Posta e Kosovës

Keshilltar/e i/e Pergjithshem/ Sekretar/e i/e Korporates, Zyrtar/e Kryesor i Financave dhe Thesarit

	 	 

Ne baze te Ligjit per ndermarrjet publike Nr. 03/L-087 nenet 17 dhe 21 si dhe Ligjit Nr. 04/L-lll per plotesim ndryshimin e Ligjit per ndermarrjet publike Nr. 03/L-087, Nenet 9 dhe 13 me te cilat nene, plotesohen dhe riformulohen Nenet 17 dhe 21 te Ligjit bazik, Kodi i Etikes dhe Qeverisjes Korporative per Ndermarrjet Publike, Rregulloren per sistematizimin e vendeve te punes ne nivelin qendrore per punonjesit e PK Sh.A. Nr. 01-1974/17 date 27.07.2017, si dhe vendimit te Bordi te perkohshem te Drejtoreve te PK Sh.A., nr. 39/21 te dates 11/08/2021, Bordi i perkohshem i Drejtoreve i Postes se Kosoves Sh.A., shpall kete:

KONKURS PUBLIK PER VEND PUNE
PER ZYRTAR TE LARTE  NE POSTA E KOSOVES Sh.A.

Titulli i pozites:

  1. Keshilltar/e i/e Pergjithshem/ Sekretar/e i/e Korporates.
  2. Zyrtar/e Kryesor i Financave dhe Thesarit.

Nr. I References 01-1818-1/2021

Pershkrimi: Posta e Kosoves Sh.A. eshte duke here perpjekje per te zhvilluar biznesin sipas pervojave me, moderne te sherbimeve postare dhe komerciale, per t’i arritur standardet nderkombetare ne ofrimin e sherbimeve postare dhe komerciale. Ne kete aspekt, PK Sh.A. ofron mundesi te barabarte punesimi te profesionisteve qe synojne te jene pjese e zhvillimit te biznesit dhe kompetencave te Korporates, ne perputhje me metodat dhe praktikat moderne.

Kohezgjatja e kontrates: Eshte me afat te caktuar, konform ligjeve ne fuqi dhe dispozitave ligjore te parapara me Ligjin per ndermarrjet publik me nr…………

Aplikimi: Aplikacionet per punesim dhe Deklaraten nen Betim mund te merren online; www.postakosoves.com dhe se bashku me deshmite perkatese te dergohen me Poste ne adresen : Arkivi i PK Sh.Av Ndertesa Kryesore e PK-se, rr. 28 Nentori nr. 4,10000 – Prishtine, deri ne afatin e parapare per aplikim me shenjen “PER KONKURS”, duke e cekur titullin e vendit te punes per te cilin aplikoni.

Aplikacioni dhe te gjitha deshmite bashkengjiten te fotokopjuara, sepse te njejtat nuk iu kthehen aplikanteve.

Afati i fundit per aplikim: 01/10/2021, ora 16:00h

Shikime 707
Kategoria Të tjera
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC