Caritas

Profesionistë të Rinj/Mladi Stručnjaci/Genç Profesyonel - Fushë Kosovë, Graçanicë, Kamenicë, Kastriot, Prizren, Shtërpcë

	 	 

Njoftim për vende të lira pune

Profesionist i ri (gjysmë orar; kontratë shërbimi)

Projekti: Intercultural Resources in Kosovo (INTERK)

Caritasi Zviceran (CaCH) zbaton projekte në Kosovë për më shumë se 20 vjet. Në periudhën strategjike 2021-2025, CACH planifikon dhe zbaton projekte bazuar në nevojat e vendit dhe popullsisë së saj, si dhe në përvojën e gjatë të CACH në Kosovë. Fokusi është në gjenerimin e të ardhurave dhe migrimin.

Projekti INTERK (Burimet Ndërkulturore në Kosovë) ka të bëjë me të ardhurat e të rinjve të të gjitha grupeve etnike që jetojnë në Kosovë. Përmes seminareve, kampeve rinore dhe 18 projekteve të vogla do të nxiten kompetencat e krijimit të të ardhurave tek 60 të rinj. Për më tepër, 12 të rinj të diplomuar në fusha të ndryshme profesionale do të punojnë në nivelin komunal në shkolla me fëmijë dhe do të mbahet një seminar i nivelit të lartë me 30 pjesëmarrës në fund të projektit.

Qëllimi i përgjithshëm i projektit INTERK është të kontribuojë në ngritjen e përafrimit social në Kosovë.

Realizimi i Projektit INTERK është mundësuar falë kontributit financiar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Federale të Gjermanisë dhe CACH.

Përshkrimi i një profesionisti të ri (praktikant; gjysmë orar)

Profesionistët e rinj (praktikantë) janë të sapo diplomuar ose studentë në vitin e fundit të studimeve të cilët dëshirojnë të fitojnë më shumë përvojë profesionale si asistentë mësues në punën me fëmijët e shkollës fillore. Ato ofrojnë aktivitete për fëmijët që kontribuojnë në zhvillimin e tyre personal dhe arsimor për t'u bërë të rinj të cilët janë të hapur ndaj kohezionit ndëretnik dhe multikulturalizmit.

Profesionistët e rinj pritet të jenë të diplomuar në/nga fusha të ndryshme studimi (pedagogji, psikologji, logopedi, punë sociale, arsim) dhe të kenë një përvojë nga 3 deri në 6 muaj në punën me fëmijët. Ata do të punojnë si praktikantë në shkollat e komunave të zgjedhura me fëmijë në temën rreth multikulturalizmit dhe kohezionit social në bashkësitë multi-etnike. Nën projektin INTERK, CaCH bashkëpunon me shkollat publike në 6 komuna të zgjedhura (Fushë Kosovë/Kosovo Polje, Gračanica/Graçanica, Kamenicë/Kamenica, Obiliq/Obilić, Prizren dhe Štrpce/Shtërpce). Kështu, 12 Profesionistë të Rinj (2 për secilën komunë) do të punojnë si asistentë mësues dhe lehtësues të aktiviteteve jashtëkurrikulare.

Si ndihmës i/e mësues/e, Profesionistët e Rinj do të punojnë në përfshirjen e fëmijëve të përjashtuar dhe të pafavorizuar brenda klasës; si lehtësues, ata do të organizojnë aktivitete pas-shkollore me 20 fëmijë nga disa klasa brenda shkollës. Titulli i aktiviteteve është "Festimi i diversitetit përmes arteve, muzikës, sportit, (teatrot e dramës, lojërat e tavolinës, etj.)" Përmes këtyre aktiviteteve, Profesionistët e Rinj do t'u mësojnë nxënësit rreth diversitetit dhe multikulturalizmit, dhe do të fitojnë përvojë të vlefshme duke punuar me fëmijët. Më shumë se 240 fëmijë të shkollave priten të mbështeten në multikulturalizëm nga Profesionistët e Rinë gjatë gjithë vitit shkollor në 6 komuna të ndryshme.

Për të qenë në gjendje të punojnë me fëmijët në mënyrë etike dhe profesionale, Profesionistët e Rinj trajnohen nga stafi i CACH para praktikës në shkolla.

Profesionistët e rinj udhëhiqen përmes praktikave të tyre nga mentorë profesionistë. Ata gjithashtu do të jenë në bashkëpunim të ngushtë dhe do t'i raportojnë Koordinatorëve Komunal Lokal. Profesionistët e rinj pritet të dërgojnë raporte javore dhe mujore si dhe raportin në të cilat do të gjurmohet koha e punës.

Pjesë e aktiviteteve me fëmijët e shkollës do të jetë një ekspozitë vizatimi shumetnike, duke përfshirë fëmijët e shkollës, prindërit dhe mësuesit. Kjo ngjarje do të organizohet në fund të vitit shkollor, ose në fillim të vitit të ardhshëm akademik.

Zyra në Kosovë po kërkon 12 (dymbëdhjetë) kandidatë (dy për secilën nga 6 komunat e zgjedhura) për pozicionet e Profesionistëve të Rinjë që do të angazhohen me gjysmë orar përmes kontratave të shërbimit në kuadër të projektit INTERK.

Kandidatët që banojnë në njërën nga komunat e mëposhtme do të kenë përparësi:

Fushë Kosovë/Kosovo Polje, Gračanica/Graçanica, Kamenicë/Kamenica, Obiliq/Obilić, Prizren dhe Štrpce/Shtërpce.

Fillimi i angazhimit do të jetë Nëntori 2021 me një kontratë fillestare prej tre muajsh, me një mundësi zgjatjeje në një total prej 10 muajsh.

Përmbledhja e pozicionit:

Një profesionist i ri paguhet 140 euro në muaj (bruto) dhe angazhohet përmes një kontrate shërbimi për një total prej 10 muajsh.

Një profesionist i ri do të punojë 15 orë në javë në total.

Përgjegjësitë kryesore në shkollën komunale:

 • Punon si asistent mësimor (dy ditë në javë, 8 orë në total),
 • Lehtëson aktivitete zbavitëse pas shkollës (një ditë në javë, 3 orë),
 • Raporton tek Koordinatori Komunal Lokal dhe konsultohet me mentorin (dy ditë në javë, 4 orë në total).

Kualifikimet e kërkuara:

 • Diplomë Bachelor, ose student në vitin e fundit të pedagogjisë, logopedisë, psikologjisë ose punës sociale, (ju lutemi kontrolloni komunën tuaj në tabelën më poshtë!),
 • Aftësi të shkëlqyera gjuhësore (ju lutemi kontrolloni gjuhën e punës në tabelën më poshtë!),
 • Studentët me notën mesatare mbi 8.0,
 • Përvojë praktike nga 3 deri në 6 muaj në punë me fëmijë,
 • Interes i fortë për të punuar me fëmijë nga klasa e parë deri në klasën e pestë,
 • Interes i fortë për të punuar rreth temave të përfshirjes dhe diversitetit,
 • Personalitet mendje hapur, punëtor dhe i përkushtuar,
 • Pjesëmarrja në aktivitete jashtëshkollore janë avantazh.

Kualifikimet e kërkuara sipas komunave:


Procedura e aplikimit

Ju lutemi dërgoni aplikacionin tuaj në formatin PDF (CV dhe letër motivimi) me email në cfurrer@caritas.ch CC: mbilibani@caritas.ch duke shënuar YP-INTERK dhe emrin e komunës suaj në hapësirën e subjektit. Afati i fundit: 20 Tetor 2021

Ju lutemi vini re se aplikimet jo të plota mund të mos merren parasysh në listën e ngushtë!

Vetëm kandidatët e përzgjedhur për raundin e dytë të rekrutimit do të kontaktohen!


Konkurs

Mladi profesionalac (honorarno; ugovor o usluzi)

Projekat: Intercultural Resources in Kosovo (INTERK)

Švajcarski Caritas (CaCH) sprovodi projekte na Kosovu više od 20 godina. U strateškom periodu 2021– 2025, CACH planira i sprovodi projekte zasnovane na na dugogodišnjem iskustvu CaCH -a na Kosovu kao i na potrebama Kosova i njegovog stanovništva. Fokus je na stvaranju prihoda i migraciji.

Projekat INTERK (Interkulturni resursi na Kosovu) odnosi se na ostvarivanje prihoda mladih ljudi svih etničkih grupa koje žive na Kosovu. Kroz radionice, kampove za mlade kao i 18 malih projekata, jačaće se sposobnosti za stvaranje prihoda za 50-oro mladih ljudi. Pored toga, 12 mladih diplomaca iz različitih profesija radiće na opštinskom nivou u školama sa decom, a seminar sa 30 učesnika biće održan na kraju projekta.

Opšti cilj projekta INTERK je da doprinese većem društvenom približavanju na Kosovu.

INTERK projekat je moguć zahvaljujući finansijskom doprinosu Ministarstva spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke i CACH -a.

Opis mladog stručnjaka:

Mladi stručnjaci (pripravnici) su nedavno diplomirani studenti na poslednjoj godini studija koji žele da steknu više profesionalnog iskustva kao asistenti nastavnika u radu sa školskom decom. Oni organizuju aktivnosti za decu kako bi doprineli svom ličnom i profesionalnom razvoju i postali građani koji su otvoreni za međuetničku koheziju i multikulturalizam.

Od mladih stručnjaka se očekuje da budu na poslednjoj godini studija ili diplomci iz različitih oblasti (pedagogija, psihologija, logopedija, socijalni rad, obrazovanje) i da imaju iskustvo od 3 do 6 meseci u radu sa decom. Oni će raditi kao pripravnici u školama odabranih opština sa decom na temu multikulturalizma i socijalne kohezije u multietničkim zajednicama. U okviru projekta INTERK, CaCH sarađuje sa javnim školama u 6 odabranih opština (Fushë Kosovë/Kosovo Polje, Gračanica/Graçanica, Kamenicë/Kamenica, Obiliq/Obilić, Prizren dhe Štrpce/Shtërpce). Tako će 12 mladih stručnjaka (po 2 u svakoj opštini) raditi kao asistenti nastavnika i moderatori zabavnih aktivnosti.

INTERK Project

Kao asistenti nastavnika, mladi stručnjaci će raditi na inkluziji ugrožene dece u učionicu; kao moderatori, organizovaće aktivnosti nakon škole sa 20 dece iz nekoliko odeljenja u okviru škole. Naslov aktivnosti je Naslov aktivnosti je „Slavljenje različitosti kroz umetnost, muziku, sport (dramska pozorišta, društvene igre itd.). Kroz ove aktivnosti, mladi stručnjaci podučiće učenike o različitosti i multikulturalnosti, a steći će dragoceno iskustvo radeći sa decom. Očekuje se da će mladi stručnjaci tokom školske godine u 6 različitih opština podržati više od 240 školske dece u multikulturalizmu.

Da bi mogli raditi sa decom etički i profesionalno, mlade stručnjake obučava osoblje CaCH -a pre početka prakse u školama.

Mlade stručnjake kroz stažiranje vode profesionalni mentori. Oni će takođe biti u bliskoj saradnji i podnosiće izveštaje lokalnim opštinskim koordinatorima. Od mladih profesionalaca se očekuje da šalju nedeljne i mesečne izveštaje, kao i tabele u kojima će se pratiti vreme rada.

Deo aktivnosti sa školskom decom biće multietnička izložba crteža, uključujući školsku decu, roditelje i nastavnike. Ovaj događaj biće organizovan krajem školske godine, ili početkom naredne akademske godine.

Kancelarija na Kosovu traži 12 (dvanaest) kandidata (po dva u svakoj od 6 izabranih opština) za pozicije mladih stručnjaka koji će biti angažovani honorarno putem ugovora o uslugama u okviru projekta INTERK

Kandidati sa prebivalištem u jednoj od sledećih opština će imati prednost: Fushë Kosovë/Kosovo Polje, Gračanica/Graçanica, Kamenicë/Kamenica, Obiliq/Obilić, Prizren dhe Štrpce/Shtërpce.

Ativnosti će započeti novembra 2021. godine s početnim ugovorom na tri meseca, s mogućnošću produženja na ukupno 10 meseci.

Rezime pozicije:

Mladi profesionalac plaća 140 EUR mesečno (bruto) i angažovan je putem ugovora o uslugama na ukupno 10 meseci.

Mladi stručnjak će raditi ukupno 15 sati nedeljno

Glavne odgovornosti u opštinskoj školi:

 • Asistent u nastavi (dva dana nedeljno, ukupno 8 sati)
 • Moderator zabavnih aktivnosti posle škole (jedan dan nedeljno, 3 sata)
 • Izveštavanje lokalnom opštinskom koordinatoru i konsultacije sa mentorom (dva dana u nedelji, ukupno 4 sata)

Potrebne kvalifikacije:

 • Diplomci ili na poslednjoj godini studija iz: pedagogije, logopedije, psihologije ili socijalnog rada (proverite svoju opštinu u tabeli ispod!),
 • Odlično poznavanje jezika (proverite radni jezik u tabeli ispod!),
 • Studenti sa prosekom iznad 8,0,
 • Iskustvo od 3 do 6 meseci u radu sa decom,
 • Interesovanje za rad sa decom od prvog do petog razreda,
 • Interesovanje na temi inkluzije i različitosti,
 • Otvorenog uma, vredna i posvećena osoba,
 • Pohađanje vannastavnih aktivnosti je prednost,

Potrebne kvalifikacije prema opštinama:


Postupak aplikacije:

Molimo vas da svoju prijavu pošaljete u PDF formatu (CV i motivaciono pismo) putem e-pošte na cfurrer@caritas.ch CC: mbilibani@caritas.ch u polju za naslov navodeći YP-INTERK i naziv vaše opštineRok: 20. oktobar 2021

Imajte na umu da se nepotpune prijave ne mogu uzeti u uži izbor!

Biće kontaktirani samo kandidati koji budu izabrani u drugi krug zapošljavanja!


Açık Pozisyon Bildirimi

Genç Profesyonel (ilkokul öğretmen yardımcıları)

(yarı zamanlı; hizmet sözleşmeli)

Proje: Intercultural Resources in Kosovo (INTERK)

Caritas Switzerland (CaCH) 20 yılı aşkın bir süredir Kosova'da projeler yürütmektedir. 2021-2025 stratejik döneminde, CaCH, ülkenin ve nüfusunun ihtiyaçlarının yanı sıra Kosova'da CaCH'nin uzun süredir devam eden deneyimine dayalı projeler ve planlar uygular. Odak noktası gelir yaratma ve göç üzerinedir.

INTERK (Kosova'da Kültürlerarası Kaynaklar) projesi, Kosova'da yaşayan tüm etnik gruplardan gelen gençlerin gelirleriyle ilgilidir. Girişimcilik, iş başvuru süreçleri ve yaratıcı teklif yazma eğitimleri ile 60 gencin gelir getirici yetkinlikleri destekleniyor. Bu, atölye çalışmaları, gençlik kampları ve 18 küçük ölçekli proje aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, çeşitli mesleklerden mezun olan 12 genç, belediye düzeyinde ilk okul öğrencileriyle görev yapacak ve proje sonunda 30 katılımcı ile üst düzey bir seminer düzenlenecektir. Sözkonusu Genç Profesyoneller, profesyonel Mentorlar tarafından desteklenecek ve yönlendirilecektir. Son olarak, proje sonunda 30 katılımcı ile üst düzey bir seminer düzenlenecektir. INTERK projesinin genel amacı, Kosova'da daha fazla sosyal yakınlaşmaya katkıda bulunmaktır.

INTERK projesi, Federal Almanya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve CACH'ın mali katkısı sayesinde gerçekleştirilmektedir.

Bir Genç Profesyonelin Tanımı (stajyer; yarı zamanlı)

Genç Profesyoneller (stajyerler), okul çocuklarıilkokul öğrencileri ile çalışma konusunda öğretmen asistanı olarak daha fazla mesleki deneyim kazanmak isteyen yeni mezunlar veya eğitimlerinin son yılında olan öğrencilerdir. Öğrenciler etnik uyum ve çok kültürlülüğe açık genç yetişkinler olmaları için kişisel ve eğitimsel gelişimlerine katkıda bulunmaları için etkinlikler sunarlar.

Genç Profesyonellerin çeşitli çalışma alanlarından (pedagoji, psikoloji, logopedi, sosyal hizmet, eğitim) mezun olmaları ve çocuklarla çalışma konusunda 3 ila 6 ay arasında deneyime sahip olmaları beklenmektedir. Çok kültürlü topluluklarda çok kültürlülük ve sosyal uyum konularında çocuklarla birlikte seçilmiş belediyelerin okullarında stajyer olarak çalışacaklar. INTERK projesi kapsamında, CaCH seçilen 6 belediyedeki (Fushë Kosovë/Kosovo Polje, Gračanica/Graçanica, Kamenicë/Kamenica, Obiliq/Obilić, Prizren dhe Štrpce/Shtërpce) devlet okullarıyla işbirliği yapmaktadır. Böylece 12 Genç Profesyonel (her belediye ikişer kişi olarak) öğretmen asistanı ve eğlenceli etkinliklerin kolaylaştırıcısı olarak görev yapacak.

Genç Profesyoneller öğretmen asistanları olarak dışlanmış ve dezavantajlı çocukların sınıfa kaynaştırma çalışmaları yapacak; kolaylaştırıcıları/yönetici olarak, okul içindeki çeşitli sınıflardan 20 çocukla okul sonrası etkinlikler düzenleyecekler. Etkinliklerin başlığı “Sanat, müzik, spor (drama tiyatroları, masa oyunları vs.) aracılığıyla çeşitliliği kutlamak”. Bu etkinlikler sayesinde Genç Profesyoneller, öğrencilere çeşitlilik ve çok kültürlülük gösterecek ve çocuklarla çalışarak değerli deneyimler kazanacaklardır. Okul yılı boyunca 6 farklı belediyeden 240'tan fazla öğrencinin Genç Profesyoneller tarafından desteklenmesi beklenmektedir.

Çocuklarla etik ve profesyonel bir şekilde çalışabilmeleri için Genç Profesyoneller, okullarda staj öncesi CaCH personeli tarafından eğitilecektir.

Genç Profesyoneller de yakın işbirliği içinde olacak ve Yerel Belediye Koordinatörlerine (LMC'ler) rapor vereceklerdir. Genç Profesyonellerin haftalık ve aylık raporların yanı sıra çalışma saatlerinin takip edileceği zaman çizelgeleri göndermeleri beklenmektedir.

Öğrencilerle yapılan etkinliklerin bir kısmı, öğrenciler, ebeveynler ve öğretmenler dahil olmak üzere çok etnik gruptan oluşan bir çizim sergisi olacaktır. Bu etkinlik, öğretim yılının sonunda veya bir sonraki akademik yılın başında düzenlenecektir.

Kosova'daki ofis, INTERK projesi kapsamında hizmet sözleşmeleri yoluyla yarı zamanlı olarak görevlendirilmek üzere Genç Profesyonellerin pozisyonları için 12 (on iki) aday arıyor (seçilen 6 belediyenin her biri için ikişer).

Aşağıdaki belediyelerden birinde ikamet eden adaylar önceliğe sahip olacaktir: Fushë Kosovë/Kosovo Polje, Gračanica/Graçanica, Kamenicë/Kamenica, Obiliq/Obilić, Prizren dhe Štrpce/Shtërpce.

Görevin başlangıcı, toplam 10 aya kadar uzatma olasılığı ile üç aylık bir ilk sözleşme ile Kasım 2021 olacaktır.

Konum özeti:

Bir Genç Profesyonel'e aylık 140 Euro (brüt) ödenecek ve toplamda en fazla 10 aylık bir hizmet sözleşmesi ile görevlendirilecektir.

Bir Genç Profesyonel haftada toplam 15 saat çalışacaktır.

Belediye okulundaki ana sorumluluklar:

 • Öğretmen yardımcısı olarak çalışmak (haftada iki gün, toplam 8 saat),
 • Okul sonrası eğlenceli aktiviteleri kolaylaştırmak/yonetmek (haftada bir gün, 3 saat),
 • Yerel Belediye Koordinatörüne rapor vermek ve mentor ile istişareye katıkmak (haftada iki gün, toplam 4 saat).

Gerekli nitelikler:

 • Pedagoji, logopedik, psikoloji veya sosyal hizmet üniversite mezunu veya son sınıfta olan öğrenciler (lütfen aşağıdaki tablodan belediyenizi kontrol edin!)
 • Mükemmel dil becerilerine sahip olan (lütfen aşağıdaki tablodan çalışma dilini kontrol edin!)
 • GNO'su 8.0'ın üzerinde olan öğrenciler
 • Çocuklarla çalışırken 3 ila 6 ay arasında staj deneyimi olan
 • Birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar çocuklarla çalışmaya büyük ilgisi olan
 • Kapsayıcılık ve çeşitlilik konuları etrafında çalışmaya büyük ilgisi olan
 • Açık fikirli kişilik, çalışkan ve kararlı olan

Ders dışı etkinliklere katılmak bir avantajdır

Belediyelere göre aranan nitelikler:


Başvuru prosedürü:

Lütfen başvurunuzu PDF formatında (CV ve motivasyon mektubu) cfurrer@caritas.ch CC: mbilibani@caritas.ch adresine konu satırında YP-INTERK ve belediyenizin adını belirterek e-posta ile gönderiniz. Son tarih: 20 Ekim 2021

Lütfen eksik başvuruların kısa listeye alınmak için dikkate alınmayabileceğini unutmayın!

Sadece ikinci tur için seçilen adaylar işe alım için iletişime geçilecektir!

Shikime 5270
Kategoria Edukim
Skadon Ka skaduar!
Orari Part Time
Lokacioni
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC