Gjykata Themelore
Praktikantë (60)
Shpërndaje
	 	 

Në bazë të Nenit 4 të Rregullores për Procedure e Rekrutimit të Praktikantëve në Gjykatën Themelore në Gjilan –Degët e saj , për praktikant vullnetarë (pa Pagesë), për kohë të caktuar, në kohëzgjatje prej një viti

Për praktikantë vullnetarë:

K O N K U R S Nr.1/2019

1. Gjykata Themelore Gjilan 35 praktikantë
2. Dega në Kamenicë 10 praktikantë
3. Dega në Viti 10 praktikantë
4. Dega Novobërdë 5 praktikantë

Përshkrimi i detyrave të punës

Titulli i pozitës: Praktikantë
Nëpunësi mbikëqyrës: vepron nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të Administratorit të Gjykatës.

Detyrat dhe përgjegjësitë:
1. Ndihmon gjyqtarët në përgatitjen e lëndëve, për seanca dëgjimore dhe veprime tjera,
2. Ndihmon në hulumtime për hartimin dhe përgatitjen e memorandumeve të politikave dhe memorandumeve ligjore,
3. Ndihmon në hartimin dhe përgatitjen e draft vendimeve, opinioneve dhe punëve të tjera brenda zyrës,

Kualifikimet:
– Diploma e Fakultetit Juridik;
– Njohuri të procedurave gjyqësore;
– Aftësi për kryerjen e hulumtimeve gjyqësore (juridike);
– Njohuri të mjaftueshme ligjore;
– Aftësi të shkëlqyeshme në përpilimin me shkrim të drafteve juridike, duke përfshirë aftësinë në përpilimin e dokumenteve ligjore, si dhe shkathtësi komunikimi në të folur.

Dëshmitë:
– Kopjen e letërnjoftimit
– Certifikatë që nuk është duke u zhvilluar procedurë penale

VËREJTJE:
• Procedura e konkursit është hapur për kandidatët të jashtëm dhe nëpunësit civil ekzistues.
• Procedura e rekrutimit zhvillohet sipas procedurave të parapara me Ligjin mbi shërbimin civil Nr.03/L-149 dhe Rregullore, Nr.02/2010 për procedurat e rekrutimit të shërbimit civil dhe Udhëzimin Administrative nr.01/2015
• Konkursi është publikuar më dt 08.01.2019 deri më dt. 22.01.2019

Aplikacionet mund t’i merrni dhe t’i dorëzoni në Gjykatën Themelore në Gjilan , Rr. Maria Shllaku Pn. në Gjilan në Zyrën e Pranimit dhe në Gjykatë.
Shkarko Aplikacionin
Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.
• Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11,pragrafin 3 të Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.

Aplikacioni pas skadimit të afatit të konkursit nuk pranohen. Për shkak të numrit të madhe të kërkesave të pranuara vetëm kandidatët e përzgjedhure në listën e ngushtë do të kontaktohen.
Të drejtë konkurrimi kanë të gjithë banorët e Kosovës prej moshës 18 -64 vjeçare. Aplikacionet duhet të plotësohen qartë dhe lexueshëm. Në aplikacion duhet të shënohen të gjitha të dhënat e kërkuara. Duhet të përcaktohet saktësisht vendi ku konkurron.

Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten dokumentet e nevojshme për konkurrim, siç janë: kopja e diplomës për shkollën e kryer, specializimet e ndryshme profesionale, certifikata të tjera, dy rekomandime etj.
Nëse aplikacionit nuk ia bashkëngjitni dokumentet e duhura dhe nuk e plotësoni atë me shënime të sakta, ju vetë do ta humbni rastin për t’u futur në listën e ngushtë.
• Fotokopjet e dokumenteve të bashkangjitura në aplikacion kandidatët nuk kanë të drejtë ti tërheqin prapa.

• Në rast të ndonjë pyetje apo paqartësi mund të kontaktoni zyrtare i/e personelit

 

TAGS: Gjykata Themelore - GjilanGjilanKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 1172
Kategoria Juridik
Skadon Ka skaduar!
Orari Intern
Lokacioni Gjilan
KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015
for Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC