Caritas

Mentorët/Mentori/Mentorler - Fushë Kosovë, Graçanicë, Kamenicë, Kastriot, Prizren, Shtërpcë

	 	 

Njoftim për vende të lira pune

Mentorët e Profesionistëve të Rinj (asistentë të mësimdhënies në shkollën fillore)- gjysmë orar; kontrata shërbimi

Projekti: Intercultural Resources in Kosovo (INTERK)

Caritasi Zviceran (CaCH) zbaton projekte në Kosovë për më shumë se 20 vjet. Në periudhën strategjike 2021-2025, CACH planifikon dhe zbaton projekte bazuar në nevojat e vendit dhe popullsisë së saj, si dhe në përvojën e gjatë të CACH në Kosovë. Fokusi është në gjenerimin e të ardhurave dhe migrimin.

Projekti INTERK (Burimet Ndërkulturore në Kosovë) ka të bëjë me të ardhurat e të rinjve të të gjitha grupeve etnike që jetojnë në Kosovë. Përmes seminareve, kampeve rinore dhe 18 projekteve të vogla do të nxiten kompetencat e krijimit të të ardhurave tek 60 të rinj. Për më tepër, 12 të rinj të diplomuar në fusha të ndryshme profesionale do të punojnë në nivelin komunal në shkolla me fëmijë dhe do të mbahet një seminar i nivelit të lartë me 30 pjesëmarrës në fund të projektit.

Qëllimi i përgjithshëm i projektit INTERK është të kontribuojë në ngritjen e përafrimit social në Kosovë.

Realizimi i Projektit INTERK është mundësuar falë kontributit financiar të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Federale të Gjermanisë dhe CACH.

Përshkrimi i një mentori (gjysmë orar)

Mentorët janë konsulentë/udhëzues të Profesionistëve të Rinj (praktikantë) të cilët janë të sapo diplomuar ose studentë në vitin e fundit të studimeve të cilët dëshirojnë të fitojnë më shumë përvojë profesionale si asistentë mësuesi. Profesionistët e rinj punojnë me fëmijët e shkollës. Ato ofrojnë aktivitete për fëmijët që të kontribuojnë në zhvillimin e tyre personal dhe arsimor për t'u bërë të rinj të cilët janë të hapur ndaj kohezionit ndëretnik dhe multikulturalizmit.

Mentorët pritet të kenë përvojë solide për të paktën 5 vjet punë me fëmijë dhe gjithëpërfshirje. Ata janë nga fusha të ndryshme studimi (pedagogji, psikologji, logopedi, punë sociale, arsim, shkencë). Ata do të mentorojnë, udhëzojnë dhe këshillojnë Profesionistët e Rinj në praktikën e tyre në shkollat e komunave të zgjedhura. Nën projektin INTERK, CaCH bashkëpunon me shkollat publike dhe 6 komunat e zgjedhura (Fushë Kosovë/Kosovo Polje, Gračanica/Graçanica, Kamenicë/Kamenica, Obiliq/Obilić, Prizren dhe Štrpce/Shtërpce). Kështu, 6 Mentorë (1 për secilën komunë) do të punojnë si Mentor për 2 Profesionistë të Rinj.

INTERK Project

Profesionistët e rinj do të angazhohen si asistentë mësues dhe lehtësues të aktiviteteve jashtëkurrikulare. Si ndihmës mësues, Profesionistët e Rinj do të punojnë në përfshirjen e fëmijëve të përjashtuar dhe të pafavorizuar brenda klasës; si lehtësues, ata do të organizojnë aktivitete pas-shkollore me 20 fëmijë nga disa klasa brenda shkollës. Titulli i aktiviteteve është "Festimi i diversitetit përmes arteve, muzikës, sportit, (teatrot e dramës, lojërat e bordit, etj.)" Përmes këtyre aktiviteteve, Profesionistët e Rinj do t'u tregojnë nxënësve diversitet dhe multikulturalizëm, dhe do të fitojnë përvojë të vlefshme duke punuar me fëmijët. Me më shumë se 240 fëmijë të shkollës pritet të mbështeten nga Profesionistë të Rinjë gjatë gjithë vitit shkollor në 6 komuna të ndryshme.

Profesionistët e Rinj udhëhiqen përmes praktikave të tyre nga Mentorë profesionistë. Ata do të bëjnë pyetje dhe do të kërkojnë këshilla në rast se përjetojnë pengesa në zbatimin e aktiviteteve të tyre. Mentorët pritet t'u ofrojnë atyre mbështetje dhe këshilla praktike të cilat do të mbështesin Profesionistët e Rinj që të rriten profesionalisht. Të dy Mentorët dhe Profesionistët e Rinj gjithashtu do të jenë në bashkëpunim të ngushtë dhe do të raportojnë tek Koordinatorët Komunal Lokal (KLK). Profesionistët e rinj edhe mentorët pritet të dërgojnë raporte javore dhe mujore si dhe raportet në të cilat do të gjurmohet koha e punës.

Pjesë e aktiviteteve me fëmijët e shkollës do të jetë një ekspozitë vizatimi shumetnike, duke përfshirë fëmijët e shkollës, prindërit dhe mësuesit. Kjo ngjarje do të organizohet në fund të vitit shkollor, ose në fillim të vitit të ardhshëm akademik.

Zyra në Kosovë po kërkon 6 (gjashtë) kandidatë (një për secilën nga 6 komunat e zgjedhura) për pozicionet e Mentorëve që do të angazhohen me gjysmë orar përmes kontratave të shërbimit në kuadër të projektit INTERK. Kandidatët që banojnë në njërën nga komunat e mëposhtme do të kenë përparësi:

Fushë Kosovë/Kosovo Polje, Gračanica/Graçanica, Kamenicë/Kamenica, Obiliq/Obilić, Prizren dhe Štrpce/Shtërpce.

Fillimi i angazhimit do të jetë nëntori 2021 me një kontratë fillestare prej tre muajsh, me një mundësi zgjatjeje në një total prej 10 muajsh.

Përmbledhja e pozicionit:

Mentori përkatës do të punojë si mentor, konsulent dhe këshilltar i 2 (dy) profesionistëve të rinj në komunën e tij/saj dhe nën mbikëqyrjen e koordinatorit lokal komunal i cili është i vendosur në të njëjtën komunë. Një profesionist i ri është asistent i mësimdhënies në shkollën fillore. Mentorimi përfshin udhëzimin, këshillimin, konsultimin dhe dëgjimin e Profesionistëve të Rinj.

Një Mentor paguhet 190 EUR në muaj (bruto) dhe angazhohet përmes një kontrate shërbimi për një total prej 10 muajsh.

Një Mentor do të punojë 6 orë në javë në total. Përgjegjësitë kryesore:

 • Mentor 2 (dy) Profesionistë të Rinj, dhe ofrojnë konsultime profesionale për Profesionistët e Rinj; Gjithsej 4 orë në javë. Mentorimi përfshin udhëzimin, këshillimin dhe dëgjimin e Profesionistëve të Rinj.
 • Raport mbi konsultimin dhe procesin e zbatimit të aktivitetit, 2 orë në javë.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Së paku pesë vjet përvojë në punën me fëmijë dhe përfshirje.
 • Diplomë Master në pedagogji, psikologji, logopedi, punë sociale, arsimim ose fusha të ngjashme.
 • Banon në njërën nga komunat e synuara (shikoni listën e komunave më poshtë)*.
 • Aftësi të shkëlqyera gjuhësore (ju lutemi kontrolloni gjuhën e punës në tabelën më poshtë!)
 • Të jetë mendje hapur dhe të ketë një ide se si të integrohen fëmijët me prejardhje të ndryshme brenda dinamikës sociale të klasës dhe nxënësve të klasës.

Kualifikimet e kërkuara sipas komunave:


Procedura e aplikimit:

Ju lutemi dërgoni aplikacionin tuaj në formatin PDF (CV dhe letër motivimi) me email në cfurrer@caritas.ch CC: mbilibani@caritas.ch duke shënuar M-INTERK dhe emrin e komunës suaj në rreshtin e subjektit. Afati i fundit: 20 Tetor 2021

Ju lutemi vini re se aplikimet jo të plota mund të mos merren parasysh në listën e ngushtë!

Vetëm kandidatët e përzgjedhur për raundin e dytë të rekrutimit do të kontaktohen!


Konkurs

Mentori mladih stručnjaka (asistenata u nastavi u osnovnoj školi)

(honorarno; ugovor o usluzi)

Projekat: Intercultural Resources in Kosovo (INTERK)

Švajcarski Caritas (CaCH) sprovodi projekte na Kosovu više od 20 godina. U strateškom periodu 2021– 2025, CACH planira i sprovodi projekte zasnovane na na dugogodišnjem iskustvu CaCH -a na Kosovu kao i na potrebama Kosova i njegovog stanovništva. Fokus je na stvaranju prihoda i migraciji.

Projekat INTERK (Interkulturni resursi na Kosovu) odnosi se na ostvarivanje prihoda mladih ljudi svih etničkih grupa koje žive na Kosovu. Kroz radionice, kampove za mlade kao i 18 malih projekata, jačaće se sposobnosti za stvaranje prihoda za 50-oro mladih ljudi. Pored toga, 12 mladih diplomaca iz različitih profesija radiće na opštinskom nivou u školama sa decom, a seminar sa 30 učesnika biće održan na kraju projekta.

Opšti cilj projekta INTERK je da doprinese većem društvenom približavanju na Kosovu.

INTERK projekat je moguć zahvaljujući finansijskom doprinosu Ministarstva spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke i CACH -a.

Opis mentora:

Mentori su konsultanti/vodiči mladih stručnjaka (pripravnika) koji su nedavno diplomirali ili su studenti na poslednjoj godini studija i žele da steknu više profesionalnog iskustva kao asistenti nastavnika. Mladi stručnjaci rade sa školskom decom. Oni organizuju aktivnosti za decu kako bi doprineli svom ličnom i profesionalnom razvoju i postali građani koji su otvoreni za međuetničku koheziju i multikulturalizam.

Od mentora se očekuje solidno iskustvo od najmanje 5 godina rada sa decom i njihovom inkluzijom u nastavu. Oni su iz različitih oblasti studija (pedagogija, psihologija, logopedija, socijalni rad, obrazovanje, nauka). Oni će mentorisati, voditi i savetovati mlade stručnjake na njihovom stažiranju u školama u odabranim opštinama. U okviru projekta INTERK, CaCH sarađuje sa državnim školama i 6 odabranih opština (Fushë Kosovë/Kosovo Polje, Gračanica/Graçanica, Kamenicë/Kamenica, Obiliq/Obilić, Prizren dhe Štrpce/Shtërpce). Tako će 6 mentora (po 1 u svakoj opštini) raditi kao mentor za 2 mlada stručnjaka.

Mladi stručnjaci će biti angažovani kao asistenti nastavnika i moderatori zabavnih aktivnosti. Kao asistenti nastavnika, mladi stručnjaci će raditi na inkluziji ugrožene dece u učionici; kao moderatori, organizovaće aktivnosti nakon škole sa 20 dece iz nekoliko odeljenja u okviru škole. Naslov aktivnosti je „Slavljenje različitosti kroz umetnost, muziku, sport (dramska pozorišta, društvene igre itd.)“ Kroz ove aktivnosti, mladi stručnjaci će učenicima pokazati raznolikost i multikulturalizam, a steći će dragoceno iskustvo radeći sa decom. Očekuje se da će mladi stručnjaci tokom školske godine podržati više od 240 školske dece u svih 6 opština.

Mlade stručnjake kroz stažiranje vode profesionalni mentori. Mladi stručnjaci će postavljati pitanja i tražiti savete u slučaju da naiđu na prepreke u sprovođenju svojih aktivnosti. Od mentora se očekuje da im pruže podršku i praktične savete koji će podržati mlade stručnjake u profesionalnom rastu. I mentori i mladi stručnjaci će takođe biti u bliskoj saradnji i podnosiće izveštaje lokalnim opštinskim koordinatorima (LOK). Od mladih profesionalaca i mentora se očekuje da šalju nedeljne i mesečne izveštaje, kao i tabele u kojima će se pratiti vreme njihovog rada.

Deo aktivnosti sa školskom decom biće i multietnička izložba crteža, uključujući školsku decu, roditelje i nastavnike. Ovaj događaj biće organizovan krajem školske godine, ili početkom naredne akademske godine.

Kancelarija CaCH na Kosovu traži 6 (šest) kandidata (po jedan u svakoj od 6 izabranih opština) za pozicije mentora koji će biti angažovani honorarno preko ugovora o usluzi u okviru projekta INTERK.

Kandidati sa prebivalištem u jednoj od sledećih opština će imati prednost: Fushë Kosovë/Kosovo Polje, Gračanica/Graçanica, Kamenicë/Kamenica, Obiliq/Obilić, Prizren dhe Štrpce/Shtërpce.

Ativnosti će započeti novembra 2021. godine s početnim ugovorom na tri meseca, s mogućnošću produženja na ukupno 10 meseci.

Rezime pozicije:

Odgovarajući mentor će raditi kao mentor, konsultant i savetnik 2 (dva) mlada stručnjaka u svojoj opštini i pod nadzorom lokalnog opštinskog koordinatora sa sedištem u istoj opštini. Mentorstvo uključuje usmeravanje, savetovanje i slušanje mladih stručnjaka.

Mentor je plaćen 190 EUR mesečno (bruto) i angažovan je putem ugovora o uslugama na ukupno najviše 10 meseci.

Mentor će raditi ukupno 6 sati nedeljno.

 • Mentoriranje 2 (dva) Mlada stručnjaka i pružanje stručne konsultacije mladim stručnjacima; Ukupno 4 sata nedeljno. Mentorstvo uključuje usmeravanje, savetovanje i slušanje mladih stručnjaka.
 • Izveštaj o konsultacijama i procesu sprovođenja aktivnosti, 2 sata nedeljno.

Potrebne kvalifikacije:

 • Najmanje pet godina iskustva u radu sa decom i inkluziji.
 • Magistar pedagogije, psihologije, logopedije, socijalnog rada, obrazovanja ili srodnih nauka.
 • Odlično poznavanje jezika (proverite radni jezik u tabeli ispod!)
 • Stanovanje u jednoj od ciljnih opština (pogledajte spisak opština u tabeli ispod)*.
 • Otvorenog uma i posedovanje ideja o tome kako integrisati decu različitog porekla u društvenu dinamiku odeljenja.

Potrebne kvalifikacije prema opštinama:

Postupak aplikacije:

Molimo vas da svoju prijavu pošaljete u PDF formatu (CV i motivaciono pismo) putem e-pošte na cfurrer@caritas.ch CC: mbilibani@caritas.ch u polju za naslov navodeći M-INTERK i naziv vaše opštine. Rok: 20. oktobar 2021

Imajte na umu da se nepotpune prijave ne mogu uzeti u uži izbor!

Biće kontaktirani samo kandidati koji budu izabrani u drugi krug zapošljavanja!


Açık Pozisyon Bildirimi

Genç Profesyonellerin Mentorları (ilkokul öğretmen yardımcıları)

(yarı zamanlı; hizmet sözleşmeli)

Proje: Intercultural Resources in Kosovo (INTERK)

Caritas Switzerland (CaCH) 20 yılı aşkın bir süredir Kosova'da projeler yürütmektedir. 2021-2025 stratejik döneminde, CaCH, ülkenin ve nüfusunun ihtiyaçlarının yanı sıra Kosova'da CaCH'nin uzun süredir devam eden deneyimine dayalı projeler ve planlar uygular. Odak noktası gelir yaratma ve göç üzerinedir.

INTERK (Kosova'da Kültürlerarası Kaynaklar) projesi, Kosova'da yaşayan tüm etnik gruplardan gelen gençlerin gelirleriyle ilgilidir. Girişimcilik, iş başvuru süreçleri ve yaratıcı teklif yazma eğitimleri ile 60 gencin gelir getirici yetkinlikleri destekleniyor. Bu, atölye çalışmaları, gençlik kampları ve 18 küçük ölçekli proje aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, çeşitli mesleklerden mezun olan 12 genç, belediye düzeyinde ilk okul öğrencileriyle görev yapacak ve proje sonunda 30 katılımcı ile üst düzey bir seminer düzenlenecektir. Sözkonusu Genç Profesyoneller, profesyonel Mentorlar tarafından desteklenecek ve yönlendirilecektir. Son olarak, proje sonunda 30 katılımcı ile üst düzey bir seminer düzenlenecektir. INTERK projesinin genel amacı, Kosova'da daha fazla sosyal yakınlaşmaya katkıda bulunmaktır.

INTERK projesi, Federal Almanya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve CACH'ın mali katkısı sayesinde gerçekleştirilmektedir.

Mentorun Tanımı (yarı zamanlı)

Mentorlar, öğretmen asistanı olarak daha fazla mesleki deneyim kazanmak isteyen, yeni mezun olan veya eğitimlerinin son yılındaki öğrenciler olan Genç Profesyonellerin (stajyerlerin) danışmanları/rehberleridir. Genç Profesyoneller ilk okul öğrencileriyle çalışır. Öğrenciler etnik uyum ve çok kültürlülüğe açık genç yetişkinler olmaları için kişisel ve eğitimsel gelişimlerine katkıda bulunmaları için etkinlikler sunarlar.

Mentorların, çocuklarla ve kaynaştırma eğitimi konusunda en az 5 yıllık sağlam deneyime sahip olmaları beklenir. Farklı çalışma alanlarından (pedagoji, psikoloji, logopedi, sosyal hizmet, eğitim, bilim). Seçilen belediyelerin okullarındaki stajlarında Genç Profesyonellere akıl hocalığı yapacak, rehberlik edecek ve tavsiyelerde bulunacaklardır. INTERK projesi kapsamında, CaCH devlet okulları ve 6 seçilmiş belediye (Fushë Kosovë/Kosovo Polje, Gračanica/Graçanica, Kamenicë/Kamenica, Obiliq/Obilić, Prizren dhe Štrpce/Shtërpce) ile işbirliği yapmaktadır. Böylece 6 Mentor (her belediyeden birer kişi) 2 Genç Profesyonele Mentor olarak çalışacak.

INTERK Project

Genç Profesyoneller, öğretmen asistanları ve eğlenceli aktivitelerin kolaylaştırıcıları/yönetici olarak görev alacaklardır. Genç Profesyoneller öğretmen asistanları olarak dışlanmış ve dezavantajlı çocukların sınıfa kaynaştırma çalışmaları yapacak; kolaylaştırıcıları/yönetici olarak, okul içindeki çeşitli sınıflardan 20 çocukla okul sonrası etkinlikler düzenleyecekler. Etkinliklerin başlığı “Sanat, müzik, spor (drama tiyatroları, masa oyunları vs.) aracılığıyla çeşitliliği kutlamak”. Bu etkinlikler sayesinde Genç Profesyoneller, öğrencilere çeşitlilik ve çok kültürlülük gösterecek ve çocuklarla çalışarak değerli deneyimler kazanacaklardır. Okul yılı boyunca 6 farklı belediyeden 240'tan fazla öğrencinin Genç Profesyoneller tarafından desteklenmesi beklenmektedir.

Genç Profesyoneller, stajları boyunca profesyonel Mentorlar tarafından yönlendirilecektir. Faaliyetlerinin uygulanması sırasında engellerle karşılaşmaları durumunda sorular soracak ve tavsiye isteyeceklerdir. Mentorların destek ve pratik tavsiyeler sunması beklenir, verecekleri destek Genç Profesyonellerin profesyonel anlamda yetişmelerine destek olacak. Her ikisi Mentorlar ve Genç Profesyoneller de yakın işbirliği içinde olacak ve Yerel Belediye Koordinatörlerine (LMC'ler) rapor vereceklerdir. Genç Profesyonellerin ve Mentorlerin haftalık ve aylık raporların yanı sıra çalışma saatlerinin takip edileceği zaman çizelgeleri göndermeleri beklenmektedir.

Öğrencilerle yapılan etkinliklerin bir kısmı, öğrenciler, ebeveynler ve öğretmenler dahil olmak üzere çok etnik gruptan oluşan bir çizim sergisi olacaktır. Bu etkinlik, öğretim yılının sonunda veya bir sonraki akademik yılın başında düzenlenecektir.

Kosova'daki ofis, INTERK projesi kapsamında hizmet sözleşmeleri yoluyla Mentor pozisyonları için yarı zamanlı olarak görevlendirilmek üzere 6 (altı) aday arıyor (seçilen 6 belediyenin her biri için bir tane).

Aşağıdaki belediyelerden birinde ikamet eden adaylar önceliğe sahip olacaktir: Fushë Kosovë/Kosovo Polje, Gračanica/Graçanica, Kamenicë/Kamenica, Obiliq/Obilić, Prizren dhe Štrpce/Shtërpce.

Görevin başlangıcı, toplam 10 aya kadar uzatma olasılığı ile üç aylık bir ilk sözleşme ile Kasım 2021 olacaktır.

Konum özeti:

Söz konusu Mentor, kendi belediyesinde ve aynı belediyede yerleşik Yerel Belediye Koordinatörlüğünün denetiminde 2 (iki) Genç Profesyonelin mentoru, rehberi ve danışmanı olarak görev yapacaktır. Genç Profesyonel bir ilkokul öğretmeni asistanıdır. Mentorluk, Genç Profesyonellere rehberlik etmeyi, tavsiye vermeyi, danışmanlık yapmayı ve dinlemeyi içerir.

Mentor ayda 190 EUR (brüt) ödenecek ve toplamda en fazla 10 aylık bir hizmet sözleşmesi ile görevlendirilecektir.

Bir Mentor haftada toplam 6 saat çalışacaktır.

Ana sorumluluklar:

 • 2 (iki) Genç Profesyonele Mentorluk yapmak ve Genç Profesyoneller için profesyonel danışmanlık sağlamak; Haftada toplam 4 saat. Mentorluk, Genç Profesyonellere rehberlik etmeyi, tavsiye vermeyi ve dinlemeyi içerir.
 • Haftada 2 saat, faaliyet uygulama süreci ve istişare hakkında rapor vermek.

Gerekli nitelikler:

 • Çocuklarla çalışma ve kaynaştırma konusunda en az beş yıllık deneyim.
 • Pedagoji, psikoloji, logopedik, sosyal hizmet, eğitim veya ilgili alanlarda yüksek lisans derecesi.
 • Mükemmel dil becerilerine sahip olmak (lütfen aşağıdaki tablodan çalışma dilini kontrol edin!)
 • Açık fikirli olmak ve farklı geçmişlere sahip çocukları sınıf ve sınıf öğrencilerinin sosyal dinamiklerine nasıl entegre edecekleri konusunda fikir sahibi olmak.

Hedef belediyelerden birinde ikamet etmek (aşağıdaki belediye listesine bakın)*.

Belediyelere göre aranan nitelikler:


Başvuru prosedürü:

Lütfen başvurunuzu PDF formatında (CV ve motivasyon mektubu) cfurrer@caritas.ch CC: mbilibani@caritas.ch adresine konu satırında M-INTERK ve belediyenizin adını belirterek e-posta ile gönderiniz. Son tarih: 20 Ekim 2021

Lütfen eksik başvuruların kısa listeye alınmak için dikkate alınmayabileceğini unutmayın!

Sadece ikinci tur için seçilen adaylar işe alım için iletişime geçilecektir!

Shikime 2988
Kategoria Edukim
Skadon Ka skaduar!
Orari Part Time
Lokacioni
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC