Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina"

Kryeshef/e Ekzekutiv/e, Zyrtar/e kryesor/e për Financa dhe Thesar

	 	 

 ALB 

Në pajtim me funksionet dhe kompetencat që parashihen në nenin 21, lidhur me nenin 17 të Ligjit për Ndërmarrjet Publike (Ligji nr.03/L-087), i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-111 dhe Ligjin nr.05/L-009 për NP, dhe nenit 5 të Udhëzimit Administrativ nr.07/2017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik, Bordi i Përkohshëm i Drejtorëve të KRU “Prishtina” Sh.A., vendosi të shpall këtë:

KONKURS PUBLIK

Për plotësimin e dy (2) pozitave

 1. KRYESHEF EKZEKUTIV
 1. ZYRTAR KRYESOR FINANCIAR DHE I THESARIT

Numri i referencës:   1327

 1. Titulli i punës: KRYESHEF EKZEKUTIV

Vendi:                         Prishtinë

Ndërmarrja:                 Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” Sh.A.

I përgjigjet:                  Bordit të Drejtorëve

Niveli i pagës:             Kategoria I

Mandati:                      3 vite – me mundësi vazhdimi

Kompania Rajonale Ujësjellësi “Prishtina” Sh.A., është Ndërmarrje Publike e cila në kuadër të veprimtarisë së saj përfshin grumbullimin, përpunimin dhe ofrimin e shërbimit të ujit për pije dhe largimin e ujërave të zeza, ku zona e shërbimit të veprimtarisë shtrihet në territorin e tetë  (8) komunave brenda regjionit të Prishtinës.

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

Bordi i Drejtorëve dëshiron të sigurohet që të gjithë kandidatët potencial të jenë persona me integritet të lartë të cilët i plotësojnë kushtet e kualifikimit sipas nenit 17, si dhe plotësojnë kriteret e pavarësisë sipas nenit 17.2 pikat (d), (f), (j), (k) dhe (l) të Ligjit për Ndërmarrjet Publike dhe kanë përvojën e nevojshme profesionale dhe shkollimin e kërkuar për pozitën në fjalë të cilat kërkojnë që kandidatët duhet të plotësojnë këto kritere:

 • Kandidati/tja duhet të ketë diplomë universitare në fushën e administrimit të biznesit, ekonomisë, financave, inxhinierisë, juridik, ose nga një fushë tjetër e shkencës e cila ka të bëjë me veprimtarinë biznesore të NP-së; ose për së paku pesë (5) vite, të ketë qenë kontabilist publik i licencuar nga ndonjë shoqatë kombëtare ose ndërkombëtare e kontabilitetit. Diploma pas-universitare në këto fusha konsiderohet përparësi.
 • Kandidati/tja duhet të këtë së paku 5 vite përvojë pune në menaxhment të lartë, preferohen kandidatët me përvojë në ndërmarrjet pune në korporatat tjera me madhësi dhe kompleksitet të lartë duke përfshirë edhe kërkesat tjera që i parasheh neni 17, pika 3 e Ligjit Nr.03/L-087 i ndryshuar dhe plotësuar më vonë.    
 • Njohuri të avancuara në fushëveprimin e ndërmarrjeve publike.
 • Të këtë integritet të lartë moral e profesional.
 • Aftësi për udhëheqje dhe arritjen e objektivave të ndërmarrjes.
 • Të këtë aftësi në sigurimin e fondeve, menaxhim të projekteve dhe raportim.
 • Njohja e gjuhës angleze konsiderohet përparësi.
 • Preferohet njohuri të avancuara në përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe pakove standarde softuerike.  
 • Aftësi të shkëlqyeshme organizative dhe planifikuese.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimit në të shkruar dhe të folur.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore të Kryeshefit Ekzekutiv:

 • Zhvillimin strategjik të KRU “Prishtina” Sh.A.
 • Menaxhon ndërmarrjen dhe udhëheq politikën e saj programore, financiare dhe të punësimit.
 • në pajtim me aktet ligjore dhe politikat e kompanisë.
 • Të zbatojë qëllimet strategjike dhe objektivat e kompanisë duke i dhënë drejtim lidershipi drejt arritjes së misionit dhe vizionit të kompanisë.
 • Mbështet punën e Bordit të Drejtorëve me anë të propozimeve lidhur me politikat dhe vendimet që do t`i merr Bordi.
 • Është përgjegjës për shërbimet që ofron kompania duke mbikqyrë kualitetin e programit të përgatitjes së shërbimeve, marketingun dhe shitjen e këtyre shërbimeve.
 • Propozon buxhetin vjetor për aprovim tek Bordi i Drejtorëve, si dhe me kompetencë menaxhon resurset financiare të kompanisë brenda ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme.
 • Në mënyrë efektive menaxhon resurset njerëzore të kompanisë brenda politikave zyrtare të kompanisë dhe procedurave në pajtim me ligjet në fuqi.
 • Siguron që misioni dhe programi i Kompanisë dhe i shërbimeve të saj, të jenë në mënyrë të vazhdueshme dhe fuqishëm të prezantuara për të krijuar një pasqyrim pozitiv të kompanisë tek palët e interesit.
 • Mbikëqyrë ngritjen e fondeve, planifikimin dhe zbatimin e tyre, duke përfshirë identifikimin e burimeve të financimit, si dhe përgatitjen e strategjisë për të ju qasur këtyre burimeve duke ofruar propozim për administrimin dhe dokumentimin e ngritjes së këtyre fondeve.
 • Menaxhon politika dhe zbaton vendimet e Bordit në pajtim me legjislacionin në fuqi.
 • Kujdeset për operacionet ditore të Ndërmarrjes dhe angazhohet që ato të jenë në të mirë të Ndërmarrjes;
 • Bën vlerësimin e kontrollit të brendshëm dhe ndërmerr masat e nevojshme që ato të jenë funksionale për të menaxhuar dhe mbajtur nën kontroll rreziqet që i kanosen veprimtarisë së Ndërmarrjes.
 • Përfaqëson ndërmarrjen tek palët tjera sipas detyrës zyrtare dhe aty ku ka nevojë edhe me autorizimet e Bordit të Drejtorëve.
 1. Titulli i punës:  ZYRTAR  KRYESOR  FINANCIAR DHE I THESARIT

Vendi:                           Prishtinë

Ndërmarrja:                  Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” Sh.A.

I përgjigjet:                   Kryeshefit Ekzekutiv dhe Bordit të Drejtorëve

Niveli i pagës:               Kategoria III

Mandati:                        3 vite – me mundësi vazhdimi

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

Bordi i Drejtorëve dëshiron të sigurohet që të gjithë kandidatët potencial të jenë persona me integritet të njohur të cilët i plotësojnë kushtet e kualifikimit sipas nenit 17.1, si dhe plotësojnë kriteret e pavarësisë sipas nenit 17.2 pikat (d), (f), (k) dhe (l) të Ligjit për Ndermarrjet Publike dhe kanë përvojën e nevojshme profesionale dhe shkollimin e kërkuar për pozitën në fjalë të cilat kërkojnë që kandidatët të plotësojnë këto kritere:

 • Të këtë diplomë universitare nga fusha e financave, kontabilitetit dhe/ose auditim, dhe përvojë të konsiderueshme profesionale në këto fusha; Diploma pas-universitare në këto fusha konsiderohet përparësi.
 • Të këtë së paku 5 vite përvojë pune në menaxhim të dëshmuar në financa, kontabilitet dhe/ose auditim.
 • Të jetë kontabilist i çertifikuar sipas një programi në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Edukimit (SNE) dhe sipas udhëzimeve të Federatës ndërkombëtare të Kontabilistëve (FNK). Çertifikimi si auditor konsiderohet përparësi.
 • Të këtë njohuri në interpretimin e Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit (SNK) dhe të Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) në bazë të cilave raporton Ndërmarrja.
 • Të këtë integritet të lartë moral e profesional.
 • Të këtë aftësi të dëshmuara në menaxhim financiar.
 • Njohja e gjuhës angleze konsiderohet përparësi.
 • Njohuri të avancuara në përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe pakove standarde softuerike.  
 • Aftësi ndër-personale.
 • Aftësi për udhëheqje për arritjen e objektivave të përgjithshme të ndërmarrjes.
 • Preferohen kandidatë me përvojë pune në ndërmarrjet korporata tjera me madhësi dhe kompleksitet të lartë.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Zyrtari Kryesor Financiar (ZKF) do të menaxhoj çështjet financiare të Kompanisë nën drejtimin dhe mbikqyrjen e KE-së dhe Komitetit të Auditimit në përputhshmëri me legjislacionin primar dhe sekondar për menaxhimin e Ndërmarrjeve Publike.
 • Mirëmbajtjen e llogarisë së Kompanisë të azhurnuar dhe të saktë.
 • Themelimin dhe udhëheqjen e të gjitha kontrolleve të brendshme financiare, duke përfshirë blerjet, pranimet e parave të gatshme dhe pasuritë themelore.
 • Monitoron llogaritë e pagueshme dhe kordinon pagesën e faturave dhe blerjet speciale.
 • Rishikon shpenzimet e të punësuarve për të siguruar pajtueshmeri me politikat e Kompanisë dhe buxhetin para pagesës së tyre.
 • Përgatitë të dhënat e Kompanisë për auditim në fund të vitit.
 • Koordinon funksionet tjera të biznesit, siç janë dhënja me qira e objekteve dhe pajisjeve, si dhe bashkëpunon me KE dhe zyrën apo funksionin e prokurimit të Kompanisë.
 • Menaxhon thesarin e kompanisë, vendos dhe përgatitë buxhetin dhe çfarëdo detyre tjetër financiare të përcaktuar nga  KE apo BD.
 • Përgatitë dhe raporton për gjendjen financiare të kompanisë në përputhje me standardet ndërkombëtare të raportimit financiar në perputhje me legjislacionin në fuqi.
 • Bashkëpunon me auditorin e jashtëm për çështje të auditimit dhe bën implementimin e rekomandimeve të cilat dalin si rrjedhojë e një auditimi të brendshëm, të jashtëm ose nga çfarëdo organi tjetër këshillues apo ofrues i sigurisë.
 • Bashkëpunon me zyrtarët tjerë të Ndërmarrjes siç janë: Kryeshefi Ekzekutiv, Auditori i Brendshëm dhe Sekretari i Korporatës për të ndihmuar në arritjen e objektivave të Organizatës.

Procedura për aplikim:

Aplikacioni-kërkesa mund të merret në uebfaqen e Kompanisë www.kru-prishtina.com dhe i bashkangjiten: 

 • Një C.V. e detajuar
 • Kopja e dokumentit identifikues
 • Letër motivimi (maksimum 500 fjalë)
 • Dëshmitë e përgatitjes profesionale
 • Dëshmitë e përvojës së  punës
 • Tri (3) referenca nga punëdhënësit paraprak
 • Deklarata nën betim sipas neneve 17.1 dhe 17.2 të Ligjit të NP
 • Çertifikatë nga gjykata kompetente që nuk është subjekt i një hetimi për kryerje të veprës penale, nuk është në procedurë penale dhe nuk është dënuar nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre penale, jo më e vjetër se 6 (gjashtë) muaj.

I gjithë dokumentacioni i kompletuar dorëzohet i skanuar (në cilësi të mirë) në e-mail adresën rekrutimi.krup@kru-prishtina.com. Konkursi mbetët i hapur tridhjetë (30) ditë kalendarike, afati i fundit për aplikim është data 08.10.2021, deri në ora 16:00h CET.

 APLIKACIONI shkarko këtu

 DEKLARATA NËN BETIM shkarko këtu

Vërejtje:  Kandidatët me dokumentacion të pakompletuar, të paplotësuar dhe jo-adekuat dhe jashtë afatit të konkurrimit do të refuzohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret e përcaktuara dhe përfshihen në listën e ngushtë.

 

 ENG 

In accordance with the functions and competencies provided in Article 21, referring Article 17 of the Law on Public Enterprises (Law no.03/L-087), as amended and supplemented with Law no.04/L-111 on NP, and article 5 of Administration Directive no.07/2017 for regulation of procedures for public sector vacancy, the Temporary Board of Directors of RWC "Prishtina" JSC, announces the following:

PUBLIC VACANCY

To fill in two (2) positions

 1. CHIEF EXECUTIVE
 1. CHIEF FINANCIAL AND TREASURY OFFICER

Number of reference:  1327

 1. Job Title: CHIEF EXECUTIVE

Place:                           Prishtina

Enterprise:                   Regional Water Company “Prishtina” J.S.C.

Reports:                       The Board of Directors

Salary Level:                Category I

Mandate:                     3 years-with possibility to extend

The Regional Water Company "Prishtina" j.s.c., is a Public Enterprise which provides services of collection, treatment and provision of drinking water and disposal of waste water services, covering the service area of 8 (eight) municipalities within Prishtina region.

Required criteria and qualifications:

The Board of Directors wants to ensure that all potential candidates are persons with known integrity who meet the qualification requirements under Article 17.1, as well as meet the independence criteria under Article 17.2 points (d), (f), (k) and (l) of the Law on Publicly Owned Enterprises, and have the necessary professional experience and the required education for the position in question, which requires the following criteria:

 • The candidate must have a university degree in the field of business administration, economics, finance, engineering, law or relevant field of business activity with the Enterprise; or at least five (5) as publicly certified accountants, certified by a national or international accounting association. Post-graduate diplomas in these fields are an advantage.
 • The candidate must have at least 5 years of experience in the high level of management, experienced individuals in other corporations with high sizes and complexity are preferred, including other requirements provided by Article 17, point 3 of Law No. 03 / L-087 amended and supplemented later.
 • Advanced knowledge in the scope of public enterprises.
 • High moral and professional integrity.
 • Ability to lead and achieve the objectives of the enterprise.
 • Skills in fundraising, project management and reporting.
 • Knowledge of English is considered an advantage.
 • Advanced knowledge in use of information technology and standard software packages is preferred.
 • Excellent organizational and planning skills.
 • Excellent communication skills in writing and speaking.

Main tasks and responsibilities of the Chief Executive:

 • Strategic development of RWC “Prishtina” J.S.C..
 • Manages the enterprise and leads its program, finance and employment policy.
 • In compliance with legal acts and policy of Company.
 • Executes strategic aims and objectives of the company by directing the leadership towards accomplishment of the mission and vision of the company,
 • Supports the work of the Board of Directors through proposals related to policies and decisions that Board will make,
 • Responsible for services provided by the company, monitoring the quality of program for preparing services, marketing and sale of these services,
 • Proposes the annual budget to be approved by the Board of Directors and with competency manages financial sources of the company within applicable laws and regulations,
 • Effectively manages human resources of the company within official policies of the company and procedures in accordance with laws into force,
 • Ensures that the mission and program of the company and its services continue and are presented to create a positive image of the company for the interested parties,
 • Supervises increase of funds, its planning and execution, including identification of financial sources, and preparing the strategy to access these sources by providing proposals for administration and documentation of increase of these funds,
 • Manages policies and executes decisions of the Board in accordance with legislation in force. 
 • Takes care of the day-to-day operations of the Enterprise and commits for them to be on the benefit of the Enterprise;
 • Evaluates the internal control and undertakes the necessary measures to make it functional to manage and keep under control the risks that threaten the activity of the Enterprise;
 • Represents the enterprise to other parties according to the official position and when necessary with the authorizations of the Board of Directors.

EMPLOYMENT APPLICATION  - download here

OATH STATEMENT - download here

 1. Job Title: CHIEF FINANCIAL AND TREASURY OFFICER

Place:                           Prishtina

Enterprise:                   Regional Water Company “Prishtina” J.S.C.

Reports:                       Chief Executive and the Board of Directors

Salary Level:                Category III

Mandate:                     3 years - with possibility to extend

Required criteria and qualifications:

The Board of Directors wants to ensure that all potential candidates are persons with known integrity who meet the qualification requirements under Article 17.1, as well as meet the independence criteria under Article 17.2 points (d), (f), (k) and (l) of the Law on Publicly Owned Enterprises, and have the necessary professional experience and the required education for the position in question, which requires the following criteria:

 • University degree in the field of finance, accounting and/or auditing, and considerable professional experience in these fields. Post-university degree in these fields is and advantage.
 • At least 5 years of work experience in management proven in finance accounting and/or auditing;
 • Certified public accountant according to a program in accordance with International Education Standards (IES) and according to the guidelines of the International Federation of Accountants (IFRS). Certified audit is considered as advantage.
 • Knowledge in the interpretation of International Accounting Standards (IAS) and International Financial Reporting Standards (IFRS) on the basis of which the Enterprise reports;
 • High moral and professional integrity;
 • Proven financial management skills;
 • Knowledge of English language is an advantage;
 • Advanced knowledge in use of information technology and standard software packages
 • Inter-personal skills
 • Leadership skills to achieve general objectives of enterprise;
 • Individuals with work experience in enterprises, other corporations with large size and complexity are preferred.

Main Tasks and responsibilities:

 • The Chief Financial Officer (CFO) will manage financial matters of the Company under the management and supervision of the CE, and Audition Committee, in accordance with primary and secondary legislation for the management of Public Enterprises.
 • Maintaining updated and accurate accounts of the Company.
 • Establishes and manages all internal financial audits, including purchases, cash receipts and underlying assets.
 • Monitors accounts payable and coordinates payment of bills and special purchases;
 • Reviews employees' expenses to ensure compliance with the Company's policies and budget before their payment;
 • Prepares the data of the Company for auditing by the end of the year;
 • Coordinates other business functions, such as renting facilities and equipment, and cooperates with CEO and the Company's procurement office or activities;
 • Manages the Company's treasury, sets and prepares budgets and any other financial tasks set by the CEO or BoD.
 • Prepares and reports on the financial condition of the company in accordance with international financial reporting standards in accordance with applicable law;
 • Cooperates with the external auditor on audit issues and implements the recommendations that come as a result of an internal, external audit, or by any other advisory or security provider;
 • Collaborates with other Enterprise officials such as the Chief Executive Officer, the Internal Auditor and the Secretary of the Corporation to assist t in achieving the objectives of the Organization.

Application procedure:

The application form can be obtained on the Company's website www.kru-prishtina.com and is attached to:

 • A detailed CV
 • Copy of identification document
 • Cover letter (maximum 500 words)
 • Evidence of professional education
 • Evidence of work experience
 • Three (3) references from previous employers
 • Declaration under Oath according to articles 17.1 and 17.2 of the Law on PEs
 • Certificate from the competent court for not being subject to an investigation for committing a criminal offense, not having criminal proceedings and not being convicted by a competent court for committing a criminal offense, not older than 6 (six) months.

All completed documents are to be submitted as scanned (in good quality) to the e-mail address rekrutimi.krup@kru-prishtina.com. Vacancy remains open for thirty (30) calendar days, the deadline for application is 08.10.2021, until 16: 00h CET.

Note: Candidates with incomplete and inadequate documents and after the deadline will be rejected. Only candidates who meet the set criteria and are included in the shortlist will be contacted.

 

 SRB 

U skladu sa funkcijama i nadležnostima predviđenim članom 21., u vezi sa članom 17. Zakona o javnim preduzećima (Zakon br. 03 / L-087), izmenjenim i dopunjenim Zakonom br. 04 / L-111 i Zakonom br. 05 / L-009 za JP, i člana 5 Administrativnog uputstva br. 07/2017 o regulisanju procedura konkurencije u javnom sektoru, Privremeni odbor direktora RKV "Priština" ad, odlučio je da objavi:

JAVNI KONKURS

Za popunjavanje dve (2) pozicije

 1. IZVRŠNI DIREKTOR
 1. GLAVNI SLUŽBENIK ZA FINANSIJE I TREZOR

Referentni broj:        1327 

 1. Radno mesto: IZVRŠNI DIREKTOR

Mesto :                        Priština

Preduzeće:                   Regionalno vodovodno preduzeće "Priština"ad.

Odgovori::                   Upravni odbor

Nivo plate:                  I kategorija

Mandat:                       3 godine - sa mogućnošću produženja

Regionalno vodovodno preduzeće „Priština“ ad, je javno preduzeće koje u okviru svoje delatnosti obuhvata prikupljanje, preradu i pružanje usluga vode za piće i odvođenje otpadnih voda, gde se područje delovanja aktivnosti nalazi na teritoriji osam (8) opština u okviru Prištinskog regiona.

Potrebni uslovi i kvalifikacije:

Upravni odbor želi da osigura da svi potencijalni kandidati budu osobe visokog integriteta koje ispunjavaju kvalifikacione uslove iz člana 17, kao i kriterijume nezavisnosti iz člana 17.2 tačke (d), (f), (j), (k) i (l) Zakona o javnim preduzećima i imaju potrebno stručno iskustvo i obrazovanje potrebno za dotično radno mesto koje zahteva da kandidati moraju da ispunjavaju sledeće kriterijume:

 •  Kandidat mora imati visoku stručnu spremu iz oblasti poslovne administracije, ekonomije, finansija, inženjeringa, prava ili iz druge oblasti nauke koja se odnosi na poslovne aktivnosti JP; ili najmanje pet (5) godina, bili ste javni računovođa sa licencom nacionalne ili međunarodne računovodstvene asocijacije. Postdiplomske studije iz ovih oblasti smatraju se prednošću.
 • Kandidat mora imati najmanje 5 godina radnog iskustva na višem rukovodstvu, preferiraju se kandidati sa iskustvom u radnim preduzećima u drugim korporacijama velike veličine i složenosti, uključujući i druge uslove predviđene članom 17, tačka 3 Zakona br .03 / L-087 kasnije izmenjen i dopunjen.
 • Napredno znanje u domenu javnih preduzeća.
 • Imati visok moralni i profesionalni integritet.
 • Sposobnost vođenja i postizanja ciljeva preduzeća.
 •  Imaju veštine prikupljanja sredstava, upravljanja projektima i izveštavanja.
 • Poznavanje engleskog jezika smatra se prednošću.
 • Poželjno je napredno znanje u upotrebi informacionih tehnologija i standardnih softverskih paketa.
 • Odlične organizacione sposobnosti i sposobnosti planiranja.
 • Odlične komunikacijske sposobnosti u pisanju i govoru.

Glavne dužnosti i odgovornosti glavnog izvršnog direktora:

 • Strateški razvoj RKV „Priština“ dd
 • Upravlja preduzećem i upravlja programskom, finansijskom i politikom zapošljavanja.
 • u skladu sa pravnim aktima i politikama preduzeća.
 • Sprovesti strateške ciljeve i ciljeve kompanije dajući vođstvo smernice ka postizanju misije i vizije kompanije.
 • Podržava rad Odbora direktora kroz predloge politika i odluke koje Odbor treba da donosi.
 • Odgovoran je za usluge koje pruža kompanija nadgledajući kvalitet programa pripreme usluga, marketing i prodaju ovih usluga.
 •  Predlaže godišnji budžet na odobrenje Odboru direktora, kao i kompetentno upravlja finansijskim sredstvima kompanije u skladu sa važećim zakonima i propisima.
 • Efikasno upravlja ljudskim resursima kompanije u okviru zvaničnih politika i procedura kompanije u skladu sa važećim zakonima.
 • Osigurava da se misija i program Kompanije i njenih usluga neprestano i snažno predstavljaju kako bi stvorili pozitivan odraz kompanije prema zainteresovanim stranama.
 • Nadgleda prikupljanje sredstava, njihovo planiranje i implementaciju, uključujući identifikaciju izvora finansiranja, kao i pripremu strategije pristupa tim resursima davanjem prijedloga za administraciju i dokumentacijom prikupljanja ovih sredstava.
 • Upravlja politikom i sprovodi odluke Odbora u skladu sa važećim zakonom.
 • stara se o svakodnevnom poslovanju Preduzeća i zalaže se za njihovu korist u korist Preduzeća;
 • Procenjuje unutrašnju kontrolu i preduzima potrebne mere da bi postala funkcionalna kako bi upravljala i držala pod kontrolom rizike koji prete delatnosti preduzeća.
 • Predstavlja preduzeće drugim strankama po službenoj dužnosti i po potrebi uz ovlašćenja Odbora direktora.
 1. Radno mesto:  GLAVNI SLUŽBENIK ZA FINANSIJE I TREZOR

Mesto :                        Priština

Preduzeće:                   Regionalno vodovodno preduzeće "Priština"ad.

Odgovori::                   Izvršni direktor i Upravni odbor

Nivo plate:                  III kategorija

Mandat:                       3 godine - sa mogućnošću produženja

Potrebni uslovi i kvalifikacije:

Upravni odbor želi da osigura da svi potencijalni kandidati budu osobe priznatog integriteta koje ispunjavaju kvalifikacione uslove iz člana 17.1, kao i kriterijume nezavisnosti iz člana 17.2 tačke (d), (f), (k) i (l) Zakona o javnim preduzećima i imaju potrebno stručno iskustvo i obrazovanje potrebno za dotično radno mesto koje od kandidata zahteva da ispunjavaju sledeće kriterijume:

 • Da imaju fakultetsku diplomu iz oblasti finansija, računovodstva i / ili revizije i značajno profesionalno iskustvo u ovim oblastima; Postdiplomske studije u ovim oblastima smatraju se prednošću.
 • da ima najmanje 5 godina dokazano iskustvom u upravljanju finansijama, računovodstvu i / ili revizije.
 • biti overena računovođa prema programu u skladu sa Međunarodnim standardima obrazovanja (IES) i u skladu sa smernicama Međunarodne federacije računovođa (ISF). Certifikacija kao revizor smatra se prioritetom.
 • Poznavati tumačenje Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS) i Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (IFRS) prema kojima preduzeće izveštava.
 • Imati visok moralni i profesionalni integritet.
 • Imaju dokazane veštine u finansijskom upravljanju.
 • Poznavanje engleskog jezika smatra se prednošću.
 • Napredno znanje u korišćenju informacionih tehnologija i standardnih softverskih paketa.
 • Međuljudske veštine.
 •  Liderske sposobnosti za postizanje opštih ciljeva preduzeća.
 • Prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom u drugim korporativnim preduzećima velike veličine i složenosti.      

Glavne dužnosti i odgovornosti:

 • Glavni finansijski direktor (GFD) će upravljati finansijskim poslovima Kompanije pod rukovodstvom i nadzorom ID i Revizorskog odbora u skladu sa primarnim i sekundarnim zakonodavstvom za upravljanje javnim preduzećima.
 • Održavanje ažuriranog i tačnog računa preduzeća.
 • Uspostaviti i održavati sve interne finansijske kontrole, uključujući kupovinu, primanja gotovine i osnovnu imovinu.
 • Prati obaveze i koordinira plaćanje računa i posebne kupovine.
 • Pre isplate vrši pregled troškova zaposlenih kako bi se osiguralo poštovanje politike kompanije i budžeta.
 • Priprema podatke kompanije za reviziju na kraju godine
 • Koordinira druge poslovne funkcije, poput iznajmljivanja objekata i opreme, i sarađuje sa ID i kancelarijom za nabavke ili funkcijom Kompanije.
 • Upravlja riznicom preduzeća, postavlja i priprema budžet i sve druge finansijske zadatke koje postavlja ID ili UD.
 • Priprema i izveštava o finansijskom stanju preduzeća u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja u skladu sa važećim zakonom.
 • Sarađuje sa spoljnim revizorom po pitanjima revizije i sprovodi preporuke koje proizilaze kao rezultat unutrašnje, spoljne revizije ili bilo kog drugog pružaoca savetodavnih usluga ili uveravanja.
 • Sarađuje sa drugim službenicima preduzeća kao što su: izvršni direktor, unutrašnji revizor i korporativni sekretar kako bi pomogli u postizanju ciljeva Organizacije.

Procedura aplikacije:

Obrazac za prijavu može se preuzeti sa veb stranice Kompanije i priložiti: 

 • Detaljan CV
 •  Kopija identifikacionog dokumenta
 • Propratno pismo (najviše 500 reči)
 •  Dokazi o stručnom usavršavanju
 •  Dokazi o radnom iskustvu
 • Tri (3) reference prethodnih poslodavaca
 •  Izjava pod zakletvom prema članovima 17.1 i 17.2 Zakona o javnim preduzećima
 • Potvrda nadležnog suda koja nije predmet istrage za izvršenje krivičnog dela, nije u krivičnom postupku i nije osuđena od strane nadležnog suda za izvršenje krivičnog dela, ne starije od 6 (šest) meseci.

Sva završena dokumentacija se šalje skenirana (u dobrom kvalitetu) na e-mail adresu rekrutimi.krup@kru-prishtina.com. Konkurs ostaje otvoren trideset (30) kalendarskih dana, rok za prijavu je 08.10.2021, do 16:00h CET.

 APLIKACIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE (AZ) preuzmite ovde

 IZJAVA POD ZAKLETVOM  - preuzmite ovde

Napomena: Kandidati sa nepotpunom, nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom i van konkurencije biće odbijeni. Biće kontaktirani samo kandidati koji ispunjavaju postavljene kriterijume i uključeni su u uži izbor.

Shikime 5312
Kategoria Menaxhment
Skadon 13 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC