Ministria e Financave

Ekspert/e ligjor/e

Shpërndaje
	 	 

Bazuar në nenin 12, paragrafi 4 të Ligjit Nr. 03/ L -149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, bazuar në Ligjin Nr. 04/L-077,  Për Marrëdhëniet e Detyrimeve, si dhe  me qëllim të ofrimit të shërbimeve të veçanta, për Thesarin e Kosovës në Ministrinë e Financave, paraqet:

Shpallje të konkursit publik për Marrëveshje për Shërbime  të Veçanta

Emri i Institucionit:  

Ministria e Financave

Njësia Organizative:

Thesari i Kosovës

Titulli i punës:           

Ekspert/e ligjor/e

Numri i referencës:    

08/2019/MF/DPFTF

Niveli i pagës:           

E negociuar

Raporton te :

Udhëheqësi i Divizionit për Administrate &TI

Lloji i kontratës:         

Marrëveshje për shërbime  të veçanta – (MSHV)

Kohëzgjatja e kontratës:

Tre (3) muaj, me mundësi vazhdimi edhe për tre (3) muaj të tjerë

Orari i punës:            

I plotë

Numri i ekzekutuesve:

1 (një)

Vendi:                        

Prishtinë


Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Këshillon grupet punuese në fushën profesionale specifike kur kërkohet dhe kryen detyra të specializuara në fushën specifike si dhe ndihmon stafin tjetër të institucionit në realizimin e detyrave dhe përgjegjësive të tyre;
 • Në bashkëpunim me mbikëqyrësin analizon dhe vlerëson realizimin e objektivave dhe planit të punës të njësisë dhe harton raporte mbi progresin e arritur dhe rekomandon përmirësime nëse kërkohet;
 • Asiston në hartimin e akteve normative si dhe aktet tjera juridike të cilat dalin nga fushë veprimtaria e institucionit në bazë të procedurave të përcaktuara sipas legjislacionit në fuqi.
 • Është përgjegjës për këshillimin lidhur me pajtueshmërinë e projektligjeve dhe të akteve të tjera nënligjore me Kushtetutën dhe me legjislacionin në fuqi të Republikën e Kosovës
 • Bën rishikimin ligjor dhe gjuhësor, siguron që përmbajtja ligjore dhe teknike të jetë e saktë dhe identike në të tri gjuhët zyrtare. Si dhe përcjellë dhe asiston në menaxhimin e procedurave për hartimin e projektligjeve për aprovim në Qeveri;
 • Bën hulumtime dhe analiza të ndërlidhura me ligjet dhe aktet nënligjore brenda fushës së përgjegjësisë
 • Jep rekomandime, opinione, këshilla dhe udhëzime për menaxhmentin e institucionit lidhur me te gjitha çështjet ligjore
 • Trajton të gjitha vendimet e formës së prere që paraqitura nga institucionet gjyqësore dhe autoritetet përmbarimore, Avokaturën Shtetërore, etj. konform dispozitave të LMFPP-së
 • Bashkëpunon dhe komunikon me organizatat buxhetore si dhe zyrtarët ligjor lidhur me ekzekutimin e vendimeve të formës se prerë
 • Kryen edhe punë tjera të cilat mund të kërkohen kohë pas kohe nga mbikëqyrësi

Shkathtësitë e kërkuara: (Kualifikimet, përvojat si dhe aftësitë dhe shkathtësitë tjera  që kërkohen për ketë vend  të punës)

 • Njohuri në fushën profesionale ligjore, të fituar përmes arsimimit universitar dhe trajnimeve përkatëse (e preferuar në sektorin publik);
 • Diplomë universitare në Fakulteti Juridik;
 • Njohje e kornizës ligjore të Republikës së Kosovës;
 • Përvojë pune profesionale në fushën Juridike;
 • Aftësi e lartë e raportimit me shkrim;
 • Shkathtësi në komunikim, planifikim të punës dhe bashkëpunim ekipor;
 • Njohja e gjuhës angleze, serbe dhe e njohja e gjuhëve tjera është përparësi;
 • Aftësi për të punuar në ekip dhe nën presion kohor

Kushtet e pjesëmarrjes në konkurs:

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë Qytetarët e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar,  janë në posedim të drejtave civile dhe politike, kanë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave dhe të cilët kanë aftësitë fizike që kërkohen për pozitën përkatëse.

Aktet ligjore dhe nënligjore që e rregullojnë rekrutimin:

Përzgjedhja bëhet në pajtim me nenin 12 paragrafi 4 të Ligjit Nr. 03/L-149 të Shërbimit Civil të Republikës së Kosovës, Ligjin Nr. 04/L-077, Për Marrëdhëniet e Detyrimeve.  Në këtë konkurs zbatohet një procedurë e thjeshtësuar e rekrutimit.

Procedurat e konkurrimit:

Procedura e konkurrimit është e hapur për kandidatët e jashtëm.

Paraqitja e kërkesave:

Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve: Thesari/Ministria e Financave/Administrata dhe Zyra e personelit, zyra nr. 1008 kati X, Ndërtesa e Qeverisë, “Sheshi Nëna Terezë”, Prishtinë, ose mund të shkarkohen në ueb-faqen http://rks-gov.net/ 

Për informata më të hollësishme mund ta kontaktoni Menaxherin e personelit Tel. 038 200 34 066, prej orës 8:00 – 16:00.

Konkursi mbetet i hapur 8 ditë kalendarike, nga dita e publikimit, nga data: 06.02.2019 deri me 13.02.2019, që konsiderohet dita e fundit e mbylljes së konkursit.

Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim, aplikacionet që arrijnë pas këtij afati dhe aplikacionet e mangëta refuzohen.

Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit për kualifikimin, përvojën dhe dokumentacionet e tjera të nevojshme që kërkon vendi i punës, për të cilin konkurrohet.

Aplikacionet e dorëzuara nuk kthehen!

Kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë nëpërmjet telefonit (të deklaruar ne aplikacionin për punësim)

Thesari, mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore, nga të gjitha komunitetet.

 

TAGS: Ministria e FinancavePrizrenKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 417
Kategoria Juridik
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC