Shpërndaje
	 	 
 
 

Republika e Kosovës
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural shpall:

 KONKURS

Titulli i pozitës: Zyrtar/e i/e të hyrave financiare
Ref: DFSHP-33/18 BF/250

Departamenti: Financa dhe Shërbime të Përgjithshme

Vendi i punës: Prishtinë

Kategoria funksionale: Niveli profesional Grada

Koeficienti: 7

Qëllimi i vendit të punës: Administrimi dhe sigurimi i zbatimit të procedurave ligjore lidhur me të hyrat e Institucionit

Detyrat kryesore:

1. Përgatit forma standarde për të gjitha shërbimet me pagës që ofrohen nga institucioni dhe kujdeset që të hyrat të jenë në pajtim me legjislacionin në fuqi;
2. Autorizon procedimin e të hyrave dhe përgatitjen e kërkesave për transferim të mjeteve përmes MF-së;
3. Barazon llogaritë e të hyrave në thesar sipas kodeve ekonomike për të gjitha linjat buxhetore që krijojnë të hyra për çdo tremujore të vitit fiskal;
4. Mban kontakte të rregullta me MF-në dhe bankat komerciale për raportet e të hyrave ditore dhe transferimet në BQK;
5. Klasifikon e te hyrave sipas burimeve dhe njësive organizative ku krijohen te hyrat dhe regjistron pagesat në programin përkatës të thesarit në SIMFEK;
6. Përgatit planifikimin e të hyrave në bashkëpunim me linjat buxhetore për vitin vijues;
7. Krahason dhe verifikon çdo pagese me raportet e specifikuara dhe të regjistruara në Free Balanc SIMFK;
8. Kryen edhe punë tjera në pajtim me qëllimin e vendit të punës të cilat mund të kërkohen kohë pas kohe nga mbikëqyrësi.

Shkathtësitë e kërkuara:

• Diplomë Universitare, Fakulteti Ekonomik, Administratë Publike;
• 2 vite punë profesionale;
• Njohuri dhe përvojë në fushën e në fushën e buxhetit dhe financave;
• Shkathtësi në komunikim, planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit;
• Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
• Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
• Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Access, Internetit).

Data e shpalljes së konkursit: 29.12.2018 Data e mbylljes së konkursit: 12.01.2019

Shërbimi Civil i Kosovës i shërben të gjithë popullit të Kosovës, dhe mirëpret aplikacionet prej meshkujve dhe femrave të të gjitha komuniteteve kosovare.
Aplikacionet e pakompletuara nuk do të merren parasysh. Vetëm kandidatët që hyjnë në listën e përzgjedhur do të informohen.

Dokumentet duhet te jenë fotokopje përndryshe nuk kthehen.

Procedura e Aplikimit: Formularët për aplikim mund të mirren dhe dorëzohen në Divizionin e Personelit në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Ndërtesa e Ish Partive Politike në Prishtinë, Nr.237 – 240 kati II zona C.

 

TAGS: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, PrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 489
Kategoria Financa
Skadon 73 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
info@kosovajob.com | 045 11 14 14
FOLLOW US