Komuna e Mamushës

Zyrtar/e për Tatimin në Pronë

	 	 

Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 38 (1,2,3 dhe 4) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovë, Neni 40 Komuna Mamushë shpall:

Konkurs

Lëvizje brenda kategorisë

Të drejtë për aplikim në këtë procedure kanë vetëm nëpunësit civil ekzistues të së njëjtës kategori të punësuar në të njëjtin apo në një tjetër institucion të shërbimit civil.

Titulli i pozitës së punës Zyrtar për Tatimin në Pronë

Klasa e pozitës Profesional 3

Koeficienti/Paga 7

Nr. i kërkuar 1

Data e njoftimit 18/08/2021

Afati për aplikim 09/09/2021 - 19/09/2021

Institucioni Komuna Mamushë

Departamenti Drejtoria për Buxhet dhe Financa

Divizioni Sektori e te hyrave dhe tatimit ne prone;

Vendi i punës Komuna e Mamushes

Nr. i Referencës RN00007522

Kodi RPC0001355

 1. Përshkrimi i përgjithshëm i punës
 • Zhvillon dhe arrin pëlqimin për planin e punës dhe afatet me udhëheqësin dhe stafin tjetër profesional për zbatimin e detyrave, shërbimeve dhe produkteve përkatëse lidhur me tatimin në pronë; 10%
 • Administron sistemin për menaxhimin e tatimit në pronë dhe vlerësimit të pronës sipas kritereve dhe standardeve të caktuara me legjislacionin në fuqi; 20%
 • Përcaktimi i tatimit në pronë të paluajtshme në bazë të vlerësimit të pronës dhe kritereve, standardeve të përcaktuara me legjislacionin në fuqi; 10%
 • Sistemon dhe përgatit ankesat dhe parashtresat e ankuesve lidhur me tatimin në pronë dhe i përcjell për shqyrtim në komisionin komunal për tatimin në pronë si dhe regjistron të dhënat nga vendimet e marruara nga komisioni; 15%
 • Siguron identifikimin e pronave të paregjistruara, regjistrimin e tyre dhe vendosjen e tatimit në pronë sipas procedurave ligjore; 15%
 • Përgatit faturimet për tatimin në pronë dhe identifikon të gjithë pronaret të cilët nuk i kanë paguar tatimet sipas procedurave dhe propozon masa për mbledhjen e borxheve; 15%
 • Siguron shpërndarjen e të gjitha faturave të tatimit në pronë si dhe verifikon dhe publikon listat e borxhlinjve; 10%
 • Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi; 5%
 1. Kushtet për lëvizjen brenda kategorisë dhe kërkesat e veçanta
 • Të jetë nëpunes civilë i të njëjtës kategori për të cilen aplikon.
 • Të jetë nëpunes civil i konfirmuar në detyrë në rastin e lëvizjes brenda kategorisë profesionale.
 • Të mos jetë ndëshkuar me ndonjë masë disiplinore që nuk është shuar ende.
 • Të jetë vlerësuar të paktën 'mire' për rezultatet në punë, të paktën gjatë dy viteve te fundit të vlerësimit.
 • Në rastin e konkurimit për levizje brenda kategorisë profesionale të jetë vlerësuar të paktën mirë në vitin e fundit.
 1. Kërkesat e përgjithshme formale
 • Arsimimi i kërkuar: Diplomë/a të studimeve universitare me të paktën 180 kredi/ECTS apo ekuivalente me to.
 • Kualifikime të posaçme formale:
 • Përvoja e punës e kërkuar: Nuk kërkohet.
 1. Kërkesat (Njohuri, Aftësi dhe Cilësi) e përgjithshme të nevojshme
 • Njohuri profesionale specifike në fushën përkatëse të punës, të fituar përmes arsimimit dhe trajnimeve bazike;
 • Aftësi për të kuptuar dhe zbatuar praktikat operative për të përmirësuar efikasitetin;
 • Njohuri lidhur me procedurat standarde administrative/teknike në një fushë të caktuar;
 • Aftësi për të punuar me vet-iniciativë në kuadër të planeve dhe procedurave të përcaktuara;
 • Shkathtësi të mira të komunikimit, përfshirë aftësinë për të dhënë udhëzime dhe përcjellë informata tek të tjerët;
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point)

5.Dokumentacioni që duhet paraqitur për aplikim

 • Kopjet e diplomave të dhëna nga institucionet arsimore
 • Kopjet e dëshmisë së punësimit
 • Kopjet e dëshmisë së trajnimeve
 • Kopje të vlerësimeve të punës për dy vitet e fundit
 • Dokument që dëshmon se nuk keni ndonjë masë disiplinore që nuk është shuar ende
 1. Data e daljes së rezultateve të vlerësimit paraprak
 1. Data, vendi dhe ora ku do të zhvillohet intervista me gojë
 • 28/09/2021, Salla e Kuvendit Mamushe
 1. Fusha e njohurive, aftësive dhe cilësive që do të vlerësohen në intervistën me gojë
 2. Mënyra e vlerësimit të kandidatëve/aplikantëve
 • Intervist
 1. Mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët
 1. Mënyra e aplikimit
 1. Data e shpalljes së rezultateve përfundimtare
 • Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, fituesi do të shpallet përmes portalit për rekrutimi elektronik (https://konkursi.rks-gov.net). Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike.

Komunitetet joshumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në shërbimin civil të Kosovës, siç specifikohet në Ligj.

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre, gjinia më pak e përfaqësuar dhe personat me aftësi të kufizuara inkurajohet të aplikojë për pozitat e shpallura.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen

Shikime 99
Kategoria
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC