontrolu pravilnog održavanja arhive računovodstvene i finansijske dokumentacije;
 • Razvija i primenjuje pravila interne kontrole, kao i smernice i procedure za aktivnosti kao što su upravljanje budžetom, upravljanje imovinom i pasivom i knjigovodstvo;
 • odgovoran je za regularnost procesa u računovodstvenoj funkciji u preduzeću, priprema i primenjuje računovodstvene postupke u skladu sa važećim zakonima na Kosovu, kao i kompetentno upravlja finansijskim resursima kompanije u okviru važećih zakona i propisa;
 • Pripremiti podatke preduzeća za spoljnu reviziju, sarađivati sa spoljnim revizorom po pitanjima revizije i uložiti maksimalne napore da primene preporuke koje su rezultat interne, eksterne revizije ili bilo kog drugog savetodavnog ili obezbeđenja telesnog obezbeđenja;
 • Snosi odgovornost za registraciju i usaglašavanje imovine Preduzeća;
 • Priprema periodične i godišnje izveštaje preduzeća za nadzorni odbor i upravni odbor.
 • Vežbe brinu o izvršenju troškova preduzeća u skladu sa poslovnim planom, plaćanjem zakonskih obaveza i poslovanjem preduzeća;
 • Glavni direktor za finansije i trezor izveštava izvršnog direktora i Nadzorni odbor direktora;
 • Sarađuje sa drugim službenicima preduzeća kao što su: izvršni direktor, unutrašnji revizor i korporativni sekretar kako bi pomogao preduzeću u postizanju njegovih ciljeva;
 • Obavlja druge zadatke za koje je ovlašćena od strane izvršnog direktora i Nadzornog odbora.

KVALIFIKACIJE I PROFESIONALNA DOSTUPNOST

Kandidat koji će biti izabran na poziciju finansijskog direktora Trepče DD, mora ispunjavati uslove, imati kvalifikacije i radno iskustvo u skladu sa članom 21. Zakona o javnim preduzećima br. 03 / L-087, kako sledi:

 1. I. Da imam univerzitetsku diplomu - Ekonomski fakultet, iz oblasti finansija / računovodstva. (Diplomirani ekonomista ili master ekonomije);
 2. Dokazivanje vodećeg i profesionalnog iskustva u oblasti računovodstva i finansija najmanje tri (3) godine u javnim preduzećima, lokalnim ili centralnim institucijama ili u privatnim preduzećima (dokaz o radnom iskustvu se vrši putem ugovora ili potvrda o radu koje izdaje poslodavac o radnom odnosu i pregledu penzijskih doprinosa;

III. Prednost će imati kandidati koji su ovlašćeni računovođe, sa strane licenciranog tela od KCFR -a ili međunarodno;

 1. Imati znanje u tumačenju Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS) i Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) na osnovu kojih preduzeće izveštava;
 2. V. da poseduju računarske veštine, posebno na naprednim sistemima u oblasti finansija / računovodstva;
 3. Znanje stranih jezika biće prednost za kandidata;

VII. Lice ima pravo da služi na mestu glavnog finansijskog službenika i blagajnika Trepče dd ako ispunjava kriterijume prema članu 17.1, tačke a, b, c, d i članu 21.4 Zakona br. 03 / L-087 o javnim preduzećima

VIII. Lice koje ne ispunjava kriterijume nezavisnosti prema članu 17.2, tačke, d, f, j, k i l i članu 21.4 Zakona br. Ne može biti izabrano na mesto glavnog finansijskog direktora „Trepča“ a.d. 03 / L-087 o javnim preduzećima.

OPŠTE INFORMACIJE O KANDIDATIMA U VEZI S KONKURSNIM POSTUPCIMA

Kandidati za mesto finansijskog direktora i trezora „Trepče“ D.D., moraju dostaviti sledeća dokumenta:

 • Aplikacija (koja se dobija online ili u štampanom obliku u Trepči DD)
 • CV;
 • Motivaciono pismo;
 • Izjava (obrazac, koji se popunjava u vreme predaje dokumentacije na mestu njihovog podnošenja);
 • Dokumentacija data u uslovima zaposlenja (dokazi o profesionalnoj kvalifikaciji kao što su fakultetska diploma i drugi slični dokazi, dokazi o radnom iskustvu, dokazi iz fonda za penzijsku štednju);
 • Uverenje (dokaz) nadležnog suda kojim se dokazuje da nije pod istragom ne starije od šest (6) meseci;
 • Građanin Kosova (kopija pasoša ili lične karte).

Podnosilac prijave mora lično da popuni izjavu, na osnovu prijave u kojoj se izjašnjava da ispunjava uslove kvalifikacije, nezavisnosti i profesionalne podobnosti. Svako materijalno opovrgavanje, bilo namerno ili iz nehata, ili materijalna promena u odnosu na informacije dane u gore pomenutoj izjavi, rezultiraće trenutnom diskvalifikacijom.

Dokumentacija mora biti u zatvorenoj koverti u kojoj su ime i prezime napisana i predata u arhivu centralnih kancelarija Trepca sh.a. u Industrijskom parku u Mitrovici.

Sva dokumentacija mora biti u originalnom obliku ili overena kopija. Univerzitetske diplome stečene u inostranstvu moraju doneti MONT sa odlukom o nostrifikaciji.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća. Tokom intervjua mogu se tražiti originali.

Za dodatne informacije:

vvv.trepcacorporation.com i adresa e-pošte: contact@trepcacorporation.com

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Rok za konkurs otvoren je 30 dana od dana objavljivanja na veb stranici kompanije Trepca Sh.A. (vvv.trepcacorporation.com) i u dnevnoj štampi.

Shikime 880
Kategoria Financa
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Mitrovicë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC