SOS Fshatrat e Fëmijëve

Poziv za stru?ne pojedince koji pružaju usluge supervizije (Gra?anica)

	 	 

PROJEKTNI ZADACI

Uvod

Fondacija SOS De?ija sela je nevladina organizacija za socijalnu zaštitu posve?ena podršci napuštenoj deci u potrebi bez obzira na etni?ku, nacionalnu i versku pripadnost.

Fondacija SOS De?ija sela na Kosovu vodi ra?una o napuštenoj deci, bez roditeljskog staranja i u potrebi, a trenutno pruža smeštaj, staranje, edukaciju i podršku za oko 700 deteta kroz: Alternativno staranje, Centar za podršku deci i porodicama, Jedinicu za majku i dete, Ja?anje porodice u Kosovu Polju i Gra?anici.

Program ja?anja porodice u Gra?anici ima za cilj podizanje kapaciteta roditelja/staratelja u pružanju kvalitetnog staranja za decu i njihovo osveš?ivanje o pristupu postoje?im uslugama u skladu sa potrebama ?lanova u porodici. Tako?e se radi na podizanju svesti, razvoju njihovih profesionalnih veština i pripremi za tržište rada, kako bi porodica postigla samoodrživost.

Svrha i ciljevi -

SOS De?ija sela Kosovo je zainteresovano za pružanje seansi supervizije za zaposlene u organizaciji. U cilju pove?anja brige prema osoblju, zaštite od profesionalnog izgaranja, podizanja saradnje izme?u kolega i motivacije za rad, pozivamo stru?ne pojedince da se prijave za pružanje usluga supervizije.

Imaju?i u vidu sve gore navedeno, SOS De?ija sela Kosovo traži profesionalce (psihologa ili psihijatra) u cilju pružanja usluga supervizije za angažman u slede?im grupama:

Supervizija za psihološko-pedagoško osoblje na srpskom jeziku u projektu Ja?anja porodice u Gra?anici – Psihološko-pedagoško osoblje (grupa sastavljena od 4 osobe). Trajanje seanse po grupi 2h, jednom mese?no.

Profesionalci koji pružaju usluge supervizije podrža?e zaposlene u pronalaženju novih na?ina rada, podsti?u?i nove prakse profesionalnog rada putem konstruktivnih i konkretnih diskusija.

O?ekuje se da profesionalci koji pružaju usluge supervizije izrade plan rada u odnosu na predstavljene potrebe; da budu fleksibilni u tretmanu i uklju?ivanju razli?itih modela supervizije tokom rada; da imaju visoku osetljivost u tretiranju iznetih slu?ajeva i zaštiti njihove poverljivosti.

O?ekivani rezultati -

O?ekuje se da ?e rezultati supervizije pozitivno uticati na: podizanje brige prema osoblju, pove?anje motivacije za rad, zaštitu osoblja od profesionalnog izgaranja, podizanje kohezije i saradnje me?u zaposlenima i shodno tome i podizanje u?inka na poslu.

Kriterijumi za izbor su:

SOS Srb

Svi ponu?a?i moraju ispuniti osnovne kriterijume. Bi?e maksimalno 100 poena podeljenih prema kriterijumima.

Trajanje - Supervizorske sesije bi?e organizovane od septembra 2021. do septembra 2022. godine; Sesija ?e se održati jednom mese?no u trajanju od 2 sata.

Supervizorske sesije ?e trajati po 2 sata.

Trajanje ugovora i uslovi pla?anja - Isplatu ?e izvršiti SOS De?ija sela Kosovo kao bruto pla?anje i smatra?e se kao isplata od drugog poslodavca, dok ?e se odbici za porez na li?ni dohodak i penzioni doprinos izvršiti u skladu sa važe?im zakonom. Realizacija isplate bi?e izvršena na kraju svakog meseca u zavisnosti od održanih ?asova, i bi?e izvršena bankarskim transferom, najkasnije 7 dana od prijema mese?nog izveštaja i evidencije o angažmanu.

Uputstvo za ponu?a?e (postupak podnošenja ponuda)

Ponu?a?i se pozivaju da podnesu njihove predloge za ’Supervizija – Gra?anica’ - elektronskim putem u PDF formatu i na elektronsku adresu info@soskosova.org Ova ponuda je otvorena za sve pojedince koji mogu da pruže tražene usluge. Predlog i sva dopunska dokumenta moraju se podneti na albanskom i/ili srpskom jeziku. Finansijska ponuda se mora podneti u evrima.

Dokumenta koje treba dostaviti:

  • CV;
  • Motivaciono pismo;
  • Diplome o završenom obrazovanju i sertifikate obuka;
  • Pisma o referencama koja dokazuju iskustvo u relevantnoj oblasti;
  • Plan rada i metodologija usluge;
  • Kopija li?ne karte;
  • Potvrdu da niste pod istragom (pre potpisivanja ugovora).

Poslednji rok za podnošenje: Poslednji rok za prijavu je 28 septembar 2021 do pono?i. Prijave poslate posle roka ne?e biti razmatrane.

Shikime 289
Kategoria
Skadon 4 ditë
Orari Full Time
Lokacioni
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC