Gjykata e Apelit e Republikës së Kosovës

Praktikant/ e vullnetar/e (35)

	 	 

REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVOGJYKATA E APELIT E KOSOVES
APELACIONI SUD KOSOVA – COURT OF APPEALS OF KOSOVO

Ne baze te Rregullores nr.08/2017, per praktikante vullnetare(pa pagese) per kohe te caktuar,
ne kohezgjatje prej nje viti:
Gjykata e Apelit e Republikes se Kosoves
shpall:

KONKURS

Nr. 03/2021
I-Titulli i vendit te punes: Praktikant/ e vullnetar/e 35 (tridhjetepese) pozita
Nepunesi mbikeqyres: Administratori i Gjykates
Kohezgjatja e emerimit: me afat te caktuar, ne kohezgjatje prej nje viti(pa pagese)
Vendi: Gjykata e Apelit e Kosoves ne Prishtine

Pershkrimi i detyrave te punes:
Detyra e praktikantit: 

Ndihmon zyren e administrates ne organizimin dhe ruajtjen e lendeve, si dhe menaxhimin e tyre ne pergjithesi.

Detyrat kryesore: 

 • Vepron ne mbikeqyrjen e drejtpersedrejti te kryetarit te Gjykates dhe nen mbikeqyrjen e pergjithshme te administratorit te Gjykates;
 • Ndihmon punen ne zyren e administrates lidhur me organizimin dhe ruajtjen e lendeve, si dhe
  ne menaxhimin e tyre ne pergjithesi;
 • Ndihmon gjyqtaret ne pune qe kane te bejne me futjen e lendeve ne dosje;
 • Ndihmon ne punen e zyrave te ndryshme ne Gjykate, duke perfshire regjistrimin, gjykimet etj;
 • Kryen edhe pune tjera sipas nevojes:
  Kualifikimet:
 • Diploma e Fakultetit Juridik programi i studimeve (4) vjegar apo 240 kredi ECTS ose Master,
 • Njohuri te procedurave gjyqesore;
 • Aftesi per kryerjen e hulumtimeve gjyqesore (juridike);
 • Njohuri te mjaftueshme ligjore;
 • Aftesi te shkelqyeshme ne perpilimin me shkrim te drafteve juridike, duke perfshire aftesine ne perpilimin e dokumenteve ligjore, si dhe shkathtesi komunikimi ne te folur

VEREJTJE:

 •  Procedura e konkursit eshte e hapur per kandidatet te jashtem dhe nepunesit civil ekzistues.
 • Procedura e rekrutimit zhvillohet sipas procedurave te parapara me Ligjin mbi sherbimin civil Nr.03/L-149 dhe Rregullore, Nr.02/2010 per procedurat e rekrutimit te sherbimit civil dhe Rregullores per Proceduren e Rekrutimit te Praktikanteve
 • Konkursi eshte publikuar me dt. 08.09.2021 dhe mbyllet me dt.22.09.2021
 • Aplikacionet mund t’i merrni dhe t’i dorezoni ne Gjykaten e Apelit te Kosoves-Pallati i Drejtesise, objekti B- Lagjja “Prishtina e Re”, Rr.:” Nekibe Kelmendi” pn.
  Dorezimi i aplikacioneve mund te behet edhe permes postes.
 • informata te hollesishme mund te kontaktoni ne tel: 038/200-17-540, prej ores 08:00 -16:00,

Shkarko Aplikacionin

Sherbimi Civil i Kosoves ofron mundesi te barabarta te punesimit per te gjithe shtetasit e
Kosoves dhe mirepret aplikacionet nga te gjithe personat e gjinise mashkullore dhe femerore
nga te gjitha komunitetet ne Kosove.

Komunitetet jo-shumice dhe pjesetaret e tyre kane te drejte per perfaqesim te drejte dhe
proporcional ne organet e sherbimit civil te administrates publike qendrore dhe lokale, siq
specifikohet ne Nenin ll,pragrafin 3 te Ligjit Nr.03/L-149 per Sherbimin Civil te Republikes se
Kosoves.

Aplikacioni pas skadimit te afatit te konkursit nuk pranohen. Per shkak te numrit te madhe te
kerkesave te pranuara vetem kandidatet e perzgjedhur ne listen e ngushte do te kontaktohen.
Te drejte konkurrimi kane te gjithe banoret e Kosoves prej moshes 18-64 vjegare. Aplikacionet
duhet te plotesohen qarte dhe lexueshem. Ne aplikacion duhet te shenohen te gjitha te dhenat e
kerkuara. Duhet te percaktohet saktesisht vendi dhe pozita per te cilen konkurron. Aplikacionit
duhet tri bashkengjiten dokumentet e nevojshme per konkurrim, siq jane: kopja e diplomes per
shkollen e kryer, specializimet e ndryshme profesionale, certifikata te tjera, dy rekomandime etj.

Nese aplikacionit nuk ia bashkengjitni dokumentet e duhura dhe nuk e plotesoni ate me
shenime te sakta, ju vete do ta humbni rastin per t’u futur ne listen e ngushte.

• Fotokopjet e dokumenteve te bashkangjitura ne aplikacion kandidatet nuk kane te drejte ti
terheqin prapa.

Shikime 1675
Kategoria Juridik
Skadon Ka skaduar!
Orari Intern
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC