Ministria e Administratës Publike
Analist i Lartë i TI-së për Siguri
Shpërndaje
	 	 

Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria –Vlada - Government

Ministria e Administratës Publike

Ministarstvo Javne Uprave-Ministry of Public Administration

Agjencia e Shoqërisë së Informacionit

Agencija za Informaciono Društvo - Agency of Information Society

Duke u bazuar në Ligjin nr. 03/L–149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregulloren nr. 02/2011 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Ministria e Administratës Publike shpall:

K O N K U R S

AGJENCIA E SHOQËRISË SË INFORMACIONIT Drejtorati i Operimeve Qendrore dhe Sigurisë

Titulli i vendit të punës: Analist i Lartë i TI-së për Siguri (1 vend pune); Nr. ref. RN00004257

Kategoria funksionale: Niveli Profesional;

Koeficienti: 7.5+450€ shtesë sipas vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës;

Lloji i pozitës: i Karrierës;

Orët e punës: 40 orë në javë (me orar të plotë);

Kohëzgjatja e emërimit: Nëpunës i karrierës (pa afat të caktuar);

Periudha provuese: dymbëdhjetë (12) muaj;

Vendi i punës: Prishtinë, ndërtesa “ish Rilindja”;

Nëpunësi raporton te: Udhëheqës i Sektorit të Sigurisë së TI-së;

Qëllimi i vendit të punës:

Nën drejtimin e mbikëqyrësit vlerëson, zhvillon, përditëson dhe zbaton politikat dhe procedurat për sigurinë e sistemeve të TI-së.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

  1. Zhvillon, përditëson dhe zbaton politikat dhe procedurat për sigurinë e sistemeve të TI-së;
  1. Menaxhon dhe administron Firewall-at, si dhe pajisjeve tjera të rrjetit qeveritar sipas nevojës;
  1. Instalon, administron dhe mirëmban softuerët dhe harduerët e sigurisë, duke përfshirë, por jo kufizuar, ‘firewall-ët’, IPS (Intrusion Prevention System), SIEM (Security Information and Event Managment), antiviruset dhe sisteme tjera sipas nevojës;
  1. Kujdeset për konfidencialitetin, integritetin dhe disponueshmërinë e infrastrukturës së TIsë dhe informatave, duke zbatuar praktika të mira;
  1. Kujdeset per sigurinë dhe mbrojtjen e infrastrukturës komunikuese elektronike dhe të dhënave dhe Sipas nevojës, ndihmon institucionet relevante në luftimin e krimit kibernetik (cyber crime);
  1. Kryen monitorime të trafikut të rrjetit, analizon dhe vendosë mekanizmat e sigurisë në sisteme;
  1. Zhvillon, përditëson dhe zbaton protokollet për vazhdimësinë e punës dhe të rimëkëmbjes pas fatkeqësive;
  1. Propozon dhe planifikon projekte të reja për zhvillim, bazuar në nevojat dhe kërkesat e organizatës;
  1. Ofron këshilla teknike të sigurisë dhe përgatit raporte në baza periodike;
  1. Kryen detyra të tjera të deleguara nga udhëheqësi i sektorit dhe udhëheqësi i Drejtoratit.

 

Kualifikimi dhe përvoja

 

 

1.

Diplomë universitare në shkenca kompjuterike.............................................................

E nevojshme;

2.

Përvojë pune në fushën e Teknologjisë Informative më detyra specifike në siguri

 

kibernetike së paku tri (3) vite............................................................................................

E nevojshme;

3.

Njohja e njërës gjuhë zyrtare...........................................................................................

E nevojshme;

4.

Njohje të punës më Firewall, AD, DNS, DHCP, IDS, IPS, VPN, catalyst,

 

ASA Firewall dhe perimetër router.....................................................................................

E nevojshme;

4.

Njohuri mbi pajisjet kompjuterike të shfrytëzuesve, pajisjet periferike dhe pajisjet

 

ndihmese.............................................................................................................................

E nevojshme;

5.

Aftësi për të udhëhequr një ekip ose grup punues..........................................................

E nevojshme;

6.

Trajnime dhe certifikime në CCNA, CEH apo në ndonjë trajnim tjetër relevant......

E dëshirueshme;

8.

Njohja e gjuhës angleze..............................................................................................

E dëshirueshme;

9.

Aftësi tjera të cilat kërkohen në bazë të legjislacionit në fuqi të Republikës së Kosovës.

       

 

Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve:

Aplikacionet merren dhe dorëzohen në Ministrinë e Administratës Publike, Divizioni i Burimeve Njerëzore, kati III, zyra nr. 320, ndërtesa e “ish-Rilindjes”, Prishtinë. Aplikacioni mund të merret edhe nëpërmjet ueb faqes së Ministrisë, në linkun: https://map.rks-gov.net/institucion/Job-Vacancies/Konkurse.aspx?page=3.

Për informata më të hollësishme, mund të kontaktoni Divizionin e Burimeve Njerëzore, në tel: 038/ 20030002 ose 038/20030556, prej orës 08:00 – 16:00.

Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, të diplomuarit në universitetet jashtë vendit t’ia bashkëngjisin dëshminë e nostrifikimit të diplomës; dëshminë për përvojën e punës; dëshminë se nuk është në hetime apo i dënuar për vepër penale (e cila nuk duhet të jetë më e vjetër se data e shpalljes së këtij konkursi) dhe dokumentacionet e tjera të nevojshme, që kërkohen për vendin e punës.

Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim, nëse arrijnë brenda katër (4) ditësh.

“Shërbimi civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë”.

“Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtaret e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale siç specifikohet në nenin 11, paragrafi 3 të Ligjit nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër do të kontaktohen.

Konkursi është i hapur pesëmbëdhjetë (15) ditë, nga data e publikimit në njërën nga gazetat ditore përkatësisht, prej datës 04/01/2019 deri me datën 18/01/2019.

 

TAGS: Ministria e Administrates PublikePrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 555
Kategoria Informatikë
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015
for Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC