Komuna Skënderaj
Mësimdhënës/e (8)
Shpërndaje
	 	 
 

Në bazë të Nenit 8 të Ligjit të Punës Nr.03/L-212, Nenit 5 (shkronja c) të Ligjit për Arsimin në Komunat e Rep. së Kosovës Nr. 03/L-068, Nenit 17 (shkronja h) të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-040, Nenit 35 të Ligjit mbi Arsimin Parauniversitar në Rep. e Kosovës Nr. 04/L-032, të UA 07/2017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik, të UA të MASHT 10/2018 si dhe në bazë të kërkesave të institucioneve arsimore, Drejtoria Komunale e Arsimit në Skenderaj, shpall:

Konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës për vitin shkollor 2018/2019

Nr. Niveli Pozita Institucioni Vendi Pensionim /

Zëvendësim

Nr. i

orëve

Nr. i

pozitave

1 SHMT Mësimdhënës/e për lëndën Farmaci “Anton Çetta” Skenderaj Zëvendësim – deri sa të kthehet punëtorja nga pushimi i lehonisë Normë e plotë 1
2 Shfmu Mësimdhënës/e për Mësim klasor “Abedin Rexha” Turiçec Zëvendësim – deri sa të kthehet punëtorja nga pushimi i lehonisë Normë e plotë 1
3 Shfmu Mësimdhënës/e për Mësim klasor “Drenica” Polac Zëvendësim – deri sa të kthehet punëtorja nga pushimi i lehonisë Normë e plotë 1
4 Shfmu Mësimdhënës/e për Mësim klasor “Kuvendi i Drenicës” Abri e Poshtme Zëvendësim – deri sa të kthehet punëtorja nga pushimi i lehonisë Normë e plotë 1
5 Shfmu Mësimdhënës/e për Mësim klasor “Shaban Jashari” Skenderaj Zëvendësim – deri sa të kthehet punëtorja nga pushimi i lehonisë Normë e plotë 1
6 Shfmu Mësimdhënës/e për Mësim klasor “Azem Bejta” Prekaz i

Epërm

Vend i lirë Normë e plotë 1
7 Shfmu Mësimdhënës/e për lëndën Biologji “Ilir Lushtaku” Prekaz i Poshtëm Zëvendësim – deri sa të kthehet punëtorja nga pushimi i lehonisë Normë e plotë 1
8 Shfmu Mësimdhënës/e për lëndën Matematikë “Ilir Lushtaku” Prekaz i

Poshtëm

Vend i lirë Normë e plotë 1

Kushtet: Për vendet e punës nga 1 deri 8, në të tri nivelet (shkolla fillore dhe shkolla të mesme të ulëta dhe mesme të larta ) kandidatët duhet ta kenë të kryer fakultetin – drejtimi përkatës sipas Normativit 10/2018, ndërsa në mungesë të kuadrit të kualifikuar vijnë kandidatët e tjerë, të drejtimeve të përafërta, që i plotësojnë kushtet më së miri.

Zgjedhja e kandidatëve për mësimdhënës do të bëhet në bazë të nenit 35 të Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës nr.04/L- 032, UA 10/2018 si dhe në bazë të rezultateve të panel-intervistës, me shkrim dhe me gojë.

Në intervistë me shkrim ftohen kandidatët që i plotësojnë kriteret e konkursit sipas Udhëzimit administrativ nr. 10/2018 për Normativ mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm.

Për Intervistën me gojë dhe me shkrim do të ftohen vetëm kandidatët e listës së ngushtë, sipas nenit 4 të UA 17/2009. Kandidatët e listës së ngushtë me shkrim dhe me gojë do të ftohen në telefon.

Për konkurrim, kandidatët duhet të plotësojnë dokumentacionin :

 • Diploma dhe një kopje e vërtetuar e diplomës;
 • Kopja e letërnjoftimit;
 • Vërtetimin për punë nga gjykata;
 • Certifikatën e gjendjes shëndetësore (në rast se pranoheni );
 • Certifikatë trajnimi – nëse keni ;
 • Përvoja e punës – nëse keni ;
 • Referencën e punës – ata që kanë përvojë pune;
 • Aplikacioni merret dhe dorëzohet në objektin e Komunës, kati i parë, sporteli nr. 13;
 • Kandidatët mund të konkurrojnë më së shumti në dy shkolla;

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

 • Aplikacioni
 • Diploma e shkollimit
 • Certifikatën që nuk është nën hetime
 • Letërnjoftimin (kopje)

Kandidatët që kanë diplomuar jashtë Kosovës, duhet të kenë diplomat e nostrifikuara nga MASHT.

Fillimi i punës për vendet e lartcekura nuk do të jetë domosdoshmërisht më datën e shpalljes së rezultateve, por varësisht nga vendi i punës në shkollë (datës së pensionimit apo pushimit të lehonisë etj.).

Dokumentet e pakompletuara si dhe ato pas afatit, nuk merren në shqyrtim. Rezultatet e konkursit do të shpallen në webfaqe të Komunës së Skenderajt. Dokumentacioni nuk kthehet.

Afati i konkursit mbetet i hapur 15 ditë nga dita e publikimit të konkursit në gazetë dhe në webfaqen zyrtare të Komunës së Skenderajt.

 

TAGS: Komuna e SkenderajitKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 822
Kategoria Edukim
Skadon 81 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Skënderaj
info@kosovajob.com | 045 11 14 14
FOLLOW US