Komuna e Lipjanit
Mësimdhënës/e (3)
Shpërndaje
	 	 

DREJTORIA E ARSIMIT

KOMUNA E LIPJANIT

Ne baze te nenit 16 dhe 62 te Ligjit per Veteqeverisje Lokale Nr. 03/040, Ligjit per arsimin ne Komunat e Republikes se Kosoves neni 5 pika C dhe Statutit te Komunes, UA nr 17/2009 nga MASHT, Drejtoria e Arsimit ne Lipjan, shpall:

KONKURS

Per plotesimin e vendeve te punes (me kohe te caktuar, me mundesi vazhdimi)

I SHFMU “Zenel Hajdini” ne Gadime
I. Nje (I) Mesues/e klase (me kohe te caktuar)
II SHFMU “Ibrahim Banushi” ne Shale, p.n.f Kleqke
I. Nje (I) Mesues/e klase (me kohe te caktuar)
III SHFMU “Drita” ne Rubovc
I. Nje (I) Mesues/e klase (me kohe te caktuar)

Kushtet e kerkuara:

• Pergatitje adekuate profesionale,
• Diplome (Certifikate) ne origjinal ose fotokopje te vertetuar nga organi perkates,
• Certfikata e lindjes,
• Leternjoftimi – fotokopje,
• Deshmi se nuk jeni nen hetime.

Kushtet dhe kriteret e perzgjeclhjes se lrnndidateve te stafit mesimor:

Perzgjedhja e kandidateve do te behet ne perputhje me Udhezimet Administrative perkatese te MASHT-it.

Dokumentet e pranuara nuk kthehen.

Njoftim:

Informimi i kandidateve aplikues rreth mbajtjes se intervistes do te behet permes telefonit, ndersa shpallja e rezultateve dote behet ne tabelen e shpalljeve.

Aplikacionet merren ne Arkivin komunal dhe dorezohen ne te njejten zyre, bashke me dokumentet per konkurim. Aplikacionet e pakompletuara nuk do te shqyrtohen. Konkursi mbetet i hapur 15 dite nga dita e shpalljes se konkursit ne mjetet e informimit publik

 

TAGS: Komuna e Lipjanit, PrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 378
Kategoria Edukim
Skadon 61 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Lipjan
info@kosovajob.com | 045 11 14 14
FOLLOW US