Blini

Vende të lira të punës (25)

	 	 

Kompania Blini shpall konkurs për vende pune:

 • Rrobaqepës/e me makinë (5);
 • Rrobaqepës/e me gjilpërë (10);
 • Dizajner/e i/e Modës;
 • Dizajner/e Draping;
 • Skicer/e;
 • Patronist/e;
 • Koordinator/e i/e Prodhimit;
 • Asistente e Shitjes; 
 • Përfaqësuese e Kujdesit për Klientë;
 • Përfaqësues/e i/e Shitjes Online; 
 • Menaxher/e i/e Marketingut.

Orari: 08:00 - 16:00

Lokacioni: Prishtinë

Benefitet:

 • Mjedis pozitiv i punës;
 • Pagë konkurruese duke u bazuar në përvojën dhe aftësitë e aplikuesit/es;
 • Programe të bonuseve dhe shpërblime;
 • Mundësi e mirë avancimi brenda kompanisë.

Nëse jeni të interesuar t'i bashkoheni ekipit tonë, ju lutem dërgoni CV -në dhe portfolion tuaj, duke specifikuar në Subject rolin për të cilin po aplikoni, në email: humanresources@bliniofficial.com. Personat të cilat nuk kanë qasje në email, mund të na shkruani vetëm në viber dhe whatsapp, në numrin e telefonit +383 44 465 091.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë. 

Afati i fundit për aplikim: 31.10.2021.

Të gjitha detajet për secilën pozitë i gjeni më poshtë!

Rrobaqepës/e me makinë

Përgjegjësitë përfshijnë:

 • Pranon udhëzimet në mënyrë të saktë nga eprorët rreth masave të klientëve për të siguruar përshtatjen e duhur të veshjeve;
 • Sigurohet që makinat qepëse dhe pajisjet e tjera janë në gjendje të mirë pune.
 • Ndryshimi ose riparimi i veshjeve të konsumatorëve dhe artikujve të tjerë, i cili përfshin mbylljen, rregullimin, zgjatjen, si dhe qepjen;
 • Rregullimi i veshjeve dhe artikujve të klientëve sipas kërkesave të tyre;
 • Përdorimi i hekurit dhe makinave të shtypjes për të fshirë rrudhat në veshje dhe artikuj të tjerë.

Kriteret:

 • Diplomë apo çertifikatë në kurs rrobaqepësie;
 • Përvojë e dëshmuar në qepje;
 • Njohuri të mira për pëlhura të ndryshme dhe teknika të qepjes;
 • Aftësia për të punuar nën afate të shkurtra kohore;
 • Aftësia për të përdorur me siguri lloje të ndryshme të makinave qepëse;
 • Aftësi efektive të komunikimit;
 • I/e orientuar në detaje.

Rrobaqepës/e me gjilpërë

Kriteret:

 • Diplomë apo çertifikatë në kurs rrobaqepësie;
 • Përvojë e dëshmuar në qepje;
 • Njohuri të mira për pëlhura të ndryshme dhe teknika të qepjes;
 • Aftësia për të punuar nën afate të shkurtra kohore;
 • Aftësia për të përdorur me siguri lloje të ndryshme të teknikave të qepjes me gjilpërë;
 • Aftësi të mira të komunikimit;
 • I/e orientuar në detaje.
 • Aftësi për punë individuale dhe grupore.

Dizajnere e Modës

Përgjegjësitë përfshijnë:

 • Menaxhimi i procesit të projektimit nga konceptimi deri në stilimin përfundimtar;
 • Kryerja e hulumtimit të tregut për të identifikuar tendencat, pëlhurat dhe teknikat e reja, dhe kërkimi i frymëzimit;
 • Bashkëpunimi me Ekipin e Dizajnit për të zhvilluar ide për produkte të reja bazuar në të dhënat e kërkimeve;
 • I raporton Menaxhmentit dhe Drejtorit Krijues;
 • Sigurohet që produkti është në përputhje me strategjinë e biznesit;
 • Hartimi i skicave për produkte të reja me Ekipin e Dizajnit;
 • Krijimi i modeleve të veshjeve për prodhim masiv;
 • Testimi dhe vendosja e pëlhurave, ngjyrave, modeleve dhe teksteve për secilin dizajn;
 • Mbikëqyrja e prodhimit të modeleve, duke përfshirë kryerjen e pajisjeve, përcaktimin e çmimeve dhe asistimin në marketing;
 • Rishikimi i produktit për stilin dhe përshtatshmërinë gjatë prezantimit.
 • Mbajtja e marrëdhënieve me shitësit, furnizuesit dhe modelet.

Aftësitë e nevojshme:

 • Akumen biznesor;
 • Aftësi të mira komunikimi;
 • Frymë konkurruese;
 • Kreativiteti;
 • Aftësitë Artistike;
 • Sens të stilit;
 • Aftësi të forta të qepjes;
 • Aftësi të larta në punë ekipore;
 • Njohuri për tendencat aktuale të modës;
 • Aftësi të forta të vizualizimit;
 • Aftësitë kompjuterike;
 • Aftësitë vendimmarrëse;
 • I/e orientuar drejt detajeve.

Kriteret:

 • Diplomë Bachelor në Dizajn Mode ose fushë të ngjashme;
 • Së paku tri (3) vjet përvojë në Dizajn;
 • Të jetë i/e aftë me pakon e Google Suite dhe Adobe Illustrator;
 • Disponueshmëria për të udhëtuar për kërkime dhe zhvillim produktesh;
 • Aftësia për të bërë skica me dorë;
 • Aftësi të shkëlqyeshme në Dizajn dhe aftësi konceptuale;
 • Njohuri të shkëlqyeshme të stilit dhe ngjyrës;
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi, në të shkruar dhe verbale;
 • Aftësia për të arritur objektivat në afate të shkurtra kohore;
 • Aftësia për t’i përmbushur disa afate kohore njëkohësisht.

Dizajnere Draping

Kriteret: 

 • Diplomë Bachelor në Dizajn Mode ose fushë të ngjashme;
 • Së paku një (1) vjet përvojë në Dizajn;
 • Aftësi të shkëlqyeshme në Dizajn dhe aftësi konceptuale;
 • Njohuri të shkëlqyeshme të stilit dhe ngjyrës;
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi, në të shkruar dhe verbale;
 • Aftësia për të arritur objektivat në afate të shkurtra kohore;
 • Aftësia për t’i përmbushur disa afate kohore njëkohësisht.

Skicer/e

Përgjegjësitë përfshijnë:

 • Krijon modele për veshje, aksesorë të modës dhe veshje të tjera me përdorimin e programeve softuerike si Photoshop dhe Illustrator;
 • Sjell në jetë vizionin e stilistëve të modës përmes ilustrimit të planit aktual të dizajnit;
 • Skicon vizatimet duke përdorur mjete të ndryshme duke përfshirë bojë, qymyr druri, lapsa me ngjyra dhe programe kompjuterike;
 • Prodhon vizatime dhe paraqitje që do të përdoren në katalogë, revista, broshura, fletushka, reklama dhe media të tjera reklamuese;
 • Komunikon idetë e modës përmes skicave, paraqitjeve, skicave dhe vizatimeve;
 • Zgjedh ngjyrën, tingullin dhe animacionin e duhur që do të shkojnë mirë me konceptin ekzistues të modës;
 • Zhvillon modele të rrobave që do të përdoren për prodhimin e veshjeve dhe dollapëve;
 • Mban komunikim të hapur me stilistët e modës, drejtorët e artit dhe blerësit.

Aftësitë e nevojshme:

 • Duhet të ketë një vëmendje të madhe ndaj detajeve;
 • Të jetë në gjendje të futet në mendjen e konsumatorit në mënyrë që të përmbushë nevojat dhe preferencat e tyre me ilustrimet e tij/saj;
 • Të ketë njohuri të gjerë rreth modës;
 • Të jetë i/e vetëdijshme për kërkesat e shtypit dhe medias;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese;
 • Të ketë aftësi për të krijuar ilustrime të bukura brenda afateve të shkurtra kohore;
 • Të tregojë një interes të madh për industrinë e modës.

Kriteret:

 • Diplomë në Dizajn Mode (e preferueshme);
 • Përvojë pune së paku një vjeçare si Skicere (e preferueshme).

Patronist/e

Përgjegjësitë përfshijnë:

 • Takime me stilistët e produkteve për të diskutuar modelin bazë;
 • Leximi dhe interpretimi i modeleve dhe planeve të projektimit;
 • Krijimi i shablloneve të përafërt duke përdorur softuerë të hartimit të kompjuterit dhe teknika të dorës së lirë;
 • Matja, prerja dhe dizajnimi i modeleve në materialin e kërkuar;
 • Kontroll i dyfishtë i dimensioneve dhe stilit të modelit;
 • Dërgimi i modelit fillestar për një kontroll prodhimi;
 • Takime me stilistë për të rishikuar produktin përfundimtar;
 • Ndryshimi dhe paraqitja e modelit;
 • Raportimi tek Menaxhmenti.

Kriteret:

 • Diplomë ose çertifikatë në Patron;
 • Përvojë pune së paku një (1) vjeçare;
 • Aftësia për të lexuar dhe interpretuar modele të ndryshme;
 • Të jetë i/e aftë me softuere kompjuterike si CAD;
 • Aftësi të shkëlqyeshme psiko - motorike;
 • Përvoja me mjete matëse dhe prerëse;
 • I/e orientuar në detaje;
 • Aftësia për të punuar me afate të shkurtra kohore;
 • I/e aftë fizikisht që të qëndrojë aktiv/e për periudha të gjata.

Koordinator/e i/e Prodhimit

Përgjegjësitë përfshijnë:

 • Aprovon porositjen e materialeve dhe kujdeset për organizimin e të gjitha proceseve të prodhimit;
 • Komunikon me ekipet ndër-funksionale të dizajnit dhe shitjes, si dhe me furnitorët;
 • Ndjek produktet dhe statusin e prodhimit për të identifikuar çështjet në mënyrë proaktive;
 • Përgjegjës/e për komunikimin me furnitorët, duke përfshirë edhe furnitorët e rinj;
 • Lehtëson konfirmimin e kostos përfundimtare dhe datave të dorëzimit të produkteve me ekipet dhe partnerët tregtarë;
 • Koordinon marrëdhëniet me punonjësit;
 • Në koordinim me Menaxhmentin, i trajton pushimet dhe kërkesat e punonjësve;
 • Dorëzon raporte ditore dhe mujore tek Menaxhmenti;
 • Bën kontrollin e vazhdueshëm të ecurisë së prodhimit;
 • Bën kontrollin final të produkteve;
 • Detyrat shtesë që mund të përcaktohen nga menaxhmenti.

Aftësitë e nevojshme:

 • Aftësia për të planifikuar, menaxhuar kohën dhe për të marrë vendime në një mjedis të shpejtë;
 • I/e aftë për të dhënë përparësi dhe ri-prioritizuar punën për të përmbushur afatet kritike kohore;
 • I/e aftë për të komunikuar në mënyrë efektive me partnerë funksionalë të ndryshëm në nivele të ndryshme në vende të ndryshme globalisht;
 • I/e aftë për të identifikuar sfidat në mënyrë proaktive, për të ofruar mundësi zgjidhjesh krijuese dhe për të punuar në bashkëpunim për të zgjidhur sfidat e departamentit të prodhimit;
 • Në gjendje të mbajë udhëzimet e orarit të punës;
 • Mbanë tabelën e përmbledhjes së prodhimit 

Kriteret: 

 • Diplomë universitare në Menaxhim Biznesi, ose drejtim të ngjashëm;
 • Së paku një (1) vit përvojë në prodhimin e veshjeve dhe/ose zhvillimin e produkteve;
 • Përvojë të mëparshme me sisteme të integruara duke përfshirë menaxhimin e porosive dhe modulet e zhvillimit të produktit;

Asistente e Shitjes

Përgjegjësitë përfshijnë:

 • Përshëndet dhe pret klientët në një mënyrë mikpritëse;
 • Asiston klientët në kërkesat e tyre për porosi dhe ju përgjigjet pyetje të tyre;
 • Ofron shërbim të jashtëzakonshëm ndaj klientit;
 • Njohja e detajuar e produkteve në mënyrë që ti prezantojë sa më mirë;
 • Prezanton ofertat aktuale tek klientët;
 • Negocion çmimet, kushtet si dhe përgatit marrëveshjet e shitjes;
 • Mban klientët e informuar duke i njoftuar ata për shitjet e preferuara të klientëve dhe rreth produkteve të ardhshme;
 • Bashkëpunon me kolegët në sektorin e prodhimit;
 • Mban të përditësuar katallogun e produkteve në rrjetet sociale;
 • Mirëmban dosjen e klientit duke krijuar ose azhurnuar të dhënat e profilit të klientit dhe furnitorëve për qëllime përcjellëse;
 • Menaxhon transaksionet financiare;
 • Përpunon pagesat duke mbledhur gjithsej blerjet me para të gatshme apo përmes kartave të tjera të kreditit dhe debitit;
 • Paralajmëron menaxhimin e çështjeve të mundshme të sigurisë;
 • Ndihmon me inventarin, përfshirë marrjen dhe grumbullimin e mallrave. 

Aftësitë e nevojshme:

 • Dëgjimi dhe Shërbimi i jashtëzakonshëm ndaj klientit;
 • Përmbushja e objektivave të shitjes;
 • Njohuri të produkteve dhe aftësi në marrëdhëniet me njerëz;
 • Energjia dhe Besueshmëria;
 • Aftësi të përgjithshme matematikore dhe në komunikim verbal.

Kriteret:

 • Të ketë përvojë pune së paku 1 vjeçare në Shitje me Pakicë;
 • Njohuri të mira të punës me kompjuter, njohuri të pakos Google Suite;
 • Të njehë gjuhën Angleze dhe një gjuhë tjetër;
 • Patent shofer (Kategoria B).

Përfaqësuese e Kujdesit për Klientë (1)

Përparësi ju jepet personave që kanë njohuri të larta të ndonjë gjuhe të huaj krahas gjuhës angleze (aftësi të shkruara dhe verbale).

Përgjegjësitë përfshijnë:

 • Marrëdhënie të mira me klientët duke trajtuar pyetjet dhe shqetësimet me shpejtësi dhe profesionalizëm;
 • Sigurohet që të gjitha kërkesat e klientit të përpunohen në kohë e pa vonesa.
 • Udhëzime për përdoruesit, rreth produkteve;
 • Komunikimi përmes live chat;
 • Mbështetje cilësore për klientët gjatë fazave të pranimit të porosisë, si dhe gjatë gjithë procesit deri tek pranimi i produktit nga klienti;
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi, në mënyrë që të jetë e aftë të fitojë besimin e klientëve.

Kriteret:

 • Njohuri të larta të gjuhës angleze dhe ndonjë gjuhe tjetër (aftësi të shkruara dhe verbale);
 • Aftësi të jashtëzakonshme të dëgjimit dhe vëmendje ndaj detajeve;
 • Bindëse dhe e orientuar drejt rezultateve;
 • Diplomë të shkollës së mesme; diplomë kolegji e preferuar;
 • Njohuri të mira në platformat, përmes të cilave menaxhohen kërkesat e klientëve;
 • Përvoja e mëparshme e punës në një pozite të ngjashme është avantazh, posaçërisht nëse kjo përvojë është krijuar në cilësinë e mbështetjes së klientëve në industritë e modës;
 • Rrjedhshmëria komunikuese biznesore në gjuhën shqipe (aftësi të shkruara dhe verbale);
 • Rrjedhshmëria komunikuese biznesore në gjuhën angleze  (aftësi të shkruara dhe verbale) - e preferuar;
 • Aftësi te mira organizative dhe të menaxhimit të kohës;
 • Gatishmëria për të punuar në orar fleksibil.
 • Patent shofer (Kategoria B).

Përfaqësues/e i/e Shitjes Online

Përgjegjësitë përfshijnë:

 • I shërben klientëve duke shitur produktet dhe duke plotësuar nevojat e klientëve;
 • Shërben llogaritë ekzistuese, merr porosi dhe krijon llogari të reja duke planifikuar dhe organizuar orarin e përditshëm të punës, duke u koordinuar me departamentin e prodhimit si dhe furnitorët e kompanisë;
 • Rregullon përmbajtjen e prezantimeve të shitjeve duke studiuar llojin e shitjes ose faktorin tregtar;
 • Përqendron përpjekjet e shitjeve duke studiuar vëllimin ekzistues dhe potencial të tregtarëve;
 • Bën porositë duke iu referuar listave të çmimeve dhe literaturës së produktit;
 • Mban Menaxhmentin të informuar duke prezantuar raportet e aktiviteteve dhe rezultateve, të tilla si raportet e thirrjeve ditore, planet javore të punës dhe analizat mujore dhe vjetore të territorit të shitjes;
 • Monitoron konkurrencën duke mbledhur informacionin aktual të tregut mbi çmimet, produktet, produktet e reja, oraret e dorëzimit dhe teknikat e tregtimit;
 • Rekomandon ndryshime në produkte, shërbime dhe politika duke vlerësuar rezultatet dhe zhvillimet konkurruese;
 • Zgjidh ankesat e klientëve duke hetuar problemet, duke zhvilluar zgjidhje, duke përgatitur raporte dhe duke i bërë rekomandime menaxhmentit;
 • Mbahet i/e azhornuar me njohuritë profesionale dhe teknike duke marrë pjesë në punëtori arsimore, duke rishikuar botimet profesionale të fushës, duke krijuar kontakte personale dhe duke marrë pjesë në evente profesionale;
 • Siguron të dhëna historike duke mbajtur të dhëna për shitjet e zonës së caktuar dhe klientëve;
 • Kontribuon në përpjekjet e ekipit duke arritur rezultatet përkatëse sipas nevojës.

Aftësitë e nevojshme:

 • Shërbimi ndaj klientit;
 • Përmbushja e qëllimeve të shitjes;
 • Aftësitë mbyllëse e Menaxhimi i territorit;
 • Aftësitë e hulumtimit;
 • Negocimi e Vetëbesimi;
 • Njohuri për produktin e Aftësi të prezantimit;
 • Aftësi për ndërtim të marrëdhënieve me klientët;
 • Motivimi për shitje.

Kriteret:

 • Preferohet diplomë universitare në Marketing ose Administrim Biznesi;
 • Së paku një (1) vit përvojë në shitjen e industrisë;
 • Njohja e pakos Google Suite.
 • Patent shofer (Kategoria B).

Menaxher/e i/e Marketingut

 • Interviston, punëson dhe trajnon anëtarët e stafit të marketingut;
 • Përcakton objektivat e marketingut bazuar në performancën e kaluar dhe parashikimet e tregut;
 • Mbikëqyr ofertat aktuale dhe vjen me nisma për produkte ose shërbime të reja;
 • Hulumton dhe analizon tendencat e tregut, demografinë, oraret e çmimeve, produktet konkurrente dhe informacione të tjera të rëndësishme për të formuar strategji marketingu;
 • Punon me stafin e marketingut për të zhvilluar plane të hollësishme marketingu për të gjitha kanalet e medias dhe ekipet e shitjes;
 • Miraton dhe mbikëqyr zhvillimin krijues të materialeve promovuese, përmbajtjen e website-it, reklamat dhe projekte të tjera të lidhura me marketingun;
 • Përgatit dhe ekzekuton media planin;
 • Komunikon me akterë të ndryshëm të mediave, agjenci reklamash, printues dhe palët tjera për shërbime të tjera për të ndihmuar në realizimin e projekteve të marketingut;
 • Ofron informacion të detajuar për klientët e interesuar dhe vepron si përfaqësues për departamentin e marketingut në takime të rëndësishme me klientët;
 • Punon në buxhetin e departamentit për të zhvilluar plane marketingu me kosto efektive për secilin produkt ose shërbim;
 • Ndjek të gjitha të dhënat e marketingut dhe shitjeve dhe krijon raporte të hollësishme me shkrim dhe prezantime verbale për t'u sjellë menaxhmentit;
 • Rregullon fushatat dhe strategjitë e marketingut sipas nevojës në përgjigje të të dhënave të mbledhura dhe feedback-eve të tjera.

Aftësitë e nevojshme:

 • Strategji marketingu dhe kanalet e medias;
 • Marrëdhëniet me klientët;
 • Kreativiteti;
 • Kërkimi e analiza;
 • Shkrimi e të folurit publik;
 • Komunikimi ndërpersonal e Lidershipi;
 • Menaxhimi i njerëzve;
 • I/e orientuar në detaje;
 • Buxhetimi e organizimi; 
 • Multi-Tasking.

Kriteret:

 • Diplomë Bachelor në Marketing; 
 • Përvojë pune së paku 1 vjeçare në Marketing;
 • Njohja e platformave të rrjeteve sociale;
 • Njohja e shkëlqyer e gjuhës angleze;
 • Patent shofer (Kategoria B).
Shikime 5021
Kategoria Art & Dizajn
Skadon 8 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC